+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 2 ve 2

Konu: Tesettür Hakkında Sorular-Cevaplar

 1. #1
  Dost Siyah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2006
  Mesajlar
  34

  Standart Tesettür Hakkında Sorular-Cevaplar

  Alıntı nefis Nickli Üyeden Alıntı
  Soru: Kad?n?n Yabanc? erkeklere karş? avret mahalle neresidir?

  Cevap: Kad?n?n avret mahalli, el ve yüzü hariç vücudun her taraf?d?r. Kad?n?n boynunu, saç?n?n bir tek teli olsa dahi saç?n? göstermesi haramd?r. Elleri ve yüzünün d?ş?nda kalan vücudunun her taraf? avret olup, örtülmesi farzd?r. Bunun delili Allahû Teâla’n?n şu ayetidir:
  ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها

  “Ancak kendiliğinden görünen k?sm? müstesna, ziynetlerini açmas?nlar.” Ayette geçen kendiliğinden görünen k?s?mlar, eller ve yüzdür. Çünkü müslüman kad?nlar ellerini ve yüzlerini Rasûlullah ()’?n yan?nda aç?kta b?rak?yor, Allah’?n Rasulü de onlara ses ç?karm?yordu. Zira eller ve yüz namaz ve hac gibi ibadetlerde aç?l?yordu. Yine bu iki uzuv ayetlerin indiği dönemde yani Rasûlullah () zaman?nda âdet olarak da aç?l?yordu. Bununla ilgili delil ise Rasûlullah ()’?n, kad?n?n elleri ve yüzünün d?ş?ndaki vücudunun her taraf?n?n avret olduğunu bildiren şu hadistir: ‎
  المرأة عورة
  “Kad?n avrettir.” Bir başka hadiste ise şöyle buyurulmaktad?r:
  يا اسماء ان المرأة اذا بلغت المحيض لم يصلح ان يرى منها الا هذا وهذا واشار الى وجهه وكفيه
  “Ey Esma! Kad?n hay?z görmeğe başlad?ğ? zaman onun şuras? ve şuras? -ellerini ve yüzünü işaret ederek- d?ş?nda kalanlar?n görünmesi doğru olmaz.”
  Bu delillerin tümü, elleri ve yüzü d?ş?nda kad?n?n tüm vücudunun avret, örtünmesinin ise farz olduğu hususunda aç?k ve net delillerdir. Şârî’, kad?n?n avret yerlerini ne ile örtmesi gerektiği konusunda belirli bir elbise tayin etmeksizin sadece şu ifadelerle yetinmiştir:
  “Zinetlerini açmas?nlar”, “Şunlar hariç ondan bir k?sm?n?n görünmesi uygun değildir.” Şekli ne olursa olsun el ve yüzün d?ş?ndaki bedenin tamam?n? örten şey elbise olarak kabul edilir. Uzun bir elbise, pantolon, entari, çorap gibi giyeceklerin hepsi örtü olarak kabul edilir. Bu nedenle Şârî’ avret yerinin örtülmesi konusunda belli bir elbise şekli tayin etmemiştir. Avreti örten yani avreti aç?ğa ç?karmayan her giysi, şekline, türüne ve kaç parça olduğuna bak?lmaks?z?n şer’an avreti örten elbise olarak kabul edilir.

  Soru: Kad?n?n, cildinin rengini gösteren bir çorap veya şeffaf bir elbise giymesi caiz midir?

