]

Özlem Albayrak, Nihal Bengisu Karaca, Fatma Bostan Ünsal, Ayşe Böhürler, Emine Eroğlu, Merve Kavakç?, Mehtap Kayaoğlu, Havva Sula.
Onlar türban?n kamusal alanda görünümünün "sorun" olarak alg?land?ğ?, gerilimler ve k?r?lmalar ortam?nda kendi başar? öykülerini örmeye çal?şan kad?nlar... Geleneğe de, moderniteye de belirli bir mesafeden bakan, ezber bozan kad?nlar... Ve onlar bugüne kadar bir başar? hikâyesinin özneleri olarak an?lmad?lar.
Türban ve Kariyer, ?slami kesimde sadece mağduriyetlerinin alt? çizilen, egemen seküler kesimde ise yaln?zca başörtüsü sorununun nesneleri olarak görülen "türbanl?" kad?nlar? başar? öznesi kabul eden ilk çal?şma. Bu bir anlama kitab?; güzelleme değil, yergi değil, anlama çabas?...

Yazar : Metin Sever
Yay?nevi : Timaş Yay?nlar?


Kitapla ilgili Nazl? Il?cak'?n köşe yaz?s?ndan bir kesit

'Kur'an'? kapa, kad?nlar? aç'

ÖSS sonuçlar?, bir adaletsizliği yeniden hat?rlamam?za vesile oldu. Yüksek puan tutturan imam hatip mezunlar?, farkl? katsay? uygulamas? yüzünden, istedikleri üniversitelere giremeyecek. ?mam hatipte okuyan, üstelik başörtüsü takan bir genç k?zsan?z, katmerli hüsran yaş?yorsunuz. Çünkü okulunuzun yan? s?ra başörtünüz de önünüze ç?kart?lan bir engel...

Gazeteci Metin Sever'in Timaş Yay?nlar?'ndan ç?kan "Türban ve Kariyer" isimli kitab?, çal?şan başörtülü kad?nlar?n hikâyesini anlat?yor. Kitap, Özlem Albayrak (Yeni Şafak köşe yazar?), Nihal Bengisu Karaca (Aktüel yazar?), Fatma Bostan Ünsal (Başkent Kad?n Platformu üyesi), Ayşe Böhürler (AK Parti kurucu üyesi, gazeteci), Emine Eroğlu (Timaş Yay?nlar? Genel Yay?n Yönetmeni), Merve Kavakç?, Mehtap Kayaoğlu (Psikoterapist), Havva Sula (Hayat, Sağl?k ve Sosyal Hizmetler Vakf? Yönetim Kurulu üyesi) ile yap?lan söyleşilerden oluşuyor. Bu kitab?, özellikle, çağdaşl?ğ? k?l?k k?yafetten ibaret sananlara, tavsiye ederim.

Kitap, türbanl? kad?n? farkl? bir zaviyeden ele al?yor. Metin Sever, bu kad?nlar?n mağduriyetlerini değil, başar? öykülerini dile getirmiş. "Geleneğe de, moderniteye de belirli bir mesafeden bakan, ezber bozan kad?nlar" olarak sunuyor görüştüğü başörtülüleri.

Sever, kitab?n önsözünde, gazeteci Ruşen Çak?r'?n bir tespitine yer veriyor: "?slâmi harekete en büyük damgay? kad?nlar bast?. ?slâmi harekette en büyük çileyi kad?nlar çekti. ?slâmi hareket bir erkek hareketidir... Sonuçta ?slâmc? kad?nlar, kendilerini, haz?r olmad?klar? büyük ve ciddi bir çat?şman?n içinde buldular. Direnmeyi seçenler mesleklerini, okullar?n? kaybederken, direnmeyip itaati seçenler büyük bir burukluğun içine yuvarland?lar."

Başörtülü kad?nlar?n başar?lar?, böyle engebeli bir araziye rağmen gerçekleşebildiği için çok daha anlaml?.Metin Sever, kitab?n önsözüne, Osmanl?'n?n pozitivist ayd?nlar?ndan Abdullah Cevdet'in bir cümlesiyle başl?yor:
"Fermez le Coran, ouvrir les femmes."
Yani: "Kur'an'? kapa, kad?nlar? aç."


Müslüman halk?n ilerleyebilmesi için, bir Frans?z edebiyatç? Abdullah Cevdet'e yukar?daki formülü vermiş.
Taa o tarihte, gelenek ve modernleşme karş?tl?ğ?n?n kad?nlar üzerinden yürüdüğünü görüyoruz.

?şte, "Türban ve Kariyer" kitab?, tart?şman?n nesnesi olan türbanl? kad?n? "başar?l? bir özne" olarak ele ald?ğ? için, konuya farkl? bak?ş aç?s?yla olumlu bir katk? sağl?yor.


Not: Henüz kitab? okumuş değilim . Dikkatimi çekti o kadar...