+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 2 ve 2

Konu: Tesettürle İlgili,Tesettürsüz Fikirler

 1. #1
  Vefakar Üye nurlu dağ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  496

  Standart Tesettürle İlgili,Tesettürsüz Fikirler

  Alıntı insirah Nickli Üyeden Alıntı
  12 EYLÜL DÖNEM?NDE, Şarkta, bir Hoca Efendinin, yan?ndaki k?z çocuğunun yüzünü ve saç?n? gösterip, ”Sizce, hangisi daha önemli” dediğini duymuş, çok üzülüp hayret etmiştim. ?htilalciler karş?s?nda güç durumda kalarak bu tavr? tak?nd?ğ?n? sand?ğ?m o mübarek zat?n böyle demediğini temenni ediyor, en az?ndan şimdi öyle düşünmediğini var say?yorum.

  Bediüzzaman Hazretlerinin hayat? boyu mücadele ettiği, anlatmaya çal?şt?ğ?, bâhas?na bir ömür verdiği hakikatlerin bir cüzü ve hak etmediği halde uğrunda ceza ald?ğ?, çok önem verdiği bir konu olan Tesettürü, çok yönleriyle, hep düşündüm, düşünüyorum.

  Hatta, doktora tezlerini aciz b?rakacak bir vukufiyetle haz?rlanan Tesettür Risalesinde (24.Lem’a-687) bu konunun daha ziyade temel felsefesinin, hikmetlerinin anlat?lmas?; karar?n ilgililere büyük bir nezaketle b?rak?lmas? beni otuz alt? senedir hep ciddi düşündürdü ve yönlendirdi.

  Hele han?mlar?n zay?f ve nazik olan f?tratlar?n?n temellerine gidilerek, daha çok bu aç?dan önemli meselelere temas edilmesi, iki cihana da bakan karş?l?kl? samimiyetin esaslar?na inilmesi, kar?-koca mabeynindeki emniyet-i mütekabileden, samimi hürmet ve muhabbetten bahsedilmesi, Şehirlilerle köylülerin, hatta Avrupal?larla, bizlerin önemli nüanslara sahip olduğumuzun ele al?nmas? gerçekten önemli ve çok dikkat çekicidir. Burada, amirane bir tav?rdan, emri tebliğden, korkutmaktan ziyade, meselenin önemi, faydas? ve vahyin temel yaklaş?m? esas al?n?r.

  Kafam?zdaki düşünceye fetva aramak için olmamak şart?yla, samimi, Marzi-i ?lahiyi kavramak gayesiyle, canl? bir varl?kla muhatap olurcas?na bu Risalenin önüne geçmenizi, onu anlamaya çal?şman?z? önemle tavsiye ve rica ediyorum.

  Bu makalede yazd?klar?m? herkese hitap gayesiyle yazmad?m. Daha ziyade ?manl?, ?slam’? kabullenmiş, hatta Nurlu eserlerle iştigal edenlerle bir mütalaa yapmak; bu ölçülerle yaşamaya çal?şanlar?n hallerini, fikirlerini öğrenmek isteyenler için de baz? detaylar sunmak niyetindeyim. Dikte etmek gayem yoktur. Yönlendirmek de istemiyorum. Tenkit edilebilecek pek çok fikrim olabilir. Ama her şeye rağmen samimi olarak inand?klar?m? yaz?p, vazifemi de yapmak istiyorum. Elbette tenkitler olursa dinler, değerlendirir, gerekirse düşüncelerimi ?slah ederim.

  27.Sözdeki ?çtihat Risalesini, oradaki Hikmet ve ?llet meselelerini önemli esaslar olarak gördüm. Bu mesele dahil, yeri geldikçe, fikirlerimi Hikmet ve ?llet perspektifiyle ölçülendirdim. Hatta Sigaran?n haraml?ğ?n? iddia eden değerli bir ilahiyat hocas?na ve çok değer verdiğim bir hoca efendinin önemli bir gazete yay?nlanan makalesine bu ölçüler sebebiyle hiç kat?lamad?m. Ve hatta bütün zararlar?na rağmen dinî emirler yan?nda tam teferruat, aslî füruat olabilecek Sigaray? haram; Örtü ç?karmay? helal yapabilen mant?ğ? da hiç anlayamad?m. Baz? şeyleri kötülemek için dinin tâbirat?n? kâfi görmeyip ak?l fenerimden zecir için daha tesirli sand?ğ?m yeni kelimeler türetmedim.

