+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 3 Sayfa var 1 2 3 SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 28

Konu: Tesettürde Dikkat Edilecek Hususlar

 1. #1
  Gayyur LeMaLaR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Mesajlar
  108

  Standart Tesettürde Dikkat Edilecek Hususlar

  Sokaklarda bir çok müslüman han?m görüyor ve şaş?r?yoruz. Bir çok giyim şeklinin s?n?rlar? zorlad?ğ?na, hatta tesettür emrinin hikmetinin tam aksine, "dikkatleri üzerine çeken bir câzibe sebebi" olduğuna şâhid oluyoruz. Bu hususta yap?lan yanl?ş uygulamalar? ve hatalar?m?z? belli başl? maddeler hâlinde ele alarak, birbirimizi uyarman?n mühim bir vazifemiz olduğunu düşünüyorum.


  1- Manto ve Pardesüler:

  Şeffaf, dar, bele doğru daralan, uzun y?rtmaçl?, parlak deriden imal edilmiş, çok süslü ve desenli, önü aç?k veya düğmelenmeyen manto veya pardesüler...
  Örtünmenin amac?, vücut hatlar?n? belli etmemek ve cazibeyi gizlemek olduğu hâlde bu çeşit pardesü veya mantolar, bu gâyenin d?ş?na ç?kmakta ve tesettür emri ihlal edilmektedir.

  2- Etek, gömlek ve tişörtler
  Yukar?daki âyet ve hadislerin z?dd? şekilde "dar, içini gösteren veya vücuda yap?şan" tipte etek, gömlek veya tişörtler, özellikle ?ş?k vurunca tesettürü mânas?z k?lmaktad?r. Böylece bütün dikkatleri üzerine toplamaktad?r.
  Uzun y?rtmaçl? etekler, bazen diz kapağ?na kadar ç?kabilmektedir.
  Hadislerde "sadece el ve yüz aç?k kalabilir" buyurulmakta iken; mahremleri d?ş?ndakilerin yan?nda k?sa kollu, hatta cezb edici dantelli elbiseler giymek, ?slâm'?n rûhuna z?tt?r.


  3- Pantolon

  Son y?llarda müslüman han?mlar aras?nda yayg?nlaşan pantolon, "erkeğe benzemek" yönüyle, Peygamber -sallallâhu aleyhi ve sellem- taraf?ndan reddedilmiştir. Bazen yar?m pardesü, bazen gömlek veya bluz alt?na giyilen pantolon, vücut hatlar?n? belli ederek ve erkek k?yâfeti olmas? sebebiyle tesettürün ruhunu zedelemektedir. Çocuklar?m?z? nas?l küçük yaşlardan itibaren namaza al?şt?r?yorsak, tesettür hassâsiyetine de al?şt?rmal?y?z.

  4- Başörtüsü :

  a) Aş?r? süslü, şeffaf, göz al?c? renkte ve yald?zl? başörtüsü:

  Örtünmenin hedefi "dikkat çekmemek" olduğu halde, bu tür başörtüler dikkatleri üzerine toplamaktad?r. Şeffaf olanlar, içini göstererek hadislere aç?k bir muhalefet teşkil etmektedir.

  b) Boynu ve -baştan arkaya kayarak- saç? tam örtmeyen başörtüsü:

  Yaln?z çene alt?ndan veya enseden bir düğüm at?l?nca, boyun aç?k kalmakta ve âyette geçen "başörtülerini yakalar?n?n üzerine koysunlar." emri terk edilmektedir. Alt?na tülbent tak?lmayan ve sağlam bağlanmayan başörtüleri de saç?n bir bölümünü aç?kta b?rakmakta ve Rabbimizin emri ihlâl edilmiş olmaktad?r.

  c) Pardesü ve elbisenin içinde b?rak?lmak veya ense üzerinde düğümlenerek s?kt?r?lmak suretiyle, saç?n şeklini ortaya ç?karan başörtüsü:

  Hadislerde geçen "deve hörgücü" tabirine benzeyen bu şekiller, dikkat çekici olarak örtünmenin amac?n? tehlikeye düşürmektedir.

  5. Çoraplar

  ?nce, dantelli, desenli veya şeffaf çoraplar, pardesünün alt?nda kalan k?s?mlar? tesettür ölçüsünün d?ş?nda b?rakmaktad?r. Tesettür, tenin görünmemesini amaçlarken ince çorap tesettür sağlamamakta ve Rabbimizin emrine uyulmam?ş olunmaktad?r.

