+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 8 ve 8

Konu: Başörtüsünün Psikolojik Boyutu

 1. #1
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart Başörtüsünün Psikolojik Boyutu

  Nihat Kaya
  Psikiyatr

  Makalemizde aşağ?daki konulara değinerek, s?ralanan sorulara cevaplar bulmaya çal?şacağ?z. Bu yaz?n?n bütünü tamamen kendi gözlem ve düşüncelerimle ulaşt?ğ?m tespitleri ifade etmektedir.

  1. Neden baz? kad?nlar örtünüyor?
  2. Neden farkl? örtünme şekilleri var?
  3. Zorla ve kendi iradesiyle örtünen kad?nlar nas?l bir psikolojiye sahipler?
  4. Örtünmeyen kad?nlar?n örtüye farkl? bak?ş ve tepkilerinin nedenleri nelerdir?
  5. Örtüye verilen anlamlar ve örtünün baz? kad?nlarda oluşturduğu psikolojik etkiler nelerdir?
  6. Baz? olaylar/durumlar sonucu örtünenler ve bunun sonuçlar? nelerdir?
  7. Başörtüsü yasağ?n?n bireylerde ve toplumsal yaşamda psikolojik ve sosyal yans?malar? nas?ld?r?

  1. Neden Baz? Kad?nlar Örtünüyor?

  Örtünme davran?ş?, daha çok Müslüman ülkelerdeki kad?nlar aras?nda yayg?nd?r. Örtünen bir kad?na, "Niçin örtünüyorsun?" diye sorarsan?z size, "inanc?m?n gereği", "geleneklerim gereği", "ailemin isteği üzerine", "kocam?n/abimin zoruyla", "ortam?n gereği..." gibi cevaplardan birini verebilir. ?ster isteyerek, isterse bask?yla örtünsün ortaya bir davran?ş biçimi ç?kmaktad?r.

  ?nsanlar?n davran?şlar?n? neler belirler?

  1. Genetik yap?,
  2. Fiziki/coğrafi çevre ve şartlar,
  3. Yaşad?ğ? toplumun gelenek ve görenekleri,
  4. ?nançlar ve din anlay?şlar?,
  5. Günümüzde kitle iletişim araçlar? ve popüler kültür,
  6. Ald?ğ? aile-toplum-okul eğitimi ve öğretimi

  Bir kad?n?n kendi iradesi ya da başkas?n?n zorlamas?yla örtünmesinin arkas?nda bir düşünce/inanç/gelenek/anlay?ş yatmaktad?r.

  Dini inanç gereği örtünen bir insan?n kişiliği ağ?rl?kl? olarak din eksenli oluşur. Dinin öğretileri yaşam?nda belirleyici temel unsurlard?r. Dolay?s?yla, "?nanc?m gereği örtünüyorum." diyen bir insan?n inanc?n? sorgulayamazs?n?z. Çünkü, o inanç ve inanc?n pratik yaşama yans?yan davran?şlar?, o insana bir kimlik/kişilik kazand?rm?şt?r. Örtüsü sorgulanan, reddedilen bir kad?n, kişiliğini koruma güdüsüyle hemen savunmaya ve kendisini korumaya çal?şacakt?r. Örtü, kişiliğin ayr?lmaz parças?d?r. Örtüye de, kişiliğe de yap?lan eleştiriler inanc?na yap?lm?ş olarak alg?lanabilir.

  Diğer yandan, özgür iradesiyle giyim tarz?n? belirleme hakk?n? kullanmak temel bir insanî hakt?r. Örtünen ya da örtünmeyen bir han?ma tercihi konusunda eleştiri yapmak, yad?rgamak, bask? yapmak, d?şlamak, tercihini değiştirmeye zorlamak insan haklar? ihlalidir. O kişinin kişilik haklar?na, psikolojisini bozmaya yönelik bir müdahaledir.

  ?nsanlar?n iradeleriyle yaşam biçimlerini belirlemeleri doğal bir durumdur. Nitelikli, özgüvenli, girişimci, sorgulay?c? insanlar?n çoğalmas? için özgürlükçü ortamlara ihtiyaç vard?r.

