+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 6 ve 6

Konu: Kadının Yaratılışı Tesettürü Gerektiriyor

 1. #1
  Ehil Üye aşur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Mesajlar
  1.446

  Standart Kadının Yaratılışı Tesettürü Gerektiriyor

  Kad?n?n yarat?l?ş? tesettürü gerektiriyor


  “Ey Peygamber! Han?mlar?na, k?zlar?na ve mü’minlerin han?mlar?na söyle, evlerinden ç?kt?klar?nda d?ş örtülerini üzerlerine als?nlar. (ilâ âhir)” (Ahzâb Sûresi, 33:59) âyeti, tesettürü emrediyor. Medeniyet-i sefihe ise, Kur’ân’?n bu hükmüne karş? muhalif gidiyor. Tesettürü f?trî görmüyor, bir esarettir diyor.HAŞ?YE
  Elcevap: Kur’ân-? Hakîmin bu hükmü tam f?trî olduğuna ve muhalifi gayr-? f?trî olduğuna delâlet eden çok hikmetlerinden yaln?z dört hikmetini beyan ederiz.
  Birinci Hikmet
  Tesettür, kad?nlar için f?trîdir ve f?tratlar? iktizâ ediyor. Çünkü kad?nlar hilkaten zay?f ve nazik olduklar?ndan, kendilerini ve hayat?ndan ziyade sevdiği yavrular?n? himaye edecek bir erkeğin himaye ve yard?m?na muhtaç bulunduğundan, kendini sevdirmek ve nefret ettirmemek ve istiskale mâruz kalmamak için f?trî bir meyli var.
  Hem kad?nlar?n on adetten alt? yedisi, ya ihtiyard?r, ya çirkindir ki, ihtiyarl?ğ?n? ve çirkinliğini herkese göstermek istemezler. Ya k?skançt?r, kendinden daha güzellere nisbeten çirkin düşmemek veya tecavüzden ve ittihamdan korkar, taarruza mâruz kalmamak ve kocas? nazar?nda h?yanetle müttehem olmamak için, f?traten tesettür isterler. Hattâ dikkat edilse, en ziyade kendini saklayan, ihtiyarlard?r. Ve on adetten ancak iki üç tanesi bulunabilir ki, hem genç olsun, hem güzel olsun, hem kendini göstermekten s?k?lmas?n.
  Haşiye: Mahkemeye karş? ve mahkemeyi susturan Lâyiha-i Temyiz’in müdafaat?ndan bir parça:
  “Ben de Adliyenin mahkemesine derim ki: Bin üçyüz elli senede ve her as?rda üç yüz elli milyon insanlar?n hayat-? içtimâiyesinde en kudsî ve hakikatl? bir düstûr-u ?lâhîyi, üç yüz elli bin tefsirin tasdiklerine ve ittifaklar?na istinaden ve bin üçyüz elli sene zarf?ndan geçmiş ecdad?m?z?n itikadlar?na iktidâen tefsir eden bir adam? mahkûm eden haks?z bir karar?, elbette rûy-i zeminde adalet varsa, o karar? red ve bu hükmü nakzedecektir.”
  Lem’alar, 24. Lem’a, s. 255


  —Devam edecek—


  Lügatçe:

  tesettür: Örtünme.
  medeniyet-i sefihe: Gayrimeşru zevk ve eğlencelere sevkedici medeniyet.
  f?trî: Yarat?l?ştan, yarat?l?şla ilgili, yarat?l?şa ait.
  gayr-? f?trî: Yarat?l?ştan olmayan, yarat?l?şa ayk?r? olan.
  delâlet: ?şaret.
  f?trat: Yarat?l?ş.
  iktizâ: Gerektirme.
  hilkaten: Yarat?l?ş yönüyle.
  istiskal: Sakîl görme, ağ?r bulup hoşlanmad?ğ?n? belirtme. müttehem: Suçlanan.
  Konu elff tarafından (29.05.07 Saat 20:00 ) değiştirilmiştir.

 2. #2
  Dost €sra - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2006
  Bulunduğu yer
  Mersin
  Mesajlar
  20

  Standart

  eee dinimizde boş yere yasak olmaz zaten. işte islam dininin güzelliği...ellerine sağlık....
  "BENİ KİMSECİKLER OKŞAMAZ MADEM;
  ÖP BENİ ALNIMDAN SEN ÖP SECCADEM."

  "BENDE SIKLET SENDE LETAFET
  ALLAH'IM AFFET
  LATİFTEN AF BEKLER KESAFET
  ALLAH'IM AFFET."

 3. #3
  Dost Siyah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2006
  Mesajlar
  34

  Standart

  Teşekkürler... ?kna edici bence de. Ancak göremeyen gözlere Allah cc izin vermediği sürece ikna olamazlar, onlar hakikat? kavrayamazlar. Kendi k?s?r döngülerinde fitnecilerin onlara öğrettikleri bir iki cümleyle kavrulup dururlar. Rabbim hidayet nasip etsin.

