+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 2 Sayfa var 1 2 SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 18

Konu: Eğil Neslihan Nur, Eğil! Seninki Tesettür Değil!

 1. #1
  Pürheves mirkat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Mesajlar
  201

  Standart Eğil Neslihan Nur, Eğil! Seninki Tesettür Değil!

  Y?llar önce, sadece bir d?ş kabuktan ibaret sand?ğ?n örtünmenin, y?llar sonra bugün, tek bir d?ş kabuktan ibaret olmad?ğ?n? fark etmiş bulunuyorsun.


  Şimdi, durduğun yerden kuşbak?ş? bakt?ğ?n zaman, o dönemlerde neredeyse bir melâike olduğunu da, pek aç?k görebiliyorsun. Doğrusu, sen öğrenciyken, sana “Sizler melek gibisiniz!..” diyen teyzelere şaşard?n, ama art?k o şaşk?nl?ğ?n?n yerini, pek ac?kl? bir kabul ediş ald?. Az-çok anlar gibi oldun, o sözün manâs?n?... Zîrâ uğrad?ğ?n değişim ve içinde hissettiğin başkalaşma, “sana her an seni hayk?ran bir ayna” gibi…


  Bir “itidal”, bir “orta yol” düşüncesinin ötesinde, şimdiki kabuğun hoşuna gidiyor ve zaten, daha fazlas?n? istemiyorsun. Tesettüründen bahsediyorum. D?ş kabuğundan yani… “Kabuk içre kabuk” imiş gerçi tesettür... Sadece bir d?ş kabuk meselesi değilmiş… Ama önce gel, şu “d?ş kabuk” dediğin şeye bir bakal?m:


  O, ölçüleri pek net bir şekilde belirtilmiş olan, k?yafet kabuğudur. Nedir ölçü? Özetle şu: “Vücudunun biçimini ortaya sermeyecek”, “al beni ve gösteriş” olsun diye değil, “örtünmek ve Allâh’?n nîmeti üzerinde görünmek” olsun diye giyilecek… Kendisi hususunda “israfa düşülmeyecek”… “Han?mlarda eller ve yüz d?ş?ndaki tüm uzuvlar?; erkeklerde göbek ile diz kapağ? aras?n? ille de örtecek…”


  Sadece bu aç?dan bakt?ğ?nda, belki iyi-kötü örtülü say?labilirsin. Hakk?n? yememek gerek; saçlar?n? ve bedenini örtüyor, bol bir d?ş k?yafet giymeye çal?ş?yorsun. Her ne kadar, önceleri örttüğün o büyük eşarplar, art?k çekmecende yoksa da, hiç değilse, çekmecende hâlâ orta boy eşarplar bulunuyor. Eee, beterin beteri var, değil mi? Pardesün hâlâ bileklerine kadar uzan?yor ve hâlâ hem ekonomik, hem de kaliteli bir pardesü almak için ç?kt?ğ?nda, “tesettür giyim” mağazalar?nda boy gösteren, o yar?m ya da uzun, ama darac?k pardesüleri görünce üzülebiliyor, itiraz edebiliyorsun. K?sacas? bu konuda hassasiyetlerin var ve şimdilik, d?ş kabuk hususunda çok da laçkalaşm?ş say?lmazs?n.


  Seni, cadde ve sokaklarda, mârifetmiş gibi her yan?n? teşhir ederek dolaşanlarla k?yaslamayacağ?m. Seni k?yaslayacağ?m kişiler, önce tesettürün hiç değilse “t”sinden haberdar olanlar… Sonra da tesettürü, takva boyutunda yaşayanlar… Sadece saçlar?n? kapam?ş, fakat tüm vücut hatlar?n? ortaya sererek dolaş?p durmakta olan, d?ş kabuğu var görünüp de, esâsen, hadîs-i şerîfteki “giyinik ç?plaklar” zümresine dâhil olmuş bulunanlarla k?yasland?ğ?nda, iyi bir durumda say?labilirsin. Ama üstâd?n, “burnunun ucunu göstermekten hayâ eden” babaannesi ile k?yaslarsak seni, o vakit, vah bana!..


  Şimdi gelelim iç kabuğa…


  ?ç kabuk, düşüncelerinin, hayallerinin, duygular?n?n kabuğudur… Şöyle düşün: Bir elman?n kabuğu, bir yönüyle d?ş kabuktur. Zîrâ elman?n içini oksitlenerek kararmaktan, d?ş tesirlere mâruz kal?p y?pranmaktan, kem gözlere ve kirli ellere muhatap olmaktan korur. Bir yönüyle de iç kabuktur ki, elman?n içinde kurt mu var, çürük mü var, yoksa elma pek leziz ve sağl?kl? bir durumda m?d?r, bunu gizler.


