+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 2 ve 2

Konu: Mazlum Milletlerin Vicdanı: Zenci Musa

 1. #1
  Vefakar Üye MuhammedSaid - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Gaziantep
  Yaş
  32
  Mesajlar
  388

  Standart

  “Son dönem tarihimizde pek çok efsanevi şahsiyet vard?r: Onlar?n Osmanl?’y? ayakta tutabilmek için katlanmad?klar? fedakârl?k, göze almad?klar? tehlike yoktur. Hepsinin “Biz ölsek de ümmet-i Muhammed (sas) yaşas?n” idi. Çoğu hayatlar? boyunca belki bir gün bile kendi keyifleri için enerji tüketmedi. Hep âli dâvâlar için koşturdular: Zenci Musa ve arkadaşlar? gibi. Onlar feragat ve fedakârl?klar?yla bu milletin vicdan? oldular.
  Mehmed Âkif Ersoy’a “Eşref Bey’in emir eri Zenci Musa; Omuzundan arşa yükseldi nebi ?sa (as)” dedirten Zenci Musa, tüm gönüllerde başköşede ağ?rlanmaya lay?k bir kahramand?r. Aslen Sudanl? olan Zenci Musa, Girit’te dünyaya gelmiş. Kahire’de yaşayan ve tam bir Osmanl? hayran? olan dedesi, Zenci Musa’y?, ?slam’? iyi öğrenmesi ve Osmanl?’y? yak?ndan tan?mas? için yan?na al?yor ve büyük ihtimam gösteriyor. Türk mahallesinde büyüyen Zenci Musa Türkçeyi çok iyi öğreniyor. Trablusgarp’ta Türk subaylar ve Şeyh Sunusi’nin önderliğinde ?talyanlara karş? verilen mücadeleye kat?lan Zenci Musa, buradan sonra art?k Osmanl? Devleti için nerede tehlike baş gösterdiyse bütün heybetiyle orada biten kahraman bir asker olmuştur.

  AYDINLAR VE KAHRAMANLAR...

  Zenci Musa, Trablusgarp’tan Balkan Savaş?’na, Çanakkale’den Kudüs’e, Yemen’den ?stiklal Harbi’ne kadar yang?n neredeyse oraya koşmuş, bu millet için canla başla mücadele etmiş bir yiğitler serdâr?d?r. Zenci Musa’y? bize tan?tan, onu yazmay?, onun yapt?klar?n?, bizlere aktarmay? en mukaddes bir görev bilen tarihçi yazar say?n Mehmed Niyazi Özdemir beydir. O, büyük işlerin ancak büyük himmet sahibi insanlar?n gayretiyle başar?labileceğini çok iyi bildiği için, bize sunulan kronolojik kal?plara itibar etmemiş, tarihimizin arka plan?na ve yap?c?lar?na ?ş?k tutarak ufkumuzu genişletmeye çal?şm?şt?r. Sergiledikleri fedakârl?klarla tarihimizin yap?c?s? olmuş insanlara haklar?n? teslim etmek, onlara düşünce dünyam?zda lay?k olduklar? yeri vermek hepimizin görevidir. Biz nefsimize hoş gelecek bir neticesi yoksa iki ad?ml?k yere gitmeye üşenirken, nerede tehlike varsa oraya koşan her ân? ölümle burun buruna yaşamaktan çekinmeyen insanlar? tan?mamak büyük bir eksikliktir.
  Mehmed Niyazi Bey’in büyük gayretleri olmasa, yak?n tarihimizin ve ?stiklâl Harbi’mizin say?s?z ve isimsiz kahramanlar?ndan olan Zenci Musa’y?, Mamaka Mustafa’y?, Mihrali Bey’i, Üsküplü Osman’?, Uşakl? Mehmed Baba’y?, Oğuz Amca’y? tan?yamayacakt?k. Bundan hareketle şunu söyleyebiliriz ki, Türkiye’nin ayd?nlar? art?k genel konular üzerinde, yüzlerce defa tekrarlanm?ş, yaz?l?p çizilmiş genel yorumlar üretmek yerine, her biri toplumumuzun ayr? bir meselesi olan özel konulardan geneli ilgilendiren yorumlar ç?karmal? ve bu üretimlerle düşünce dünyam?z? zenginleştirmelidirler.
  Bugün bu topraklar?n üstünde nefes alabiliyorsak bunu fedâkâr ecdad?m?za borçluyuz. Bu topraklardaki geleceğimiz, “borçlu” olduğumuz insanlar hakk?ndaki bilgilenme seviyemize bağl?d?r. Onlar “Ocağ?m?z sönmesin!” diye kendilerini ateşlere atm?şlard?r. Mesela, Refik Özdek’in “Ocağ?m?z Sönmesin” isimli roman?, Osmanl?-Rus savaş? neticesinde K?r?m’dan göç etmek zorunda kalan ve gidebileceği tek adres “Ak Topraklar” olan insanlar?n çileli yolculuğunu anlat?r. Ruslar hâkim olunca terk edilen ocaklar?n korlar? muhafaza edilmiş, yeni ocaklar bu korlar?n ateşiyle kurulmuştur. Bize düşen, bu korun ateşini ruhumuzda, gönlümüzde taş?mak ve muhafaza etmektir. Ocağ?m?z?n sönmemesi gönül ateşinin devaml?l?ğ?na bağl?d?r.
  CEPHEDEN CEPHEYE KOŞAN ADAM

