+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 4 ve 4

Konu: SonPeygamber

 1. #1
  Ehil Üye Ebu Hasan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  38
  Mesajlar
  3.049
  Konu elff tarafından (30.05.07 Saat 19:31 ) değiştirilmiştir.
  Vücudunu mucidine feda et.Mukabilinde büyük bir fiyat alacaksın.Mesnevi-i Nuriye sahife 101


 2. #2
  Ehil Üye Ebu Hasan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  38
  Mesajlar
  3.049

  Standart

  Naciye KAYNAK

  ‘Peygamberimizi çağ?n araçlar?yla anlatabilmeye odakland?k’


  “?slâm Peygamberini tüm dünyaya anlatmak” slogan?yla yola ç?kan ve sadece Peygamberimize özel bir site haz?rlayan Meridyen Destek Derneği’nin www.sonpeygamber.info adl? web portal? dün akşam düzenlenen bir törenle aç?ld?. Türkçe, ?ngilizce ve Rusça hizmet verecek olan siteyi ve dernek-lerini, sitenin editörlerinden Hümeyra Şahin ile görüştük. Mutedil bir sünnet yorumuna arac?l?k edeceklerini belirten Şahin, “Peygamberimizi bu çağda nas?l anlatabiliriz? Bu çağ?n araçlar?n? nas?l kullanmal?y?z? Tamamen buna odaklanm?ş durumday?z” diyor.


  *Öncelikle Meridyen Destek Derneği’ni bize biraz tan?t?r m?s?n?z? Ne zaman kuruldu? Ne gibi faaliyetleriniz var?  Meridyen Destek Derneği henüz genç bir dernek. 2006’da kuruldu. Kuruluş amac?m?z ve faaliyet alan?m?z, sosyal bilim çal?şmalar?na destek olmak. Çünkü sosyal bilimlerin Türkiye’de biraz ihmal edilmiş alan olduğunu düşünüyoruz. O yüzden sosyal bilim alan?nda lisans üstü seviyede çal?şanlar?n bu yolda karş?laşt?klar? zorluklar? hafifletecek proje destekleri şeklinde çal?şmalar?m?z var. Bir yandan da Türkiye’deki akademik birikimi halkla buluşturabilecek, toplumun istifadesine sunabilecek platformlar oluşturmay? amaçl?yoruz. Web portal? da bu faaliyet kapsam?nda yap?lan bir çal?şma.
  Odakland?ğ?m?z ana nokta, ilimden hareket etmek. Bunu çok önemsiyoruz. Maalesef toplumdaki birçok problemin sebebi eğitim problemi, bilgisizlik ya da yanl?ş bilgi kaynaklar?. ?nsanlara hangi konuda olursa olsun doğru adresi gösterebilmek çok önemli. Keza bu Peygamberimizle alâkal? konuda da meselâ Bat?daki karikatür krizi. Bizi harekete geçiren biraz da oydu. O olay, internet ortam?nda böyle bir boşluğun olduğunu fark etmemize sebep oldu.


  *Bat?daki karikatür krizi sizi harekete geçirmiş. Onlara doğru bir cevap vermenin yan? s?ra, ülkemizdeki inanca uzak duran kesime de ikna edici bir anlat?m oluşturma kayg?s? güttünüz mü?  Bir defa, bir şeye tepki olarak doğduğunuzda, kendinizi hep ona göre konumland?rman?z gerekir. Biz burada kendimizi hiç kimseye göre konumland?rmad?k. Bu tip tepkilere karş? bir çal?şma yaparsan?z sizi yönlendiren şey, o tepkiyi ortaya ç?karan anlay?ş olur. Ama biz ne savunmac?, ne de sald?rgan bir üslûpla Peygamberi anlamaya çal?şamay?z. Zaten onu anlaman?n gerektirdiği çerçeve de bu değil.
  Bat?n?n zihnindeki peygamber alg?s? bizimkisinden farkl?d?r. Onu çok daha ufuklarda görür, pratik hayatla irtibatland?ramaz bir H?ristiyan. Çünkü Hazreti ?sa’n?n hayat pratiği Peygamberimizinki gibi değil. Peygamberimiz çok güçlü bir miras, bir hayat pratiği b?rakm?ş bize. Tabiî Türk toplumu da bu farkl? peygamber alg?lar?n? bilinçalt?nda, hiç fark etmeden alabiliyor, onlardan etkilenebiliyor. Onlara da bir bilgi yenilemesi olsun istiyoruz.
  Bir de bizim toplumumuzda şu var, Peygamberi hepimiz çok seviyoruz, ama neden sevdiğimiz üzerinde çok düşünmüyoruz. Ben sevginin çok değerli olduğuna inan?yorum. Ama o sevginin kaynağ?n?, sebebini bilmek de çok değerli bana göre. Yani Hazreti Peygamberin dünyaya neler getirdiğini, geldiği toplumda neleri değiştirdiğini bilmek önemli. Bunlar? bilmek için de ilmin, bilginin peşinden koşman?z gerekiyor. Tabiî bizimkisi ufak bir çaba. ?nşallah Peygamberimizin tan?nmas?na, mesaj?n?n daha iyi alg?lanmas?na vesile oluruz.


