+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 3 Sayfa var 1 2 3 SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 28

Konu: Kadının Çalışması

 1. #1
  Ehil Üye Ahsen Nur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2007
  Mesajlar
  3.286

  Standart Kadının Çalışması

  Arkadaşlar kadınların çalışması ile ilgili fikirlerinizi merak ediyorum.Lütfen fikirlerinizi beyan eder misiniz?

 2. #2
  acizizfakiriz
  Guest acizizfakiriz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Standart

  Değerli Kardeşimiz;

  Kadının çalışmasını engelleyen her hangi bir yasak bilmiyoruz. Ancak kadının çalışırken uyması gereken bazı kurallar vardır. Bu kurallara uymazsa haram işlemiş olur.

  “İslam’da insan olmaları bakımından, erkekle kadın arasında herhangi bir ayrım söz konusu değildir; her ikisi de eşit derecede Yüce Allah’ın emir ve yasaklarına muhataptır. Erkek olsun kadın olsun, bütün insanlar yeryüzünü imar etmek ve orada Allah’a kulluk etmekle yükümlüdürler. İslâm’da insanlık ve Allah’a kulluk bakımından kadınla erkek arasında bir fark bulunmadığı gibi temel hak ve sorumluluklar açısından da kadın erkek ayrımı bulunmamaktadır.

  Dinimizde, erkeğe tanınan temel hak ve hürriyetler, aynı derecede kadına da tanınmıştır. Buna göre yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme; kişi hürriyeti ve güvenliği; vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyeti; mülkiyet ve tasarruf hakkı; meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunmada bulunma, kanun önünde eşitlik ve adaletle muamele görme hakkı, mesken dokunulmazlığı, şeref ve onurun korunması, evlenme ve aile kurma hakkı, özel hayatın gizliliği ve dokunulmazlığı, geçim teminatı gibi temel haklar bakımından kadınla erkek arasında herhangi bir ayrım söz konusu değildir.

  Kur’an-ı Kerim’de Hz. Peygamber'in kadınlardan biat almasının zikredilmesi (Mümtehine, 60/13), İslâm’da kadının iradesinin bağımsızlığını açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Bu itibarla kadın olmak, hak ehliyetini ve fiil ehliyetini daraltan bir sebep değildir. Sahip olduğu hakların, kocası ya da başkası tarafından ihlal edilmesi halinde kadının hakime başvurarak haksızlığın giderilmesini isteme hakkı bulunmaktadır.

  İslâm'da kadının konumu ve hakları konusundaki tartışmaların önemli bir kısmı, kadının sosyal hayata katılması, çalışması ve kamu görevi üstlenmesi noktalarında odaklaşmaktadır.

  İslâm'a göre, kural olarak kadın, ev içinde ve dışında çalışabilir; ailesinin ihtiyaçlarını sağlamada kocasına yardımcı olabilir. Şartlara ve ihtiyaçlara göre, aile hayatında eşlerin rollerinin değişmesi de mümkündür. Önemli olan hayatın huzur ve düzen içinde geçmesi, ihtiyaçların karşılanmasında bireylerin imkan ve kabiliyetlerine uygun sorumlulukları dengeli şekilde üstlenmeleridir. Bazı kaynaklarda yer alan Hz. Peygamber'in, evin iç işlerini kızı Hz. Fatıma'ya, dış işlerini ise damadı Hz. Ali'ye yüklemiş olması[İbn Ebî Şeybe, Musannef, X/165, No: 9118; XIII/284, No: 16355; Ömer Nasuhî Bilmen, Hukuk-i İslamiyye, II/484.
  Müslümanlar için bir aile modeli oluşturma amacına yönelik bağlayıcı bir kural değil, ihtiyaç, örf ve adete dayalı tavsiye niteliğinde bir çözümdür.

  Kaldı ki, ev hanımının ailesine ve topluma katkıları küçümsenemeyecek kadar önemli bir iştir.