  O hâlde, iç kabuk dediğim şey, tamam?yla mücerret (soyut) bir durum. Yani ele gelir bir kabuk filan yok. Burada sorulabilecek sorular şunlar: Duygular?n?n sütresi ne durumda?! Hayallerinin örtüsü ne vaziyette?! Sadece saçlar?n? ve tenini örtmekle mi kal?yorsun? Gönlünde taş?d?ğ?n kurtlu, çürük ya da pek leziz hislerinin perdesi ne âlemde? Öyle ki, bu perde sağlamsa, elbet sözünden, bak?ş?ndan ve tavr?ndan belli olur. Bu perdede y?rt?klar ve özürler varsa, elbet, bu da hâline ve sözlerine yans?r…


  Şimdi, elini vicdan?na koy ve dinle, ne diyor? Zira sokaklarda, d?ş kabuğuna bürünmüş, fakat iç kabuğu itibar?yla delik deşik, y?rt?k p?rt?k birçok insana bakarken, için hâlâ ac?yor. Yani bu hususa dair de birtak?m hassasiyetlerin var. Peki aynaya bakt?ğ?nda ne görüyorsun? Meryem gibi saf ve masum birini mi? Yoksa Züleyha gibi ihtirasl? ve taşk?n birini mi? Yoksa ne Meryem, ne de Züleyha olmayan, fakat her ikisinden de biraz pay taş?yan, daha başka birini mi?


  “K?z?m?n gösterdiği, kefen bezine mahrem”, diye devam ediyordu hani üstad… Sen, neler gösterdin mahremin olmayana… Tamam, d?ş kabuğun idare eder belki, ama gönlünün örtüsünü kapal? tutabildin mi? Yoksa her içinden geçeni dile döküp söyleyerek, tesettürüne halel mi getirdin? Kald? ki, söylemesen bile, sadece hissedişin dahî, perdelerin bir nevî aç?lmas? değil midir? Hemen burada, d?şar?dan -pek takvâl? değilse de en az?ndan- müslüman gibi görünen silüetini, kendi iç dünyan?n, ne kadar tamamlad?ğ?n? sor kendine.


  Caddelerde yürürken, vitrin camlar?ndan gözüne çarpan görüntün, ac? veriyor mu sana? Hiç, “Şu görüntümle insanlar? nas?l da kand?r?yorum!.” hissine kap?ld?n m?? Hani seni herkesin, edepli, namuslu, hür, âbid, hattâ âş?k ve ârif zannettiği ve senin asl?nda öyle olmad?ğ?n? hissettiğin zamanlar?n oldu mu? Bu zamanlar? yaşamanda, gönül perdenin y?pranm?şl?ğ? ne kadar etkili? Kendini ne kadar korudun? Kendini ne kadar gizledin? Söylesene!.. Hayallerini bedenin gibi düşün ve söyle! Allah korusun, aç?l?verecek olsa, utan?r m?s?n? Ve bu utanç, bedeninden herhangi bir yer görünmüş gibi zor gelir mi sana? Hani Allah setretmese iç âlemini, de hele, yüzüne bakan, hürmet eden, laf?n? dinleyen kaç kişi kal?r?


  Bunlar? kendine sormal?s?n, çünkü tesettür, sadece d?ş kabuktan ibâret değil… Gözlerinin “günah şehrine bakan penceresindeki perde” ne durumda? Gönlünün, “mahremiyet s?n?rlar?nda sürdürdüğü savaş” ne âlemde? Fazla m? oldu bunca didikleyiş? Hay?r! Sak?n gözünde büyütme! Bunlar, senin kendine her daim sorman ve kendini aldatmadan cevaplaman gereken sorular. Zira nefsin, s?rf saçlar?n? aç?yor diye birilerini k?namaya dururken, hâlin, o k?nad?klar?ndan pek ac?kl? bir vaziyette... Sadece saçlar?n? açm?ş niceleri, senden çok daha tesettürlü olmas?n?!. Sadece başörtüsü eksik olan, ama günde beş vakit namaz?n? ihmal etmeyen kişi, elbette senden daha tesettürlü de olabilir… Ya da tek eksiği d?ş kabuk olup da, kalben senden daha temiz ve mâsum kimseler yok mu san?yorsun?!


