Konu Kapatılmıştır
1. Sayfa - Toplam 26 Sayfa var 1 2 3 11 ... SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 259

Konu: Okulda Baş Açma Konusunda Sorulara Cevap

 1. #1
  Ehil Üye Ebu Hasan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  37
  Mesajlar
  3.049

  Standart Okulda Baş Açma Konusunda Sorulara Cevap

  Alıntı insirah Nickli Üyeden Alıntı
  Arkadaşlar şimdi yay?nlayacağ?m yaz?lar?n hepsi ,
  Editör
  www.sorularlaislamiyet.com ailttir....Biraz uzun yaz?lar yay?nlayacag?m.Kaynaklar ve yorumlar tam otursun diye...

  Baz? bayan arkadaşlar?m?z okulda başlar?n? açmak zorunda kal?yorlar... Kimi üniverstelerde bahçe kap?s?nda kimisinde s?nfta açmak zorunda kal?yorlar... bunun hükmü nedir...?

  27-Temmuz-2006 -

  Cevab?m?z

  Değerli Kardeşimiz;

  Bilindiği gibi Nur sûresi'nin 31. ve Ahzab suresi'nin 33, 35 ve 59'uncu ayetlerinde kad?nlar?n örtünmeleri, vücutlar?n?n zinet yerlerini yabanc?lara göstermemeleri emredilmektedir. Bu konuda birçok hadis de vard?r. Ama bu hadisleri burada nakletmeye lüzum görmüyoruz.

  Kad?n?n bütün vücudunun avret olup olmad?ğ? hususu da mezhepler aras?nda ihtilafl?d?r. Şafiî ve Hanbelî mezheplerine göre kad?n?n istisnas?z tüm vücudu avret kabul edildiği halde Hanefî ve Malikîmezheplerinde eller ve yüzün fitne korkusu olmad?ğ? takdirde avretolmad?ğ? belirtilmiştir (1).

  Tedavi gibi baz? zaruret hallerinde yabanc? birisi bir kad?n?n avret kabul edilen bir uzvuna zaruret miktarmca ve tedavinin gerekdiği mahalli geçmemek şart?yla bakabilir(2). Allah, Kurân-? Kerîm'de kad?nlar?n vücutlar?n? örtmelerini emredip başkalar?na göstermelerini yasaklad?ğ?na göre onlar?n avret mahallerini yabanc?lar?n görebileceği şekilde açmalar? haramd?r. Zaruret olmad?kça avret say?lan bir uzvun tamam?n? ya da bir k?sm?n? açamazlar.

  Zaruret, yasak bir şeyi yapmad?ğ? takdirde helaki veya helake yaklaşmay? gerekli k?lan şeydir (3). Ali Haydar Mecelle Şerhi'nde zarureti aynen şu şekilde tarif etmiştir: "Zaruret; memnu tenavületmediği takdirde helaki müstelzim olan haldir" (4).

  Buna göre ?slâm'a hizmet etmek gayesiyle de olsa ?slâm'a ta ban tabana z?t düşen, kad?n?n namahrem yerlerini ve avretini açmaya zorlayan okullarda okuman?n zaruret kabul edilmesi mümkün değildir.

  Ayr?ca kad?nlar?n mutlaka bilmesi gereken şeyleri, avretlerini açmay? gerektirmeyen okul ve kurslardan öğrenmeleri pekala mümkündür. ?slâm hizmeti böyle bir yol ile ifa edilemez. Ayr?ca ?slâm tarihi hiçbir resmî tahsili olmad?ğ? halde kendisini özel olarak yetiştirip ?slâm'a ve ilme hizmet eden kad?nlarla doludur. Şüphesiz kad?nlar?n avret açma
  ve ihtilat gibi ?slâm'?n yasaklad?ğ? şeyler olmazsa okutulmalar? gerekli ve okumalar? zaruridir, bunda büyük faydalar da vard?r. Ama bu haram? işlemeyi tecviz edemez.

  Bilindiği gibi "Zararlar? gidermek, maslahatlar? celb etmekten evlad?r." diye meşhur bir f?k?h kaidesi vard?r. ?slâm'?n yasaklara gösterdiği itina, emirlere gösterdiği itinadan
  daha büyüktür. Hz. Peygamber bir hadîsinde: "Ben size bir şey emrettiğim zaman ondan gücünüzün yettiği kadar?n? yap?n?z. Bir şeyden nehyettiğim zaman da ondan
  kaç?n?n?z" buyurur.

