+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 4 ve 4

Konu: Tesettür

 1. #1
  Gayyur Barbaros - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Düzce
  Mesajlar
  90

  Standart Tesettür

  Müslüman Çarş?s?nda…

  Ayn? film,ayn? senaryo…?zlemekten s?k?ld?k.Maalesef her sabah üzerine bas?p kayarak düştüğü muz kabuğunu tekrar gören Temel'in "Eyvah yine düşeceğuum!" demesi kabilinden yaz?lar yazmaktan da okumaktan da nefret ediyorum.
  Dan?ştay'?n facia karar? hukuk ve insan haklar? zaviyesinden eleştirilemeyecek kadar tutars?z ve saçma sapan. Her ne kadar hukuk d?ş? ve gayri ahlaki de olsa bu karar?, memlekette hayr?n ve maslahat?n bar?nmas?n? istemeyen bir zihniyet yürürlüğe koymak için can atacak ve elinden geleni ard?na koymayacakt?r. Zaten ne bekliyorsunuz ki? AKP hükümetinin yasağ? sürdürmesi, başörtüsü ve inanç hürriyeti konusunda sergilediği korkak tav?r ağz? sulanan canavar?n iştihas?n? daha çok aç?yor.
  Kesinlikle AKP'nin bu tavr?n?, sebeplere tesir-i hakiki verme noktas?na dayanm?ş bir imani hatadan kaynakland?ğ?n? düşünüyorum. Tabi bu da ayr? bir yaz? konusu olabilecek derinlikte bir mevzu. Şu halde bu insanlara karş? ac?ma hissim hiç değilse baki kal?yor. Aksi takdirde kötü niyetli ve bid'a taraftar? olduklar?n? düşünmek gerekiyor ki bunun hüsn-ü zan s?n?rlar?n?n d?ş?nda kald?ğ? inanc?nday?m. Tabi şimdilik.
  Şimdi Dan?ştay'?n verdiği karar? tabi ki oyun olsun diye vermediği aç?k. Bunun uygulanmas? yolunu arayacaklar. Bu aşamada hiç değilse bu son kaleyi de kaybetmemek ad?na AKP uyumamal?. Sivil toplum örgütleri ve ayd?n insanlar bu olaya meşru yollarla tepkilerini iletmelidirler. Şu anda yasakç? cephe toplumun yine bu hadisede tansiyonunu kontrol ederek iki üç ad?mda bu hadiseyi yerleştirmeye çal?şacak .
  Her halde bu yasak bir gün kald?r?lacak. Ne olursa olsun umutlar? canl? tutmak gerekir. Çünkü f?trat yalan söylemez. ?nsanl?k büyük bir h?zla tevhid noktas?na yaklaş?rken, Avrupa postmodernizm saikiyle ?ncil'e dönüşü yaşarken, kuru bir reformist Rönesans hayranl?ğ? hangi elbiseye bürünüp gelirse gelsin, insanlar?n ruhlar?ndan red sillesini yiyecektir. Yanl?ş anlaş?lmas?n. Eleştirdiğim, Avrupa'ya taa bir zamanlar okusun diye gönderilen, kendilerinden ilim, irfan ve teknik marifetler beklenen vatan evlatlar?n?n düştüğü varta ve hezeyand?r. ?lim, irfan, teknik, Avrupa'ya sar?kl? gidip, fesle, şapkayla dönmek, "selamünaleykümle" gidip "bonjour"la gelmek değildir. Körü körüne Avrupa taklidi uğruna asl?n? kesip katleden böyle ahfad?n şimalden ve garptan bize getirdiği hediye işte bin y?ll? aşk?n ?slam kültürünü yalanlayan ve 2006 y?l?nda yapayaln?z kalm?ş bir ulus devlet. ?kinci Avrupa'n?n sakim ihtilalinden mülhem ilkelerin Türkiye'sinde yaş?yoruz. ?şte sonuç ortada. Çok mu iç aç?c? acaba?
  Yasağ? savunanlar da kendilerini sorgulamal?lar. Sizleri hüsün ve güzelliğe sevk eden hiçbir dinamik yok mu? "Neden laiklik?" diyemiyor musunuz? ?kinci Avrupa sağ elinde hastal?kl? felsefesi ve sol elinde sarhoş edici oyuncaklar?yla bir nesli cehenneme boşaltt?. Milyonlar? cihan harplerinde telef ettirdi. Hala bu ikinci Avrupa'n?n düsturlar?n? bu ?slam ülkesinde yerleştirmek için sizi zorlayan f?trat?n?zdaki hangi cemalperest his olabilir. Evet bunu isteyen cemalperest olamaz. Olsa olsa suretperest olabilir ki heykelleriniz ve müstehçen resimlerinizle ve tesettürsüzlükle bu hastal?ğ?n?z? yani suretperestliğinizi yans?t?yorsunuz. Suretler aldat?c?d?r. Avrupa'daki terakkiyat? da sureten değerlendirdiğiniz için bu suretperestlik damar?yla hastal?kl? felsefeleri baş tac? ediyorsunuz.
  Müslüman çarş?s?nda salyangoz satmay?n. Doğuyu uyand?racak din hissidir.
  Lütfen uyan?n!
  Geç olmadan…!
  Konu HakanBa tarafından (10.07.07 Saat 12:51 ) değiştirilmiştir.