  *?lim, bilgi kesinlikle çok önemli, ama bilginin ruh içermesi de gerekiyor. Meselâ her ilahiyatç?n?n kitab? Risâle-i Nurlar kadar etkileyici anlatam?yor Peygamberimizi... Portalda buna da dikkat ettiniz mi?  Doğru söylüyorsunuz. ?şin ruhî boyutunu ihmal ederek hiçbir yere varamazs?n?z. Bir defa bilgiyi içselleştirmeniz ve onun sevgiye dönüşmesi çok önemli. Bizim çal?şmam?z henüz ilk ad?m?nda. Bundan sonra uzun bir sürece giriyoruz. Sitemizde zamanla çeşitli bölümler oluşturmay? düşünüyoruz. Meselâ, klasik metinlerde Hazreti Muhammed nas?l ele al?nm?ş, ?bn-i Arabi’den Bediüzzaman’a nas?l ele al?nm?ş, bunlara yer vereceğiz. Meselâ Risâle-i Nur’da sizin de bahsettiğiniz gibi çok farkl?, kendine has bir tarzda ele al?n?yor. Mûcizât-? Ahmediye gibi muhtelif bölümler var. Hem o klasik metnin orijinali yer alabilecek, hem de Risâle-i Nur’da Hazreti Peygamberin nas?l ele al?nd?ğ?na dair akademisyenlerimizin değerlendirmelerine yer vereceğiz. Peygamberimiz hakk?nda yap?lan bütün çal?şmalar?n buluşabileceği bir alan olmas?n? çok önemsiyoruz.


  *?nterneti en çok kullananlar, çocuklar ve gençler. Gençleri cezbecek bir site mi olacak www.sonpeygamber.info?
  Gençleri cezp edecek niteliği, dinamizmi say?labilir. Siteyi dinamik yaparsan?z, güncel problemlerinize dair o sitede bir şeyler bulabilirseniz Peygamberin mesaj? çok çok daha farkl? noktada alg?lan?r. Peygamberin mesaj?n? bir anlamda çağa taş?m?ş olursunuz. Sitemizin gençlere yönelik yan? da dinamik olmas?.  *Bir de çocuk bölümünüz var. Ondan biraz bahsedebilir misiniz?  Evet, çocuk bölümünü atlamamak gerekir. Hakikaten başl? baş?na bir site olabilecek nitelikte bir bölüm. Bir trene binen çocuk Peygamberimize doğru bir yolculuğa ç?k?yor. Farkl? şehirlere uğruyor ve Peygamberimizin hayat? o yolculukta anlat?l?yor. Çocuk bu yolculukta yorulduğunda oyun oynayabiliyor. Küçük yar?şmalar düzenleniyor sitede. Ödüller veriliyor.


  *Sitenizdeki diğer bölümleri de k?saca tan?t?r m?s?n?z?

  Dolayl? olarak Peygamberi ilgilendiren kitaplar da dahil olmak üzere yeni ç?kan kitaplar? tan?tacağ?m?z, onlar hakk?nda bu işin ehillerinden yorumlar isteyeceğimiz kitap tan?t?m köşemiz var. Toplumun Peygamberimiz hakk?ndaki fikirlerine dair sitemizi güncel tutacak anket bölümümüz var. Röportaj bölümü var. Literatür bölümümüz de var. Bilmediği kelimeleri bulabilmeleri için de çok geniş bir sözlük koyduk sitemize. Hadis ?st?lâhlar? sözlüğümüz de var.
  Osmanl?da 19. yüzy?lda yaz?lm?ş bir seyahatname var. Brezilya’daki bir ?slâm topluluğundan bahsediyor. Acaba orada yaşayan insanlar?n Peygamber alg?s? nas?ld?? Oradaki alg?y? bilmek, Afrika’daki Peygamber alg?s?n? da bilmek, bir araya getirmek doğrusu çok heyecan verici bir şey. Sitemizde bunu yap?yoruz.


