+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 4 ve 4

Konu: Kuran'ın Türkçe'ye Çevrilişi, Paşaların Kavgası

 1. #1
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Kuran'?n Türkçe'ye Çevrilişi
  Paşalar?n Kavgas?
  Kaz?m Karabekir, Syf. 157-158-159
  Yeni yolun aç?l?ş merasimi ne zaman ve ne tarzda olacağ?n? merakla bekliyordum. 18 Temmuz'da, ?slam'l?ğ?n terakiye mani olduğunu hayk?ran Fethi Bey ve arkadaşlar? bu maniay? nas?l ve ne zaman kald?racaklard? ? Hükümet program?yla m? ? Yoksa Gazi'nin herhangi bir hamlesiyle mi..? Bu bekleyişim uzun sürmedi. Hemen bu akşam ( 14 Ağustos ) heyet-i ilmiyye şerefine Türk Ocağ?nda verilen çay ziyafetinde ilk tehlikeli hamle göründü.


  Şöyle ki, Ziyafete Mustafa Kemal Paşa'da, bende davet edilmiştik. Vekillerden kimse yoktu. Hayli geç gelen Mustafa Kemal Paşa, heyet-i ilmiyyenin şimdiye kadar ki mesaisi ile ilgili görünmeyerek "Kuran'? Türkçe'ye aynen tercüme ettirmek" arzusunu ortaya att?.


  Bu arzusunu hatta mücbir olan sebebini, başka muhitlerde de söylemiş olacaklar ki, bugünlerde bana Şeriye Vekili Konya Mebusu Hoca Vehbi Efendi vesair sözüne inand?ğ?m baz? zatlar şu malumat? vermişlerdi :
  "Gazi Kuran-? Kerim'i baz? ?slaml?k aleyhtar? zübbelere tercüme ettirmek arzusundad?r. Sonra da Kuran'? Arapça okunmas?n?, namazda bile yasaklayarak bu tercümeyi okutacak..! Ve o zübbelerle işi alaya boğarak güya Kuran'? da, ?slam'l?ğ? da kald?racakt?r.
  Etraf?ndaki böyle bir muhit kendisini bu tehlikeli yola sürüklüyor. Baz? yeni kişilerden söz ettikleri gibi, bu akşam da bu fikre ayak uyduran baz? kimseler görünce, bu tehlikeli yolu önlemek için Mustafa Kemal Paşa'ya şöyle cevap verdim :
  "Devlet Reisi s?fat?yla din işlerini kurcalamakl?ğ?n?z?n içerde ve d?şardaki tesirleri çok zarar?m?za olur. ?şi alakadar makamlara b?rakmal?. Fakat rastgele şunun bunun içinden ç?kabileceği basit bir iş olmad?ğ? gibi, kötü politika zihniyetinin de işi kar?şt?rabileceği gözönünde tutularak, içlerinde Arapçaya ve dini bilgilere de hakk?yla vak?f değerli şahsiyetlerin de yüksek ilim adamlar?m?zdan mürekkep bir heyet toplanmal? ve bunlar?n karar?na göre tefsir mi, tercüme mi yapmak muvaf?kt?r, ona göre bunlar? harekete geçirmelidir.


  "Din adamlar?na ne luzum var, dinlerin tarihi malumdur, doğrudan doğruya tercüme edivermeli..!" gibi baz? hoşa gider gibi bir fikir ortaya at?l?nca buna karş? :


  "Müstemlekeleri ?slam halk?yla dolu olan büyük milletler kendi siyasi ç?karlar?na göre Kuran'? dillerine tercüme ettirmişlerdir. ?slam dinine ve Arapça diline hakk?yla vak?f kimselerin bulunmayacağ? herhangi bir heyet, tercümeyi mesela Frans?zca's?ndan da yapabilir. ( Bir müddet sonra böyle bir tercüme de ortaya yay?ld?. Bir müddet sonra da baz? camilerde bu Türkçe tercümeden mukabele okutuldu ise de, iş ancak ezan?n Türkçe olmas? şeklinde kalabildi ). "Fakat bence, burada Maarif program?m?z? tespit için toplanm?ş bulunan bu yüksek heyetten, vicdani olan din bahsinden değil, müsbet ilim cephesinden istifade hay?rl? olur. Kuran'?n yap?lm?ş tefsirleri var, laz?msa yenisini de yaparlar. Devlet otoritesini bu yolda y?pratmaktansa, Milli kalk?nmaya hasretmek daha hay?rl? olur," dedim. Mustafa Kemal Paşa beyanat?ma karş? hiddetle bütün içini ortaya döktü :


  “Evet Karabekir, Arapoğlu’nun yavelerini Türk oğullar?na öğretmek için Kuran’? Türkçe’ye tercüme ettireceğim ve böylece de okutturacağ?m, ta ki budalal?k edip de aldanmakta devam etmesinler..”

