AZİZ SIDDIK KARDEŞLERİMİZ

Malumunuz üzere sitemiz (www.nur.gen.tr) yepyeni bir tasarım, ve mevzu muhtevası ile sizlerin ve Alem-i İslam’ın istifadesine arz olunmuştur. Bu hizmetimizle maksadımız evvela Rıza-i İlahi daha sonrada siz kardeşlerimizin iman ve kuran hakikatlarından ahiret cihetiyle azami derecede istifadesine bir nebzede olsa yardımcı olmak ve iman kuran hakikatlerinin sanal ortamda dünyanın her tarafta intişarına yardım etmektir.
Muhterem kardeşlerimiz ahiret nokta-i nazarında sitemizle sanal ortamda muhatap olan herkesin istifade edebileceği ve az zamanda her mümine ebedi sevaplar kazandıracak ve nurlar menba-ı olan devirli hatim hizmetide sitemizde gerekli düzenlemeler yapılarak hizme-tinize arz edilmiştir. Bu devirli hatm-i şerif hakikaten çok çok cazip olmakla beraber az bir zamanda külli sevap ve ahret meyvelerini ihtiva etmektedir sadece haftada bir cüz okumakla diğer okuyanlarında iştirakiyle bir hatim sevabı ve nuru kazanılabildiği gibi, Kuran kıratından uzak kalmamak, kıratımızı geliştirmek, cemaat sevabına iştirak etmek, ve en ehemmiyetlisi kuranın hava aleminde intişarına bir nebzede katkıda bulunmak gibi külli meyveleri olan bu kuran hatmine bütün kardeşlerimizin iştirakini şevkle bekliyoruz
Muhterem Kardeşlerimiz Bediüzzaman Hazretleri’de Risale-i Nur Külliyatında müteaddid yerlerde Kur’anın bu şekilde cemaatle ve devirli şekilde okunmasını istihsan ederek tavsiye etmiştir mesela

Kastamonu Lahikası sahife 91 de geçen bu mektup meselemiz hakkında gayet manidardır.
Aziz sıddık kardeşlerim!


Evvelâ: Sizin Leyle-i Berat’ınızı ve gelecek Ramazanınızı tebrik eder ve bu gelecek Leyle-i Kadr’i hakkınızda ve hakkımızda bin aydan daha hayırlı olmasını ve defter-i a’malimize böyle geçmesini Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyoruz ve böylece, bayrama kadar اَللّهُمَّ اجْعَلْ لَيْلَةَ قَدْرِنَا فِى هذَا الرَّمَضَانَ خَيْرًا مِنْ اَلْفِ شَهْرٍ لَنَا وَ لِطَلَبَةِ الرَّسَائِلِ النُّورِ الصَّادِقِينَ duasını etmeye niyet ettik.

Hem sizin iki mu’cizeli Kur’anı bizlere bu mübarek aylarda göndermeniz, inşâallah o derece medar-ı bereket ve sevab ve hasenat ve fütuhat olacak ki; hakkımızda bu Ramazan’ın herbir günü bir Leyle-i Kadir hükmüne geçeceğini rahmet-i İlahiyeden ümid ederiz.


Şimdiden biz tedbir ettik ki: İki Kur’an’ı, Risale-i Nur’un buradaki has talebeleri Ramazan-ı Şerif’te, herbiri her günde bir cüz’ünü sizin ile beraber okumak ile, Ramazan’ın her gününde bir hatme-i Kur’aniye olarak, manevî ve çok geniş bir mecliste, Isparta ve Kastamonu’yu ihata eden bir dairede halka tutan Risale-i Nur talebelerinin ve o dairenin merkezinde sizler bulunmak cihetiyle Risale-i Nur şakird-lerinin etrafınızda olarak; Nakşî’de hatme-i hacegân tarzında, fakat çok büyük bir mikyasta Risale-i Nur’un bütün şakirdleri manen hazır ve o dairede bulunuyor niyetiyle, tasavvuru ile okunmak, o kudsî hatmeyi yapmak, Cenab-ı Hakk’ın rahme-tinden tevfik niyaz ederiz.
Hem Bediüzzaman Hazretleri 21. Lem’a olan İhlas risalesinde cemaatin iştirakiyle hasıl olan yekün sevap ve nurun bütün iştirakcilerin amel defterine tamamen gireceğini şu şekilde ifade ediyor.


Birinci Misal: Ehl-i dünya, büyük bir servet ve şiddetli bir kuvvet elde etmek için, hattâ bir kısım ehl-i siyaset ve hayat-ı içtimaiye-i beşeriyenin mühim âmilleri ve komiteleri, iştirak-i emval düsturunu kendilerine rehber etmişler. Bütün sû’-i istimalat ve zararlarıyla beraber, hârika bir kuvvet, bir menfaat elde ediyorlar. Halbuki iştirak-i emvalin çok zararlarıyla beraber, iştirakle mahiyeti değişmez. Herbirisi umuma -gerçi bir cihette ve nezarette- mâlik hükmündedir, fakat istifade edemez. Her ne ise.. bu iştirak-i emval düsturu a’mal-i uhreviyeye girse; zararsız azîm menfaate medardır. Çünki bütün emval, o iştirak eden herbir ferdin eline tamamen geçmesinin sırrını taşıyor. Çünki nasılki dört beş adamdan iştirak niyetiyle biri gazyağı, biri fitil, biri lâmba, biri şişe, biri kibrit getirip lâmbayı yaktılar. Herbiri tam bir lâmbaya mâlik oluyor. O iştirak edenlerin herbirinin bir duvarda büyük bir âyinesi varsa, herbirinin noksansız, parçalanmadan birer lâmba oda ile beraber âyinesine girer. Aynen öyle de: Emval-i uhreviyede sırr-ı ihlas ile iştirak ve sırr-ı uhuvvet ile tesanüd ve sırr-ı ittihad ile teşrik-ül mesaî.. o iştirak-i a’malden hasıl olan umum yekûn ve umum nur herbirinin defter-i a’maline bitamamiha gireceği ehl-i hakikat mabeyninde meşhud ve vaki’dir ve vüs’at-ı rahmet ve kerem-i İlahînin muktezasıdır.

Muhterem Kardeşlerimiz elbette böyle ehemmiyetli ve külli sevap ve ahiret nurlarını ihtiva eden bir teşrik-i mesaiye iştirak etmek ehli hamiyet ve gayretin şe’nidir binler selam...