  Örtünen insana yap?ld?ğ? gibi, örtünmeyen insana da bask? yap?lmas? antidemokratiktir; kişilik haklar?na sald?r?d?r. Biliyoruz ki, özgür iradeyle ortaya ç?kmayan bir ibadet/davran?ş biçimi muteber değildir. Böyle durumlarda zorlama/ikiyüzlülük sözkonusu olacağ?ndan bireylerde psikolojik tahribatlar yapar. Tercihlerinin hangi şekilde olacağ?na bireyler kendileri karar vermelidirler.

  Başlang?çtaki "Neden baz? kad?nlar örtünüyor?" sorumuza dönersek, amac? ne olursa olsun bu, onun tercihi veya davran?ş?d?r. Kişi kendisini nerede konumland?r?yorsa oradad?r. "Hay?r yerin oras? değil, bizim göstereceğimiz yerdir." demek ilkel ve çağd?ş?d?r.

  Başkalar?n? örtünmeye zorlamamak şart?yla, nas?l örtünürse örtünsün bana ne, sana ne, ona ne, kime ne?
  Konu elff tarafından (24.05.07 Saat 13:51 ) değiştirilmiştir.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 2. #2
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  2. Neden Farkl? Örtünme Şekilleri Var?

  ?nanc?n gereği olarak örtündüklerini söyleyen bayanlar?n hepsi ayn? tarzda örtünmüyorlar. Yöresel, coğrafi, hatta ülkeleraras? farkl?l?klar dikkat çekiyor. Bunu nas?l izah edebiliriz? Şöyle ki;

  a. Bireysel olarak, ana kaynaklar?, öğretileri yorumlamak ve kendisine uygun gelen biçimi oluşturmak.
  b. Yaşad?ğ? ortam ve kültürden etkilenmek.
  c. Kendisine "dayat?lan" formata bürünmek (?ran, Taliban örneği).
  d. Mensup olduğu dini cemaat veya tarikatin öngördüğü tarz? benimsemek.
  e. Coğrafi-fiziki iklim durumlar?na göre örtünmek.
  f. Egemen kültürün etkisinde kalmak (buna popüler kültür de dahildir).

  Farkl? örtünme şekillerinin olmas? da çeşitlilik ve çoğulculuktur. Bu ayn? zamanda "dini dogma"lar?n da değişik alg?land?ğ?n?n bir göstergesidir. Diğer yandan örtünün şekli, o kişinin değer yarg?lar?n?, kişiliğini, sosyo-ekonomik-kültürel seviyesini de yans?tabilir. Örnekler:

  a. Siyah çarşafa bürünmek:

  Bilinçli bir tercih olabilir.
  Ekonomik nedenlerle tercih edilmiş olabilir.
  K?skanç kocan?n isteğiyle örtünmüş olabilir.
  Çoğunlukla sosyo-ekonomik-kültürel seviyesi zay?f çevrelerde rağbet görmektedir.
  Mensubu olduğu tarikat/cemaatin kat? şekilci boyutunu yans?t?r.

  b. Renkli çarşaflar? tercih etmek ne anlama gelir?

  "Ekonomik ve sosyal durumum iyi"
  "Çok kat? değilim"
  "Çarşaf d?ş?nda da örtünme şekillerim olabilir"
  "Çarşafl?y?m, ama renkliyim."
  "Karafatma' demesinler diye renkli çarşaf giyiyorum."
  "Tesettür anlay?ş?m bu."
  "Öcü değilim, benimle iletişim kurabilirsiniz."
  "Zorla örtündüm, ama siyah çarşaf giymektense renkli olan?n? tercih ederim. Bu da benim bir kazan?m?m."
  "D?ş?m gibi içim de renklidir."

  c. Koyu renkli pardösü ve koyu renkli başörtüler tercih etmek ne anlamlara gelir?