  Bu arada, tesettür sadece han?mlara değil, erkeklere de farz… Elbette, yukar?da geçtiği üzere, her birinde farkl? ölçülerde… O hâlde senin şahs?nda, herkese soral?m: Farz edelim sen bir elmas?n… O p?r?l p?r?l yeşil kabuğunun içi, söyle, leziz ve tertemiz bir hâlde mi? Bir tane bile kurt, az?c?k bile çürük yok mu sende? Ve eğer zarar görmüşse için, bu nice tesettür ki, seni korumam?ş? Hani, kişiyi kötülükten al?koymayan namaz, namaz değildir de; insan?n gönlünü oksitlenmekten, çürümekten, pislenmekten ve paslanmaktan al?koymam?ş örtü, acep örtü müdür?


  Eğer, âyet-i kerîmede müjdelendiği üzere, “hür ve namuslu” biliniyorsan, akl?na iyice yerleştir ki, bu ancak, Allah’?n sana bir lutfudur. Böyle bilinişin, hiç unutma ki, sen tesettürün hakk?n? verdiğin için değil, Cenâb-? Hak, senin günah ve zaaflar?n? setretmek dilediği içindir… O hâlde, kabuk her zaman ziynete değil, bazen zillete de örtü ki, s?ğ?n, yalvar, duâlar et de, Rabbin, hiç açmas?n, hiç aralamas?n insanlara o perdeyi……


  Şimdi… Özetle vaziyetini tekrar gözden geçirecek olursak: Sadece d?ş kabuğuna bürünmen, seni tesettürlü k?lmaya yetmez. Gönlünü, beynini ve bunlarla beraber tüm uzuvlar?n? da harama karş? perdelemedikçe, seninki, mânâs?n? bulamam?ş bir “kabukluluk” hâli… Ya da, sadece aç-susuz kalmaktan ibâret avam orucu gibi, bu da bir “avam tesettürü”… Elbet o da hiç yoktan iyidir, ama neden daha güzeli varken bu kadar?yla yetinilir?


  Meselenin bir de şu yönü var ki, âcilen dile getirmek gerek… ?ç kabukla birlikte olmak kayd?yla, d?ş kabuğun muhâfazas? ve ondan ne olursa olsun vazgeçilmemesi, önemli bir şuurdur. Zira, hayat tarz?n hâline gelmemiş, senden bir parça olmam?şsa… Makam, mevki, para, diploma ya da sevgili (!) hat?r?na vazgeçebildiğin bir şekil olarak kalm?şsa, pek yaz?k olmuş demektir. Zira Cenâb-? Hakk’?n sözüne değer vermek, ancak değer verene k?ymet katar… O’nun bir sözünü ciddiye almamak da, yine lakayt davranana zarar verir… Kâr-zarar hesaplar? kenarda dursun, s?rf “O’nun bir emridir.” diye s?ms?k? sar?l?p vazgeçmemek ise, elbet “sevgili kul” olanlara has bir ayr?cal?kt?r.


  O hâlde sen, kad?n ol, erkek ol, kim olursan ol, hiçbir sebeple, hatta, o görüntüye lây?k bir iç dünya taş?mad?ğ?n? hissetsen bile örtünden tâviz verme! Dedim ya, kabuk sadece ziynete değil, zillete de perdedir ki, gönlünde zillet yaş?yor isen, hiç değilse bu kabukla, kendini ifşa etmekten ve çevrendekilerin senden zarar görmesinden korunursun. Anlayacağ?n, sadece seni çevreden değil, çevreyi de senden muhafaza eden bir kalkand?r o…


  Tüm bu yorumlar ?ş?ğ?nda kendine bak… Ve tüm bu sözlerden sonra, gerekiyorsa kendini yeniden îmâr et… ?hmal etme ki, zaten nice ihmâlin kurban? oldun şimdiye kadar… Vicdan?n? dinle… O zaten sana doğruyu hayk?r?p duruyor… K?l?flar uydurma tavizlerine… Zira, vallahî, k?l?f?n dahî can? yan?yor…


  Olduğu gibi görünen, göründüğünden çok daha öte iyilik ve hay?r içinde bulunan… Görünen ve görünmeyen eksikleri, Rahmân’?n kat?ndan tamamlanan… Z?rh? kavî olup düşmandan zarar görmeyen ve yine z?rh? kavî olup, kimseler kendisinden zarara uğramayan ve uğramayacak olan bahtiyarlara kat?l…


  Lâkin, önce eğil… Çünkü, herkesin hüsn-ü zann? bir yana, senin vicdan?n sana ne söylüyor, duyuyorsun… ?şte tekrarl?yor bak, kalbinin sesine dikkat kesil! Eğil Neslihan Nur eğil!.. Seninki tesettür değil!..