  Cevap: Şârî’, elbisenin cildi örtmesini şart koşmuştur. Bu nedenle örtünün, derinin rengini, üzerindeki beyazl?ğ?, siyahl?ğ?, k?rm?z?l?ğ?, morluğu veya bunlar?n d?ş?ndaki başka renkleri belli etmeyecek şekilde olmas?n? farz k?lm?şt?r. Eğer elbise, şeffaf ve ince olup arkas?ndaki derinin rengi, derideki beyazl?k, k?rm?z?l?k belli olursa avreti örten bir elbise olarak kabul edilmez. Avret aç?k say?l?r. Çünkü şeran örtünme tamamlanmam?şt?r. Elbise derinin rengini tamamen örttüğü zaman avret örtülmüş say?l?r. Bunun delili ise Aişe ()’nin Rasûlullah ()’den naklettiği şu hadistir:
  يا اسماء ان المرأة اذا بلغت المحيض لم يصلح ان يرى منها الا هذا وهذا واشار الى وجهه وكفيه
  “Ey Esma! Kad?n hay?z görmeğe başlad?ğ? zaman onun şuras? ve şuras? -ellerini ve yüzünü işaret ederek- d?ş?nda kalanlar?n görünmesi doğru olmaz.” Bu hadiste Nebi (), Esma ()’n?n giydiği ince ve şeffaf elbiseyi örtü olarak kabul etmemiş, avretinin aç?k olduğunu bildirmiş, ona bakmamak için gözlerini çevirmiş ve avretini örtecek elbise giymesini emretmiştir. Bununla ilgili bir başka hadis de Usâme hadisidir. Rasûllullah () Usâme’ye, k?btiyye [bir çeşit ince elbise] hakk?nda sorduğu zaman Usâme k?btiyyeyi kar?s?na giydirdiğini söyleyince, Rasûlullah () ona şöyle buyurdu:
  مرها ان تضع تحتها غلالة فاني اخاف ان تصف حجم عظامها
  “Kar?na emret k?btiyyenin alt?na elbise giysin. Zira ben onun kemiklerinin hacminin belirmesinden korkuyorum.” Rasûlullah (), Usâme’nin, k?btiyyeyi kar?s?na giydirdiğini öğrenince derisinin rengi belli olmamas? için, kar?s?na k?btiyye’nin alt?na elbise giydirmesini emretmiştir. “Ben, kemiklerinin hacminin belirmesinden korkuyorum” diyerek bunun sebebini de illetlendirmiştir. El-vasf, birşeyin arkas?ndakinin şekil olarak değil de aynen ortaya ç?kmas?yla gerçekleşir. Hadiste, “Ben, kemiklerinin hacminin belirmesinden korkuyorum” ifadesi, kemiklerin şeklinin değil renginin aç?ğa ç?kmas? demektir. ?şte bu iki hadis, Şârî’in avreti örtecek olan elbisenin, alt?ndaki derinin rengini belli etmeyecek bir şekilde olmas?n? şart koştuğuna dair aç?k delillerdir. Setr-i avret diye bilinen konunun özü budur.

  Soru: Kad?n üzerinde pardösü olmaks?z?n etek ve manto veya pantolon ve gömlek gibi elbiseyle d?şar? ç?kabilir mi?

  Cevap: Kad?n?n genel hayatta yani cadde ve sokaklarda giymesi için Şârî’in koyduğu muayyen elbiseler vard?r. Her ne kadar avreti örtebilme özelliğine sahip olsa da pantolonla avretin örtülerek genel hayata ç?k?lmas? caiz değildir. Çünkü Şârî’ genel hayatta kad?nlar?n giymesi için belirli bir elbise tesbit etmiştir. Şârî’in emrine karş? gelir de onun belirlediği elbiseyi giymezse günahkâr olur. Zira bu hareketiyle farzlardan birisini terk etmiştir. Bu nedenle avretin örtülmesi konusu ile genel hayatta giyilecek elbiseler konusunun birbirine kar?şt?r?lmamas? gereklidir. Pantolon, ince ve şeffaf olmad?ğ? zaman avreti örter. Ancak pantolon ile yabanc? erkeklerin karş?s?na ç?k?lacağ? anlam?na gelmez. Çünkü pantolon kad?n?n güzelliklerini ve ziynetini aç?ğa ç?kar?r. Bu durumdaki bir kad?n her ne kadar avret yerini örtmüş olsa da, güzelliklerini yabanc?lara göstermiş say?l?r. Halbuki Şârî’, kad?n?n süslenip güzelliklerini yabanc? erkeklere göstermesini haram k?lm?şt?r. Bu nedenle pantolonun kad?n?n avretini örtme özelliğine sahip olmas? nedeniyle kad?n?n güzelliklerini ortaya koymad?ğ?n? söyleyemeyiz. Bu nedenle kad?n?n avretini örtmesi meselesi ile süslenip güzelliklerini yabanc?lara göstermesi konusunu kesinlikle birbirine kar?şt?rmamak gereklidir. Bunlar?n her biri birbirinden ayr? konulard?r.