  6- Baz? aksesuar ve teferruat hatalar?

  · Nak?şl? eşarp alt? al?n süsleri,

  · Aş?r? süslü, dikkat çekici, uzun topuklu ve yüksek tabanl? ayakkab?lar.

  · Parrlak renkli gösterişli çantalar,

  · T?bbî zorunluluğu olmayan süslü güneş gözlükleri,

  · Aş?r? parfüm ve cazibeli makyaj,

  · Sandalet tipi dikkat çekici ayakkab?lar,

  · Gurur ve kibre sebep olacak markal? giysiler...


  Günümüz insan? bir çok d?ş tesirin hücumu alt?ndad?r. Medya, çevre ve nefsinin taarruzlar? karş?s?nda, sağlam bir kalb yap?s? bulunmayan müslüman?n, inand?ğ? değerlerinin yara almas? kaç?n?lmazd?r.

  Kalbde başlayan bu hastal?klar daha sonra d?ş?na da tesir ederek "ne yapal?m, zaman bunu gerektiriyor, Allah affeder" aldatmacas?na insanlar? s?ğ?nd?rmakta ve ?slâm'?n emirlerini ihlal ettirmektedir.

  Her geçen y?l tesettür husûsunda zaaflar?n artt?ğ?na şahit olmaktay?z. Y?llar önce hiç rastlamad?ğ?m?z veya bu bir tesettür şekli diyemeyeceğimiz elbiseler, şimdilerde bizlere gayet normal gelmektedir.

  Yar?m pardesüler, ince çoraplar, boyundan bağlanm?ş s?k? başörtüler, önü aç?k pardesüler…vb. her sene yeni icatlar karş?m?za ç?kmaktad?r. Bunlarda en büyük mes'uliyet, defileler düzenleyerek tesettür giyimine ticârî noktadan yaklaşan baz? büyük mağazalar ve bunlar? giyerek emsâl olan han?mlard?r.

  Diğer tarafta bütün bunlara bakarak, ?slam'?n tesettür emrini, yaln?zca şekil ve renkten ibaret olarak anlay?p uygulamak da yanl?şt?r. Zira ?slâm genel ölçüleri belirlemekle birlikte, bunun tatbikât?n? o genel ölçüleri ihmal etmemek şart?yla, iklim, kültür ve insanlar?n tercihlerine b?rakm?şt?r. Bu sebeple tarih boyunca değişen çeşitli makul kültürlerin ve coğrafî şartlar?n o toplumlar?n k?yafetlerine yans?mas? çok tabiîdir.

  Farkl? model ve renkler ve soğuk-s?cak iklimlere göre muhtelif tercihler insanlar taraf?ndan seçilebilir. Ancak, bütün bunlarda as?l olan, daha önce de belirttiğimiz gibi, Rabbimizin s?n?rlar?n?n titizlikle korunmas?d?r. Bu hususta, Rabbimizin hudutlar?na gereken dikkat gösterildikten sonra, pek çok farkl? renk ve şekilde tesettür tarz? tercih edilebilir.


  Şu da unutulmamal?d?r ki, insan?n güzelliği d?ş?ndan ziyâde, ruh güzelliği iledir. Neticede d?ş güzellik, birgün yok olacak; ama hayâ, imân ve takvâ güzelliği ebediyyen bizimle kalacakt?r. Bu yüzden sadece d?ş güzelliğe ihtimam göstererek, iç güzelliğimizi ihmal etmememiz laz?md?r.

  Evlenirken bile Rasulullah -sallallâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz, "Kad?n dört şeyi için nikahlan?r: Mal?, güzelliği, soyu ve dini için. Sen dindar olan?n? tercih et..." buyurarak, bize as?l güzelliğimizin merkezini işaret etmişlerdir.

  Rabbimiz de yar?n k?yâmette bizlere d?ş güzelliğimizden değil, dinimizi ne ölçüde yaşay?p yaşayamad?ğ?m?z hususunda, hesaba çekecektir.


  Tabii ki, temiz ve uyumlu şekilde giyinmek şiâr?m?z olacakt?r. Bu, zaten dinimizin de emridir. Ama bir Müslüman, bir çok işinde olmas? gerektiği gibi orta yolu kaybetmemelidir. Dinimizin emirlerini çiğnemek pahas?na "gösterişli" giyinerek, dikkat çekme yanl?şl?ğ?na düşmemelidir.