  Ayr?ca “siyahland?ra siyahland?ra ta nuru iman? ç?kar?ncaya kadar” kalpleri karartan bu asr?n mütehass?s şeytan ve nefisleri karş?s?nda, asla içtihat yapmaya mecal olmayacağ?n? idrak ederek-24.Sözün 2.Dal?ndaki tabirle-Zühreleşen insanlardan, ulema da olsa yeni fetvalar aramad?m.

  13.Lem’an?n sonlar?ndan nefsin müthiş Maglatas?n?, hele ademle bile çok tahripler yapabildiğini öğrenince, hakikaten ?stiaze etmeyi, dinin hükümlerine, sünnete, hakaik-i imaniyeye tam teslim olmay?, o bahislerdeki tabiriyle, o Rabbanî kal’alara s?ğ?nmay? zaruret olarak gördüm.

  Milli Eğitim Müdür Yard?mc?s? olarak, ?mam Hatip Lisesi Müdürleriyle, S?k? Yönetim Komutanl?ğ?nda başörtüsü meselesiyle ilgili bir toplant?ya kat?lm?şt?m. Komutan?n öğrencilerin başlar?n?n açt?r?lmas? ile ilgili bask?s?na; ”Ben, bir ders önce ‘Allah baş?n?z? örtün diyor’ deyip; daha sonra da, ‘okulda baş?n?z? açman?z laz?m’, diyemem. Kur’an’a, Sünnet’e karş? gelemem.” diyen bir ?mam Hatip Müdürünün istifas?n? görmüş, onu gözyaş?yla alk?şlam?şt?m.

  Recûliyet kespeden baz? k?zlar?n üniversitedeki yaşay?şlar?n?, oradaki ikili karma eğitim zeminindeki hallerini yakinen gören, bilen birisi olarak yine Kutsi Kaynaklara dayanarak; han?mlar?n okumas? ve çal?şmas?nda işin sadece başörtüsüyle alakal? olmad?ğ?n?, daha geniş anlamdaki bir tesettüre ve daha pek çok şartlara bağl? olduğunu bilmekle birlikte bunu, fetva aran?lan bir zeminde faydal? olacağ?na inanmad?ğ?mdan; açmak, tart?şmak istemiyorum.

  Ben Vahye dayanarak “Her şeyde vesilelerin de doğru olmas?n?” söyleyen Bediüzzaman’?n bu fikrini de bu konuyla alakal? olarak değerlendirilmesi zaruri bir ölçü olarak biliyor ve çok önemsiyorum.

  Hem haram?n, zaruret halinde helal olduğunu; ancak, bu durumda da ölmeyecek kadar bir miktar?n kullan?labileceğini biliyorum. Hem de okumak ve çal?şman?n ille de resmi yollarla olmas?n?n da şart olmayacağ?n? idrak ediyorum. Resmi bir tahsil yerine iyi bir kültürün daha doğru olduğuna dair fazla bir tereddüdüm de yok.

  Tabi ki eğitim yap?lmas?n?n özüne karş? asla olamam. Filanlar?n Muşlu Hoca Efendisi gibi, fenlerin tahsiline, ve hatta üniversitede okunmas?na; BSN.’ye de-bilhassa 5.Desise-i Şeytâniyede belirttiği esaslara- karş? gelme bahas?na sofiyâne, karş? falan da asla olmam.