  Kadın, mali ve ticarî alanlarda erkeklerle eşit konumda olup, kadın olması sebebiyle herhangi bir kısıtlamaya maruz değildir; ticaret ve borçlar hukuku alanında erkeklerin sahip oldukları bütün hak ve yetkilere sahiptir. İslâm dininde erkek – kadın ayrımı yapılmaksızın, çalışıp kazanmak teşvik edilmiş, "insan için ancak çalıştığı vardır" (Necm, 53/39); "… Erkeklere kazandıklarından bir pay vardır; kadınlara da kazandıklarından bir pay vardır. Allâh'ın lutfundan nasibinizi isteyin..." (Nisa 4/32) buyurulmuştur.

  Çalışma kapsamında değerlendirilen ticaret ile ilgili “Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin. Ancak karşılıklı rıza ile yapılan ticaretle olursa başka. Kendinizi helâk etmeyin. Şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir” (Nisa, 4/29), âyeti ile “Sizden herhangi birinizin ipini alıp da dağdan sırtına bir bağ odun yüklenerek getirip satması, dilenmesinden daha hayırlıdır”[Buhârî, Büyû’ 5.>, hadisinde kadın erkek ayrımı söz konusu değildir.

  Dinimizin insanlar arası ilişkilerde ve ticarî hayata ilişkin koyduğu açıklık, dürüstük, güven, doğru sözlülük, sözünde durma, şart ve akitlere bağlı kalma, karşı tarafın zayıflığı, bilgisizliği ve sıkıntıda olmasını istismar etmeme gibi genel ilkelerine bağlı kalmak şartıyla, erkek ve kadın herkes helal ve meşru yollardan kazanç elde etme hakkına sahiptir.

  Bu açıklamalar ışığında Kadın hem çalışabilir, hem de çalışamaz diyebilirriz. Şartları bulunursa çalışabilir, bulunmazsa çalışamaz.

  Bir kadının iş yerinde çalışması için belli başlı şartlardan biri, tesettürüne mani olunmaması, vekar ve ciddiyeti hafife alınmamasıdır. Aynı zamanda bu iş yerinde başka insanlar da bulunması ve kadın tek erkekle başbaşa kalmamasıdır.

  Zira bir kadın bir erkekle başbaşa kalırsa üçüncülerinin şeytan olacağını Efendimiz bildirmiştir. Hem böyle bir yalnızlıkta halvet vaki olduğundan erkeğe mehr-i misil gibi maddî ceza, kadına da tâzir gibi dinî ceza terettüb eder.

  Demek oluyor ki, ihtiyaç içinde olduğundan çalışmak zorunda kalan kadın, tesettürüne, iffet ve vekarına halel gelmeyen ciddi iş yerinde çalışabilir. Çevredeki yabancı erkeklere bu tesettür ve vekar içinde ciddi şekilde muhatap olabilir. Bu şartların yok olduğu yerde kadının çalışma şartı da yok demektir.

  Zaten çalışıp kazanma mecburiyeti erkek içindir. Kadın evinde oturur, çoluk çocuğuna bakar. Erkek ise dışarda çalışıp çabalayarak kadının ihtiyaçlarını karşılamak zorunda kalır. Bizim sözünü ettiğimiz şartlar, herhalde böyle hâmisi olmayan ihtiyaç içinde çırpınan kadınlar içindir. Kocası izin vermeyen kadın zaten çalışma hakkına da sahip sayılmaz. Kocasının kazancıyla idare etmesi şart olur, yahut beyinin izni gerekir.

  Bir kadının yabancı bir erkeğin evinde veya iş yerinde çalışması İslâm'ın emrettiği şekilde olursa, yani birkaç kadın ile birlikte veya açık bir yerde çalışırsa beis yoktur. Ama, kapalı bir yerde yalnız yabancı bir kimse ile birlikte kalacak olursa halvet olduğundan haramdır (el-Fıkıh 'ala'l-Mezahip el-Arbaa, c.3 s.125).

 3. #3
  acizizfakiriz
  Guest acizizfakiriz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Standart

  ?deal olan?, kad?n?n çal?şmamas?d?r. Yani d?şar?da yabanc?lar?n yan?nda çal?şmaya mecbur kalmamas?d?r. Çünkü kad?n?n evindeki çal?şmas? kendisine yetip de artar bile.

