+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 4 ve 4

Konu: Tesettürün Gerekliliği 1

 1. #1
  Dost cem_o_can - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Batman
  Mesajlar
  8

  Standart Tesettürün Gerekliliği 1

  Baş? göğe erenler  Yak?n zamanda ç?kan haberlerin birinde bir kuruluşun yapt?ğ? anket sonuçlar?na yer veriliyordu. Bu ankete göre, 2001-2005 aras?ndaki dönemde baş?n? örtmeyenlerin oran? 15-17 yaş grubunda 19.3, 18-24 yaş grubunda ise 8.4 puan yükselmiş.

  Her şeyi art?k sebeplerde arayan, büyük oranda dünyevîleşen bir neslin geldiği çok ac? bir noktad?r asl?nda bu durum. Çeşitli mazeretlerle, ‘Ne yapal?m mecburiyet var’ bahanesiyle, daha çok r?z?k endişesinden kaynaklanan bir güvensizliğin ve modernitenin bir kand?rmacas? olan ‘ekonomik özgürlük’ kavram?n?n bir sonucudur belki de. Yani Allah’?n r?zk? garanti etmesi, acaba art?k güven vermiyor mu ki, dindar genç k?zlar?n çoğu üniversiteye gitmek gerekliliğini hayatlar?n?n olmazsa olmaz? say?p bu uğurda tesettürden vazgeçebiliyorlar veya onu dönüştürerek anlams?z bir hale getirebiliyorlar? Ve iktisat, kanaat gibi düsturlar yeterli gelmiyor mu ki, dindar genç erkekler de ‘Ne yapal?m hayat zor, çal?şan bir eşim olmal?’ diyerek tesettürden taviz veren k?zlarla evlenmeyi tercih ederek, bu konuda idealist davranan genç k?zlar? bir anlamda cezaland?r?yorlar?

  Oysa Kur’ân, Allah’a güvenen ve O’na tevekkül edenlerin elde ettikleri güzel sonuçlar? anlatan k?ssalarla doludur. Meselâ, Hz. Musa’n?n annesi bebeğinin hayat?ndan endişe ettiği halde ald?ğ? vahiy doğrultusunda onu bir sand?ğa koyarak akmakta olan Nil nehrinin sular?na b?rakmakta tereddüt etmemiştir. Sand?ğ?n devrilip devrilmeyeceğini, su al?p almayacağ?n? veya sand?ğ? kimlerin bulacağ?n? bilmeden Rabb’ine olan tevekkülü ile kendisine ilham olunan davran?ş? büyük bir sab?rla yerine getirmiştir. Sebeplere değil Allah’a itimat etmiştir. Ve Yüce Allah her zaman olduğu gibi vaadini gerçekleştirerek Hz. Musa’y? tekrar kendisine sağ salim geri vermiştir. Zira O, Sad?kü’l-Va’dü’l-Emin’dir.

  Kur’ân’da geçen bir âyette şöyle denir: ‘... Kim Allah’tan korkup-sak?n?rsa, Allah ona bir ç?k?ş yolu gösterir; ve onu hesaba katmad?ğ? bir yönden r?z?kland?r?r. Kim de Allah’a tevekkül ederse, O, ona yeter. Elbette Allah, Kendi emrini yerine getirip-gerçekleştirendir. Allah, her şey için bir ölçü k?lm?şt?r.’1

  Bizim durumumuz uçurumdan düşerken ortada dala yap?şan bir adam?n durumu gibi asl?nda. Allah r?zk? garanti etmiş ama nefis ille sebepler dairesinde bir garanti ar?yor ve bunu elde etmek için Allah’?n emri ve garantisi de olsa sebepler dal?n? b?rakmak istemiyor.

  5-6 sene öncesine kadar tesettürlü olmayan bir bayan?n namaz k?l?yor olmas? beni sevindirirdi. Zira bu durum, tesettürsüz bayanlar?n namaza başlad?ğ?n? gösterirdi. Ama günümüzde, namaz k?ld?ğ? halde tesettürsüz olan bayanlar?n durumu, büyük oranda önceden tesettürlü olan dindar bayanlar?n tesettürden uzaklaşt?ğ?n? gösteriyor. Nitekim bu makalenin baş?ndaki anket sonuçlar? da bu tehlikeye çok net bir biçimde işaret ediyor. Modernite, zorla yapt?ramad?ğ? tesettürsüzlüğü, bir üniversite veya iş havucunu göstererek gönüllü bir şekilde yapt?r?yor. Ve önce iffetin sembolü olan başörtüsü ikide bir ç?kart?larak, onun önemi basit bir bez parças?na indirgenerek, gerektiğinde kolayl?kla ç?kart?labilecek bir rozet, bir ayakkab? gibi görülünce, sonras?nda maalesef zamanla bütün k?yafetlerde ehl-i dünyay? taklit eder bir vaziyete düşülebiliyor. Zira taviz eğik bir düzlem gibidir. Bir kere taviz verildi mi onun nerede sonlanacağ? bilinemiyor. Modernite sanki tesettürsüz bir ?slâmiyet dizayn etmeye çal?ş?yor günümüzde. Ve dindar kesim bu tehlikenin fark?na var?p kendisine gelmezse, korkar?m ki birkaç nesil sonra sokakta başörtülü genç k?z görememek hiç te uzak bir ihtimal değil.