  Benim anlatmak istediğim o eğitimin zemini, şartlar?, özellikleridir. Bu, Yüksek Lise Tahsili diye, kendi hocalar?nca isim tak?lan zeminde, erkeklerin bulunmas?n? bile tenkide medar olarak değerlendiren ilim adamlar?n?n olduğunu da bu arada söylemek yanl?ş olmasa gerek. Hele Zafer Dergisinde 323 ve 328. say?larda yay?nlanan, Prof. Dr. Osman Çakmak Beyin, eğitimle ilgili farkl? ve oldukça cesaretli makalelerini ve 15 haziran 2006 tarihinde Haber 7 de yay?nlanan, ÖSS’nin yeniden yap?land?r?lmas?yla ilgili yapt?ğ? çal?şmalar? okuduktan sonra, ülkemizdeki üniversite eğitimini ciddi şekilde sorgulamay? sürdürüyorum. Sizlerinde muhakkak okuman?z? tavsiye ediyorum. (?nternetten de bak?labilir)

  Geçmişte çal?şt?ğ?m üniversitede başörtülü memurlar?n cezaland?r?lmas?yla ilgili tahkikatlar?n?n dindar idarecilere verildiğini nefret ve ?zd?rapla seyrettim. Bir taraftan öğrencilerin zorla başlar? açt?r?l?rken, okula örtülü sokulmazken; bir taraftan da kendilerini karakter olarak vazifeli gören bir k?s?m yetkili ve etkili kişilerin bu konudaki ikna (!) seanslar?n? da içimden bir şeyler koparak, eriyerek, ?zd?rapla hat?rl?yorum.

  Üstad?m?n, “Ben dahi söylesem, mihenge vurun” fikrine göre, daima Vahye, Sünnet’e bak?yorum fakat; Ayet’teki “Peygamber han?mlar?na…. söyle” ifadesinden, branş? olmad?ğ? halde c?mb?zlama mana ç?kar?p “Bu ayet sadece Peygamber han?mlar? ve k?zlar?na hitap ediyor” diye haks?z, yanl?ş, garip ve geçersiz fetvalar bulanlarla; “K?zlar?n sokağa ç?kmas?n? bile istemeyen hocalardan, okumas? için baş?n? açabilir diyen hocalara kadar farkl? hocalar, geniş bir spektrum var. Ben bu spektrumdan istediğimi seçerim” diyen; yaşay?ş?na çare, yol, fetva arayan zay?f arkadaşlar?ma hiç itibar edemedim. Ama onlarla da şimdiye kadar, nezaketin d?ş?nda bir cedelleşmeye de girmedim. Ancak hayret ve şaşk?nl?kla onlar? izledim.

  K?z?m?n sohbetlere kat?ld?ğ? dindar arkadaşlar?n?n, bir anda merkezî bir emir ve uygulama ile, başlar?n? açt?klar? bir zaman ve zeminde, evlad?m?n, geceler boyu ağlay?p olay? anlamaya çal?şt?ğ?na şahit oldum; ben de, “Durumlar? bunu gerektiriyordur. Belki bir fetvas?n? biliyorlard?r; belki bu mesuliyete katlanacak önemli hedefleri vard?r. Her şeye rağmen biz yapamay?z. Sen müsamahayla bak,.” gibi, belki de, çok mana ifade etmeyen sözcüklerle, çaresiz, çok aciz, gözü yaşl? bir baba olarak yaras?na merhem olmaya çal?şt?m.

  “Lise mektebinin avlusunda raks eden k?zlar?n” elli altm?ş y?l sonraki hallerini görerek ağlayan (3.Mesele) bir Üstad?n talebesi olarak; kolejde okurken, ?slam’?n ölçüleri gereği, belli s?n?rlara geldiği için, ailesi taraf?ndan baş?n? örtmesi konusunda ?srarlara maruz kal?nca intihara kalk?şan bir arkadaş?m?n k?z?n? da içim titreyerek müşahede ettim.

  Bu meselenin ilk uygulamas? s?ras?nda ÖSS. S?navlar?nda baş?n? açmaya zorlanan bir çok han?m k?z?n s?nav salonunu ağlayarak terk ettiğini, bir çoğunun da göz yaşlar?yla s?nava devam ettiğini yanarak, yak?larak seyrettim. S?nav?n, Salon ve Bina Başkanlar?yla edebi aşarak ikna için tart?şmalara kalk?şt?m. Cezay? göze alarak Salonumdakilere müsaade etmeye cüret ettim. Bu sebeple diğer bir kardeşim hala mahkemelerdi uğraş?yor. Böyle yapan o ve pek çok arkadaş?m?n tahkikatlar?nda savunmalar?na yard?mc? olmaya çal?şt?m.