  "Tesettür anlay?ş?m bu."
  "Dikkat çekmemeliyim, cazip olmamal?y?m."
  "Tacizlerden bu şekilde sak?nabilirim."
  "Kendimi böyle daha özgür hissediyorum."
  "Renk uyumundan ve estetik zevklerden bihaberim."
  "Kad?nl?ğ?m? ve cinselliğimi bask?lamal?y?m."
  "Bana böyle yak?şt?ğ? için tercih ediyorum."
  "Depresifim, içim karanl?k"

  d. Farkl? canl? renklerde eşarp ve pardösüler ne anlamlar içerir?

  "Tesettür anlay?ş?ma bu şekil uygundur."
  "Aç?k renklerle daha rahat ediyorum."
  "Örtünüyorum, ama renkleri ve desenleri uyduruyorum, estetik değer ve zevklerim var."
  "Canl? ve d?şa dönüğüm."
  "Benden çekinmeyin benimle iletişim kurabilirsiniz."

  e. Başörtülü/türbanl?, fakat diğer giysilerini çoğunluğun giysilerinden tercih edenler. (Pantolon, üstü bluz, gömlek, kot)

  "Sizlerden fark?m sadece saçlar?m?n örtülü olmas?d?r."
  "Bana göre baş örtüldükten sonra gerisi önemli değil."
  "Baş?m kapal?, ama her yerimi kapatmak istemiyorum, zorlan?yorum, daha haz?r değilim."
  "Eşim, ailem vs... istedi diye örtünüyorum. Başörtüm d?ş?ndaki k?yafetim, zaten böyle olduğunu size söylüyor."
  "Bu şekilde sizlere daha yak?n?m, beni farkl? görmeyin, d?şlamay?n, her ortam?n?zda bulunabilirim."
  "Hayat?n içindeyim, d?şa dönüğüm."

  f. Başörtülü/türbanl? diğer giysileri ne olursa olsun, fakat makyajl? süslü han?mlar:

  "Örtülü de olsam kad?n?m, kendimi güzel görmek/göstermek istiyorum."
  "Örtülü olduktan sonra makyaj yapman?n bir mahzuru yoktur."
  "Örtülü han?mlar makyaj yapamaz diye bir kural tan?m?yorum."
  "Makyaj yapma, süslü olma arzumu bast?ram?yorum/istemiyorum."
  "Başörtülüyüm, ama süsü makyaj? biliyorum."
  "Benden korkmay?n sizlerden biriyim."
  Konu elff tarafından (24.05.07 Saat 13:52 ) değiştirilmiştir.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 3. #3
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  3. Örtünen Kadınların Psikolojisi

  a. İradesi dışında örtünen kadın psikolojisi:

  Bir kadın istemediği halde, kararsız olduğu durumlarda da bazı nedenlerle örtünebilir.

  Aile, eş baskısı ve zorlamasıyla,
  Sevdiği evleneceği insan ya da ailesi onu örtülü görmek istiyor ve başka türlü kabul etmiyorsa.
  Bulunduğu ortamda örtülüler çoğunlukta ve kendisine manevi baskı yapılıyor ya da kendisi kendini baskı altında hissediyorsa örtünebilir.
  Herhangi bir çıkarı için de örtünenler olabilir.

  İradesi dışında örtünen bayanların farklı tepkileri olabilir. İçinde örtünme arzusu olup da bunu evleneceği zamana veya başka bir döneme bırakanlar; "zaten örtünecektim." deyip kabullenir ve içselleştirir. Fakat örtünmeye hazır olmayan bir bayanın psikolojisi bozulabilir.

  Kendisini kişiliksiz aşağılanmış hissedebilir.
  Özgüveni sarsılabilir.
  İradesi ve karar verme süreçleri elinden alınmış insan halet-i ruhiyesini yaşayabilir.
  Dışarı yaşamda sanki herkes kendisine bakıyormuş gibi "izlenme" psikolojisine kapılabilir.
  Kendisine baskı yapanlardan uzaklaştığında örtüsünü çıkarabilir. Bir taraftan da çelişkili suçluluk duygusu yaşar. Depresyona girebilir.
  Örtüsüyle bağdaşmayacak, "tesettür ruhuna" aykırı tarzda giyinme ve davranmaya başlayabilir. Lisan-ı haliyle "başımdaki örtüye bakmayın zorlamayla takıyorum, benim içim farklı..."

