1- Örtü bütün vücudu eller ve yüz hariç örtmelidr. ancak eller ve yüzünde örtülmesi daha eftaldir!!
Cahiliye devrinde de kadınlar baş örtüsü kullanırlardı. Fakat yalnız enselerin e bağlar veya arkalarına bırakırlar, yakaları önden açılır ve gerdanları olduğu gibi görünür ziynetler i ortaya çıkardı.
Günümüzde çağdaşlık diye niteledik leri bu giyim şekli Nur suresi 31. ayeti ile yasaklanmıştır. "Örtün de neyle ve nasıl örtünürsen örtün" diyen bazı zamane gafilleri ayetlere ve hadislere muhalefet etmektedi rler.

2- Örtü; alttaki elbiseyi gösterecek kadar ince olmamalıdır.
"Kalın, tenin rengini belli etmeyen elbiseyle avret yerlerini n örtülmesi gereklidi r. Tenin rengini gösteren ince şeyle vücudu örtmek caiz olmaz, tesettür de hasıl olmaz, namaz da olmaz."
"Hafsa radıyALLAHu anha ince bir başörtüsü ile Aişe radıyALLAHu anha’nın yanına girer. Aişe r.a. bu ince örtüyü parçalar ve kalın bir başörtüsü verir. Sonra der ki;
"Nur suresini bilmiyor musun? Başörtüsü teni ve saçı göstermeyen örtüdür."

3- Örtünün kendisi bir ziynet olmamalıdır.
Cazip renkli kumaşlar kullanılmamalıdır. Eğer üstten örtülecek örtünün kendisi ziynet sayılabilecek renk ve görünüşte olursa ona hicab denilemez .
Ahzab suresi 33. ayetinde mealen; "Vakarla evinizde oturun. Önceki Cahiliye kadınlarının kırıla döküle, süslerini göstererek (teberrüc) yürüyüşleri gibi yürümeyin." buyruluyo r.
Ayette geçen teberrüc kelimesi; Zemahşeri'ye göre; "Genelde; gizlenmes i gereken şeyleri açmada çaba sarf etme, özelde ise; kadınların ziynetler ini ve güzelliklerini açıp yabancı erkeklere göstermesidir"
İmam Suyuti; "Kadının endamlı endamlı yürümesi, başörtüsünü bağlamadan başına atıp kadınların tabii ve yapay güzelliklerini ve çekiciliklerini uygun olmayan yerlerde sergileme leri, süs ve eylemleri yle kendileri nden yararlanm a hakkı olmayanla rın dikkatini ve ilgilerin i çekmeleridir" der.
Alusi der ki; "Bana göre zamanımızda müreffeh kadınların evlerinde n çıkarken üstlük olarak örtündükleri örtülerde yabancıya gösterilmemesi gereken ziynet kabilinde ndir. Çünkü bunlar rengarenk çekici giysilerd ir.Sanıyorum erkekleri n karılarının bu şekilde çıkmalarına göz yummaları iman gayreti eksikliğinden kaynaklanıyor. Bütün bunlar ALLAH ve Rasulünün izin vermediği şeylerdir. "
Ebu Uzeynetus Sadefi r.a.'den; "Kadınların şerlisi (açılıp saçılarak) teberrüc yapanlardır. Onlar münafıktırlar. Bu yüzden kadınların cennete çok azı girer."
İbni Abbas r.a.'den; Rasululla h sallALLAH u aleyhi ve selem teberrüc yapan (açılıp saçılan) kadınlara lanet etti.

4- Örtü, vücud hatlarını belli edecek ve fitneye sebep olacak kadar dar olmamalıdır.
Zamanımızdaki mason mihraklı modacıların "tesettür modası" diye Müslümanlara yutturmay a çalıştıkları şeylere dikkat etmelidir . VALLAHi onların yaptıklarının tesettür ile alakası yoktur! Tesettür vecibesin i tahrif ediyorlar! Hadisi şerifte;
"İki sınıf insan vardır ki, onlar cehennem ehlidirle r; Bunlardan biri ellerinde sığır kuyruğu gibi kamçılar olup insanları dövecekler. Diğeri; vücutlarını belli edecek elbise giyen, bu elbiseler le erkekleri meylettir mek için kırıtarak yürüyen, saçlarını deve hörgücü gibi başlarında toplayan kadınlardır ki; bunlar cennete giremeyec ek ve çok uzak mesafeler den bile hissedile n cennetin kokusunu dahi duyamayac aklardır."
"Rasululla h sallALLAH u aleyhi ve sellem Mısır kumaşından dar bir elbiseyi kadınlara yasaklayınca;
"O altını gösteren ince (şeffaf) bir kumaş değildir ki" dedikleri nde buyurdu ki;
"Bu kumaş vücudun hatlarını belirtece k darlıktadır"
El-A’la Bin Ziyad der ki; “Kadının elbisesin e bakmaya devam etmek, kalpte şehvete sebep olur” )