  Hatta ne kadar doğru olduğu tart?ş?labilir ama, ben 70’li y?llarda, 3-3,5 y?l yapt?ğ?m Köy Öğretmenliğimde baş örtüsüyle gelen öğrencilere o şekilde okula gelmelerine asla mani olmad?m. Tokaçla derede çamaş?r y?kayan annesi, aniden baş?ndaki yazmas?n? çekince küçük yaş?na rağmen, eli ayağ? titreyen, ağlayan şuurlu bir 5. s?n?f öğrencisine de öğretmenlik yapt?m, bu olaya şahitlik ettim.

  Aç?k bir öğretmenle evlenmeye kalkan bir arkadaş?m?n evlenmemesi için ciddi mücadele verirken; evlenmek üzere iken, ailesiyle örtülü han?m olmas? konusunda ciddi ters düşen 4-5 talebeme de sonuna kadar destek oldum, evlatl?ktan reddedilen birisine de evimi açt?m.

  Enstitüde örtülü çal?şan memurlar?n, haklar?nda örtü sebebiyle tahkikat aç?ld?ğ?nda defalarca odama gelip, çal?şma mecburiyetinde olduklar?n? beyanla bu örtü meselesine bir çare, daha doğrusu bir fetva arad?klar?n? üzülerek yaşad?m. Onlara arad?klar? cevab? vermemin mümkün olmad?ğ?n?, ?zd?rapla, defalarca söyledim, anlatt?m.

  Hele Üniversitedeki vazifeme giderken, yol üstündeki ?mam Hatip Lisesinin bayrak töreni s?ras?nda, Devletimizin Güvenlik Görevlilerinin, okul idaresinin de isteği üzerine, başörtülü öğrencileri içeri almamak için, tam teçhizatl? olarak vaziyet ald?ğ?n? ve bu silahl? güçlere karş? birkaç köylü parças? velinin, hakikaten, nazar?mda büyük değerleri olan, kahramanca ve efendice mücadelesine ağlayarak şahit oldum. Onlar? yaln?z b?rakt?ğ?m?z için kendimden utand?m. Müslüman olduğunu söyleyen bir çok insan?n, Felsefenin hodgâm talebeleri gibi, bu meseleden hiç etkilenmediğini, dertlenmediğini, hatta nas?l olursa olsun art?k bitmesini, kapanmas?n? isteğini, bu meseleyi canl? tutanlardan, menfaatlerine zarar verecekler gibi telakki edip, onlara k?zd?klar?n? ?zd?rapla gördüm. Ülkemde, samimi Müslümanlar?n, bu hakl? ve imanlar? gereği olan tesettür problemlerini, insanca halledememenin ?zd?rab?n? kendi hesab?ma ta ruhumun derinliklerinde hissettim.

  ?stanbul’dan ilimize destek bulmak, dua istemek için gelen ?lahiyatç? k?z öğrencilerin dertlerini bir avukat bürosunda dinlerken de her namaz?m arkas?nda onlara ve kutsi davalar?na muhakkak dua etmeye yemin ettim.

  ?lk iş olarak ?nsan Haklar? Beyannamesinden başlayarak ülkemdeki ve hatta bütün dünyay? ilgilendiren uluslararas? hukuk, adalet, hürriyet ihtiva eden metinleri toplad?m. Avukat arkadaşlar?n, bilhassa dava arkadaşlar?m olarak gördüğüm ve Demokrat ve Hukukçu ünvanl? baz?lar?n?n yapmas? daha doğru, daha kolay ve daha muhteval? olacak bir çal?şmay?, onlar yapmad?ğ?ndan-Kapris’lerinde dinlenmekten vakit bulamad?klar? için- mecburen, elime yüzüme bulaşt?rma bahas?na ben yapmaya çal?şt?m. Bu tür tesettür muhteval? soruşturma ve davalara bakan Avukat ve muhakkiklere; öğrenciler, memurlar, öğretmenler, idareciler için özel Tip Savunma Dilekçeleri haz?rlad?m.