  Bundan dolay? meşakkati defetmek için vacibi terk etmek caizdir, ama günahlar?, özellikle büyük günahlar? işlemekte müsamaha yoktur. Bezzazî'nin ifadesine göre avret yerini örtecek bir şey bulamayan kimse, nehir kenar?nda da olsa istincay? terk eder. Çünkü yasak, emre tercih edilir. Kad?na gusül gerekse ve erkeklerden gizlenecek bir yer bulamazsa guslü terkeder (5).

  Demek oluyor ki, bir haram? işlememek için farz bile terkedilir. O halde sadece umulan bir maslahat için nasslar?n haram k?ld?ğ? bir şeyin işlenmesi tecviz edilemez. Bize göre bu her okul için ayn?d?r. Müslümanlar?n, kad?nlar?n başlar?n? açabilmeleri için ?slâm'?n
  hükümlerini zorlayacaklar? yerde, kad?nlar?n ?slâmî k?yafetler içerisinde okuyabilmelerinin çarelerini araşt?r?p bu yolda gayret sarfetmeleri gerekir.
  1-Kitabu'1-F?kh âlâ Mezâbili'l Erbaa 1/192. Sâbûnî, Tefsirû Ayât'il-Ahkâm c. 2. s. 381
  2-el-Merginânî, el-Hidâye, c. 4, s. 84
  3-Suyûtî, el-Eşbah ven-Nezâir, s. 94
  4-Ali Haydar, Dürerü'l-Hakkâm Şerhu Mecelletü'l-Ahkâm, Muk. 22. Mdd. nin şerhi
  5-?bnu Nüceym el-Eşbâh ve'n-Nezâir, s. 90-91

  Halil GÜNENÇ, Günümüz Meselelerine Fetvalar II.180
  ............................. ............................. ............................. ............................. .........................

  Üniversiteye giden bayan öğrencilerin derslere başörtüsü yerine peruk ya da şapka gibi kamuflajlarla girmesi tesettür aç?s?ndan uygun mudur?

  13-Ağustos-2006 -

  Cevab?m?z

  Değerli Kardeşimiz;

  Peygamberimiz (s.a.s.), saç?na insan saç? takan ve takt?ran kad?nlara da lânet etmiştir. (Örnek olarak bk. Buhârî, libas 83, 85; Müslim, libas 115. ) Çünkü bu da Allah'?n beğendigi yarat?l?ş? bozma ve karş?s?ndakini aldatmak demektir. Islâm'da bunlar?n her ikisi de yasakt?r.

  Kullan?lan perukun, insan saç?ndan başka bir şeyden olmas? halinde câiz olacağ? söylenmiştir. (Ibn Âbidin VI/373.) Ancak peruku kad?n?n bir başörtüsü gibi kullanmas? ayr? bir olayd?r. Çünkü kad?n?n baş?n? kapatma emri, saç?n?n câzibesiyle ftneye sebep olacağ? içindir. Peruk ise bu câzibeyi çoğu zaman eksiltmez, tersine art?r?r. Bu yüzden bu konunun iyi araşt?r?lmas? gerekir. Yani kad?n?n insan saç?ndan başka bir şeyden (ipek, yün sentetik elyaf vb.) peruk kullanmas? câizdir.

  Ama başörtüsü yokken, d?şar?da bununla gezebilir mi? Bize gezemez gibi görünen bu konu iyi öğrenilmelidir. Çünkü başörtüsünü yasaklayanlara karş? böyle bir çare düşünenler vard?r.

  Bize göre, insan k?l?ndan başka şeylerden peruk takman?n caiz olmas?, baş?n? örtmek şart?yla olmal?d?r. Yani böyle bir peruk takan kad?n ayr?ca peruğun üzerini de kapatmal?d?r.


  !!!  Alıntı insirah Nickli Üyeden Alıntı
  Gülen kardeş kişisel fikrinizidir.
  Burda sorulan sorulara kaynaklarla cevap verilmiştir.
  Kişisel fikriniz hakikatleri değiştirmez...
  kat?l?yorum. ..
  Konu elff tarafından (24.05.07 Saat 18:57 ) değiştirilmiştir.
  Vücudunu mucidine feda et.Mukabilinde büyük bir fiyat alacaksın.Mesnevi-i Nuriye sahife 101


 2. #2
  Pürheves sliha87 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Bulunduğu yer
  Denizli
  Mesajlar
  264

  Standart

  müsbet bir ortamın varsa üniversitede okunabilr bence...üniversitenin kötüsü olmaz ..eğer bir kötülük varsa insanın içindedir o...

