Konu Kapatılmıştır
1. Sayfa - Toplam 5 Sayfa var 1 2 3 ... SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 48

Konu: Sokaktaki Şeker Kağıtları

 1. #1
  Ehil Üye aşur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Mesajlar
  1.446

  Standart Sokaktaki Şeker Kağıtları

  Sokaktaki bu şeker kağ?tlar? da kim?

  Lolipoplar,bonbonlar, fondanlar,rengarenk şekerlemeler…

  Maşallah maşallah deyip, insan nazar etmekten korkuyor.

  Hele şu şekerlerin güzelliğine bak?n hele…

  Yeni ç?km?ş galiba bu başörtülü şekerler!

  Ay Allah (c.c.)’?m renklerin caf caf?na bak?n; çingene pembesi, f?st?k yeşili, portakal turuncusu, pastel mavisi, k?z?llar, vişne çürükleri, firfiriler…

  ?nsan?n bu şekerlere bakt?kça bakas? geliyor.


  Gözümüz gönlümüz aç?ls?n bee!

  Çağdaşlar?n hala göz zevklerini bozuyor mu acaba bu şekerler?

  Yok daha neler, hiç olur mu, bu başörtülü şekerler y?llarca az çekmemişti, neydi o; öcü, örümcek kafal?, eski kafal?, geri kafal?, kara sofu, takunyal?, tutucu, mürteci sözleriyle az rencide edilmemişti bunlar.

  Şimdi geçmişin ac?s?n? ç?kar?yorlard?r.

  Oh olsun işte, az?c?k düşman çatlats?nlar.


  Gerçi başörtülü han?mlar ne yapsalar bu çağdaşlara yaranamazlar.

  Başörtü d?ş?nda k?zlar?m?z?n k?yafetlerine, kendilerine g?pta ediyorlard?r hani!

  Ama ah o başlar?na s?k? s?k? bağlad?klar? başörtüsü.

  Varsa yoksa saçlar?n? göstermemekte yat?yor bu gizli s?r.

  Üstlerinde spor k?yafetler, başlar?nda rengarenk örtüler.

  Modernliğin, ş?kl?ğ?n ve zarafetin adresi şu markada deyip birbirleriyle güzel olma yar?ş?na giren k?zlarda yok değil.

  Tesettür as?l amac?ndan sap?yor mu ne? Yoksa bana m? öyle geliyor? Bizler demode mi kald?k yoksa?

  Allah (c.c.)’?n ayetlerini unuttular m??


  “Mü’min kad?nlara söyle: Gözlerini (harama bakmaktan) sak?ns?nlar; namus ve iffetlerini esirgesinler. (Örtüyle kendiliğinden) belli olan yerleri müstesna olmak üzere, ziynetlerini teşhir etmesinler. Başörtülerini, yakalar?n?n üzerine (kadar) örtsünler…” (Nur,31).


  Allah-ü Teala ziynetlerini teşhir etmesinler derken, buradan ç?kan anlam? hiç düşündüler mi?

  O c?rtlak renklerle Allah (c.c.)’?n r?zas?n? m?, yoksa başkalar?n?n r?zas?n? m? kazanmaya çal?ş?yorlar?

  Amaçlar? nedir?


  Yüzlerini, gözlerini boyay?p, cilalan?p nereye böyle tak?r tukur…
  Bizim diğer kad?nlardan fark?m?z olmal?yd?.

  Moda diye de Allah (c.c.)’?n ayetlerini göz ard? etmemeliydik.

  “Evlerinizde vakar?n?zla oturun. ?lk cahiliye (devri kad?nlar?)n?n aç?l?p saç?larak, ziynetlerini göstererek yürüyüşü gibi yürümeyin. Namaz? k?l?n, zekat? verin, Allah(c.c.) ve Resulü’ne itâat edin..” (Ahzab, 33).

  “…Gizledikleri süsleri bilinsin diye ayaklar?n? yere vurmas?nlar” (Nur,31) ayetini okuduğumda her zaman akl?ma topuklu ayakkab?lar geliyor.


  Hani şu tak tuk yapan kad?nlar?n ayaklar?n? yerden kesen, yüksek ökçeli ayakkab?lar…

  Kur’an-? Kerim gerçekten bir hayat kitab?.

  Onunla hayat?m?z? şekillendirdiğimiz takdirde ancak o zaman takva ve izzet sahibi olabiliriz.


