Ayasofya’n?n Osmanl?’n?n kulland?ğ? farkl? bir ad? olduğu, Fatih’n 66 metreyi
bulan vak?fname yazd?rd?ğ? ortaya ç?kt?. ?şte Prof. Akgündüz’ün 20 bin belgeyi
inceleyerek ulaşt?ğ? bilgiler:
Ayasofya’y? ilk kez ayr?nt?l? olarak anlatan Rotterdam ?slam Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akgündüz, yap?n?n gerçek ad?n?n ise ?stanbul’un fethini
simgeleyen Fethiye Camii olduğunu söyledi.


Başta Fener Rum Patriği olmak üzere dünya Ortodokslar?’n?n bir gün âyin
yapabilme hayaliyle yaşad?ğ? ve halen müze olarak hizmet halen Ayasofya’n?n
Osmanl?’daki ad?n?n Fethiye Camii olduğu ortaya ç?kt?. Son günlerde ibadete
aç?ld?ğ? haberiyle gündeme gelen Ayasofya Camii’nin yüzlerce y?ll?k tarihini ilk
kez ayr?nt?l? olarak kitap haline getiren Rotterdam ?slam Üniversitesi Rektörü
ve Hukuk Tarihçisi Prof. Dr. Ahmet Akgündüz camiye bu ismin ?stanbul’un fethinin
bir simgesi olmas? için verildiğini söyledi. Akgündüz, “Böylece Ayasofya
Müslümanlaşt?r?lm?ş, Türkleştirilmiştir. Bu sonsuza kadar böyle gidecektir”
dedi.

66 metre vak?fname


Baz? tarihçilerin Osmanl?’da Ayasofya ile ilgili olarak 3, 4 belgeden başka
bir şeyin olmad?ğ?n? söylediklerini dile getiren Akgündüz, kitab? haz?rlarken 20
binden fazla belgeye rastlad?klar?n? belirtti. Bu belgelerden en önemlisinin ise
?stanbul’u fetheden Fatih Sultan Mehmed’in Ayasofya’n?n hizmetini düzenleyen ve
uzunluğu 66 metreyi bulan vak?fname olduğunu söyledi. Fatih’in ceylan derisine
yazd?rd?ğ? vak?fnamenin 5 metrelik bölümünün 1950′li y?llarda yurt d?ş?na sergi
için götürüldüğünü ve bir daha dönmediğini dile getiren Akgündüz, kalan?n?n ise
Tapu-Kadastro Genel Müdürlüğü Kuyud-? Kadime Arşivi’nde bulunduğunu söyledi.


Yüzde 70′i Türk


Ayasofya’n?n 1850′den beri özellikle Rusya ile paylaş?lamayan bir yap?
olduğunu dile getiren Akgündüz, “Bat? bu konuda ?srarc? ve arzuludur.
Yunanistan’da Ayasofya ile ilgili bilimsel çal?şmalara çok büyük maddi yard?mlar
yap?l?yor. Amerika’da ise Bizans Enstitüsü bu konuda yoğun bir çal?şma
içerisinde. Bizde ise bu tip çal?şmalar yurt d?ş?nda yap?lanlar? çevirmekten
öteye gitmiyor” dedi. Çal?şmalar?n? Doç. Dr. Said Öztürk ve Yaşar Baş ile
“Kiliseden Müzeye Ayasofya” ad?yla kitap haline getiren Akgündüz, Ayasofya
Camii’nin yüzde 70′inin de Türkler taraf?ndan yap?ld?ğ?n? veya elden
geçirildiğine dikkat çekti.


Vak?f Yasas?’na dikkat


Yeni Vak?flar Yasas?’n?n, cemaat vak?flar?na mülk edinme imkân? veren, geçici
9. maddesinin çok tehlikeli olduğunu dile getiren Akgündüz, “Çünkü Osmanl? da
dahil olmak üzere 600 sene boyunca hiçbir kilise veya sinagog üzerine mal
verilmemiştir. Verildi diyenler yalan söylerler. Ancak fakir bir papaz veya
haham üzerinden vak?f olabilirlerdi” dedi.


Vak?flar?n minare oyunu


“Asl? kilisedir. Öyle kalmal?d?r” demenin daha önce Bizans’a ait olan
?stanbul’u H?ristiyanlar’a vermekten hiçbir fark? olmad?ğ?na dikkat çeken ve
yurt d?ş?ndaki vakf?lar?n “Ayasofya’ya özgürlük” diye bir internet sitesi
yapt?klar?n? belirten Akgündüz, “Bak?yorsunuz fotoğraflarda Ayasofya’n?n bütün
minarelerini kesmişler, minyatürlerini kullanm?şlar. Niyet oray? geri almak”
dedi.


Atatürk imzalad?


Akgündüz, “Ayasofya’n?n 1934′te müze olmas? için verilen Bakanlar Kurulu
Karar?’n?n alt?nda Atatürk’e ait olan imzan?n sahte olduğu söyleniyor.
Araşt?rmalar s?ras?nda gördük ki Atatürk, Ayasofya müze olduktan sonra ziyaret
etmiş ve şeref defterini de imzalam?ş” dedi.


OSMANLI ARAşTIRMALARI VAKFI YAYINLADI


Osmanl? Araşt?rma Vakf? Mütevelli Heyeti Başkan? Prof. Dr. Ahmed AKGÜNDÜZ’ün
kitab? OSMANLI ARAşTIRMALARI VAKFI taraf?ndan yay?nland?.


Tel: 0212 513 40 33
Tercüman