 2. #2
  Yönetici HakanBa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Gaziantep
  Yaş
  33
  Mesajlar
  2.566

  Standart

  Allah razı olsun Barbaros Abi... Ne yazIk ki durum böyle. Bir gün bu yasak kalkacak in$allah. Ümitvar olmak lazım dediğiniz gibi.

  Buna çözüm bulacak birisi geldi diyorsunuz. Ba$örtüsü sorununu halledecegiz diyor. Ama gündemlerine bile almIyorlar. Kimden korkuyorlar. Kim mani oluyor bu yasagIn kalkmasIna. Ülkenin büyük bir çogunlugunun kar$I oldugu yasak niye kalkmIyor? Yoksa sözümüz dinlenmiyormu veya dinletemiyormuyuz? Bu ülkede hep iyi $eylerin önüne birileri geçiyor. BunlarIn kim oldugunu neden sorgulamIyoruz veya sorgulamaktanmI korkuyoruz? Bence tek sorun bu...


  "Eğer komünistler mürekkep ve kağıdı yok etmek imkanını da bulsalar, benim gibi birçok gençler ve büyükler fedai olup hakikat hazinesi olan Risale-i Nurun neşri için, mümkün olsa derimizi kağıt, kanımızı mürekkep yapacağız."

  -Zübeyir Gündüzalp-


 3. #3
  Gayyur Barbaros - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Düzce
  Mesajlar
  90

  Standart

  Kainat?n en eski kavgas? şeytan'?n hakka karş? açt?ğ? savaştan ve onun kibirinden ve Hz.Adem'e(a.s) secde etmeyi reddetmesinden ileri geliyor.Asl?na bakarsak o iblisin bünyesinde tohum halindeyken bir şecere-i zakkum gibi alemi saran ve her taş?n alt?nda bir cehennem meyvesi b?rakan bu azim küfür ağac? tabi ki z?tlar?n birleşme noktas? olan Dünya'da da varl?ğ?n? devam ettiriyor.Allah'?n kullar?n? Hak'tan çevirmeye yeminli bir düşman?m?z var.Silahlar? ise bünyemizdeki nefis, lümme-i şeytani, ayr?ca cinni ve insi şeytanlar.Madem Allah'?n kullar? Hakka ve ,mahz-? hakikat olan Kur'an-? Kerime s?k? s?k?ya sar?l?nca Dünya denen harika misafirhanemizde Asr-? Saadet denen meyveler al?n?yor;ve madem Hakka tam tam?n? sar?l?nca Hz.Ömer adaleti;kurdun kuzuyla koyun koyuna yatt?ğ? Ömer bin Abdulaziz hükümetleri ortaya geliyor öyleyse aleme getirdikleri refah,huzur ve selametle Asr-? Saadet'ten Osmanl?'ya kadar bir çok devlet şahittir ki yolsuzluklar?n, düzenbazl?klar?n,hak yemelerin olmad?ğ? bir dünya ancak ve ancak ittiba-i Kur'an la mümkündür.Ne diyor Üstad Hz.'leri mariz bir asr?n, hasta bir unsurun, alil bir uzvun reçetesi ittiba-? kur'an'd?r.
  Şimdi biz müslümanlar hakk? ve adaleti istiyoruz ve ar?yoruz.Öyleyse bize zulümle hükmeden güçlerin cehl-i mürekkep içinde uydurduklar? felsefelerinin,Kur'an la mübareze eden çürük k?sm?n? madden ve manen reddetmeliyiz.Yerine ise hem kendi bünyemizde sonra s?ras?yla ailemizde mahallemizde şehrimizde ve ülkemizde de bunlar? yaşamal? ve uygulamal?y?z.Peki nedir onlar?n çürük felsefeleri ve bizim ter ü taze iman esaslar?m?z.Bunu asr?n imam? Hz. Bediüzzaman Said Nursi(r.a) Söylesin:


  ?şte, medeniyet-i hâz?ra, felsefesiyle hayat-? içtimâiye-i beşeriyede nokta-i istinâd? kuvvet kabul eder. Hedefi menfaat bilir. Düstur-u hayat? cidâl tan?r. Cemaatlerin râb?tas?n? unsuriyet ve menfî milliyet bilir. Gâyesi hevesât-? nefsâniyeyi tatmin ve hâcât-? beşeriyeyi tezyid etmek için bâz? lehviyât’t?r.
  Halbuki, kuvvetin şe’ni, tecavüzdür. Menfaatin şe’ni, her arzuya kâfi gelmediğinden, üstünde boğuşmakt?r. Düstur-u cidâlin şe’ni, çarp?şmakt?r. Unsuriyetin şe’ni, başkas?n? yutmakla beslenmek olduğundan, tecavüzdür. ?şte, şu medeniyetin şu düsturlar?ndand?r ki, bütün mehâsiniyle beraber, beşerin yüzde ancak yirmisine bir nevi sûrî saadet verip, seksenini rahats?zl?ğa, sefâlete atm?şt?r.
  Ammâ hikmet-i Kur’âniye ise, nokta-i istinâd? kuvvet yerine hak’k? kabul eder. Gâyede, menfaat yerine fazîlet ve r?zâ-i ?lâhî’yi kabul eder. Hayatta, düstur-u cidâl yerine düstur-u teâvün’ü esas tutar. Cemaatlerin râb?talar?nda, unsuriyet ve milliyet yerine râb?ta-i dinî ve s?n?fî ve vatanî kabul eder. Gâyât?, hevesât-? nefsâniyenin nâmeşrû tecavüzât?na sed çekip ruhu maâliyâta teşvik ve hissiyât-? ulviyesini tatmin etmektir ve insan? kemâlât-? insaniyeye sevk edip insan etmektir. Hakk?n şe’ni ise, ittifakt?r. Fazîletin şe’ni, tesânüddür. Teâvünün şe’ni, birbirinin imdad?na yetişmektir. Dinin şe’ni, uhuvvettir, incizabd?r. Nefs-i emmâreyi gemlemekle bağlamak, ruhu kemâlâta kamç?lamakla serbest b?rakman?n şe’ni, saadet-i dâreyndir.
  ?şte, medeniyet-i hâz?ra, edyân-? sâb?ka-i semâviyeden, bâhusus Kur’ân’?n irşâdât?ndan ald?ğ? mehâsinle beraber, Kur’ân’a karş?, böyle hakikat nazar?nda mağlûp düşmüştür.
  (Sözler | Yirmi Beşinci Söz | 372)

  Büyük insanlar Fikirlerle,Normal insanlar olaylarla,Küçük insanlar kişilerlerle uğraş?r.?şte baş?m?za gelen yediğimiz tokatlar?n çoğunda yukar?da geçen fikri ak?mlar aras?nda yapt?ğ?m?z tercihler var.?yi güzel namaz k?l?yoruz tesettüre riayet ediyoruz ama içten içe medeniyet-i haz?ran?n bize ş?r?ngalad?ğ? bu fikirlere yatk?n?z belki inanm?ş?z.Tabi sonucu mutlaka ac? oluyor.

  Bir tarlaya ekilen tohumlar?n hepsi faydal? tohumlarsa sonradan bunlar?n fidelerine gelecek hastal?klarla uğraşmak bir derece daha kolayd?r amma ki tohumlar?n genlerinde kanser üreten şifreler varsa bunlar? temizlemek çok zor olur.

  Bu sadedde çok konuşmak da yazmak da mümkün.Arife tarif gerekmez.

  Baki Selamlar.
  Konu HakanBa tarafından (10.07.07 Saat 12:53 ) değiştirilmiştir.
  ey mezarcı ! göm bizi de şu said\'in kabrine;firkatin, dayanamaz nurcu olanlar kahrine.

 4. #4
  Dost mervenur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Batman
  Mesajlar
  44

  Standart

  AMA,SİZDEN ÖNCE GELİP GEÇEN MÜ'MİLER GİBİ SIKINTI ÇEKMEDEN CENNETE GİREBİLECEGİNİZİ Mİ SANIYORSUNUZ?ONLARIN BAÞINA ÖYLE EZİCİ SIKINTILAR VE KIMILDATMAZ DARLIKLAR GELDİ Kİ VE ÖYLESİNE SARSILDILAR Kİ MÜ'MİNLERLE BİRLİKTE ELÇİ DE 'ALLAH IN YARDIMI NE ZAMAN GELECEK?'DİYE FERYAD EDİYORDU.
  BAKARA SURESİ 214.AYETİ KERİME

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 21.06.08, 00:33
 2. Tesettür
  By havf_reca in forum Tesettür
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 16.06.08, 12:51
 3. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 29.11.07, 10:31
 4. Tesettür
  By muntehab in forum Tesettür
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 20.10.06, 13:06
 5. Tesettür
  By duaiklimim in forum Tesettür
  Cevaplar: 11
  Son Mesaj: 17.07.06, 17:27

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Yemek Tarifleri ListeNur.de - islami siteler listesi
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0