  Ancak başörtüsü davas?n?n basit bir itiraz meselesi, inanc?n bir tezahürüne karş? geliş olmad?ğ?n?; birilerinin siyasete bulaşt?rmas?, birilerinin radikalliği ve cehaleti sebebiyle pek çok Bat? ülkesinde karş?laşt?ğ?m?z müsamahaya bir türlü ulaşamad?ğ?m?z, kanserleşen bir derin yara olduğunu çok geç anlad?m. Defalarca aç?k oturumlarda, önemli köşe yaz?lar?nda, ciddi makalelerde teşhis edilemeyen gizli bir hastal?k gibi kendi ciğeri de yanan bir hekim edas?yla kavramaya çal?şt?m.

  ABD. başkan?n?n yan?na resmen ve büyük bir rahatl?kla, örtülü, tesettürlü giren bir başbakan eşinin, kendi ülkesinde Cumhurbaşkanl?ğ? resepsiyonlar?na çağr?lmay?ş?n?, kabul edilmeyişini bir türlü anlayamad?m. Seçimle parlamentoya girmeye hak kazanan bir han?m milletvekilinin Meclise girince feci aşağ?lan?ş?n? hayret, dehşet ve büyük ?zd?rapla seyrettim. Bu meseleyi bu hale getiren, gerdiren zihniyetleri Allah’a havale ettim.

  Pek çok Tefsir ve bu konuda verilen fetvalar?n yer ald?ğ? F?k?h Kitaplar?na bakt?m. Ciddi ilim adamlar?n? takip ettim. Bir k?sm?na bizzat sorarak meselenin künhüne vak?f olmay? denedim.

  ?ki taraf?n da yapacağ? çok şeyler vard?. Bunu, aysbergin ucu manas?nda, Humeyni, Kaddafi, Taliban, Hizbullah faaliyetleri gibi bir cereyan?n ucu görenlere, hakikaten anlat?lmas?, hem de kalen ve halen anlat?lmas? gereken çok şeyler olduğunu tam anlad?m.

  “Kad?nlar, yuvalar?na dönmelidir.” diyen O büyük zat?n neden böyle dediğini birazc?k da olsa kavramaya başlad?m.

  Bu ara, orta ikide ?slam’?n tesettür s?n?rlar?na giren k?z?m?n-ailemin büyüklerine sormaya cesaret edemeyerek -k?z?m ve eşimle beraber okuldan ayr?lmas?na karar verdim. Hala üniversiteye giden han?m k?zlar? gördükçe içim titrer, nefesim kesilir, gözlerim yaşar?r. Doğru yapt?k m? acaba diye hala yanar?m. Çok şükür ki yüksek tahsili bitiren arkadaşlar? ve belki de onlardan daha çok okuyan, han?ml?ğ? ve ona lâz?m olan hemen her şeyi hakk?yla öğrenen, devaml? araşt?ran, okuyan birisi olarak; ayaklar? sağlam yere basan, benim gibi tahsilli cahillerden daha ileri annelik babal?k yapan hali, biraz olsun gönlüme su serpiyor da bunal?ma girmekten kurtuluyorum, onu okumaktan men etmemle alakal? affedilebileceğime bir kanaat beliriyor. Kendi nefsimiz için böyle-hala ?zd?raptan kurtulamad?ğ?m- karar vermenin yan?nda elbette başkalar?n?n kararlar?na kar?şamam, kar?şmamal?.

