+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 4 Sayfa var 1 2 3 ... SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 31

Konu: Tesettür Moda İslamda Kılık Kıyafet

 1. #1
  Vefakar Üye BEYAZ007 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Mar 2008
  Bulunduğu yer
  *antalya*
  Mesajlar
  444

  Exclamation Tesettür Moda İslamda Kılık Kıyafet

  Tesettür, moda ve ?slam'da k?l?k-k?yafet

  Gülay P?narbaş?
  Kad?n Aile Dergisi


  ?letişimin alabildiğine önem taş?d?ğ? ve özellikle h?zl? iletişimin çok yayg?n olduğu çağ?m?zda, insanlar art?k hergün evlerine giren gazete, dergi, televizyon ya da radyo gibi medya araçlar? sayesinde ister istemez ortak bir gündem takip etmek zorunda kal?yorlar. Ortaya ç?kan her bilgi ve at?lan her fikir, kolayca ve k?sa sürede çok geniş bir kitleye ulaşabiliyor.

  K?l?k-k?yafet modas? da çok geniş kitlelere hitab edebilen bu iletişim araçlar?yla tüm dünyaya çok k?sa sürelerde yay?labilen bir konudur. Ancak Müslüman kad?n?n iletişim araçlar?yla kendisine ulaşan moday? farkl? yönlerden değerlendirmesi ve ancak kendi uygun gördüğü kadar?na rağbet etmesi uygun olur. Zira Müslüman kad?n, kendi modas?n? kendisi tesbit etmeli, böylece de dünyay? etkisi alt?na alan herhangi bir ak?ma ya da kal?ba bağl? kalarak kendini s?n?rlamamal?d?r. Moday?, "göze estetik ve güzel gelen herşey" diye tan?mlarsa, mümin kad?n akl? ve estetik anlay?ş? ile giyim tarz?n? rahatl?kla kendisi ayarlayabilir.

  Üstelik Müslüman kad?n?n moda anlay?ş?, Kur'an-? Kerim'in koyduğu s?n?rlar? korumak kayd?yla özgürdür. Seçilen k?yafetlerin mevsimine uygun, kendi aras?nda renk ahengi taş?yan şekilde olmas? oldukça önemli bir konudur. Sağl?k koşullar?n?n gözönünde bulundurulmas? da başl? baş?na üzerinde durulmas? gereken bir husustur. Bu önemli faktörlerin d?ş?nda Müslüman kad?n dilediği şekilde giyinmekte özgürdür.

  Tesettür, Müslüman kad?n? diğer kad?nlardan ay?ran en belirgin özelliktir. Bu yüzdendir ki, mümin kad?n diğer ibadetleri gibi tesettür konusunda da büyük bir titizlik göstererek, Allah (c.c.)'?n koyduğu s?n?rlar? zevkle ve şevkle korur. Nitekim Kur'an-? Kerim'in indirildiği ilk dönemlerde mümin kad?nlar için tesettür çok önemli bir unsur olmuş, onlar?n müşrikler ve inkarc?lardan tamam?yla ayr?larak tan?nmalar?na vesile olmuştur. ?slâm'?n onlara tan?d?ğ? özgürlüğü vurgulamalar?, d?şarda eziyet görmemeleri ve iffetlerini korumalar? için d?ş elbiselerini üstlerine almalar? emredilmiştir. Ahzab Sûresi'nin 59'uncu âyetinde mümin kad?nlar?n nas?l tesettüre girecekleri ve örtünmenin s?n?rlar? Cenab-? Allah taraf?ndan belirtilmiştir.