  Hiç kimseyi bildiğinin ötesinde yargılayamazsın ve bildiğin ne kadar da az...halil cibran

 3. #3
  Pürheves sliha87 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Bulunduğu yer
  Denizli
  Mesajlar
  264

  Standart

  Alıntı zehra_izmir Nickli Üyeden Alıntı
  evet uygun b?r ortam oldugunda okunab?l?r.
  bu sözüne kat?l?yorumzehrac?m...illa ki üniversiteyi türkiyede okumuyoruz yurt d?ş?ndada başörtüleriyle okyan arkadaşlar?m?zda var...demek uygun ortamlar var...
  Konu elff tarafından (24.05.07 Saat 18:58 ) değiştirilmiştir.
  Hiç kimseyi bildiğinin ötesinde yargılayamazsın ve bildiğin ne kadar da az...halil cibran

 4. #4
  Müdakkik Üye terennüm - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  910

  Standart

  İlim de farzdır ama İman İlmi öğrenmek farz-ı ayndır. Müsbet ilimler farz-ı kifayedir.

 5. #5
  Gayyur semensima - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  142

  Standart

  Bir kardeşimize cevaben demiştim ki:
  Fethullah Gülen hocaefendinin has talebeleriyle s?k muhaberede bulunan ve üstad hazretlerinin talebelerinden Sungur ağabeyin hizmetinde bulunmuş bir aciz olarak nihannn rumuzlu kardeşimin yanl?ş zann?n? düzeltmeyi üzerime vazife bildim,kusura bak?lmas?n.Bediüzzaman tesettür risalesinde bu meseleyi halletmiştir tart?şman?n lüzumu yoktur.Kad?n?n harbe izinli olmas?n?n? sened zanneden kardeşimizin nasih ve mensuh kavramlar?n? öğrenmesini ve f?k?h kitaplar?n? kar?şt?rmas?n? temenni ederim.Kald? ki Fethullah hoca böyle kat'i bir farz?n çiğnenmesine cevaz vermemiştir.Bas?na yapt?ğ? aç?klamalarda çoğu defa ilm-i siyaset gözümüze çarpar,biz nur talebeleri olarak hepsini asla kabul edemeyiz.Ne Atatürk nazar?m?zda büyük ve iyi bir zatt?r,ne de okumak için tesettürden vazgeçilebilir.Mümin tercihini ahiretten yana kullanand?r.Üstad ve Hz. Ebu Bekiri örnek veriyorsunuz;üstad bu sözü söylemiştir ama bu söze istinaden şeriata muhalif bir tek hareketini gösterebilir misiniz?Üstad?n da han?m talebeleri var idi içlerinden bir tanesi okumak için baş?n? açm?ş m?d?r?Kald? ki Hz.Ebu Bekir s?dd?kiyet,Hz.Üstad Mehdiyet makam?ndad?r o büyük zatlardan südur eden bu sözleri avam kendi üzerine alamaz,çünkü onlar?n cehdine ve ifrat-? şefkatlerine haiz değillerdir.Cehenneme giden ümmeti kurtarmak için baş?n? açmak hangi akl?n ve hangi ahkam?n ürünüdür?Sizin aç?lan baş?n?z m? ümmeti kurtaracakt?r,yoksa ?slam'?n terütaze iman esaslar? m??Şunu iyi biliniz ki Cenab-? hak haramda ne bir şifa ne de bir hidayet yaratmam?şt?r.Siz bu yolla vesile olsan?z dahi belki Cenab-? hakk?n vesile ettiği bir facir olabilirsiniz.?man?n kerametini ve hidayetini günah?n?za ne perde ne de muhaf?z sayabilirsiniz.Cenab-? hak rahmetiyle affedebilir,ama O'nun için yapt?k affedecek demek olsa olsa lakaydl?kt?r.Kald? ki okumak için baş?n? açmayan müminelerin cehenneme akan insanl?k için sizden daha az ?zd?rab çektiğini nas?l iddia edebilirsiniz?Ve onlar?n sizden daha fazla ?zd?rap çekenleri sizin davan?z? iptal etmez mi?En güzel cevab? üstad?n Lemaat isimli eserinden buraya derceder,sayg?lar sunar?m:
  Kad?nlar Yuvalar?ndan Ç?k?p Beşeri Yoldan Ç?karm?ş; Yuvalar?na Dönmeli
  Mimsiz medeniyet, tâife-i nisây? yuvalardan uçurmuş, hürmetleri de k?rm?ş, mebzul metâ? yapm?ş. Şer'-i ?slâm onlar?
  Rahmeten dâvet eder eski yuvalar?na. Hürmetleri orada, rahatlar? evlerde, hayat-? ailede. Temizlik zînetleri.
  Haşmetleri, hüsn-ü hulk; lûtf-u cemâli, ismet; hüsn-ü kemâli, şefkat; eğlencesi, evlâd?. Bunca esbab-? ifsad, demir-sebat karar?
  Lâz?md?r tâ dayans?n. Bir meclis-i ihvanda güzel kar? girdikçe riyâ ile rekabet, hased ile hodgâml?k debretir damarlar?!
  Yatm?ş olan hevesât, birdenbire uyan?r. Tâife-i nisada serbestî inkişaf?, sebeb olmuş beşerde ahlâk-? seyyienin birdenbire inkişaf?. Şu medenî beşerin h?rç?nlaşm?ş ruhunda, şu Sûretler
  denilen küçük cenazelerin, mütebessim meyyitlerin rolleri pek azîmdir; hem müdhiştir te'siri. (*)
  Memnu' heykel, Sûretler: Ya zulm-ü mütehaccir, ya mütecessid riyâ , ya müncemid hevestir. Ya t?ls?md?r: Celbeder o habis ervahlar?.
  (*) Tesettür Risalesi'nin esâs?d?r. Yirmi sene sonra müellifinin mahkûmiyetine sebeb gösteren bir mahkeme, kendini ve hâkimlerini ebedî mahkûm ve mahcûb eylemiş.
  Konu elff tarafından (24.05.07 Saat 18:59 ) değiştirilmiştir.
  Ne bana yanan olur âteş-i dilden özge;
  Ne kapımı çalan olur bâd-ı sabadan gayrı...