  Ancak Şârî’, kad?n?n çarş?-pazara, cadde ve sokağa ç?kmak istediği zaman özel hayatta giydiği elbisenin üzerine bir başka elbise daha giymesini emretmiştir. Şârî’, evinin d?ş?na ç?kan kad?na elbisesinin üstüne tek parça çarşaf veya benzeri bir elbise giymesini, bunu da ayaklar?na kadar sal?vermesini emretmiştir. Eğer elbisesinin üstüne giyeceği tek parça çarşaf veya benzeri bir elbise bulamazsa komşusundan, kardeşinden veya bir yak?n?ndan ödünç almas? gerekir. Eğer ödünç almaya gücü yetmez veya ödünç alamazsa d?ş elbisesi olmadan d?şar? ç?kmas? caiz değildir. Özel hayat?nda giydiği elbisenin üstünden tek parça çarşaf, ayağa kadar uzun manto veya pardösü gibi bir elbise giymeden d?şar? ç?karsa günahkâr olur. Çünkü bu durumda Allah’?n farzlar?ndan birisini terk etmiş olur. Bu durum omuzlardan aşağ?ya kadar sal?verilecek elbise ile ilgili bir hükümdür.

  Ancak kad?n?n vücudunun üst k?sm?n? yani baş?n?, başörtüsü veya başörtüsünün yerini tutacak baş?n tümünü ve boynunu örtecek, göğüslerine kadar sal?nacak bir örtü ile örtmesi gereklidir. Kad?n, çarş?ya ç?kmak istediği veya cadde ve sokakta yürümesi gerektiği zaman başörtüsü veya ayn? vazifeyi görecek, genel hayatta kullanacağ? bir örtünün bulunmas? gereklidir. Buna göre kad?n, baş?nda başörtüsü ve omuzlar?ndan aşağ?s?n? örten çarşaf, manto türü iki parçadan oluşan bir elbise bulunursa çarş?ya ç?kabilir, cadde ve sokaklarda yürüyebilir. Eğer bu iki tür örtü bulunmazsa, hangi halde olursa olsun kad?n?n genel hayata ç?kmas? caiz değildir. Çünkü örtünme emri bu iki örtü için genel olarak gelmiştir ve tüm durumlarda genel olarak da kalm?şt?r. Zira ayetteki emri tahsis edici bir şey yoktur. Genel hayatta bu iki örtünün örtülmesinin farziyetinin delili yüce Allah’?n şu ayetleridir:
  وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها
  “Başörtülerini yakalar?n?n üstüne vursunlar. Kendiliğinden görünen hariç ziynetlerini göstermesinler.” Omuzlar?ndan aşağ?da kalan k?sm?n örtülmesi ile ilgili ayet ise şudur:
  يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن
  “Ey Nebi! Han?mlar?na, k?zlar?na ve müminlerin kad?nlar?na cilbablar?n? üstlerinden salmalar?n? söyle”
  Bu delillerin tümü, kad?n?n genel hayatta d?ş elbisesini giymesi gerektiğine aç?kça delalet etmektedir. Allahû Teâla, genel hayatta kad?n?n giymesi farz olan bu elbiseyi yukar?da geçen her iki ayette, dikkatli, eksiksiz ve kapsaml? bir şekilde nitelemektedir. Gömleğin ve elbisenin yakas?ndan görünen yerlerini gizlemeleri için başlar?n?, göğüslerini ve boyunlar?n? örtsünler.

  Soru: Pardösünün uzunluğu nereye kadar olmal?d?r?