  Allah(c.c.)’?n kad?nlara koymuş olduğu ölçü en güzel ölçüdür.

  Dinimiz toplumda fitne ortam? doğmas?n diye kad?n? her bak?mdan korumuştur. Hiçbir zaman kad?nlara uygulad?ğ? kurallar yüzünden dinimizi yanl?ş anlamamak gerekiyor.

  Bu din ancak okuyarak, araşt?rarak anlaş?l?r.

  Kad?n sahabelerin yaşant?lar?, giyim ve kuşamlar? bizim için en güzel ölçüdür.

  Kur’an-? Kerim kad?nlar? giyimleri konusunda bir renk belirtmese de, ölçü belirtmiştir. “Ey Peygamber! Han?mlar?na, k?zlar?na, mü’minlerin kad?nlar?na (bir ihtiyaç için d?şar?ya ç?kt?klar?nda) örtülerini üstlerine almalar?n? söyle…” (Ahzab, 59).


  Günümüzde müslüman han?mlar aras?nda takip edilen bir moda anlay?ş? var.

  Stilistler, tasarlad?klar? giyimlerle mü’min han?mlar? kabuklar?ndan ç?karmay? başard?lar.

  Birbirlerinden görerek, birbirlerine özenerek, birbirlerinden daha çarp?c? ve güzel olabilmek için tesettür ad? alt?nda kuşand?klar? giyimlerde bir takva, bir vakar görebiliyor muyuz acaba?

  Bir bayan olarak benim gözüme çarpan bu renklerin cazibesi beni bile bakmaya iterken, erkeklerin bak?şlar? “Bac?ma ne güzel yak?şm?ş” gibisinden mi oluyor?

  Biliyorum asl?nda kötü niyetli olan benim değil mi?

  Neden ad?m?z? lekeliyorlar? Ne ç?ksa başörtülülerden ç?k?yor, anlay?ş?yla bakan insanlar?n ağ?zlar?na dolanan k?zlar?m?z?n k?yafetleri bir k?skançl?k anlay?ş? gibi alg?lansa da, asl?nda göze batan cinsten olduğu için bir ikaz olarak da anlayabiliriz.  Toplumda fitne ortam? doğmas?na neden olmamal? kad?n.

  Bilakis gerektiğinde kendini, ad?n? ve namusunu koruyabilmeli.

  Her zaman yan?m?zda eşimiz, babam?z, abimiz olmayabilir. Üstümüzdeki k?yafet öyle bir k?yafet olmal? ki, bizi her tehlikeye karş? bir z?rh gibi sarmal?. Üzerimize odaklanan bak?şlar? geri tepebilmeli.

  “Elbise süslü püslü olup da bizzat kendisi ziynet gibi olmayacak. Ayr?ca bak?şlar? üzerine toplayabilecek şekilde renkli, desenli, alt?n ve gümüş işlemelerden de kaç?n?lmal?d?r.


  (Buhari “edeb’ülmüfred”, Hakim “müstedrek”).

  Amac?m?z dikkat çekmek, bak?şlar? üstümüze toplamak olmamal?d?r. K?yafetimiz takva, edeb, ahlak numunesi olmal?. “Giysi dar değil, geniş ve bol olmal?, fitneye neden olacak bir yeri belli etmemelidir.”

  (Ebu Davud, Sünen).


  Baz? k?yafetler vard?r ki, tam tedbir tesettüre uygundur.

  Fakat farkl?l?ğ?ndan dolay? dikkat çekici de olabilir.

  Resulullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) şöyle buyuyor:

  “Her kim belli eden bir elbise giyerse, Allah(c.c.) da ona K?yâmet gününde zillet elbisesi giydirir. O da ona ateş olur” ( Ebu Davud).


  Baz? han?mlar evlerinde yapmad?klar? süsü d?şar?ya gösteriyorlar. Ter kokusunu, kötü kokuyu bahane edip; parfümler, deodorantlar kullan?yorlar.

  Tabii bu ağ?r kokularla toplumun düzenini kaç?rd?klar?n?n da fark?nda değiller.
  Asl?nda amaçlar? düzen kaç?rmak, dikkat çekmek, ortal?ğ? altüst etmek değil mi?

  “Bir kad?n koku sürünüp bir kavmin (topluluğun) yan?na uğrar da onlar bunu hissederse; zina etmiştir”

  (?mam-? Ahmed).