 6. #6
  Müdakkik Üye NurTalebesi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Bulunduğu yer
  Diyar-ı bekir
  Mesajlar
  599

  Standart

  ?NSAN FARZI KEND? ?ÇT?HADIYLA BIRAKMAZ

  Evet, dostlar bu aralar çok muzdaripim. Elim kalem tutmuyor. Ama bugün tutmal?. Yazmal?. Dokunmal? kâğ?da sonra usulca dokunmal? kâğ?da. Sert olmamal? k?zmamal? kimseye. Emribilmaruf için yapmal?. Kraldan fazla kralc? davrananlara cevap vermeli bu kalem! Bu kalem yazmal? cevab?n? vebal üzerinde kalmamal?.
  Evet, mustaribim demiştim. Bir fikir var beni mahvediyor. Ateistlerin fikri beni bu kadar mahvetmez. Zaten r?zas?yla zarar girene ac?nmaz diye söz var. Onlara o yüzden ac?m?yorum. Ama baz? insanlar görüyorum ki’ ?nsan f?traten mükerrer olduğundan, hakk? ar?yor. Bazen bat?l eline gelir; hak zannederek koynunda saklar. Hakikati kazarken, ihtiyars?z, dalâlet baş?na düşer; hakikat zannederek kafas?na giydiriyor.Sözüne masadak olanlar? görüyorum.
  Mektuba | Hakikat Çekirdekleri | Evet, bu kadar merak yeter. Konuya gelelim. Evet, bu aralar çok üzülüyorum.’Allah için yap?yorum’sözü beni kahrediyor. Kardeşim tamam aç?yorsun deki’’Doğru değil ama ben hizmet te ediyorum’Haydi öyle desen neyse. Aç?yorsun beni ilgilendirmez diyeceğim. Ama vazgeçiyorum. Beni ilgilendiriyor. Diyorum direniş zincirini k?rd?n?z. Bari susun yav. Bari susun bizim konuşmam?z gerekirken sustuk. Vicdan meselesi dedik. Bari deki’yapamad?m’Ve s?yr?l. Bu konu hakk?nda yorum yapma. Direniş gösterseydi herkes yasak büyümeyecekti. Fayda umarak yap?ld?. Demokrasi katledildi. Bir farz çok rahat b?rak?ld?. Evet, dostlar ne olur ‘Kraldan fazla kralc? olmuyal?m’Allah emredin hayr? emredin diyor. Ama dikkat dostum.’emir ve helal dairesinde’Yo vallah Allah’?m ben insanlar? irşat için farz?n? b?rak?yorum’ demek. Hiç bir mant?ğa uymaz.
  Bir gencin hikâyesini okumuştum bir dergide yine bir başörtü hikâyesi yine son y?l. Ve yine karamsarl?k. Bu genç Allah’tan işaret bekliyor. Ne yapmas? gerekeni rabbinden öğrenmek istiyor. Asl?nda biliyor da. Şeytan kulağ?nda f?s?ld?yor. Evet, rüyas?n? görüyor. Rüyas?nda üstad?n?n hayat?ndan iki kesit canland?r?l?yor. Evet, Ankara valisi Nevzat Tandoğan onu odas?na al?p. Zorla baş?n? açmas?n? istemişti. O da ‘bu sar?k bu başla ç?kar demişti’.
  Ve şu söz rüyas?nda yank?lanm?şt?.’ben ekmeksiz yaşar?m hürriyetsiz asla!’Bu iki sahneyi izleyen genç sabah uyan?nca art?k karal?yd?.’ne olursa olsun’diyecek kadar kararl?. Evet, o gence üstad? baş?n? aç oradakiler irşada muhtaç’demedi. Demez de. Hangi peygamber hangi âlim farz? terk ederek irşad? yapm?şt?r. Evet, dostlar kraldan fazla kralc? olmayal?m.