  ?şin bir heyet-i ilmiye huzurunda berbat bir şekle döndüğünü gören Hamdullah Suphi ve Ruşen Eşref beyler :


  "Paşam çay haz?r, herkes sofrada sizi bekliyor" diyerek bahsi kapatabildiler. Bizler de hususi masadan kalkarak sofraya oturduk ve yedik içtik. Fakat heyet-i ilmiyenin bütün azas? üzgün görünüyordu. Þüphe yok ki, yak?n günlere kadar Kuran'? ve Paygamber'i her yerde medh ve sena eden ve hatta hutbe okuyan bir insandan bu sözleri beklemek herkese eza veriyordu.


  Syf. 162
  Dün akşamki ağ?r beyanat?n sözde kalmas?n? hepsi candan diliyordu. Herhangi dini ve ahlaki inkilap zihniyetini, ne ilme ne de ilim adamlar?na dayanamayacağ?na göre, nereden geldiği belli olmayan bu tehlikeli fikrin fiiliyat sahas?na ç?kabilmesi herşeye elverişli bir muhitle, pek yaman hadiselere yol açacağ? herkesi düşündürüyordu.


  Gazi ?slamiyeti Övüyor mu Yeriyor mu ?


  16 Ağustos'ta ?smet Paşa ile görüştüm. 18 Temmuz'da teşkilat-? esasiyye münasebetiyle Fethi Bey ve arkadaşlar?yla yapt?ğ?m?z "?slam'l?k terakkiye manidir" münakaşas?n? ve Gazi'nin yazk?n zamanlara kadar her yerde ?slam Dini'ni, Kuran'? ve Hilafeti meth ve sena ettiği ve hatta pek fazla olarak Bal?kesir'de minbere ç?k?p ayn? esaslarda Hutbe dahi okuduğu halde, dün gece heyet-i ilmiye karş?s?nda Peygamberimiz ve Kuran'?m?z hakk?nda hat?r ve hayale gelmeyecek biçimde konuştuğunu anlatt?m ve bu tehlikeli havan?n Lozan'dan yeni geldiği, hakk?ndaki kanaat?n umumi olduğunu da söyledim.
  ?smet Paşa, Macarlar, Bulgarlar ayn? saflarda ?tilaf devletlerine karş? harp ettikleri ve mağlup olduklar? halde, istiklallaerini muhafaza etmiş olmalar? Hristiyan olduklar?ndan, bize istiklal verilmemesi de ?slam olduğumuzdan ileri geldiğini, bugün kendi kuvvetimizle y?llarca uğraşarak kurtuldukça da ?slam kald?kça müstemlekeci devletlerin ve bu arada bilhassa ?ngilizlerin daima aleyhimizde olacaklar?n? ve istiklalimizin daima tahlikede kalacağ?n? bana anlatt?. Ben de ona bu fikre iştirak etmediğimi şu mütalaalar?ma dayanarak söyledim :
  "Böyle bir fikrin doğuracağ? hareket, milletin baş?na yeniden daha korkunç ve daha meş'um bir istibdat idaresi getirecektir. Daha kazanamad?ğ?m?z milli neşe kaçacak, birçok emekle kurulan milli birliğimiz de bozulacakt?r. Biz içerde birbirimizi boğarken, bize bu kurtuluş yolunu gösteren politikac?lar "Türkler Hristiyan oldular" diye bütün ?slam alemini bizden nefret ettireceklerdir. Bu suretle bizi cezaland?rmak için ?slam alemi ruhlar?nda isyan duyacaklard?r.


  Kubbeli Köşk'te Din Tart?şmas?
  Syf. 165
  19 Ağustos Pazar akşam?, Mustafa Kemal ve ?smet Paşalar-Latife Han?m ile birlikte bana akşam yemeğine geldiler. Keçiören'e giderken sağ tarafta kubbeli köşk denen mevkide, bol suyu ve büyücek havuzu olan br köşkte kira ile oturuyordum. ?smet Paşa, Lozan'da iken Mustafa Kemal Paşa, Latife Han?m'la birlikte, bir kere daha bana akşam yemeğine gelmişlerdi.