  Bu beyanların bir kısmı daha da abartılı ve çelişkili davranışlarda bulunabilir. Bulunmaması gereken ortamlara girebilirler.

  Modern kıyafetler, aksesuarlar, makyajlar; modern mekanlarda bulunmak, popüler kültür içinde olmak gibi davranışlar geliştirebilirler.

  b. Özgür iradesiyle örtünen kadın psikolojisi ve davranışı:

  Okuduğu kaynaklardan ve aldığı eğitimden; gördüğü telkinlerden, örnek aldığı modellerden etkilenerek bir insan örtünebilir. İnanarak, iman ederek tesettüre giren bayan, ne yaptığından emin ve özgüvenli olur.

  Her türlü eleştiriye, baskıya rahatlıkla karşı koyabilir. Gerekiyorsa, tesettürü için fedakarlıkta bulunabilir.

  Örtünme şeklinde "tesettürün ruhuna" uygun neyse onu kabul eder. Bunun estetik bir hale gelmesine de dikkat eder. Olumlu veya olumsuz bir aşırı dışavurumdan kaçınır.

  Davranışlarında "tesettür" anlayışını göstermeye gayret eder. Bulunması gereken ortamlarda olur. Başka arayışlara girmez.

  Tesettürün aynı zamanda bir ibadet olduğu inancıyla hareket eder.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 4. #4
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  4. Örtünmeyen bayanlar?n örtünenlere farkl? bak?ş ve davran?şlar?

  Örtünmeyen, ama ailesinde örtünen bayanlar?n olmas? durumunda s?cak karş?lama olabilir. Şayet kendisine örtünme konusunda bask? yap?lm?şsa, tepki duyup karş? durabilir. ?çinde günün birinde örtünme meyli olanlar, genelde çok ?l?ml? ve s?cak yaklaş?rlar. Örtünen bayanlarla ayn? ortamda olan ve olumlu etkilenenler de pozitif düşünebilirler.

  Örtünme olay?na "kişisel", "insani tercih", "demokratik hak" olarak bakanlar?n bir k?sm? tesettüre karş?d?r, fakat onun kullan?lmas?na karş? değillerdir. Yasaklamaya karş?d?rlar. (Örn: Gülay Göktürk, Canan Barlas)

  Tesettürü Arap giysisi ve çağd?ş? bulan bayanlar şiddetle karş?d?rlar. Yasaklanmas?n? savunurlar.

  Dini inanc? olmayan ya da zay?f olan bayanlar?n bir k?sm?, tesettürün hat?rlatt?ğ? dini mesajlardan rahats?z olurlar. "Gerçekten din varsa, baz? kurallar varsa"n?n çelişkisiyle yüzleşmek rahats?z ettiği için tesettürle karş?laşmak istemezler.

  Kendisini kad?n haklar? savunucusu olarak tan?mlayan bayanlar?n bir bölümü bunu demokratik, inanç eksenli bir hak olarak görür. Diğer bölümü ise, "çağd?ş? anlay?şlarla" "bask? alt?nda kalan, kuşat?lan, beyni y?kanan, zorla örttürülen" bayanlar? "esaretten" kurtarmak için tesettüre karş?d?rlar ve yasaklanmas?ndan yanad?rlar.

  Siyah çarşaf?, estetik olmayan baz? örtü biçimlerini s?rf estetik aç?dan hoş bulmad?klar? için karş? olan bayanlar da vard?r.

  Örtünün bir "simge, sembol" ve yaşam biçimi, ideoloji dayatt?ğ?na inanan bayanlar da şiddetle örtüye karş?d?rlar.

  Örtünün kad?n? geri plana att?ğ?na, bask?lad?ğ?na, erkeğe "kul" yapt?ğ?na inanan bayanlar da şiddetle örtüye karş?d?rlar.