  Neslihan Nur

  Konu Ebu Hasan tarafından (11.12.07 Saat 15:14 ) değiştirilmiştir.

 2. #2
  Dost leyla - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2007
  Bulunduğu yer
  diyarbakır&hatay
  Mesajlar
  37

  Standart

  paylaşımınız için teşekkürler allah bizlerede hakiki örtünmeyi nasip eder inşallah

 3. #3
  Ehil Üye Bilal-i Sivasi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Apr 2007
  Bulunduğu yer
  İzmir
  Mesajlar
  1.298

  Standart

  Nazm?n anlat?m gücü farkl? oluyor değilmi.

  Eşarb? vakkodan al?nm?ş bone
  ?nanmas? çok zor ALLAH'IM bu ne
  Alt?nda pantolon modaym?ş gene
  Giyinmek manas? örtünmek inan
  Bu fetvay? kimden ald?n Müslüman?

  K?sa pardösüler dizden yukar?
  Renk renk başörtüler k?rm?z? sar?
  Yüz metre öteden parlar jakar?
  ?slami k?yafet bu değil inan
  Bu fetvay? kimden ald?n Müslüman?

  Darac?k pardösü y?rtmaç yar?s?
  Tamamen ortada vücut yar?s?
  Başlar? döndürür parfüm kokusu
  ?nsan?n ziyneti hayad?r inan
  Bu fetvay? kimden ald?n Müslüman?

  Ten rengi çoraplar görmez setreni
  Madada geçecek alman Ketreni
  Eli kolu kuyumcu vitrini
  ?slami yaşay?ş bu değil inan
  Bu fetvay? nerden ald?n Müslüman?

  Moda diye bizi soydular
  Örtümüzü al?p bir kenara koydular
  Bizi öyle görüp sevinç duydular
  Bizim dinimizde bu yoktur inan
  Bu fetvay? nerden ald?n Müslüman?

  Modern Müslüman'?n işi pratik
  Evinde eşyas? hep otomatik
  Dokun parmağ?n? bütün işler bitik
  Bu rahatl?k bizi bizden ald? Müslüman
  Sadece mutluluk bu değil inan
  Bu fetvay? nerden ald?n Müslüman?

  Sabah gezmesinde kahveler fallar
  Çars? pazarlarda aş?nd? yollar
  Oğlum k?z?m diye y?ğ?ld? mallar
  Hayat?n gayesi bu değil inan
  Bu fetvay? nerden ald?n Müslüman?

  Kimisi avamdan kimisi derviş
  Gözleri sürmeli topuk bir kar?ş
  Modern Müslümanlar böyle giyermiş
  ?slam'?n özünde bu yoktur inan
  Bu fetvay? nerden ald?n Müslüman?

  Üstünde pantolon k?lars?n namaz
  Ne olur sözümü dinlesen biraz
  Rasulullah seni böyle tan?maz
  Sünneti yaşam?ş olmazs?n inan
  Bu fetvay? nerden ald?n Müslüman?

  Zaman? çald? dizi filmler
  Raflar? süsledi cilt cilt ilimler
  Bizi görse kahrolurdu alimler
  ?slami yaşay?ş bu değil inan
  Bu fetvay? nerden ald?n Müslüman?

  Süslenir püslenir gezer düğünde
  Yeri baş köşedir paral? günde
  Allah için nefes tüket bir günde
  ?slami yaşay?ş bu değil inan
  Bu fetvay? nerden ald?n Müslüman?

  Bir de deriz Müslüman'?z hepimiz
  Kötülük düşünmem, kalbimiz temiz
  Namaz borcumuzdur elbet bir gün öderiz
  Gerçek Müslümanl?k bu değil inan
  Bu fetvay? nerden ald?n Müslüman?

  Sen böyle değildin ne oldu sana
  Kayg? duymuyorsun dininden yana
  S?yr?ld?n özünden döndün yabana
  Gerçek hassasiyet bu değil inan
  Bu fetvay? nerden ald?n Müslüman?