  Bir pantolon modas?d?r, ald? baş?n? gidiyor. Hiçbir şeyden geri kalm?yorlar. Sanki dersin aç?klarla k?yafet yar?ş?na girmiş bu han?mlar.

  Bak?n, asl?nda bizler ne kadar, modern ve çağdaş?z, der gibi dar pantolonlar? giyip ortal?kta tesettürlüyüz diye geziniyorlar.

  Allah (c.c.) aşk?na bunlar şimdi tesettürlü mü?

  Tesettür nedir; Örtünme, saklanma değil mi?

  Ama bunlar bir şeyi saklamaktan çok belli etme telaş?ndalar. Üstelik pantolon erkeklere benzeme yönünden de kad?n için uygun değildir.

  “Erkeklerden kad?nlara, kad?nlardan da erkeklere benzeyene Resulullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) lanet etti.”

  (Buhari).


  Yabanc? erkeklerle konuşurken dikkat etmemiz gerekiyor.

  Onlarla k?k?rdayarak, k?r?tarak konuşmamal?y?z.

  Takvam?zdan ödün vermeden, kuşkuya yol açmayacak tarzda olmal? sözlerimiz. Hal ve tav?rlar?m?zda önemli tabii.

  Normal bir şekilde yani bilinen biçimde olmal? davran?şlar?m?z.

  “Ey peygamberin kad?nlar?, siz kad?nlardan herhangi biri (gibi) değilsiniz; eğer sak?n?yorsan?z, art?k sözü çekicilikle söylemeyin ki, sonra kalbinde hastal?k bulunan kimse tamah eder. Sözü maruf bir tarzda söyleyin.”

  (Ahzab,32)


  Bizler sokakta raks eden bon bon k?zlar gibi değiliz.

  Bizler şeker kağ?d? gibi de giyinmeyiz.

  Cahiliye kad?nlar? gibi sokakta k?r?tarak da yürümeyiz.

  Sevgili mü’mineler! Unutmay?n bizler ?slam toplumunun ana çekirdeğini oluşturuyoruz. Hani bir söz vard?r,

  ‘’bir erkek eğitirseniz, bir insan eğitmişsinizdir. Bir kad?n eğitirseniz, bir toplumu eğitmişsinizdir.'’

  Geleceğin mücahitleri inşallah bizim ellerimizle yetişecek.

  Allah (c.c.)’?m!


  Hak yolunda olduğumuzu san?p da as?l gayeden uzaklaşt?rma bizi. Cahiliye kad?nlar? gibi amaçs?z bir hayat?n çirkin araçlar? yapma bizi. Günaha çağ?ran vesileler olmaktan, hayat?n boş figüranlar? olmaktan sana s?ğ?n?yoruz.

  Dilek bac?ma teşekkür ederim bu yaz?s?ndan dolay? Allah (c.c.) raz? olsun.
  Allah sizlerden ve Dilek bac?m?zdan raz? olsun. Gerçekten baz? başörtülüleri görünce, insan üzülüyor. Çünkü tesettür sadece baş örtmekten ibaret değil. Bu kadar cafcafl?, rengarenk ve dikkati çeken kiyafetler ile baş örtülüyor, fakat tesettür sağlanam?yor. Aman bac?lar ehl-i dünyan?n tuzağ?na düşmeyelim. Elbette sade, temiz, düzenli ve güzel giyinelim. Bunlar sünnet olan hususlar. Fakat bu kadar? da fazla oluyor. Sadelik bir mümine han?m?n dikkat etmesi gereken en önemli hususlarda biridir. Sonra bizim de diğerlerinden pek fark?m?z kalmayacak. Fark?m?z sadece başörtüsü olmamal?. Başörtüsünün yayn?nda ciddiyet ve edeb dahi, bir mümin kad?n?n en önemli hususiyetlerinden biridir.
  Konu elff tarafından (24.05.07 Saat 14:03 ) değiştirilmiştir.

 2. #2
  Ehil Üye gulsah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.641

  Standart

  '' Kalblerin en latifi, en şefiki, "k?sm-? sani" ile tabir edilen kad?n kalbidir. Fakat kad?n ile ruhi imtizac? (geçimi) ikmal eden, kalbi ünsiyet ve ülfeti itmam eden, suri ve zahiri olan arkadaşl?ğ? samimileştiren, kad?n?n iffetiyle, ahlak-? seyyieden temiz ve pak bulunmas? ve çirkin ar?zalardan hali olmas?d?r''
  ?şaratül-?caz | K?yâmet ve Âhirete ?man | 196
  Konu elff tarafından (24.05.07 Saat 14:05 ) değiştirilmiştir.