  Bizi gören insanlar, bizde ?slam'? görmeli ve takdir etmelidirler.
  Kur'ân-? Kerîm'de Allâh'?n s?n?rlar?n? koruyan, iffetine dikkat eden kad?nlar?n, âhirette daha güzeliyle mükafatland?r?lacağ? ifade edilmektedir. Âyetlerde mümin kad?na birer nîmet ve mükafat olarak, cennette atlastan işlenmiş elbiseler, ipekler, inci, alt?n ve gümüş ziynetlerden bahsedilmektedir. Rabbimiz cennetteki bu nimetleri, sâliha mümin kad?nlara vâat etmektedir.

  Rabbimiz hepimizi emrine itaat eden, üç günlük dünyan?n fânî zevklerine aldanmayan, bu âlemdeki fânîlerin iltifatlar?na kanmay?p, r?zas?n? kazanan ve ebedî olarak cennet elbiseleri ile mükafatlanan kullar?ndan eylesin.
  Âmin…
  Konu elff tarafından (29.05.07 Saat 19:35 ) değiştirilmiştir.
  "Faniyim, fani olanı istemem. Acizim, aciz olanı istemem.
  Ruhumu Rahman'a teslim eyledim, gayrı istemem.
  İsterim, fakat bir Yar-ı Baki isterim."

 2. #2
  Dost mervenur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Batman
  Mesajlar
  44

  Standart

  PaylaŞim Çok GÜzeld?.eller?n?ze SaĞlik.ama Altini Ç?zmek ?ster?m K? S?z?n O Çevre Ded?Ğ?n?z Muhterem Zatlar B?z Oluyoruz.yan? B?z?m De Bu Yemekte Tuzumuz Var.hatta YemeĞ?n Tar?f?ne BaktiĞimizda Sadece Tuz OlmadiĞimizi Da GÖrÜyoruz.bunu Da Bel?rtmek ?sted?m.hatam Varsa Affola...
  Konu elff tarafından (29.05.07 Saat 19:35 ) değiştirilmiştir.

 3. #3
  Dost mervenur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Batman
  Mesajlar
  44

  Standart

  Alıntı sozler Nickli Üyeden Alıntı
  Merve kardeş sen ne demek istedin ben anlamad?m tuz olay? derken. Kardeş işte göründüğü kadar?yla tuz muz atm?yor, bak ne kadar uygun ve yerinde bir yaz? yazm?ş. Ben de bulunmuyorum, bu konuyla ilgili ilk yaz?y? da ben yapm?şt?m.

  ?şte elimizden geleni yap?yoruz, çevremizi uyar?yoruz. En az?ndan "buğz" ediyoruz.

  Niye biz de katk?da bulunacakm?ş?z? Bulunmayal?m işte....


  kardeşim hakl?s?n.çok güzel bir yaz?.yaz?lmas? gereken bir yaz?.ama sence bu duruma gelmesinde bizim pay?m?z yok mu?sadece suçlu onlar m??tamam uyard?n?z yazd?n?z.çok güzel.ama sadece burada yazmak yetmiyor.bu bilgileri çevremizdekilere de vermeliyiz.zaten buradakilerin(yani bayanlar?n)k?yafet konusun da pek sorunlu oldugunu düşünmüyorum.sonuçta nur talebelerinin birleştiği yer buras?.ama yine diyorum.hatam varsa affola...
  Konu elff tarafından (29.05.07 Saat 19:36 ) değiştirilmiştir.

 4. #4
  Dost mervenur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Batman
  Mesajlar
  44

  Standart

  payımız var o da şudur:çevremizdekileri uyar mıyoruz.yada dogru bir şekilde uyar mıyoruz.
  birleştiğimiz nokta dediğim:hani formun başında diyor ya nur talebelerinin buluştugu nokta ondan bahsediyorum.hakiki bir nur talebesi tesettüre uygun giyinmeli degil mi?onun için burda yazmakla nesuliyetten kurtulmuyoruz.(ama yazması çok anlamlı.)başta dedim ya yazılması gereken bir konu.
  bir diğeri:toplumda bilinçsiz örtünenler çok fazla.ki imam hatiplerde dahi niiiçin örtündüğünü bilmeyenler ve bir tek okulda örtünenler var.peki burda sorumlu biz değil miyiz?yoksa yanlış mı düşünüyorum.benim anlatmak istediğim bu.