  "Ey peygamber eşlerine ve kad?nlar?na ve müminlerin kad?nlar?na d?ş elbiselerinden (cilbablar?ndan) üstlerine giymelerini söyle: onlar?n (özgür ve iffetli) tan?nmas? ve eziyet görmemeleri için en uygun olan budur..." (Ahzab Sûresi, 59)

  Ayet-i kerimede de aç?kça ifade edildiği gibi "d?ş elbise" kad?n?n evden d?şar? ç?karken giydiği bir k?yafettir. Bu giyim şekli, d?şar?da "özgür ve iffetli" bilinmesi, eziyet görmemesi için Allah-u Teâlâ'n?n koyduğu bir tedbirdir. Bunun için tesettüre dikkat etmek ve bu konuda Cenab-? Allah'?n koyduğu s?n?rlar? titizlikle korumak çok önemlidir. Çünkü bir ibadet ve ecir kaynağ? olman?n yan?s?ra, Allah-u Teâlâ mümin kad?nlar?n "özgür ve iffetli" tan?nmalar?n?, k?yafetlerine gösterdikleri titizliğe bağlam?şt?r. Bu şekilde mümin kad?nlara karş? herkesin kalbinde doğal bir sayg? oluşmaktad?r. Böylece hem mümin kad?n özgür ve iffetli olman?n şerefini taş?r ve ecrini al?r, hem de ibadetini tam olarak yerine getirmiş ve Allah-u Teâlâ taraf?ndan konulmuş olan s?n?rlarla korunmuş olur.

  Kur'an-? Kerim'in bir başka ayetinde de mümin kad?nlara tesettür şu şekilde aç?klanm?şt?r:

  "Mümin kad?nlara da söyle: "Gözlerini (harama çevirmekten) kaç?ns?nlar ve ?rzlar?n? korusunlar; süslerini aç?ğa vurmas?nlar, ancak kendiliğinden görüneni hariç. Başörtülerini yakalar?n?n üstünü (kapatacak şekilde) koysunlar..." (Nur Sûresi, 31)

  Tesettür, mümin kad?na asalet, sayg? ve onur getirir. Hayat?na Kur'an-? Kerim'in koyduğu s?n?rlar çerçevesinde yön veren mümin kad?n, elbette ki Allah'?n kendisine indirdiği dini yaşamakla yükümlüdür. Bu yüzden de Kur'an-? Kerim'in nüzul edildiği dönemden bu yana mümin kad?nlar, tesettür ibadetlerini titizlikle uygulamaktad?rlar. Tesettür konusunda farkl? zamanlarda ve farkl? mekanlarda bask? gören müslüman kad?nlar, Allah (c.c.)'?n emrettiği bu ibadetten kesinlikle taviz vermemişlerdir. ?nkârc?lar?n bütün çabalar? sonuçsuz kalm?ş, müminleri yollar?ndan hiçbir şekilde al?koyamam?şlard?r.

  Müslüman?n as?l görevi; hayat? boyunca Allah'? raz? etmek ve ona yak?nlaşmak için yol aramakt?r. Allah (c.c.)'?n dinini tebliğ ve temsil etmek ise, bu yollar?n en önemlilerinden biridir. Müminler, Cenab-? Allah'?n emrettiği ahlâk? yaln?zca kendilerini korumakla kalmay?p, onu çevrelerine de tebliğ ederek yayg?nlaşmas?n? sağlamakla yükümlüdürler. Bilindiği gibi lisan-? hal, lisan-? kaldan daha tesirli ve kuvvetlidir. Çevrelerindeki insanlar?n ?slâm ahlâk?n? anlayabilmeleri, müminlerin yaşad?klar? ahlâk? yaln?zca sözle değil kendi halleriyle de d?şar?ya yans?tmas? çok önemlidir. Müslüman kad?na düşen görev, konuşmas?ndan tav?rlar?na, şahsiyetinden d?ş görünüşüne kadar her yönüyle ?slâm dinine, en güzel şekilde hizmet etmektir. Mümin kad?n cahiliyeye, dinin güzelliğini ve güzel ahlâk? anlat?rken, kendisinde de bu üstün özelliklerin bulunduğunun farkedilmesi gerekir. Bu şekilde insanlar?n üzerinde b?rak?lan etki kuşkusuz büyük olacakt?r.

  O halde, tüm dünyaya her konuda örnek olmaya talip olmuş mümin kad?n için de ş?k giyinmek, estetik ve uyuma dikkat etmek konusu gündeme gelmektedir. Bu yüzden k?l?k-k?yafet âdâb?n? çok teferruatl? bilmek ve uygulamak gerekir. Özellikle tebliğ sorumluluğunu üstlenmiş kişilerin bu konuda son derece titiz davranmalar? gerekmektedir.