  "Beni zorlamad?kça, kar?şmad?kça nas?l giyinirlerse giyinsinler" diyenler de vard?r.
  Konu elff tarafından (24.05.07 Saat 13:52 ) değiştirilmiştir.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 5. #5
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  5. Örtüye/Örtünmeye Verilen Değişik Anlamlar ve Psikolojiler

  Ailesinde dini yoğunluk yaşayan ve doğal sonuç olarak örtünen bayan, geleneksel yapının davranışını sürdürür; "anormal durum yoktur."

  Araştırarak, içselleştirerek örtünen bayan sonucu "olması gereken" sıradan bir olay olarak görür.

  Bazı bayanlar örtünerek Allah'a daha çok yaklaştıklarını düşünürler, manevi bir iklim yaşarlar. Bir kısmı, örtünmenin bir "ayrıcalık", "nitelik" olduğuna inanır. Örtünmeyen bayanlara acıyarak bakanlar olduğu gibi, onlar için dua edenler de olur.

  Kendi yaşadıklarını, elde ettiklerini hemcinsleri de yaşasın diye onlara telkinde bulunan, "tebliğ" yapanlar da vardır.

  Örtünün kesin bir "farz/emir" olduğunu kabul eden bayanların bir bölümü, hemcinslerine baskı yaparlar, Cehennemle tehdit ederler. Örtünmeye zorlarlar. Böylesi bir devirde örtünerek "büyük bir görev" yaptığına inanan kadın kendisini büyük mükâfatların beklediğine inanır. Allah'ın kendisini Cennete göndereceğini düşünür.

  İdeolojik "siyasal bakışlı" bayanların bir kısmı örtüyü aynı zamanda bir sembol, "irşad" ve "tebliğ" aracı olarak görebilir.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 6. #6
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  6. Bazı Olgular/Durumlar/Ani Gelişmeler Sonucu Örtünen Kadınlar ve Davranışları

  İnsan hayatında ani kayıplar, kazalar, hastalıklar, aşklar, ihanetler, terk edilmeler gibi beklenmedik olaylar meydana gelebilir. Bunlar gibi zayıf, aciz, çaresiz duygulanım içerisindeki bir çok insan "dine yönelir." Kadınların bazıları bu durumda örtünmeye ve dini vecibelerini yerine getirmeye başlarlar.

  Örneğin, ebeveynlerinden birini kaybeden bir bayan, onların hayattayken örtünme yönündeki telkinlerine uyarak, onları "mutlu" etmek için örtünebilir. Veya ölüm gerçeğiyle yüzleşen bir insan aniden örtünebilir.

  Ayrıca, eşiyle ciddi problemleri olan bazı hanımlar, çaresizlik ve mutsuzluklarını, dine yönelip örtünerek gidermeye çalışırlar. Bu gelişme karşısında eşler ya daha da şiddetli geçimsizlik içine girer, ya da herkes kendi dünyasını kurup birbirine bulaşmadan yaşayıp giderler.

  Ciddi kişilik bozukluğu olan (antisosyal-borderlayan-histrionik) bazı kadınlar; aniden örtünebilir, aniden açılabilirler. Birçok insan buna bir anlam veremez.

  Manik-depresif (iki uçlu mizaç bozukluğu) denen rahatsızlığı olan bazı bayanlar, hastalığın etkisiyle aniden tesettürden çıkabilir, açılıp saçılabilir ya da birden dine yönelip örtünebilir. Bir süre sonra hastalık geçince tekrar eski haline döner.

  Kadınlar arasında daha çok görünen "panik-atak" durumunda da ciddi ölüm korkuları yaşandığı için, kişiler örtünebiliyor ve dine yönelebiliyorlar. Bu bayanların bir kısmı panik atakları düzelince örtülerini çıkarıp eski yaşamlarına dönerler, bir bölümü de örtüsüyle yaşamaya devam ederler.

  Başörtülü insanlara, özellikle öğrencilere getirilen yasaklar ve baskılara tepki olarak örtünen birçok bayan da vardır. (!)