  ''Şahsın üslub-u beyanı , şahsın timsal-i şahsiyetidir.

  Ben ise :

  gördüğünüz veya işittiğiniz gibi , halli müşkil bir muammayım ''

  Said Nursi


 3. #3
  Gayyur KTMİR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Apr 2007
  Mesajlar
  57

  Standart

  bir gün hz. cebrail a.s muhammed mustafa a.slm gelerk ya muhammed s.a.v ALLAIN fat?ma r.a selam? var ..ALLAH RESULU S.A.V GÖZLER? DOLARAK SEV?NÇTEN hemn anam?z fat?ma r.a yan?na gidreek ey gözümün nuru k?z?m sen bu gün ne hay?r yapt?n ki ALLAH ZÜLCELAL SANA SELAM GÖNDER D? ?
  ANAMIZ R.A:EY GÖZÜMÜN NURU HAYATIMN GÜNEŞ? BABAM S.A.V BEN BU GÜN SADCE EVDEN ÇIKARKEN H?CABIMI G?YD?M PEÇEM? ÖRTÜM VE SIRTIMA B?R YASTIK KOYDUM K? ?NSANLAR BANA BAKIP GÜNAHA G?RMES?N BEN? YAŞLI SANSINLAR VE NAZARLARINI ÜSTÜME CELP ETM?M NE BEN NE DE ONALRIN KALPLER? YARALANMASIN D?YE KAMBUR HAL?N? ALDIM DER...
  EFENDMZ FAHR? KA?NAT S.A.V KIZIM BEN H?Ç B?R VAK?T BU KADAR GURULANMAMIŞTIM DER ...
  SEY?DUN N?SA kad?nl?k kitab?n?n tam kendisi gelmiş geçmiş en makbul anne en makbul k?z en makbul kad?n en makbul genç k?z en makbul evlad ALLAH KATINDA olan FATIMA R.A ' I HÜCCET ALMAYIP nefislerini ve baz? köşe yazarlar?ndan diyanetten ve kaynağ? sadce şahs yorunlara dayal? olan fetvalarla bu hale giren bayanlar?n vay haline!
  en ac?s? inand?ğ?n?z gibi yaşamazsan?z yaşad?ğ?n?z gibi çlürsünüz ve öyle ölür öyle haşr olursunz hitab?n? muhatab? olmakla bizm nurlardan sözde istifade eden kardaşlar?mz üstad? azam sahibüzzamn üstad bediüzzaman r.a tesettür rsalesini okuyupta halen başka k?yafetlerle gezmeleri nefsin bayanlarda ne kaadr dehşetli etkin olduğuna emaredir.ya üstad sahibüzzamn demiş çarşaf başkas?na art?k laf dşmez nefis ve şeytan veya onlar?n yard?mc?lar? olan çarşaf? ç?kar pardüseyi al kampanyas? yapan z?nd?ka komitesi ve bidat ehlinden başkas? değildir..baz?lar? şimdş ç?km?ş nurlara şerh düşüyorlar ordaki çarşaf başka manadad?r.yok farscada şöle yok urducaDA BÖLE EL ?NSAF .VE AHMAKLARA CEVAP SUSMAK ?LE OLUR...
  SELAMETLE VE MUHABBETLE ..
  Konu elff tarafından (24.05.07 Saat 14:05 ) değiştirilmiştir.

 4. #4
  Yönetici HakanBa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Gaziantep
  Yaş
  33
  Mesajlar
  2.566

  Standart

  Alıntı KTM?R Nickli Üyeden Alıntı
  en ac?s?inand?ğ?n?z gibi yaşamazsan?z yaşad?ğ?n?z gibi çlürsünüz ve öyle ölür öyle haşr olursunz hitab?n? muhatab? olmakla bizm nurlardan sözde istifade eden kardaşlar?mz üstad? azam sahibüzzamn üstad bediüzzaman r.a tesettür rsalesini okuyupta halen başka k?yafetlerle gezmeleri nefsin bayanlarda ne kaadr dehşetli etkin olduğuna emaredir.ya üstad sahibüzzamn demiş çarşaf başkas?na art?k laf dşmez nefis ve şeytan veya onlar?n yard?mc?lar? olançarşaf? ç?kar pardüseyi al kampanyas? yapan z?nd?ka komitesi ve bidat ehlinden başkas? değildir..baz?lar? şimdş ç?km?ş nurlara şerh düşüyorlar ordaki çarşaf başka manadad?r.yok farscada şöle yok urducaDA BÖLE EL ?NSAF .VE AHMAKLARA CEVAP SUSMAK ?LE OLUR...
  SELAMETLE VE MUHABBETLE ..