 5. #5
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  Öncelikle Allah razı olsun. Birçok bayan arkadaşımızın ihtiyaç duyduğu bir yazı... Yalnız şunu belirtmek isterim ki "pantolon" erkek kıyafeti değildir. Bu konuda hiçbir hadis vs yoktur. O nedenle bayan arkadaşlarımızın pardüseleri uzun ve önü kapalı olduğu takdirde tesettürüne zarar veren veya erkeğe benzemesine sebep olan bir durum yoktur. Bilakis otobüs, dolmuş gibi vesaite binip inerken nahoş manzaralarla karşılaşılmamış olur. Velev o kişi erkeğe benzemek niyetiyle giyiyorsa pantolonu -ki tesettürlü ablalarımızın yoktur sanırım bu tarz niyetleri- işte o zaman durum değişir....

 6. #6
  Pürheves busra - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  istanbul
  Mesajlar
  282

  Standart

  Böyle bş yazd?g?n?z için Allah raz? olsun. fakat pantolon konusuna değinicek olursak pantolan özell?klede bayanlarda tesetturu tamaml?y? b k?yafet merven?n dediği gib?de dolmuş vs yerlerde zor durumda kalmaktan kurtar?yor.Böyleliklede rahat bişekilde hareket edebiliyoruz.
  Konu elff tarafından (29.05.07 Saat 19:36 ) değiştirilmiştir.
  Mutluluğun gizi dünyanın bütün harikalarını görmektir,ama Kaşıktaki İki Damla Yağı Unutmadan...

 7. #7
  Pürheves sinepuryan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Mesajlar
  171

  Standart

  Alıntı busra Nickli Üyeden Alıntı
  Böyle bş yazd?g?n?z için Allah raz? olsun. fakat pantolon konusuna değinicek olursak pantolan özell?klede bayanlarda tesetturu tamaml?y? b k?yafet merven?n dediği gib?de dolmuş vs yerlerde zor durumda kalmaktan kurtar?yor.Böyleliklede rahat bişekilde hareket edebiliyoruz.
  Alıntı sozler Nickli Üyeden Alıntı

  Pantolonun tek baş?na giyilmesi bambaşkaaaa
  Pantalonun sizin de belirttiğiniz şekliyle bir ihtiyat olarak giyilmesi, manto pardesü ve benzeriyle giyilmesi ise bambaşka... Yaz?da kastedilen tek baş?na pantalon giyilmesi...
  Sokağa ç?k?nca ikisi aras?ndaki fark? net olarak görürsünüz...

  Kardeşlerim konunun başl?klar?n? okudum ... Fazlada okumaya gerek duymad?m ... Asr?m?z? müceddidi H.z Üstad Bediüzzaman 24 Lem'ada tesettürü tarif ediyor ... Hem pardüsü 1970 li y?llarda hrityan giyeceği olarak geldiğini söyleyen rivayetler var ... Ahzâb Süresi 59 . ayette celabib(cilbab) der ... Öğrenmek isteyen kardeşlerimiz uleman?n tefsirlerinden vede 24 Lem'adan bakabilirler... Geniş bir zamanda yazar?m inşallah ... Vesselam ...
  Konu elff tarafından (29.05.07 Saat 19:38 ) değiştirilmiştir.
  Elde Kur\'an gibi bir mucize-i Baki varken,
  Başka burhan aramak aklıma zaid görünür
  Elde Kur\'an gibi bir burhan\'ı hakikat varken,
  Münkirleri ilzam için gönlüme sıkletmi gelir?
  Zülfikar Mecmuası

 8. #8
  Ehil Üye karatoprak1975 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Yaş
  44
  Mesajlar
  1.126

  Standart

  isteyen çarşaf isteyen pardesü giymeli bir çok alim ve yazar ın eserlerinde çarşaf zorunlugunu görmedim tabiki çarşaf nurun ala nur olabilir hem tesettürü çarşafa indirgemek zaten örtünmekle örtünmemek arasında muaallakta kalan insan için zorluklar çıkarabilir

 9. #9
  Gayyur mana_iharfi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  113

  Standart

  Cilbab örtü anlamında ve bu örtünün ölçüleri de belli...illa çarşaf değil yani.Öte yandan pantolon konusuna ben de karşıyım doğrusu.Pardesü altı diye başladı,şimdi ne şekiller aldı.Taviz tavizi doğruyor.Hem şunu sormak istiyorum:"Bir bayan dışarda ne kadar rahat hareket edebilmeli" ki,rahathareket adına pantolon giyiliyor?Çünkü pantolon giyilince yüşüyüş ister istemez erkeksi bi rahatlığa bürünüyor bence...
  "Okumak, okumak, okumak, yine okumak... Okumaktan yorulunca ne okuduğunu okumak. Veya kitab-ı kebir-i kainatı okumak..."