  Avrupa’da bulunduğum s?rada şimdi bir Bat? Üniversitesinde Yüksek Lisans yapan bir k?z?m?z?n, hem de Avrupa’da H?ristiyan-Müslüman Diyalog Cemiyeti başkanl?ğ? yapan, icabedince de Karş?yaka’da kibar şalvar?yla mangal?n, ocağ?n baş?nda maharetiyle durabilen, ileri derecede ?ngilizce’siyle Amerika’da harika seminerler verebilen birisi olarak örtüye geçişte yaşad?ğ? müthiş s?k?nt?y? ailesinden dinleyerek anlamaya, kavramaya çal?şt?m.

  Ayni manay?, Stutgard’da Bir Alman han?mla, Meryem bac? ile evli bulunan bir mühendis arkadaş?n, örtülü eşine rağmen, bu meseleye ilk anda ters gibi olduğu san?lan ayk?r? fikirlerini, anlamaya gayret ettim.

  Savaşta, değil namaz?, cemaat olmay? bile terk etmeyen Sahabenin korktuğu, Feci bir zeminde, hür iradeler ve vicdanlar d?ş?nda bir karar mercii olmamas? gerekliğinin önemini; muhataplar?na, bu tesettürlerini, nefislerine, şeytana ve onlar?n avaneleri gibi olan her şeye karş? savunacak, sahibini tereddütte b?rakmayacak bir birikime sahip oluncaya kadar, tavsiye etmenin bile kötü sonuçlara götürebileceğini çok iyi kavrad?m.

  Nefis ve şeytan?n da ilkah?yla Zühreleşen kabiliyeti sebebiyle; doğruyu değil de kafas?ndaki karara kuvvet vereni, onu doğrulayan bir manay? arayan bu asr?n zay?f insanlar?na, Kutsî Kaynaklar?, mesela, Ahzap Suresi-59. ayet diye, madde madde dipnotlar halinde vermeyi, s?ralamay? düşünmedim. Belki anekdotlarla hislere bir şeyler sunabilmek için hakikatin etraf?n? örmeye çal?şt?m, çal?ş?yorum. Amirane bir tav?r yerine yaşad?klar?m? arz etmeye gayret ediyorum.

  Stutgard’da, Yedinci s?n?fta okuyan, Hz.Meryem gibi ter temiz bir k?z?m?z?n, 40-50 eşarp sahibi olmas?na rağmen, ailesinin müsamahal?–ayni zamanda da korkarak- tutumuyla idrakinin tamamlama merhalelerinin bir k?sm?na şahit oldum, inan?lmaz boyutlar?n? hayretle gördüm, idrak etmeye, tam olarak alg?lamaya çal?şt?m.

  Okulda baş?n? mecburen açan veya –doğrudur değildir bilemiyorum- peruk vs. ile durumu şöyle böyle idare eden inançl? k?zlar?n bar?nmas? için yerler temin etmeye ciddi çal?şt?m, çal?ş?yorum. Değişik vesilelerle sohbetler yapt?ğ?m bütün k?z öğrencilere cahilliğin çok kötü olduğunu, ancak her şeye rağmen s?n?rlar? geçmemeleri gerektiğini de ?srarla anlatmaya devam ettim. Tahsilleri s?ras?nda telefon mesajlar?yla, maillerle onlarla irtibat? kesmeden inand?ğ?m Kutsi Kaynaklara dayal? gerçekleri belli bir nezaketle muhatab?na göre bazen anlatt?m, bazen hissettirdim.

  Dokuz Eylül Üniversitesi ?lahiyat Fakültesi son s?n?f?nda iken başörtüsünü ç?karmamak için evine dönen, şuurlu bir arkadaş?m?n, şuurlu bir k?z?n?n, baş?n? aç?p tahsiline devam etmesi için, okulundan kendi meslek dersi hocalar?n?n ikna etmeye gelişlerini hayretle ve üzülerek müşahede ettim.

  Yasaklar?n başlamas?yla baz? han?mlar?n vazifelerinden ayr?lmay? tercihi karş?s?nda, ”Benim kardeşim baş?n? açt?, öğretmenliğine devam ediyor. Çünkü, def’i şer, celb-i Nef’a racihtir, kaidesine göre, onun, başka kötülere vazifeyi b?rak?p, öğrencilerinin kötülüğe maruz kalmamas? için böyle yapt?ğ?n?” anlatmas?n? gülerek, dinledim. Cerbezenin bu halini lügatime kaydedip; ”Tevilin gözü kör olsun dedim.