  Tabiî ki de anlatal?m. Anlatacağ?z yaşayacağ?z. Yaşatacağ?z yaşamadan yaşatamay?z. Yanmayan yakmaz. Evet, her saniyemiz dolu olmal?. Kendimizi donatmal?y?z. ?nan?n biz hakk?yla dinimizi yaşarsak diğer dinin müntesipleri grup grup ?slamiyete girecekler. Diyor üstad?m?z. Evet, anlatacağ?z ama her şeyin bir usulü var. Peygamber nas?l anlatm?şt?. Müşriklere ulaşm?şt?. Ama onlar içki masas?ndayken değil. Evet, o hakk? hakla anlatm?şt?. O yüce resulü örnek alal?m. Bu kadar zorluğa rağmen tek taviz yok. Üstad? hat?rlayal?m. Bir sar?k için sosyal hayata girmeyen üstad?m?z? eğer üstad?m diyorsak örnek alal?m. Evet, düşünün ne kadar çok hizmet etti nurlar islamiyete. Evet, hakk?n yolu hak olmal?. Diyor üstad?m. Hala konuşan varsa kraldan fazla kralc? olanlar varsa ….
  Konu elff tarafından (24.05.07 Saat 19:00 ) değiştirilmiştir.

 7. #7
  Vefakar Üye Sonsuz-Nur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Mesajlar
  339

  Standart

  siz bunları yazınca acaba okumaktan vaz mı geçsem diyorum.....

 8. #8
  Müdakkik Üye NurTalebesi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Bulunduğu yer
  Diyar-ı bekir
  Mesajlar
  599

  Standart

  Alıntı sonbahar Nickli Üyeden Alıntı
  siz bunlar? yaz?nca acaba okumaktan vaz m? geçsem diyorum.....
  BENDE ACABASI FAZLA D?YORUM
  Konu elff tarafından (24.05.07 Saat 19:01 ) değiştirilmiştir.

 9. #9
  Vefakar Üye Sonsuz-Nur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Mesajlar
  339

  Standart

  Alıntı NurTalebesi Nickli Üyeden Alıntı
  [
  BENDE ACABASI FAZLA D?YORUM
  bu konuda kendimi savunma hakk?m yok ne yaz?k ki.....keşke herşey, her an istediğimiz gibi olsa...diil mi alt?nbaşak kardeşim...
  Konu elff tarafından (24.05.07 Saat 19:02 ) değiştirilmiştir.

 10. #10
  Müdakkik Üye NurTalebesi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Bulunduğu yer
  Diyar-ı bekir
  Mesajlar
  599

  Standart  zaten zorken sıkıntıdayken Allah için feda etmek gerekir .Bazı şeyleri...

Konu Kapatılmıştır

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. G.Kurmay 'Nahoş' Sorulara Hazır mı?
  By muhibbülkurra in forum Gündem
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 20.09.08, 18:44
 2. Sakın Açma!
  By nurender in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 34
  Son Mesaj: 12.09.08, 13:13
 3. Okulda Şiddet
  By seyyah_salih in forum Eğitim
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 15.12.07, 13:32
 4. Kader Hakkında Tüm Sorulara Cevaplar
  By internettinhoca in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 60
  Son Mesaj: 26.11.07, 12:42

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Yemek Tarifleri ListeNur.de - islami siteler listesi
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0