  Unutulmamal?d?r ki, ?slâm sanat ve estetiğe de önem veren bir dindir. Kur'an-? Kerim'de bir çok ayette cennet tasvirleri yap?l?rken, oradaki güzellik, sanat ve estetik çarp?c? bir biçimde vurgulanm?şt?r.

  Tüm bunlar?n yan?s?ra tesettürün tekdüze, yaln?zca şekil ve renkten ibaret olarak alg?lan?p uygulanmas? da yanl?şt?r. Tarih boyunca, zaman ve topluma göre değişen çeşitli zevklerin, o toplumlar?n k?yafetlerine yans?mas? çok doğald?r. Pek çok farkl? model ve renk seneden seneye moda olabilmekte ve insanlar taraf?ndan beğenilmektedir. Müminlerin k?yafetlerinde as?l olan ise, daha önce de belirtildiği gibi, Allah-u Teâlâ'n?n s?n?rlar?n?n titizlikle korunmas?d?r. Bu konuda Allah (c.c.)'?n s?n?rlar?na gereken dikkat gösterildikten sonra, pekçok farkl? renk ve şekilde giyim şekli bulunabilir. Müminler, gösterdikleri güzel ahlâka karş?l?k cennette herşeyin en güzeline lay?k olduklar? gibi, bu dünyada da üzerlerinde taş?d?klar? iffet ve şerefle herşeyin en iyisini yapmakta as?l hak sahibi olan kimselerdir.

  Kur'an-? Kerim'de Allah (c.c.)'?n s?n?rlar?n? koruyan, iffetine dikkat eden kad?nlar?n, ahirette daha güzeliyle ödüllendireleceği ifade edilmektedir. Ayetlerde mümin kad?na birer nimet ve ödül olarak cennette ağ?r atlastan işlenmiş elbiseler, ipekler, inci ve alt?n ve gümüş ziynetlerden bahsedilmektedir. Cenab,? Allah cennetteki bu nimetleri yaln?zca mümin kad?na vaadetmektedir.

  Cahiliye kurallar?n?n yaşand?ğ? bir toplumda ise bugün kad?n, as?l olmas? gerektiğinden daha farkl? bir pozisyonda karş?m?zdad?r. Her türlü maneviyats?zl?k, hissiyats?zl?ğ?n içinde kad?n, topluma ayak uydurarak yoz bir ahlâk içerisine girmiştir. Her türlü iffetsizliği, aç?k-saç?kl?ğ? kendine kâr bilen cahiliye kad?nlar? manen zarara uğrad?klar? gibi, maddî zarara da uğrarlar. Böyle bir ahlâk anlay?ş? içinde olan bir toplumda ise şüphesiz ki, kad?n gün geçtikçe sayg?nl?ğ?n? kaybedecektir.

  Bu yüzdendir ki, Cenab-? Allah'a bize iman nasip ettiği için çok şükretmeli, bizi hidayete erdirip ?slâm ahlâk?n? bize yaşatt?ğ? için çokça hamd etmeliyiz.


  Konu elff tarafından (05.04.08 Saat 22:44 ) değiştirilmiştir.

 2. #2
  Ehil Üye Müellif-e - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2007
  Bulunduğu yer
  Zindan-ı dünya'da bir garib yolcu
  Mesajlar
  4.073

  Standart

  Yazıyı biraz büyütseniz daha iyi olur..Zira numaralı bir gözlük sahibi değilim henüz...

 3. #3
  Vefakar Üye BEYAZ007 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Mar 2008
  Bulunduğu yer
  *antalya*
  Mesajlar
  444

  Standart

  hakk?n?z? helal ediniz inşaallah bi dahaki sefere
  Bu kulunu hizmet-i imaniye ve Kur'âniyede daima muvaffak eyle.Cümlesine ihlas-ı tam ihsan eyle. Cümlesinin kusurlarını ve günahlarını mağfiret eyle. Cümlesini dünyada a'mal-i hayriye içinde hüsn-i hatimeye mazhar eyle, ukbada Cennet-ül Firdevsde sakin etmekle mesut eyle Âmin. Âmin. Âmin.