  ” Kalplerimizden geçenleri bile bilen bir Rabbi Rahimin koyduğu s?n?rlar?n, merhamet ve hikmetten mahrum olamayacağ?n?, “La yukellifullâhü nefsen illa vüs’ahe” s?rr?yla kimseye kald?ramayacağ? yükün yüklenmeyeceğini, kendimizi aldatman?n manas?zl?ğ?n?, teslimiyetin doğru olduğunu, her halükarda r?zk? da O’nun verdiğini hiç unutmamak gerektiğini anlatmaya çal?şt?m; hep düşündüm, düşünüyorum.

  Doğruluğuyla ilgili ciddi delillerim olmad?ğ? halde; kardeşinin öğretmen okulunda okuyan k?z?yla Konya’da bir defa karş?laş?nca, baş?n?n aç?k olmas?na müsamahayla bakan O büyük zat?n bu hareketinin bir fetva olarak değil de; mesleğindeki şefkatin tezahürü olarak değerlendirilmesi gerektiğini; çünkü bizzat ayni zat?n “Kad?nlar, yuvalar?na dönmelidir “ demesinin, bu meselede büyük ceza almas?n?n söz konusu olduğunu; kendisine ait yaz?l? metinlerin, sözlü hat?ralardan daha sağlam delillik ihtiva ettiğini ve onlarda da çok aç?k şekilde Kutsî Kaynaklara bağl? olarak, tesettürün önemi üzerinde durduğunu düşündüm ve öyle olduğunu eserlerinde sarih olarak gördüm.

  Elbette Rab?ta-i Mevti burada da yapar, yar?n ölecekmiş gibi düşünerek bu meseleyi öyle değerlendiririm. Emaneti sahibine satmak manas?n?, her şeyi O’nun isteklerine göre yapmak gerekir diye alg?lar?m ; ve as?rlard?r bütün uleman?n ittifak ettikleri bir hakikate fetva aramam; olsa olsa Marzi-i ?lahiyi tam anlamaya çal?ş?r?m. Arzî denilecek mütalaalar yerine, Semavî olan halis asfiyan?n içtihatlar?na itimat ederim. Bilirim ki namaz?n? rahatl?kla terk eden, ama “Ben eski ulemadan daha çok hadis biliyorum. Bir tuşa dokununca milyonlarca Hadis gözlerimin önüne geliyor” diyebilen ulema-i sû’ya fazla itibar edilemez. Tavuktan kurban kesilebileceğini s?k?lmadan anlatan, Allah ve Resulünü anlatmak yerine , ehl-i dünyaya yaranmak için, ”Ben, bir bal?k, oltayla m?, ağla m? yakaland?, on metreden bilirim” deyip, han?m?yla omuz omuza rahat röportaj yapabilen ?lahiyat Hocas?na da hiç, ama hiç itimat edemem.

  Kimseyi bu konuda zorlaman?n da doğru olmad?ğ?na inan?r?m. Muhatab?n, kendi idrakiyle bu noktaya gelmesinin daha iyi olacağ?na inanmakla birlikte, bu zeminde tamamen yanl?ş telakki edileceğine, maksad?n? aşan manalar ç?kar?lacağ?na inand?ğ?m için, doğru da olsa, asla “Teferruat”, “Füruat” veya ”Tâli mesele” demeye cesaret edemem. Ancak edenleri k?namak yerine; onlar?, mesuliyetleri varsa Rabbime b?rak?r?m, inşallah hata yapmam?şlard?r diye değerlendiririm; ancak umumi gidişata verdikleri zarardan dolay? sadece ac?r?m, hata yapmamalar? için dua ederim.

  Bu arada bir doktor yak?n?m?n doktor eşinin idrakinin, iz’an?n?n artmas? sonucu örtünüp şuurlu bir hayata geçişine sevinmek yerine, ciddi ciddi “Bunu yapt?ğ?na inanam?yoruz “ diye menfi tepki gösterenlere de “Allah iz’an versin “ demeden geçemediğimi de belirtmeden istiyorum.