  Ailesiyle ciddi çatışmaları olan bazı genç kızlar; aileye olan tepkilerini göstermek ve kendilerini kanıtlamak, ayrı kişilik olduklarını göstermek için örtünebilirler. Bu kızları aileleri psikiyatrlara getirmeye çalışırlar.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 7. #7
  Ehil Üye gulsah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.641

  Standart

  maşallah kardeşim, güzel ve kuşat?c? tesbitler ...
  Konu elff tarafından (24.05.07 Saat 13:53 ) değiştirilmiştir.

  ''Şahsın üslub-u beyanı , şahsın timsal-i şahsiyetidir.

  Ben ise :

  gördüğünüz veya işittiğiniz gibi , halli müşkil bir muammayım ''

  Said Nursi


 8. #8
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  7. Başörtüsü Yasağ?n?n Bireylerde, Toplumsal Yaşamda, Psiko-sosyal Yans?malar?

  Özellikle, 28 Şubat 1997'den sonra; ciddi ve kararl? bir şekilde başörtüsü birçok alanda yasakland?. En büyük yasaklama üniversite öğrencisi k?zlara uyguland?. Kamuda ve özel sektörün birçok kolunda bu yasaklama uygulamalar? tatbik edildi.Öğrencilerin büyük çoğunluğu okullar?n? b?rakmak zorunda kal?rken, bir k?sm? baş?n? açarak ya da peruk takarak okuluna devam etmeyi tercih etti.

  Maddi durumu iyi olan baz? k?zlar da yurtd?ş?nda başörtüleriyle eğitim görebilecekleri ülkelere gittiler.

  Diğer yandan toplumda daha önce olmad?ğ? kadar kutuplaşmalar/ayr?şmalar başgösterdi. Toplum, başörtüsü/türban takanlar ve takmayanlar, türbandan yana olanlar ve olmayanlar şeklinde ikiye bölündü.

  28 Şubat’?n gerek teorisyenleri, gerekse uygulay?c?lar? "toplumsal mühendislik" yöntemleriyle çal?şt?lar. Medyan?n büyük çoğunluğu sivil toplum kuruluşlar?n?n ekseriyeti, üniversite öğretim görevlilerinin çoğunluğu bu projede yer ald?. 28 Şubat öncesi iktidarda olanlar?n da, gerek baz? özellikleriyle gerekse davran?şlar?yla bu sürece zemin haz?rlad?ğ? dikkat çekti.

  Bütün propaganda araçlar? ayn? anda devreye sokularak "türban?n laikliğe ayk?r? olduğu" tezi işlendi. Sosyo-ekonomik-kültürel seviyesi yüksek kesimlerde bu tez büyük ölçüde makes buldu. Gerçi, yap?lan bütün kamuoyu yoklamalar?nda toplumun % 70-75'lik ekseriyeti yasağa karş? olduklar?n? hep beyan etmişlerdi. Lakin, sivil-askeri bürokrasi karar?n? "yetkilerine" dayanarak vermişlerdi ve anketleri dikkate alacak durumda değildi.

  Bu sürecin başörtülü k?zlarda, onlar?n ailelerinde ve toplumsal hayatta önemli etkileri olduğu görüldü.

  Kutubun diğer yan?nda olanlarda, başörtülüleri rejim için tehlikeli "mahluklar" olarak görmeye başlad?lar. Yolda, değişik mekânlarda tesettürlü/türbanl? bayanlar yer yer aşağ?lan?r oldu. Lüks araba kullanan tesettürlü han?mlar?n arabalar? tekmelendi, laflar at?ld?. Kaliteli mekânlarda görülmeleri yad?rgand?. Baz? askeri mekanlar?n önünde diğer sivil halkla beraber bal?k tutmalar?na müsaade edilmeyen durumlar yaşand?.

  Kendilerine ait özel plajlar?n muhafaza perdeleri, ay?raçlar? kald?r?ld?.

  Neticede, başörtülülerin yaşam?, geleneksel "ataerkil" anlay?ş çemberine sokulmaya çal?ş?ld?.