  Zenci Musa, Birinci Dünya Savaş?’nda cepheden cepheye koşarken komutan? Eşref Bey’den (Sencer Kuşçubaş?) yeni görevlerinin Yemen’deki Yedinci Ordu’ya alt?n götürmek olduğunu öğrendi. 43 kişi değişik k?l?klarla yolculuk yaparak Medine’ye vard?lar. 300 bin alt?n? Yedinci Ordu Komutan? Ahmet Tevfik Paşa’ya teslim etmeleri gerekiyordu. 43 kişi iki gruba ayr?larak yola ç?kt?. Fakat 1200 y?l önce Peygamber Efendimiz’in de harp ettiği Cembele mevkiinde 25 bin kişilik bir Bedevi-?ngiliz kuvveti taraf?ndan k?st?r?ld?lar. Eşref Bey’in baş?nda bulunduğu grup ellerinden gelen her şeyi yaparak 1 gün 1 gecelik bir savaş verdi. Sonunda Eşref Bey esir al?n?p Lawrence’in karş?s?na ç?kar?ld?; fakat Zenci Musa bu hengâmede grubuyla birlikte alt?nlar? kaç?rmay? başard?. 12 Ocak 1917’de gerçekleşen bu savaş London Times gazetesinde sekiz sütun üzerine manşetten verilmişti.
  ?NG?L?ZLERDEN KAÇIRILAN ALTINLAR

  300 bin alt?n? Yemen’de Tevfik Paşa’ya teslim etmeyi başaran Zenci Musa, Birinci Dünya Savaş? bittikten sonra Anadolu’da gerçekleştirilecek Milli Mücadele’ye destek vermek amac?yla ?stanbul’a gelir. Beyaz?t Camisi’nde bir ikindi namaz? ç?k?ş?nda kendisini gören Ali Sait Paşa onun zor durumda olduğunu anlar ve ona şöyle der “Musa, emeklilik için bir dilekçe ver. Ben de tasdik edeyim, sana emekli maaş? bağlas?nlar.”

  GENERAL’?N TEKL?F?NE DE RED!