  *Yani www.sonpeygamber.info adresine giren birisi, Peygamberimizle ilgili oldukça geniş bilgilere ulaşabilecek.  Evet. Ayr?ca yirmi tane alan ad?m?z var. “Islam prophet” veya “last prophet” diye girdiğinizde yine bu adrese ç?kacaks?n?z. Rusça orijinal alan ad?yla al?nd?. Hazreti Peygamber son peygamber. Onun evrensel mesaj? böyle evrensel bir araçla en iyi bu şekilde anlat?labilir diye düşündük.  *Sitenin tasar?m?n? Emrah Yücel’e yapt?rman?z?n özel bir sebebi var m??  ?nternet gibi bir ortamda görsellik çok önemli. Biz de o yüzden görsel aç?dan en iyi kimle çal?şabiliriz diye düşündük ve Emrah Yücel’le çal?şmaya karar verdik. Yücel, Hollywood’da film afişleri yapm?ş, ödüllü bir tasar?mc?. Ayn? zamanda onun dünyadaki farkl? inanç gruplar?na dair haz?rlad?ğ? siteler var. “Kendi kültürüme, dinime de hizmet etseydim” diyen Yücel de teklifimizi memnuniyetle kabul etti. Resmedilmemiş bir Peygamber hakk?nda görselliği çok ön plana ç?kan bir iş yap?yorsunuz. Biz bu konuda hassas davrand?k.


  *Site kaç kişinin elinden ç?k?yor?


  Sitede çok kişinin emeği var. Konu Peygamber olunca birçok kişi gönüllü çal?şt?. Üyelerimizin de çok büyük desteği var. Burada da yaklaş?k on iki kişilik çal?şma grubu var. Belli periyodlarla bir araya geliyoruz. Editör olarak da üç kişiyiz. Hatice Uğur çocuk bölümünün editörü. Fatma Ekinci ve ben de ana bölümün editörlüğünü yap?yoruz.  *Hangi mesleklere mensupsunuz?


  Ben tarihçiyim, diğer editör arkadaş?m?z hukukçu, çocuk bölümü editörümüz de yine tarihçi. ?lahiyatç? arkadaşlar?m?z var, sosyolojide master yapanlar?m?z var, mimar, mühendis arkadaşlar?m?z da var. Zaten çoğumuz akademik dünyadan geliyoruz.  *Derneğiniz bayanlardan oluşuyor galiba. Sitenin editörlerinin bayan oluşu da hoş ve ilginç.  Üyelerimiz aras?nda erkekler de var, ama çal?şma grubu bayanlardan oluşuyor. Fakat biz burada bu işi bayan olarak yap?yoruz diye düşünmedik. Profesyonel olarak yapt?ğ?m?z? düşünüyoruz. Tabiî bayan hassasiyetinin getirdiği çok ince detayc?l?k, her şeye çok fazla özenme gibi avantajlar oldu.  *Maliyeti de hayli fazla olmuştur herhalde bu sitenin?  Gönüllülük ve cüz’î rakamlarla çok büyük katk?lar oldu. Dolay?s?yla hakikaten çok büyük maliyete mal olacak sitede konu Peygamber olduğu için harcamalar düşünüldüğü kadar fazla olmad?.


  MUTED?L YORUMUN ARACISI OLACAĞIZ  *?slâm ve Peygamberimiz hakk?nda bilgiler içeren birçok site var asl?nda sanal âlemde. Sonpeygamber.info sitesinin fark? ne olacak?  Evet. Başka siteler var, dinî yay?nlar var. Hepsi büyük boşluklar? dolduruyorlar, ama böyle bütüncül olarak Peygamberi her yönüyle anlatmak, sadece Hazreti Peygamberi anlatmak üzere kurulmuş bir site olmak bizim amac?m?z. Sitemizi incelediğinizde de göreceksiniz. Hazreti Peygamberin sosyal hayat?ndan çevresindeki sahabenin hayat?na, onun peygamberliğinin ne anlama geldiğinden, kültür-san’atta çağlar boyunca Hazreti Peygamberin nas?l ele al?nd?ğ?na dair her şeyi bütüncül bir bak?ş aç?s?yla siteye yans?tmak istedik.
  Bir de online hadis dersleri olacak inşallah. Malûm, internet art?k eğitim için de kullan?lan bir alan. Özellikle Bat?da uzaktan eğitim çok yayg?n. Bizim sitemizde de tamamen profesyonel, üniversitelerdeki online eğitim kalitesinde ve düzeyinde, ilahiyatç?lar taraf?ndan koordine edilen interaktif bir ortamda hadis dersleri yap?lacak. Derslerimizin koordinatörü Recep Şentürk hocam?z.