  Cevap: Cilbab veya çarşaf ya da mantoda aranan şart veya özellik, kad?n?n iki ayağ?n? da gizleyinceye kadar aşağ?ya kadar sal?verilmesidir. Ayette: “Cilbablar?n? üstlerinden salmalar?n? söyle” Yani d?ş elbiselerini üzerlerine yays?nlar. Bu durumda ayet, mantolar?n? veya çarşaflar?n? aşağ?ya kadar sal?versinler anlam?na gelmektedir. Zira ?bni Ömer’den rivayet edilen bir hadiste şöyle denilmektedir:
  “Rasulullah () şöyle buyurdu:
  من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة فقالت ام سلمة : فكيف يصنع النساء بذيولهن فقال يرخين شبرا فقالت : اذن تنكشف اقدامهن قال : يرخين ذراعا لا يزدن
  “Kim kibirlenerek elbisesini yerde sürüklerse k?yamet günü Allah ona bakmaz.”, deyince Ümmü Seleme: “Kad?nlar eteklerini ne yapacaklar.” dedi. Allah’?n Rasulü “Bir kar?ş sals?nlar” buyurdu. Ümmü Seleme “Bu takdirde ayaklar? aç?l?r.” deyince Allah’?n Rasulü: “Bir dirsek sals?nlar, art?rmas?nlar.” buyurdu.”
  Bu hadis, kad?nlar?n giydikleri d?ş elbiselerin ayaklara kadar uzand?ğ?n? ve ayaklar?n? örttüğünü aç?kça ortaya koymaktad?r. Eğer ayaklar?, çorap veya ayakkab? ile örtülmüş olsa bile yine de d?ş elbiselerini aşağ?ya kadar sal?vermeleri gereklidir. Ayaklar?n herhangi bir şeyle örtülmüş olmas? zorunlu değildir. ?şte böylece kad?n?n d?şar? ç?kmak için giymiş olduğu elbisenin üstüne geniş bir elbise giymesinin vacip olduğu aç?klanm?ş olmaktad?r. Ayaklara kadar uzanan bir elbise giymek farzd?r. Aksi takdirde Allah kat?nda günahkâr

  al?nt?; kokludegisim 22.say?

  http://itesettur.wordpress.com/2006/...r-ve-cevaplar/  Allah (cc) raz? olsun bizimle paylaşt?ğ?n?z için...
  Konu elff tarafından (29.05.07 Saat 19:59 ) değiştirilmiştir.

 2. #2
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  Evvelaşunu söylemeliyim bütün f?k?h kitaplar? kad?nda tesettür ölçüsü olarak el, yüz ve ayaklar haricinde her yerin vücud hatlar?n? belli etmeyecek şekilde kapat?lmas? gerektiğini söyler. Yani sadece el ve yüz değil avret mahalli d?ş? yer. Ayaklar da dahil. Örtülmesi takvad?r o ayr? mesele...

  Saniyen kad?nlar?n d?ş örtülerinin ayaklar? örtecek şekilde olmas? gerektiği söylenmiş. Fakat örtü ayaklara kadar gelince yere değiyor ve nezih olmayan bir görüntüye sebebiyet veriyor. Temizlik müslüman olman?n şiar?d?r. Kanaatimce örtünün biraz yukar?da olmas? gerek. K?sa demiyorum ama hafif eğildiğinde yere değmeyecek şekilde olmal? d?ş k?yafet. Bunun yan?nda elbette çoraplar da bacağ?n rengini ifşa etmemeli.
  Konu elff tarafından (29.05.07 Saat 19:59 ) değiştirilmiştir.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Besmele Hakkında Sorular ?
  By miftah123 in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 8
  Son Mesaj: 21.10.09, 15:30
 2. Cevaplar (Sorular Benden)
  By katre_nur in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 69
  Son Mesaj: 21.02.09, 12:48
 3. Kader Hakkında Tüm Sorulara Cevaplar
  By internettinhoca in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 60
  Son Mesaj: 26.11.07, 12:42
 4. Rasulullah'ın Tesettür Hakkında İkazları
  By LeMaLaR in forum Tesettür
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 25.07.06, 18:42

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Yemek Tarifleri ListeNur.de - islami siteler listesi
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0