  Fakat Zenci Musa ona şu ibret dolu cevab? verir: “Paşam, ben bu fakir milletten emekli maaş? alamam.” Bu cevaptan sonra Ali Sait Paşa, Zenci Musa’dan habersiz ?stanbul hamallar kahyas? Ferit Bey’e giderek kendisini birkaç gün sonra Zenci Musa ile birlikte ziyaret edeceğini söyler. Ferit Bey’den istediği, bu ziyaret esnas?nda Zenci Musa’ya bir iş teklifinde bulunmas?d?r.
  Bir araya geldiklerinde Ferit Bey, Zenci Musa’ya Karaköy gümrüğünde kahyal?k yapmas? için teklifte bulunur. Bu teklif karş?s?nda Zenci Musa, yine mükemmel seciyesinin yans?d?ğ? bir cevap verir: “Ben kahyal?k yapmam, onu yaşl? bir Müslüman’a verin. Orada hamall?k varsa yapar?m.” Ve Zenci Musa, o büyük kahraman art?k gümrükte hamall?k yapmaya başlar.
  “BU ?Ş DAHA B?TMED?...”
  ?şgal kuvvetleri komutan? General Harrington, ?stanbul’da Galata gümrüğünü gezdiği s?rada, kendisine “?şte 300 bin alt?n? Yemen’e kaç?ran Zenci Musa bu!” denildiğinde hemen onun yan?na gider ve şöyle der: “Eğer bizimle çal?ş?rsan seni alt?na boğar?m.” Zenci Musa’n?n bu sözlere karş? verdiği cevap, bir kişinin değil; haysiyetin, asliyetin, şahsiyetin ve bin y?ld?r ?slam medeniyetine bayraktarl?k yapm?ş bir milletin cevab? idi: “Her teklif herkese yap?lmaz. Bu sözleriniz beni ancak rencide eder. Benim bir devletim var: Devlet-i Osmanî; bir bayrağ?m var, ay-y?ld?zl? bayrak; bir kumandan?m var, Eşref Bey. Bu iş daha bitmedi, sizinle mücadelemiz devam edecek...” Şunu rahatl?kla söyleyebiliriz ki “anlamak” fiili mana yükünü, ancak 2,5 milyon şehitle, 2,5 milyon hayat?n sönüşüyle bitirilmiş Birinci Dünya Savaş?’n?n sona erdiği günlerde, işgal edilmiş bir ?stanbul’da, “Bu iş daha bitmedi” diye düşünebilen ve bunu işgalcilerin en yüksek rütbelisinin yüzüne ifade edebilen bir adam? anlayabilirsek devam ettirecektir. ?şte o Zenci Musa, gündüz Galata gümrüğünde hamall?k yap?p, gece Milli Mücadele için Anadolu’ya silah kaç?r?rken vereme yakalan?yor. Ali Sait Paşa’n?n bütün ?srar?na rağmen bir sanatoryuma yatmay? kabul etmeyen Zenci Musa, bavulunu al?p Üsküdar’daki Özbekler Tekkesi’ne gidiyor. Zenci Musa veremden kurtulamayarak k?sa süre sonra burada vefat ettiğinde, bavulundan bir Osmanl? haritas?, Eşref Bey’in resmi ve kefen bezi ç?k?yor. Ey Zenci Musa, gittiğin yerlerde seninle yan yana yürümek vard?, vuruştuğunda omuz omuza, konuştuğunda gönül gönüle olmak vard?. Senin gibi “tek baş?na bir millet” olan ecdâd?m?z? fatihalarla yâd ediyoruz. Ruhlar?n?z şâd olsun.
  (ZAMAN gzt-Ailem DERG?S? -cem SÖKMEN)
  Kardeşim paylaş?mlar?n gerçekten çok güzel Allah raz? olsun...
  'Hakiki alimler,zalim hükümdarlara karşı hak ve hakikati pervasızca söyleyen alimlerdir.' İşte biz,ancak böyle ve müttaki bir allamenin söz ve eserlerine itimad edebiliriz

 2. #2
  Vefakar Üye MuhammedSaid - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Gaziantep
  Yaş
  32
  Mesajlar
  388

  Standart

  amin..
  'Hakiki alimler,zalim hükümdarlara karşı hak ve hakikati pervasızca söyleyen alimlerdir.' İşte biz,ancak böyle ve müttaki bir allamenin söz ve eserlerine itimad edebiliriz

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Mazlum Gayri Müslimlerin Ahiretteki Durumu Hakkında?
  By Ene-Zerre in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 11
  Son Mesaj: 10.10.19, 15:12
 2. Niye zalim izzetle, mazlum zilletle göçediyor?
  By *SAHRA* in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 08.09.14, 11:00
 3. Ve Yalnızssın..Mazlum İslam Coğrafyasına..
  By NuruLik@ in forum Edebiyat
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 04.10.08, 12:10
 4. Neden Bazı İnsanlar Zenci Bazıları Beyaz?.
  By SEDA in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 16.07.07, 15:34

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0