 10. #10
  Gayyur zerre - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  133

  Standart

  Alıntı mana_iharfi Nickli Üyeden Alıntı
  "Bir bayan d?şarda ne kadar rahat hareket edebilmeli" ki,rahathareket ad?na pantolon giyiliyor?Çünkü pantolon giyilince yüşüyüş ister istemez erkeksi bi rahatl?ğa bürünüyor bence...
  selam?naleykum,
  öncelikle gercekten cok guzel ve aç?k bir sekilde tesetturden bahseden kardesimlerime tesekkur ediyorum...yaln?z ben burada musadenizle bir noktaya deginmek istiyorum,

  yukar?da al?nt? yapt?g?m yoruma k?smen kat?l?yorum. kaygan zeminlerde verilen tavizler ehliyet dahi olsa yeni tavizleri dogurmaktan baska bir seye yaram?yor malesef. ancak gelelim asr-? ahire yuzumuzu cevirelim. yasanan dunyaya bir bakal?m. cunku hakikat yasanandan kopar?l?rsa konusulanlar ancak fikir al?sverisi duzleminde kal?yor, kalbe inmiyor hayata değmiyor.

  Bu bağlamda,kad?n? sosyal hayata katma kand?rmacas?na kurban olmus cogu han?mlar olarak ya universite koridorlar?nda ya kamu alanlar?nda bir sekilde d?s ortamla iştigal ediyoruz. ve bu iştigalin şartlar? bastan hatal? oldugundan ne yapacag?m?z? sas?r?yoruz. ve pantolon daha rahat diyoruz. rahatl?k, musluman han?ma yak?smayacak hafif davran?slara meylettirmek manas?nda rahatl?k degildir. bilakis rahatl?k cok daha kompleks duygular?n sonucu telaffuz ediliyor..bunda mecbur kal?nan hareketlerde tesetturu dahi iyi muhafaza etmek, mecburen(!) bulunulan ortamlarda tesetturune laf ettirmemek gibi ince hissiyatlarda dahil oluyor ve niceleri...

  ve ben bir kardesimizin burada tesetturle ilgili sorunu olan birinin bulunacag?n? dusunmuyorum demesini cok hos bir husn-u zan olarak goruyorum. tesetturun hakikatini idrak etmiş olmak bile su gunun sartlar?na bastan -bilmeyip ya da bile bile- boyun egmis iman ehli bayanlar?n elini kolunu bagl?yor. yani en az?ndan benim gibiler basortusuyle tacland?ram?yor tesetturunu işte... bu beni risaleden koparabilir mi...bu daireden ihrac edebilir mi...sanm?yorum..

  çözümü olmayan bir sorun olarak iman ettigimiz bir hakikat? yine kendi kurdugumuz mecburiyetler sonucu yasayamamak cok zor ag?r bir yük.. b?rak?p gidilmiyor, kalmak care olmuyor...o zaman tesetturde dikkat edilecek hususlar sanki sadece ortunebilen han?mlar?n sorumlulugu gibi alg?lanmaya basl?yor...bir cozum var m?.. yoksa hepimiz vicdanlar?m?za terk edilip hakikat? sadece dil ile fikir ile tespit ve tasdik ederek yetinmeli miyiz...??

  Rabbim hakk?yla emirlerine uyanlardan eylesin.....
  Konu elff tarafından (29.05.07 Saat 19:39 ) değiştirilmiştir.
  "kadere iman eden kederden emin olur!"

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Hizmette Dikkat Edilecek Hususlar
  By insirah in forum Risale-i Nur Talebeliği
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 16.01.09, 16:35
 2. Tenkit Meselesinde Dikkat Edilecek Hususlar
  By Bîçare S.V. in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 17.12.08, 10:29
 3. Cevaplar: 13
  Son Mesaj: 12.08.08, 13:57
 4. Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 29.12.07, 01:45
 5. İçtimai ve Siyasi Hayatta Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
  By insirah in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 20.08.07, 11:20

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Yemek Tarifleri ListeNur.de - islami siteler listesi
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0