  Münakaşay? ?smet Paşa ile ben yapt?m. Mustafa Kemal Paşa sükunetle bizi dinledi. Mustafa Kemal Paşa, Lozan'dan da ald?ğ? h?zla, ne ?ktisat Kongresi'nin ve ne de heyet-i ilmiye'nin haz?rlad?ğ? programlara ilgi göstermeyerek müthiş bir inkilap hamlesi teklif etti.
  "Hocalar? toptan kald?rmad?kça hiç bir iş yapamay?z" "Bugünkü kudret ve prestijimizle bugün bu ink?lab? yapmazsak, başka hiçbir zaman yapamay?z." ?lk Fethi Bey Grubundan sonra da Mustafa Kemal Paşa'dan işittiğim bu yeni inkilap zihniyetini ?smet Paşa bir ç?rp?da tamaml?yordu. Aradaki zaman fas?lalar? kendiliğinden ortadan kalkarak, bu üç şahsiyetin üç maddelik programlar? kulaklar?mda tekrarland?.
  1- ?slaml?k terakkiye manidir
  2-Arapoğlu'nun yavelerini Türklere öğretmeli
  3- Hocalar? toptan kald?rmal? !


  Peki ama ne olmak istiyorsunuz ? dedim. Hristiyan m?, dinsiz mi ? Hiçbirine imkan olmamakla beraber her iki yol da, hem tehlikeli hem de geridir. Münevver Hristiyanl?k alemi ilim zihniyetine daha uygun yeni bir esaslar? araşt?r?rken bizim, onlar?n köhne müessesesini benimsemekliğimiz müthiş tehlikesiyle beraber, medeniyet aleminin nefret ettiği geri bir yol olduğundan maksats?z bir hareket olur. Bir milet de, duygu birliği, itikat birliği ve menfaat birliği olmazsa, idare edenlerle edilenler aras?nda bir uçurum aç?l?r ve bu uçurum günün birinde millete mezar da olabilir. Ben her f?rsatta söylediğim gibi, dinle uğraşman?n bizi daha ziyade terakkiden al?koyacağ? ve daha ziyade geri götürebileceği kanaatindeyim. Dini olduğu gibi b?rakmal? ve hükümet ne buna tesir yapmal? ve ne de tesiri alt?nda kalmal?d?r. Biz milli istiklalimiz gibi, milli hürriyetimizi de, en mukaddes gaye tan?mal?y?z ve bunun zevkini bütün millete tatt?rmal?y?z.
  Bunun için medeni hedeflerimizde sürat, fakat içtimai gayelerimizde tekamül yolunu tutmal?y?z. Ben taasuptan uzak ve terakki sever bir insan olduğumu eserlerimle de gösterdim. Zaten yak?ndan biliyorsunuz. Din hakk?ndaki düşüncemi doğuda iken çocuklar için yazd?ğ?m "Öğütlerim" başl?kl? eserimde de üç y?l önce neşretmiş bulunuyorum. Müsaadenizle okuyay?m. Din ve Mezhep öğüdünü okudum. Sükunetle dinlediler. Hiç cevap vermediler. Bahis de kapand?.
  Mustafa Kemal Paşa'n?n büyük bir dikkat ve sükunetle beni dinleyişinden ve ara s?ra ?smet Paşa'y? süzmesinden ve ayr?l?rken de bana karş? gösterdiği samimiyetten ç?kard?ğ?m mana, beni hakl? bulduğu idi. Fakat mütalaalar?ma hak vermekle tekrar "mefküre hat?ras?na" döneceğini hiç de akl?ma getirmemiştim.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 2. #2
  Gayyur semensima - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  142

  Standart  Bu kitap timaştan mı çıkıyordu acaba?
  Ne bana yanan olur âteş-i dilden özge;
  Ne kapımı çalan olur bâd-ı sabadan gayrı...

 3. #3
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart  Paşaların Kavgası kitabı emre yayınevinden çıkıyor..
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 4. #4
  Gayyur semensima - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  142

  Standart  sağolun.
  Ne bana yanan olur âteş-i dilden özge;
  Ne kapımı çalan olur bâd-ı sabadan gayrı...

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Kuran'i Kerim Türkçe Meali ve Tefsiri (Elmalili Muhammed Hamdi Yazir)
  By Beste-i Rana in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 167
  Son Mesaj: 03.02.09, 17:35
 2. Renklerin Kavgası...
  By **Muttakİ** in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 7
  Son Mesaj: 08.10.08, 11:16
 3. Gümrüklerde ABD-MİT Kavgası
  By PirMuhammed in forum Gündem
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 14.06.08, 09:39

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0