  Zaten evindeki çal?şmas? da bir bak?ma nafile ibadet hükmünde bir meşguliyettir. Han?mlar?n bu konuda imtiyazl? durumlar? vard?r. Beyine gönül r?zas?yla hizmeti, çocuklar?na bakmas?, onlarla gece gündüz haşir neşir olmas? nafile ibadetten başka bir manaya gelmez. bu kudsiyette bir çal?şma ise düşünen bir han?mefendi için tatmin edici olsa gerektir.

  Çünkü bu çal?şma, yuvas?nda huzur, amel defterinde de sevaba vesiledir. Ancak ekonomik şatlar?n zorlamas?yla yabanc?lar?n yan?nda çal?şmaya mecbur kalan han?mlar? da görmekteyiz.

  Bir mühim nokta da, çal?şacak han?m?n beyi ile olan durumudur. Han?m?n?n çal?şmas? beyinin izin ve r?zas?na bağl?d?r. Beyinden izin ç?kmaz, r?zas? söz konusu olmazsa han?m?n çal?şmas? meşru da olmaz, makul de görülmez.

  Bu izni vermeyen beyden han?m?n makul ve meşru isteklerine cevap verip vermediği araşt?r?l?r. Zaruri ihtiyaçlar? temin ediyor, mecburi olan istekler eve getiriliyor da han?m bunlara kanaat etmiyo, daha fazlas?n?, daha lüks ve israfl?s?n? talep ediorsa, buna çal?şma gerekçesi olarak bak?lamaz. ?htiyaç üstü istekte bulunan han?m?n arzular?na hakl?l?k pay? verilmez.

  Bu konuda baz? hadisler bizi uyarmaktad?r.

  Ahir zamanda lüks ve israf al?p yürüyecek. Öyle ki, ihtiyaç olmayan şeyler dahi zaruri ihtşyaç talakki edilirhale getirilecek. Bu durumda han?mlar, k?zlar, oğullar ailenin reisini, steklerini karş?lama konusunda zorlayacaklar... Helal kazançla bu istekleri karş?layamayan evin reisi de bu defa helal haram s?n?rlar?n? tan?maz hale gelecek, ne bulursa almaya çal?şacak. Böyece aile reisini, çocuklar?yla ailesi, uhrevi yönden felakete sürüklemiş olacakt?r. Demek ihtiyaç anlay?ş? çok değişecek...

  Hadisin bu ikaz? aile bireylerini ciddi şekilde düşündürmeli, çevrenin telkin ettiği ihtiyaç olmayan şeyleri de ihtiyaç gibi görmekten uzak kalmal?, helal lokmayla iktifa etmeye nefsimizi raz? etme basiretini göstermeliyiz. Aksi halde beyi b?rak han?m?n çal?şmas? dahi geçinmeye yetmeyecektir.

  Kad?n?n kazanc? kendine aittir. Eğer koca kad?na çal?şmas? için izin verirse kazanc?na ortak olamaz.

  Çal?şmak zorunda kalan kad?nlar için akla ilk gelen teeml şartlar şunlar olsa gerektir:

  1- Çal?şma yerine gidip gelirken ve iş yerinde fitne olmayacak, han?m? ve yak?nlar?n? zihnen rahats?z edecek ahlaki davran?şlar mevcut bulunmayacakt?r. Yani çal?şma ortam?nda emniyet ve ciddiyet bulunacakt?r.

  2- Çal?şan han?m yabanc? bir erkekle iki ikiye muhatap olmayacak, baş başa kalma gibi mecburiyetler söz konusu hale gelmeyecektir.

  Bu konuda Efendimiz (s.a.v.) in ikaz? her zaman hat?rda tutulacakt?r.

  "Bir kad?nla yabanc? bir erkek, iki ikiye muhatap olur, baş başa kal?rsa bunlar?n üçüncüsü şeytand?r!"