  Başörtüsü yasağ?n? başlatan ve uygulayan yetkililerden birinin ‘Yasağa bu kadar kolay teslim olunacağ?n? tahmin etmemiştik’ demesi dindar kesimi davalar?na sadakat noktas?nda ne kadar düşündürmüştür acaba? 20-30 y?l önce kimsenin taviz vermediği bir konuda, bugün ne oldu da bu kadar kolay teslim olundu? ‘Bu sar?k bu başla beraber ç?kar’ diyerek sar?k gibi bir şeair için hayat?n? ortaya koyabilen Bediüzzaman’?n eserlerini okuyanlar, farz olan başörtüsünden taviz verebilirler mi? ?şin diğer bir boyutu da bu yasağ?n kaderî ciheti acaba ne kadar düşünülüyor?

  Maksad?m birilerini yarg?lamak veya birilerinin üzerinden ?slâm fedailiği yapmak değil kesinlikle. Ama art?k idealist davran?p da başörtüsünü açmayanlar?n dindar camia taraf?ndan bile anormal karş?land?ğ? ve hatta cezaland?r?ld?ğ?, tesettürsüzlüğün çok normal birşey olarak görüldüğü ve kan?ksand?ğ? bir zamanda tesettür gerçeğinin daha s?k gündeme getirilmesi gerektiğini düşünüyorum.

  Unutmayal?m ki, Allah herkesin r?zk?na kefildir. Kimse açl?ktan ölmez. Ama Allah insanlar?n onuruna kefil değildir. Dünyay? kazanmak için ahireti rüşvet vermek, insanlar? onurlar?ndan da ederek, dünyalar?n? da ahiretlerini de kaybetmek gibi büyük bir uçuruma sürükleyebilir.

  Başörtüsü, baş?n? göğe erdirenlerin dâvâs?d?r. Başörtüsü, sebeplerden vazgeçip Allah’a tevekkül eden kahramanlar?n iffetidir, onurudur. Ve zaman, Hz. Musa’n?n annesi gibi tevekkül içinde olabilme zaman?d?r.


  Dipnotlar:

  1. Talak Sûresi, 2-3

  Hasan YÜKSELTEN

  25.06.2006
  Konu MuhammedSaid tarafından (26.05.07 Saat 23:10 ) değiştirilmiştir.
  Kalpler rıza nurlarıyla dolu iken, diller nasıl istemek için açılır?”

 2. #2
  Dost ahnur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2006
  Bulunduğu yer
  İzmir
  Mesajlar
  34

  Standart

  Başörtüsü, baş?n? göğe erdirenlerin dâvâs?d?r. Başörtüsü, sebeplerden vazgeçip Allah’a tevekkül eden kahramanlar?n iffetidir, onurudur. Ve zaman, Hz. Musa’n?n annesi gibi tevekkül içinde olabilme zaman?d?r. evet çok doğru aynen kat?l?yorum ALLAH RAZI OLSUN.
  Konu MuhammedSaid tarafından (26.05.07 Saat 23:10 ) değiştirilmiştir.
  İbadetin ruhu, ihlastır. İhlas ise, yapılan ibadetin yalnız emredildiği için yapılmasıdır.(işarat-ül icaz)

 3. #3
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Alıntı cem_o_can Nickli Üyeden Alıntı
  Kur’ân’da geçen bir âyette şöyle denir: ‘... Kim Allah’tan korkup-sak?n?rsa, Allah ona bir ç?k?ş yolu gösterir; ve onu hesaba katmad?ğ? bir yönden r?z?kland?r?r. Kim de Allah’a tevekkül ederse, O, ona yeter. Elbette Allah, Kendi emrini yerine getirip-gerçekleştirendir. Allah, her şey için bir ölçü k?lm?şt?r.’1

  Bizim durumumuz uçurumdan düşerken ortada dala yap?şan bir adam?n durumu gibi asl?nda. Allah r?zk? garanti etmiş ama nefis ille sebepler dairesinde bir garanti ar?yor ve bunu elde etmek için Allah’?n emri ve garantisi de olsa sebepler dal?n? b?rakmak istemiyor.

  Modernite sanki tesettürsüz bir ?slâmiyet dizayn etmeye çal?ş?yor günümüzde. Ve dindar kesim bu tehlikenin fark?na var?p kendisine gelmezse, korkar?m ki birkaç nesil sonra sokakta başörtülü genç k?z görememek hiç te uzak bir ihtimal değil.
  Unutmayal?m ki, Allah herkesin r?zk?na kefildir. Kimse açl?ktan ölmez. Ama Allah insanlar?n onuruna kefil değildir. Dünyay? kazanmak için ahireti rüşvet vermek, insanlar? onurlar?ndan da ederek, dünyalar?n? da ahiretlerini de kaybetmek gibi büyük bir uçuruma sürükleyebilir.
  .......................
  Konu MuhammedSaid tarafından (26.05.07 Saat 23:11 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 4. #4
  Gayyur karanfil - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Mar 2007
  Bulunduğu yer
  Rize
  Mesajlar
  123

  Standart

  ALLAH raz? olsun. Başörtüsü uğrunda dünyadaki makamlar? terk edenlere inan?yorumki RABB?M ahirette yüce makamlar haz?rlam?şt?r.Üstad demişti ya bu sar?k ancak bu başla ç?kar biz dahi deriz BU BAŞÖRTÜ ANCAK BU BAŞLA ÇIKAR.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Hanımlarda Tesettürün Şerî Ölçüleri
  By merdümgiriz in forum İslam'a Göre Kadın ve Aile
  Cevaplar: 22
  Son Mesaj: 10.07.11, 03:29
 2. Tesettürün Nöbetçileri...
  By Garip_Maznun in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 01.02.09, 16:27
 3. İslamda Tesettürün Temelleri
  By kar34delen in forum Tesettür
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 16.08.08, 19:27
 4. Tesettürün Kaldırılması
  By aciz_kul in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 29.10.07, 19:47

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Yemek Tarifleri ListeNur.de - islami siteler listesi
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0