  Çünkü ot gibi yaşayan, sadece ferç ve batn?n?n hevasat?n? düşünen öğrencilerin yan?nda; Demirci ilçemizde, bas?n önünde “?nanc? için örtünen arkadaşlar?m?z?n yan?nday?z “diye cesaretle duran hür düşünceli solcular?n yiğitliği yan?nda, bu Müslümanlar?n hal-i perişan? kabul edilemez. ?nşallah diğer ayd?n geçinenler de bütün uluslararas? hukuk kurallar?n?n en baş?nda bulunan, inanc?n? rahatl?kla yaşama özgürlüğünü kavrar, anlarlar da bir mutabakat?n olmas? kolaylaş?r. Bu meseleyi sû-i istimal edenlerle mücadeleyi beraber yapar?z; ancak samimi Müslümanlar?n da bu hakl? taleplerini anlaman?n zaruret olduğunu en az?ndan bu günlerde beyanlarda bulunan AB. Yetkilileri kadar da hep beraber kavrar?z inşallah.

  Bunun makul, ölçülü bir tarzda ve şekilde gerçekleşmesi için kendi mecras?nda, duan?n her türlüsü yap?larak çal?ş?lmal?; farkl? düşünenlerin fikirlerine ve giyimlerine de elbette makul ölçüler içerisinde müsamahal? bak?lmal?. Hatta, medeni, müsamahal? bir hayat?n garantisi olarak ortaya fiilen, yaşay?ş?m?zla ç?kmal?, her şeyimizle radikal olmad?ğ?m?z?, “Doğru ?slamiyet’le ve ona lay?k doğrulukla” ispat etmeliyiz .

  Daha başka bir ifadeyle, R.Nurda anlat?lan bütün dua yollar?n? denemeli, usulünce Rabbimizin kap?s?n? çalmal?, halimizle de bu nimete kavuşabilmeye istihkak kesbetmeliyiz.

  Deneme türü gibi olan bu tarz?m?, sizin de müsamahal? karş?layacağ?n?z? bekliyorum. Çünkü çok yaral? bir konunun, farkl? tedavileri için, ortada çok fikirler dolaş?rken, elbette herkes kendi düşünerek, hür iradesiyle karar vermelidir. Allah, hepimize, bilhassa bu s?k?nt?y? çeken k?zlar?m?za kolayl?k versin, onlar?n kusurlar?n? affetsin, bize gayret nasip etsin. Hakl? mücadelelerinde onlar? muvaffak eylesin. Amin


  11.10.2006


  © 2006 karakalem.net, Halil Köprücüoğlu

  teşekkür ederiz inşirah kardeş. Bu yaz?y? daha önce okumuştum. Tekrar göz atma f?rsat? buldum.
  Konu elff tarafından (29.05.07 Saat 19:50 ) değiştirilmiştir.
  "EKMEKSİZ YAŞARIM HÜRRİYETSİZ YAŞAYAMAM"

 2. #2
  Dost ayzade - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2006
  Bulunduğu yer
  Konya
  Yaş
  32
  Mesajlar
  22

  Standart  güzel bir yazıymış değerlendirmeler de çok güzel teşekkürler

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Kadınlar Üzerine Yazılmış Atasözleri ve Büyük Fikirler
  By elips in forum İslam'a Göre Kadın ve Aile
  Cevaplar: 16
  Son Mesaj: 18.08.08, 21:41
 2. Zayiflama İle İlgili
  By Eyüpşan in forum Sağlık
  Cevaplar: 20
  Son Mesaj: 11.07.08, 15:13
 3. Serçe ile İlgili...
  By Lebid24 in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 17.06.08, 17:12
 4. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 30.10.07, 12:13
 5. İslam Tarihinde Tesettürle İlgili Bazi Hadiseler
  By zamancı said in forum Tesettür
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 23.08.07, 21:50

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Yemek Tarifleri ListeNur.de - islami siteler listesi
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0