  3- Tesettürlü bulunmak, namahreme tesettürsüz muhatap olmak zorunda kalmamak.
  Selam ve dua ile...
  http://www.sorularlaislamiyet.com/su...how_qna&id=893

 4. #4
  Ehil Üye delailinnur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2007
  Mesajlar
  1.368

  Standart

  Maşallah Acizizfakiriz Kardeşimiz,her şeyi çok güzel ifade etmiş..Çal?şan bir kardeşiniz olarak en helal dairede çal?şmak özlemimdir...
  Konu delailinnur tarafından (10.10.07 Saat 14:15 ) değiştirilmiştir.

 5. #5
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  Alıntı ahsen_73 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Arkadaşlar kad?nlar?n çal?şmas? ile ilgili fikirlerinizi merak ediyorum.Lütfen fikirlerinizi beyan eder misiniz?
  Alıntı acizizfakiriz Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Kardeş, bizim fikirlerimizi paylaşmam?z? istemiş anlad?ğ?m kadar?yla.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 6. #6
  Ehil Üye Ahsen Nur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2007
  Mesajlar
  3.286

  Standart

  Evet sizler ve fikirleriniz benim için diğer insanlardan önemli.Kaynak Risale-i nur olunca herşey k?ymetli oluyor.

 7. #7
  acizizfakiriz
  Guest acizizfakiriz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Standart

  Alıntı Meyvenin Zeyli Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Kardeş, bizim fikirlerimizi paylaşmamızı istemiş anladığım kadarıyla.
  Ne duruyorsun ki kardeş o zaman efkarını beyan etmek için güzel bir zemin ihzar oldu.

 8. #8
  Yasaklı Üye umut46 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Mesajlar
  231

  Standart

  Alıntı delailinnur Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Maşallah Acizizfakiriz Kardeşimiz,her şeyi çok güzel ifade etmiş..Çalışan bir kardeşiniz olarak en helal dairede çalışmak özlemimdir...

  Kardeş sen yorulmayacağın bir dairede çalış ilmihallerde bunu araştırısan neden böyle dediğimi anlarsın ben açıklayamam

 9. #9
  Ehil Üye delailinnur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2007
  Mesajlar
  1.368

  Standart

  Araştırmama gerek yok,insan doğru istikamette olunca cevaplar kendiliğinden ortaya çıkıyor,mesele doğruyu görebilmekte...bundan sonrası özelime giriyor,ben susuyorummm buradaaa.. tıp!!!
  İlaçların en hayırlısı KUR'AN'dır!

  Şüphesiz ALLAH ve Melekleri Peygambere
  Salat ederler.Ey İman Edenler,siz de O'NA
  Salat edin ve tam bir teslimiyetle O'NA Selam verin.(Ahzab-56)
  "İlmi, amel için öğreniniz. Çokları bunda yanıldı. İlimleri dağlar gibi büyüdü, amelleri ise zerre gibi küçüldü."
  İbrahim bin Edhem (r.a.)

 10. #10
  Pürheves asude66 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2008
  Yaş
  31
  Mesajlar
  156

  Standart

  acizizfakiriz adlı kardeş çok güzel ve açıklayıcı bir şekilde anlatmışsın allah ebeden razı olun insan risalenin nuruyla böyle oluyor demekki.soruyu soran kardeş inş tatmin olmuştur cvpdan

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Risale-i Nurdan kelime çalışması
  By gamze-i_dilruzum in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 38
  Son Mesaj: 05.09.17, 21:24
 2. Açıklamalı 1.Söz Çalışması
  By Li`eclillah in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 15
  Son Mesaj: 08.06.14, 13:44
 3. kadının çalışması
  By karolin in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 6
  Son Mesaj: 23.12.13, 22:20
 4. Günümüz Türkçesiyle Risale-i Nur Çalışması
  By lostideas in forum Risale-i Nur'u Yeni Tanıyanlara
  Cevaplar: 20
  Son Mesaj: 11.10.11, 15:30
 5. Arkadaşlarımın Çalışması Benim Favorilerim
  By EnsTanTeNe in forum Resim - Fotoğraf Galeri
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 02.08.08, 13:10

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0