  Baz? başörtülü k?zlar?n aileleriyle ciddi çat?şmalar?/sorunlar? oldu. Maddi, manevi büyük emek vererek okuttuklar? k?z evlatlar?n?n eğitimlerini yar?m b?rakmamalar?n? istediler.

  Kimi aile, "baş?n? aç", "şeriat?n kestiği parmak ac?maz", "günah? onlar?n boynuna" anlay?ş?yla hareket etti. Baz? k?zlar ya baş?n? açt?, ya da perukla okula devam etti. Bir k?sm? da ailesine direndi. Önemli çat?şmalar/gerilimler yaşand?. Kimisi evi terk etti. Kimisi ciddi depresyonlar yaşad?, intihara kalk?şt?. Baz? aileler ise k?zlar?n?n karar?n?n yan?nda yer ald?.

  Baş?n? açarak ya da perukla okula giden k?zlar da rahat olamad?lar. Yeni durumlar?ndan dolay?, herkesin dikkati onlar?n üzerinde oldu. Bazen hiç kimselere görünmeden sessiz sedas?z okullar?na gidip en arka s?ralarda ders dinlemeye çal?şt?lar.

  Başörtüleri ç?km?ş olsa da "kafa yap?lar?" ayn? olduğu düşüncesiyle bazen d?şlananlar, izole edilenler de oldu.

  Baz? k?zlar "onlardan" olduklar?n? göstermek ve kendilerini "onlara" sevdirmek için "onlar" gibi makyaj yapmaya, süslenmeye başlad?lar. Bir süre sonra bu yeni yaşam daha cazip geldi ve art?k böyle "mutluydular".

  Başörtüsünü ç?karmad?ğ? için okulundan ve işinden olanlar büyük bir boşluk yaşad?lar. Güven duygusunu kaybedenler oldu. Devletine, milletine olan güven ve bağl?l?klar? ciddi yara ald?. Bir k?sm? k?zg?nl?k, öfke, agresif duygular beslemeye başlad?. Vatanlar?nda çaresiz, kimsesiz, güvensiz, yaln?zl?k çeken insanlar oldular. D?şlanm?şl?k, değersizlik duygusu bir çoğunda depresyonlar, panik-ataklar ve diğer psikolojik sorunlar ortaya ç?kard?.

  Başörtülerini ç?karmad?klar? için okulundan, işinden olan k?zlar muhafazakar kesimden bekledikleri ilgi ve desteği yeterince göremediler. Bu durum onlarda ikinci bir şoka neden oldu. Y?llarca kullan?ld?klar?n? düşünenler oldu.

  Baz? işverenlerin kendilerine, "ikinci han?ml?k" teklifi dünyalar?n? daha da altüst etti. Erkeklere olan güvenleri sars?ld?. Bir k?sm? çaresizlikten; isteyerek ya da istemeyerek, ikinci, üçüncü han?ml?k pozisyonuna düştü. Zamanla isyan eden, intihara kalk?şanlar, ciddi psikolojik bunal?mlar yaşayanlar oldu.

  "Erkek milletinin dinlisi de dinsizi de ayn?" yarg?s? oluşmaya başlad?. Evliliği kafas?ndan silip atanlar, korkanlar oldu.
  Kaynak: Köprü dergisi, sayi 84, 2003

  Konu elff tarafından (24.05.07 Saat 13:53 ) değiştirilmiştir.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Başörtüsünün Hükmü Nedir?
  By sliha87 in forum Tesettür
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 26.07.17, 21:01
 2. Sevginin Boyutu...
  By serab in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 12.10.07, 19:45
 3. Takva Boyutu
  By ab_ı hayat in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 28.08.07, 20:01
 4. Orucun Mucizevi Boyutu
  By Meyvenin Zeyli in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 29.09.06, 07:16
 5. Başörtüsünün Hükmü Nedir?
  By LeMaLaR in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 26.07.06, 19:08

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Yemek Tarifleri ListeNur.de - islami siteler listesi
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0