Mümin han?mlar?n, babalar?na, oğulllarma, kardeşlerine, erkek kardeşlerinin oğullar?na, k?zkardeşlerinnin oğullar?na, mümin han?mlara ve sahibolduklar? cariyelere görünmelerinde hiçbir güneh yortur. Ey mümin han?mlar, Allahtan korkun, şüphesiz ki Allah herşeye şahittir.

Taberi bu âyet-i kerimenin şu iki şekilde izah edildiğini zikretmiştir. Bunlardan biri Mücahidin görüşüdür, ve şöyledir: "Peygamberin hamlar?n?n, ba­balar?na, oğullar?na, erkek kardeşlerine, erkek kardeşlerinin oğullar?na, k?zkar-deşlerinin oğullar?na, kendileri gibi mümin olan kad?nlara ve ellerinin alt?nda bulunan kölelerine karş? d?ş örtüleriyle Örtünmemelerinin bir mahzuru yortur. Mümin kad?nlar ad?geçen bu insanlar?n yan?nda çarşafs?z olarak bulunabilirler.

Bu görüşlerden biri de Katadenin görüşdür ve izah? şöyledir: Peygambe­rin "e müminlerin hamlar?n?n, babalar?na oğullar?na, erkek kardeşlerine, erkek kardeşlerinin oğullar?na, k?zkardeşlerinin oğullar?na, kendileri gibi olan mümin k?d?nlara ve elleri alt?nda bulunan kölelere karş? aralar?na perde çekmemelerin­de bir mahzur yoktur."

Taberi bu âyet-i kerimenin, kad?nlarla namahrem erkekler aras?na perde çekilmesini emreden âyetin hemen arkas?ndan gelmsesi hasebiyle bu son izah şeklini tercih etmiştir.

Hz. Aişe (r.anh.) diyor ki:

Perde çekilmesini emreden âyet indikten sonra Ebi Kuays´ in kardeşi Ef-lah bana geldi. Dedim ki: "Ben, Resulullahtan izin almad?kça seni içeri alamam. Zira beni Ebi Kuays emzirmedi, Beni Ebi Kuays´?n han?m? emzirdi. " Bundan sonra yan?ma Resulullah geldi. Dedim ki: "ey Allan?n Resulü, Ebu Kuays´?n kardeşi Eflah, benden, içeri girmek için izin istedi. Ben, sana sormadan onun içeri girmesine izin verm?edim. "Bunun üzerine Resuiullah şöyle buyurdu: "Am­can?n, yan?na gelmesine izin vermene engel nedir?" Dedim ki: "Ey Allan?n Resulu, adam beni emzirmedi ki.beni Ebu Kuays´?n han?m? emzirdi." Resulullah şöyle buyurdu:" Onun, yan?na grimesine zin ver Allah hayr?n? versin o senin amcand?r..
Ebu Cafer Muhammed b. Cerir et-Taberi, Taberi Tefsiri, Hisar Yay?nevi: 6/512-514