  Sormay?n dertliyim bunlardan yana
  Şanl? tarihine dönüp bir baksana
  Üzülmez mi görse Fat?ma ana
  Allah seni konu yapt? Kurân'a
  Nisa suresinde geçiyor inan
  Neden aç?p okumuyorsun Müslüman?
  Ey muhataplarım!
  Ben çok bağırıyorum. Zîra, asr-ı salis-i aşrın, yani on üçüncü asrın minaresinin başında durmuşum,

  sûreten medenî ve
  dinde lakayd ve
  fikren mazinin en derin derelerinde olanları
  camie davet ediyorum.


 4. #4
  Gayyur karanfil - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Mar 2007
  Bulunduğu yer
  Rize
  Mesajlar
  123

  Standart

  çdk güzel yaz?lar Allah raz? olsun
  Tel tel ve iplik iplik dikselerde ağzımı, tek ses duysalar; ALLAH yoklayanlar nabzımı. NECİP FAZIL

 5. #5
  Vefakar Üye nihannn - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Bulunduğu yer
  Nuristan
  Mesajlar
  541

  Standart

  Ağlayal?m m? gülelim mi :O
  Yare açik yare yare açmaya yare ne hacet
  Feryadim duyulur asikare dile dökmeye ne hacet
  Güllerim döndü hare hare küsmeye ne hacet
  Dil avare dudak bi çare parelenmeye ne hacet...


 6. #6
  Gayyur KedimiKimYedi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2007
  Mesajlar
  128

  Standart

  Yazı çok güzeldi..

  Allah razı olsun mirkat..

  Bilal-i sivasi kardeş; bu nazımın erkek setrine uygun olanı yok mu acaba?!
  Tesettür deyince ilk akla gelen hanımlar oluyor malum; peki ya erkeğin tesettürü?! Hele bir de vicdanın tesettürü deyince benim ilk aklıma gelen erkekler oluyor.. Onlar hiç vicdanlarına sordular mı Neslihan Nur'un sorduğu soruları?!
  Ey gençliğinde gülmüş; şimdi güldüğüne ağlayan nefsim!..

 7. #7
  Ehil Üye tevhid - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2007
  Bulunduğu yer
  .....
  Mesajlar
  1.097

  Standart

  ikisi de güzel yaz?lar maşaallah ayr?ca kedimikimyedi ye de sonuna kadar kat?l?yorum

  Sus gönlüm!.


  Bir elif miktari sus.Az kaldi bahara

  Sus gönlüm!.

  Sebepler var edilinceye kadar.Bahaneler olusuncaya,birbirimizin

  nasibi oluncaya kadar sus...


 8. #8
  Ehil Üye Tılsım - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2007
  Bulunduğu yer
  Meçhul...
  Mesajlar
  2.240

  Post

  Alıntı KedimiKimYedi Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Yazı çok güzeldi..

  Allah razı olsun mirkat..

  Bilal-i sivasi kardeş; bu nazımın erkek setrine uygun olanı yok mu acaba?!
  Tesettür deyince ilk akla gelen hanımlar oluyor malum; peki ya erkeğin tesettürü?! Hele bir de vicdanın tesettürü deyince benim ilk aklıma gelen erkekler oluyor.. Onlar hiç vicdanlarına sordular mı Neslihan Nur'un sorduğu soruları?!

  Bir erime anıdır aşk can ipinin yavaşça incelmesi ve görünmeyen sevgili nin yüzünde kopması..

  Sustum! Bir harf bile söylememin imkanı yok yoklukta artık. Aslı olmayan sözlerdir çünkü hep dilimde, gerçek değil surettir hep...Cana eziyetten başka bir şey vermez ki söylesem!..

  Sustum! çünkü hadden aşkın olacak söz, kabından taşacak...Ne kulaklarda onu anlayacak bir kudret var oysa; ne anlayışında ona uygun bir kabiliyet!..


 9. #9
  Ehil Üye Ehl-i telvin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.269

  Standart

  zihinleri alt üst edecek seviyede bulandıracak bir şiir bence Nur mesleğine yakışmamış....

 10. #10
  Dost türkiyesevdalısı - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2007
  Bulunduğu yer
  istanbul
  Yaş
  35
  Mesajlar
  33

  Standart

  ?nŞ.tesettÜrÜ Hakkiyla Eda Edeb?lmek CÜmlem?ze Nas?p Olur...

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Zaman gösterdi ki: Cennet ucuz değil, Cehennem dahi lüzumsuz değil.MEKTUBAT
  By fanidünya... in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 27.02.14, 07:01
 2. Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 21.06.08, 00:33
 3. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 29.11.07, 10:31

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Yemek Tarifleri ListeNur.de - islami siteler listesi
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0