  (Hidâyet: ?manî doğruluk/istikamet. ?slam olmak. Hakk? hak, bat?l? bat?l olarak görüp hakka uymak. Dalaletten ve bat?l yoldan uzaklaşmak.)
  Konu elff tarafından (29.05.07 Saat 20:00 ) değiştirilmiştir.

 4. #4
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Örtülü ve Özgür

  Uzun beyaz elbisemle ve iki-üç santim uzunluğundaki siyah saçlar?mla bir öğle sonras? sokakta yürüyordum ve kamyon şoforleri ?sl?k ve bağ?rmalar?yla beni rahats?z etmişlerdi. Kendimi yenilmiş hissettim. Kuaför salonundan daha şimdi ç?km?şt?m. Saçlar?m? bir erkek gibi kestirmiştim. Kuaför kestiği her tutamdan sonra kendimi nas?l hissettiğimi soruyordu. Korkmam?şt?m, ama bir organ?m?n kesiliyor olduğu hissine kap?lm?şt?m.

  Hay?r; bu, herhangi bir saç kesimi değildi. Saç kestirmekten çok daha fazla şey ifade ediyordu. Saç?m? kestirerek, erkeksi bir şekilde görülmeye çal?şm?şt?m. Dişiliğimi imha etmek istemiştim. Yine de, bu, baz? erkeklerin bana bir cinsel meta olarak davranmas?n? engellememişti. Yan?lm?şt?m. Problem, benim dişiliğim değildi. Problem, cinselliğim, daha doğrusu, baz? erkeklerin genetiğimden yola ç?karak bana yak?şt?rd?klar? bir cinsellikti. Bana karş?, benim gerçekten kim olduğuma göre davranm?yor; kendilerinin beni gördükleri üzere davran?yorlard?.

  Peki, ben kim olduğumu bildikten sonra, onlar?n beni nas?l gördüklerinin önemi var m?yd?? Evet, vard?. Kad?nlar? sadece cinsel meta olarak gören erkeklerin genellikle onlara karş? sald?rgan bir tav?r sergilediğine, meselâ tecavüze yeltendiklerine veya dövdüklerine inan?yordum. Cinsel taciz ve sald?r?, sadece korkum da değildi; ayn? zamanda baş?ma gelmiş şeylerdi bunlar. Bir keresinde tecavüze uğram?şt?m. Bana sald?ran erkekler yüzünden yaşad?klar?m, bende öfke ve hayal k?r?kl?ğ?na sebep olmuştu. Bana yönelik bu şiddeti nas?l durdurabilirdim? Erkeklerin beni bir kad?n olarak değil de, bir cinsel meta olarak görmelerini nas?l engelleyebilirdim? Bu ikisini eşit görmelerini nas?l durdurabilirdim? Baş?ma gelenlerden sonra hayata nas?l devam edebilirdim?

  Yaşad?klar?m, beni kimliğimle ilgili sorularla başbaşa b?rakm?şt?. Sadece Çin kökenli Amerikal? kad?nlardan bir başkas? m?yd?m ben? Önceleri kimliğim konusunda bir karara varmam gerektiğini düşünürdüm. Şimdi ise, kimliğimin sürekli değiştiğini farkediyordum.

  ÖRTÜNME TECRÜBEM

  Bu noktada özellikle eğitici olan bir tecrübem, bir gazete projesinin bir parças? olarak Crenshaw Bulvar?nda üç Müslüman erkekle birlikle bir Müslüman kad?n olarak ‘giyinerek’ dolaşt?ğ?m zaman gerçekleşti. Beyaz, uzun kollu pamuklu bir gömlek, kot, spor ayakkab?s? ve Müslüman bir bayandan ödünç ald?ğ?m çiçekli ipek bir başörtüsü giyinmiştim. Kendimi sadece Müslüman kad?n görünümünde görmüyor, öyle de hissediyordum. Tabiî ki, gerçekte hep mesture olman?n neler hissettirdiğini bilemezdim, çünkü ?slâmî bir eğitim almam?şt?m.

  Yine de, insanlar beni Müslüman kad?n olarak alg?lad?lar ve bir cinsel obje olarak görüp bana karş? sark?nt?l?kta bulunmaya yeltenmediler. Erkeklerin bak?şlar?n?, daha önceden olduğu gibi, üzerimde hissetmedim. Tamamen örtünmüş vaziyetteydim; yaln?zca yüzüm görünüyordu. ?çeride kibar bir zenci Müslüman bana ‘kardeş’ diye hitap etti ve nereden geldiğimi sordu. Ona aslen Çinli olduğumu söyledim. Hangi milletten olduğumun onlar için pek önemli olmad?ğ?n? farkettim. Aram?zda bir tür yak?nl?k vard?, çünkü beni bir Müslüman olarak görmüştü. Ona gerçeği nas?l söyleyeceğimi bilemedim, çünkü gerçekte öyle olup olmad?ğ?mdan emin değildim.