5- Örtüye güzel koku sürülmemelidir.
Çünkü güzel koku erkekleri iğfal eder.Hadi si şerifte buyruldu ki; "Herhangi bir kadın koku sürünür de dışarı çıkarsa ve erkekler de bu kokuyu duyarsa o kadın zina etmiştir."
Bu hadis kadının süslü ve kokulu olarak çıkmasının, kocasının yanında çıkmış olsa dahi haram olduğunu gösteriyor. Nitekim İbni Dakik El Iyd diyor ki; "Süslü bir örtü içinde dışarı çıkan da koku sürünmüş gibidir. Çünkü bu da dikkati celp etmektedi r. Hatta erkekleri tahrik eder."
Ebu Musa r.a. der ki; “Leş kokusu benim için yabancı kadının süründüğü kokuyu koklamamd an daha iyidir.” .
Meymune Binti Sad r.a.'dan merfuan; "Kendi ailesinde n başkası için süslenen gururlu kadın kıyamet günü nursuz bir karanlıkta olacaktır."

6- Örtü erkek elbisesi veya kafir elbisesin e benzememe lidir.
Mesela pantolon her iki benzeme çeşidine de girer. "Rasululla h aleyhissa latu vesselam erkek elbisesi giyen ve erkekler benzemeye çalışan kadınlara ve kadın elbisesi giyen ve kadınlara benzemeye çalışan erkeklere lanet etti."

7- Evindeki ziynetler ini takınmış olarak dışarıda göstermemelidir.
Dışarı çıkarken çarşaf, koyu renk pardösü, eldiven gibi örtüler giyilerek eller, yüz, bilezikle r, yüzük gibi takılar örtülmelidir. Ahzab suresi 59. ayeti bunu gerekli kılar. Hadisi şerifte buyrulur ki;
"Herhangi bir kadın evinin dışında dış elbisesin i (çarşafını) çıkarırsa ALLAH Azze ve Celle onun üzerinden hıfzu himayesin i kaldırır."

8- Şöhret ve gösteriş elbisesin den sakınmalıdır.
Bu erkek için dahi geçerlidir. Hadisi şerifte;"Kim dünyada şöhret için elbise giyerse ALLAH ona kıyamet gününde zillet elbisesi giydirir." Buyrulmuştur. Diğer bir hadiste de; "Sade giyinmek imandandır." Buyrulur.
İbni Ömer ve İbni Mes'ud r.a.'dan rivayet edilen hadiste buyrulur ki; "Kadın örtülmesi gereken bir avrettir. Dışarı çıktığında şeytan bakışları ona çevirtir." Buradaki "avret" lafzı mutlak olup kadının sesini de kapsar.
Ebu Hüreyre radıyALLAHu anh; “Kadın tırnağına kadar avrettir” demiştir.
Kadının yabancı erkeklere şarkı, türkü söylemesinde yasak olduğuna dair delil olmadığını söyleyen cahillere karşı bu hadis delil olduğu gibi aşağıdaki şu hadis de delildir;
"Namazda yanılan imamı uyarmak için; erkekler tesbih eder, kadınlar ise el çırpar."
Abdülkadir Geylani der ki; "Namaz için böyle olunca, şiir, gazel,insan tabiatını coşturmak için aşık maşuk hallerini anlatan, sevginin incelikle rini dile getiren kötü nefsi olanları dinlemeye çeken benzetmel er, dinleyeni heyecanla ndıran ve kendisini harama koşturan şeyleri dinlemek nasıl caiz olur?. Hiç kimse için bunları dinlemek caiz değildir. "
Ümmü Atiye r.a.'dan; "Musibet üzerine çığlık atmamak, ancak mahremimi z olan erkeklerl e konuşmak, mahremimi z olmayanla rla konuşmamak üzere Rasululla h sallALLAH u aleyhi ve selem bizden söz aldı.."
Buraya kadar kadınların yabancı erkeklere nazik konuşmasının, şarkı söylemesinin caiz olmadığı anlaşıldı. Ahzab suresi 32. ayetinde;
"… Eğer takvaca hareket istiyorsa nız (yabancı erkeklerl e) konuşurken yumuşak söylemeyin. Kalbinde maraz olan kimse kötü bir ümide kapılmasın…" ve Nur suresi 31. ayetinde; "…Gizleyece kleri zinetleri bilinsin diye ayaklarını da vurmasınlar.." buyruluyo r. Ulema bu ayetlerde n kadının sesinin avret olduğu hükmünü çıkarmıştır.