  * ?slâm kaynaklar? farkl? alg?lanm?ş ve geniş bir yelpaze ç?km?ş yüzy?llar?n birikimiyle. Siz bütün görüşlere yer verecek misiniz, belli bir çizgisi mi olacak?  Doğrusu sünnet ve hadis konusu özellikle sünnetin dindeki yeri konusu farkl? zamanlarda ve farkl? alanlarda çok tart?ş?lm?ş bir konu. Ama biz burada tamamen hakkaniyetten yana, objektif ve mutedil bir sünnet yorumunu yay?n politikas? olarak benimsedik. Hadis ilminin toplum içinde revaç bulan ehl-i sünnet anlay?ş? içinde yayg?nl?k kazanan ve teveccüh edilen yan? üzerine bir yay?n politikas? güdüyoruz. Tabiî üzerinde çal?şt?ğ?n?z, konu ettiğiniz insan, bütün âlemlere rahmet olarak gönderilmiş ve bütün insanl?ğa örnek olarak gönderilmiş bir peygamber. Böyle bir insan? anlatmak konusunda biz sadece küçük bir katk?da bulunuyoruz. Peygamberimizi bu çağda nas?l anlatabiliriz? Bu çağ?n araçlar?n? nas?l kullanmal?y?z? Tamamen buna odaklanm?ş durumday?z.

  Naciye KAYNAK

  20.04.2007

  Konu elff tarafından (30.05.07 Saat 19:32 ) değiştirilmiştir.
  Vücudunu mucidine feda et.Mukabilinde büyük bir fiyat alacaksın.Mesnevi-i Nuriye sahife 101


 3. #3
  Vefakar Üye Yeni Said - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2007
  Mesajlar
  342

  Standart

  Sonpeygamber.info yoğunluktan kitlendiPeygamber Efendimiz'i (sav) tüm dünyaya tan?tmak amac?yla önceki akşam Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'?n kat?l?m?yla yay?n hayat?na başlayan www.sonpeygamber.info web portal?, yoğunluktan kitlendi.

  ?lgili Haberler


  'Son Peygamber' web portal? aç?ld?

  Tasar?m?n? Hollywood filmlerinin afişlerini yapan ünlü tasar?mc? Emrah Yücel'in yapt?ğ? portal?n aç?l?ş galas? Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yap?lm?şt?.
  Sivil toplum kurumu Meridyen Destek Derneği'nin oluşturduğu proje, Hz Muhammed'i bilimsel veriler ?ş?ğ?nda tüm dünyaya anlatmay? hedefliyor. Projenin diğer bir amac? da Bat?da Hz. Muhammed ve ?slam diniyle ilgili oluşan yanl?ş bilgileri ortadan kald?rmak.
  Son peygamberin hayat?n? önyarg?s?z ve her yönüyle bilimsel bir uslüpla anlatmay? hedef alan sitedeki tüm bilgiler kapsaml? olarak yap?lan akademik bir taraman?n sonunda oluşturuldu. Ayr?ca portal?n haz?rl?k aşamas?nda, Diyanet ?şleri Başkanl?ğ?, ?slam Araşt?rmalar? Merkezi, ?slam Tarih Sanat ve Kültür Araşt?rma Merkezi gibi kurumlar?n yan? s?ra ilahiyat fakültelerinin hadis ve ?slam tarihi bölümlerinden de fikir al?nd?. Yap?m aşamas? 6 ay süren sitede ana hatlar?yla, Hz. Muhammed'in kim olduğu, hayat?, peygamberliği, sosyal hayat?, sünnet ve hadisleri yer alacak. Ayn? zamanda ziyaretçiler, Hz. Muhammed'le ilgili sorulara on-line cevap bulabilecek ve isterlerse interaktif ortamda hadis derslerine kat?labilecek. Sitede çocuklar için de ayr? bir bölüm oluşturuldu. Web Portal?'n?n tasar?m?n? Hollywood film afişlerinden tan?nan Emrah Yücel yapt?. Daha önce Ortodoksluk ve Kabala öğretisiyle ilgili web siteleri de tasarlayan Yücel'in www.sonpeygamber.info portal? , Türkçe, ?ngilizce ve Rusça olmak üzere üç ayr? dilde hizmet veriyor.
  ?stanbul, Zaman20 Nisan 2007, Cuma
  Konu elff tarafından (30.05.07 Saat 19:33 ) değiştirilmiştir.

 4. #4
  Gayyur süraka - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2007
  Mesajlar
  87

  Standart

  brawo bize siteyi kilitlemeyi başarm?ş?z
  Konu elff tarafından (30.05.07 Saat 19:34 ) değiştirilmiştir.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Sonpeygamber.info Amerikalı Müslümanlarla Buluşuyor...
  By akıncı in forum Bilişim Haberleri ve Bilimsel Makaleler
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 31.08.08, 13:53

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0