 4. #4
  Gayyur enelbay - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Mar 2008
  Bulunduğu yer
  Gaziantep
  Yaş
  40
  Mesajlar
  105

  Standart

  Allah raz? olsun
  ''Şefaatim ümmetimin büyük günah işleyenlerinedir''(S.A.V)
  Bu günahkar ümmetine şefaat et,Ya Resulallah

 5. #5
  Vefakar Üye BEYAZ007 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Mar 2008
  Bulunduğu yer
  *antalya*
  Mesajlar
  444

  Standart

  Ecma?n
  Bu kulunu hizmet-i imaniye ve Kur'âniyede daima muvaffak eyle.Cümlesine ihlas-ı tam ihsan eyle. Cümlesinin kusurlarını ve günahlarını mağfiret eyle. Cümlesini dünyada a'mal-i hayriye içinde hüsn-i hatimeye mazhar eyle, ukbada Cennet-ül Firdevsde sakin etmekle mesut eyle Âmin. Âmin. Âmin.

 6. #6
  Ehil Üye Müellif-e - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2007
  Bulunduğu yer
  Zindan-ı dünya'da bir garib yolcu
  Mesajlar
  4.073

  Standart

  Yaz? büyüklük itibariyle karar?n? bulmuş..Paylaş?m için Teşekkürler...

 7. #7
  Gayyur *azize* - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Apr 2008
  Mesajlar
  64

  Standart

  ALLAH raz? olsun

 8. #8
  Ehil Üye Selim Akif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Bulunduğu yer
  istanbul
  Mesajlar
  2.965

  Standart

  Alıntı xxxxy004 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster

  Tesettür, Müslüman kadını diğer kadınlardan ayıran en belirgin özelliktir.

  bu söz olayı özetliyor...

  Bismillahirrahmanirrahim


  Elif, Lâm, Mîm.
  İnsanlar, imtihandan geçirilmeden,
  sadece "İman ettik" demeleriyle bırakılıvereceklerini mi sandılar?


  Do men think that they will be left alone on saying,
  "We believe", and that they will not be tested?


 9. #9
  Vefakar Üye BEYAZ007 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Mar 2008
  Bulunduğu yer
  *antalya*
  Mesajlar
  444

  Standart

  evet, ALLAH cc raz? olsun kardeş
  Bu kulunu hizmet-i imaniye ve Kur'âniyede daima muvaffak eyle.Cümlesine ihlas-ı tam ihsan eyle. Cümlesinin kusurlarını ve günahlarını mağfiret eyle. Cümlesini dünyada a'mal-i hayriye içinde hüsn-i hatimeye mazhar eyle, ukbada Cennet-ül Firdevsde sakin etmekle mesut eyle Âmin. Âmin. Âmin.

 10. #10
  Dost TeN_ZiH - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Mesajlar
  25

  Standart

  Değerli kardeşim; Önemli bir konu.Allah razı olsun.

  "Üstelik Müslüman kadının moda anlayışı, Kur'an-ı Kerim'in koyduğu sınırları korumak kaydıyla özgürdür."

  Yukarıdaki cümle bugün farklı anlaşılıyor malesef.İslamda hak olan tesettür bellidir.Şer'i hükümler göz ardı edilerek, avrupanın göze hoş gösterdiği moda baz alınır oldu.Ve ne yazık ki, daha dikkat çekici bir hal aldı örtüsüyle örtünemeyenler... Rabbi'm Hakkını verebilmeyi nasib eder inşaAllah.
  Rabbim, Rabbim, bu işin bildim neymiş Türkçesi;
  Senin aşkın ateştir, ateşin gül bahçesi...

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Kıyafet Yönetmeliği de kaldırılsın
  By Bîçare S.V. in forum İnanca ve Düşünceye Özgürlük Platformu
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 02.02.12, 02:52
 2. Başörtülü Hostese Özel Kıyafet Tasarlandı
  By Nil Sultan in forum Gündem
  Cevaplar: 24
  Son Mesaj: 21.08.08, 17:11
 3. Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 21.06.08, 00:33
 4. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 29.11.07, 10:31

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Yemek Tarifleri ListeNur.de - islami siteler listesi
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0