  Ayn? k?yafetle Afrika mücevherleri ve mobilyalar? satan bir mağazaya girdim. Orada bir başka beyefendi bana Müslüman olup olmad?ğ?m? sordu. Nas?l cevap vereceğimi bilemediğimden, sadece bak?p gülümsedim. Karş?l?k vermemeyi tercih ettim.

  ÖRTÜLÜ OLMAM BAŞKALARININ BANA KARŞI TUTUMUNU DEĞ?ŞT?RD?

  Mağazan?n d?ş?nda, birlikte olduğumuz Müslümanlardan birine, “Ben Müslüman m?y?m?” diye sordum. Bana, asl?nda nefes alan ve teslim olan herşeyin öyle olduğunu izah etti. Müslüman olmuş olabileceğime, ama bunu bilmediğime hükmettim. Kendimi o şekilde isimlendirmemiştim henüz. ?slâm hakk?nda, Müslüman olduğumu söyleyecek kadar bilgim yoktu. Günde beş vakit namaz k?l?yor değildim, camiye gidiyor, oruç tutuyor değildim, sürekli baş?m? örtüyor değildim. Yine de, bütün bunlar, Müslüman olmad?ğ?m anlam?na gelmezdi. Bunlar, içeride olan?n d?şar?ya doğal yans?malar? idiler.

  Gördüm ki, kendi içimde nas?l olduğum, örtülü veya örtüsüz olmamla değişmiyor. Ama, örtülü olmam, başkalar?n?n benim hakk?mdaki alg?lamalar?n? değiştiriyor. Diğerleriyle olan ilişkilerinizde kendi imaj?n?z?n oluşmas?n? sağl?yor.

  UYDURMA VE KASITLI B?R BAKIŞ AÇISI

  Ben, erkeklerden sayg? arad?ğ?m için, örtünmeyi bilinçli olarak seçtim. Önceleri, Kad?n Araşt?rmalar? bölümünde okuyan ve de düşünen bir kad?n olarak, örtünmenin bir zulüm olduğunu savunan Bat?l? görüş aç?s?n? benimsemiştim. Yaşad?ğ?m bu tesettür tecrübesinden ve tesettür üzerinde daha da düşündükten sonra, bu görüşün uydurma, kas?tl?, ard niyetli bir bak?ş olduğu sonucuna vard?m. Kad?n kendisi ikna olarak ve anlay?şla tesettüre yöneltildikten sonra, tesettür hiç de zulüm filan değildi.

  O gün kendi tercihimle örtünmüştüm; ve, hayat?mda kendimi en ziyade özgür hissettiğim tecrübe oydu. Şimdi, kad?n olman?n alternatiflerini görüyorum. Giyim tarz?m?n, başkalar?n?n bana karş? tav?rlar?n? belirlediğini keşfettim. Realitenin bu olmas? beni üzüyor. Bu, kabul ettiğim bir realite; fethedilmektense, fethetmeyi tercih ettim. Gördüm ki, tesettür ile örttüğüm kad?nl?ğ?m değil, cinselliğim idi. Cinselliğimin örtülmesi, diğerinin özgürlüğüne imkân tan?yordu.

  (Bu yaz?, Los Angeles’taki Kaliforniya Üniversitesi’nin (UCLA) Müslüman Öğrenciler Derneğinin haber dergisi Al-Talib’de Ekim 1994’te yay?nland?. O tarihte Kathy Chin, üniversitenin Psikobiyoloji ve Kad?n Araşt?rmalar? bölümünün son s?n?f öğrencisiydi.)  Kathy Chin
  Konu elff tarafından (29.05.07 Saat 20:01 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 5. #5
  Pürheves eb_k - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  188

  Standart

  cok guzel bı yazıydı.. Allah razı olsun.

 6. #6
  Ehil Üye Ararad - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2013
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  3.942

  Standart

  Elhak. Tesettür kadına çok yakışan bir değerdir...
  Hak ile iştigal etmezsen
  batıl seni istila eder...

  İ. Şafii.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Cevaplar: 6
  Son Mesaj: 09.10.16, 21:56
 2. Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 04.10.08, 09:39
 3. Kadınların Yaratılışı Tesettürü Gerektiriyor
  By dr_burcu in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 11
  Son Mesaj: 23.12.07, 09:15
 4. Kadının Yaratılışı Tesettürü Gerektiriyor
  By aşur in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 31.08.06, 10:49

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0