  Çarşaf?n daha hak olduğunu söyleyebilirsiniz fakat tek hak olan tesettür; çarşaft?r demeye hakk?n?z yoktur. Tesettür Pardesüylede olur.
  Konu elff tarafından (24.05.07 Saat 14:05 ) değiştirilmiştir.
  "Eğer komünistler mürekkep ve kağıdı yok etmek imkanını da bulsalar, benim gibi birçok gençler ve büyükler fedai olup hakikat hazinesi olan Risale-i Nurun neşri için, mümkün olsa derimizi kağıt, kanımızı mürekkep yapacağız."

  -Zübeyir Gündüzalp-


 5. #5
  Gayyur KTMİR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Apr 2007
  Mesajlar
  57

  Standart

  PEK? KARDAŞIM SEN?N B?LD?Ğ?N? ÜSTAD B?LM?YOR muyduda sadce çarşaf demiş başka bir kelime koymam?ş kullanmaMIŞ YOKSA ÜSTADIN SÖZLÜNDE PARDÜSE VE ÇARŞAF AYNI MI?
  YOKSA ÜSTAD ZAMANI OKUYAMAIYACAK KAADR HAŞA DAR MI DÜŞÜNYOR?
  YOKSA B?DAT EHL-? SADCE ?ÇT?HAT KAPISINI AÇMAK ?Ç?N BAŞLATTIĞI B?R KAMPANYAYA S?ZN G?B? ?NSANLARI DÜŞEREK AMAÇLARINA ULAŞMAMALRI ?Ç?N ÜSTAD KES?N HÜKM ?LE FETVA VERM?Ş?
  BAKINZ HANEF? ŞAF? HANBEL? KIM OLURSA OLSUN BU ÜSTADIN VAZ?FES? ?T?BARYLE MEZHEPLERDEK??TT?KADI BAZI MESELR? CEM EDERK ZAMANIN ?HTYACINA B?NAEN konuşmaya tek hakk? olan zat olarak konuşmas? ve bunn sonucu olarak da aksini kabule ne ak?l ne vicdan tahammül edebilr..zira şeriat birdir ahir zamn birdir.
  size sünneti seniye risalesi 8.nükte ve kastamonu lahikas? 109.mektup yan?l?yorsam ehemmiyetli mktup ad?yla yay?nlann mektubu tavsiye edrim...ayr?ca tesettür risalesi nide..eminm defalrca okumşsunzdur lakin tekrar insaf ile ve hz. fat?ma r.a şahs?nn ehemmiyetne binaen k?yas yaparak okyunz...
  selametle mubarek abim...
  Konu elff tarafından (24.05.07 Saat 14:06 ) değiştirilmiştir.

 6. #6
  Gayyur KTMİR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Apr 2007
  Mesajlar
  57

  Standart

  Ümmü Seleme Validemiz şöyle demiştir: "Cilbab ayeti nazil olduğu zaman, Ensar kad?nlar? siyah çarşaflara büründüklerinden ötürü, başlar?nda siyah kargalar varm?ş gibi ç?kt?lar."
  (Cessas, Ahkamü'I-Kur'an, c. 1, s. 372; Sabuni, c. 2, s. 382)Demek, başta ezvac-? tahirat ve
  Peygamberimizin k?zlar? olmak üzere sahabe-i kiram?n han?mlar? siyah çarşaf giymişler ve uygulama ekseriyetle günümüze kadar" siyah çarşaf şeklinde gelmiştir. Cilbab?n verdiğimiz ta'rifIerinden de anlaş?lacağ? gibi, cilbab?n as?l vazifesi kad?n?n zinetlerini örtmesi ve d?şar?da kad?n?n çekiciliğini azaltmas?d?r bunu ise siyah renk daha iyi te'min eder. Müfessir Alusi şöyle der:
  "Sonra bilesiniz ki, bana göre günümüzde ileri düzeyde (müreffeh) hayat süren birçok kad?n?n, evlerinden ç?karken, üst elbise olarak giydikleri şeyler, cilbab olamayacaklar? gibi, gösterilmesi yasaklanan zinetler türündendir. Çünkü bunlar nak?şl?, desenli ve göz al?c? giysilerdir. Bana göre erkeklerin, kad?nlar?na d?şar?ya bu şekilde ç?kma izni vermeleri, bundan hoşlanmalar? ve ka¬d?nlar?n?n yabanc? erkekler aras?nda bu şekilde dolaşmalar? gayret azl?ğ?ndand?r. Bu, yayg?n bir musibet halini alm?şt?r. Böyle yayg?n musibet haline gelen şeylerden biri de, kad?nlar?n, kay?nbiraderlerinden sak?nmamalar?, kocalar?n?n da buna ald?rmamalar?, hatta çoğu zaman da bunu bizzat kendilerinin emretmeleridir. Bütün bunlar Allah ve Rasulü'nün müsaade etmediği şeylerdir. La havle ve la kuvvete illa billah..." (Alusi, c. 17, s. 146)
  Konu elff tarafından (24.05.07 Saat 14:06 ) değiştirilmiştir.

 7. #7
  Gayyur KTMİR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Apr 2007
  Mesajlar
  57

  Standart

  Elhas?l: Nas?l ki kad?nlar kahramanl?kta, ihlasta, şefkat itibar?yla erkeklere benzemedikleri gibi, erkekler de o kahramanl?kta onlara yetişemiyorlar. Öyle de, o masum han?mlar dahi, sefahette hiçbir vecihle erkeklere yetişemezler. Onun için, f?tratlar?yla ve zay?f hilkatleriyle namahremlerden şiddetli korkarlar ve çarşaf alt?nda saklanmaya kendilerini mecbur bilirler. (24.Lema, 2.Nükte)
  Konu elff tarafından (24.05.07 Saat 14:07 ) değiştirilmiştir.

 8. #8
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Bu giyim konusu bu forumda çok yerde tart?ş?ldğ?ndan..

  rica ederim..konuyu fazla deşmiyelim..

  ahkam kesme müçtehidlere ,özellikle cumhuru uleman?n icmas?na bağl?d?r...

  biz haddimizi bilelim..

  müçtehid olmad?ğ?m?za göre...

  bu konularda yorum yapmakla vebal alt?na düşmüş oluyoruz.

  çünkü konu ehli sünnet ve cematin müçtehidlerini ilgilendirir...

  icma ettikleri noktadan art?k ahkam kesemeyiz...

  değil mi? can kardeşler..
  Konu elff tarafından (24.05.07 Saat 14:07 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 9. #9
  Gayyur KTMİR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Apr 2007
  Mesajlar
  57

  Standart

  Hem bin seneden beri çarşaf alt?nda bulunan muhadderat-? ?slâmiye şimdi de çarşaflar?n? muhafaza ediyorlar. Avrupa gibi ekseriyeti aç?k-saç?k olmad?klar?n? gösteriyorlar. Bu risale, hükûmetin kanunuyla muaraza etmiyor.
  Hem, "tesettür aleyhinde olanlar?n yüzüne şamar vurmak" f?kras? ise, o zaman payitaht olan ?stanbul'da bana haber verilen bir vukuat münasebetiyle, Abdullah Cevdet gibilerin yüzüne havaledir. (Tarihçe-i Hayat, E.Şehir Hayat?)
  Konu elff tarafından (24.05.07 Saat 14:07 ) değiştirilmiştir.

 10. #10
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  arama motoruna bakt?m yukardaki al?nt?n?z yoktur...

  risaleara da bakt?m..

  yoksa eklememi yapt?n?z ktmir kardeş..
  Konu elff tarafından (24.05.07 Saat 14:08 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

Konu Kapatılmıştır

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. İslami Duvar Kağıtları
  By enginemm in forum Resim - Fotoğraf Galeri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 17.05.11, 11:13
 2. Şeker Hastalığının Tedavisi Yok mu?
  By tazarru in forum Sağlık
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 14.11.08, 14:47
 3. Şeker Hastaligi
  By sebnem in forum Sağlık
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 29.03.08, 17:11
 4. Ramazan ile Alakalı Hazırlanmış Duvar Kağıtları
  By Adem in forum Resim - Fotoğraf Galeri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 19.11.06, 08:02

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Yemek Tarifleri ListeNur.de - islami siteler listesi
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0