+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 2 ve 2

Konu: Bediüzzaman'ın Menderes'e Mektupları Yassıada Mahkemesinde

 1. #1
  Ehil Üye Ebu Hasan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  38
  Mesajlar
  3.049

  Standart Bediüzzaman'ın Menderes'e Mektupları Yassıada Mahkemesinde

  Bediüzzaman'?n Menderes'e mektuplar? Yass?ada Mahkemesinde  Başbakanl?k Devlet Arşivleri geçen aylarda Yass?ada belgelerinin gizliliğini kald?rd?. 46 y?l gizli tutulan belgeler, araşt?rmac?lar için önemli bir kaynak oluşturdu. Belgelerden baz?lar? kitap haline bile getirildi. Tamamen belgelerin referans al?narak kitaplaşt?r?ld?ğ? ilk inceleme çal?şmas? “Yass?ada’n?n Karakutusu” ismini taş?yor. Yass?ada’n?n Karakutusu’nda, o günlere ait bilinmeyen çok say?da ayr?nt? ortaya ç?kart?l?yor.
  Bugüne kadar, sadece anlat?lanlardan yola ç?k?larak yorumlanabilen Yass?ada’da olup bitenler bir türlü tüm ç?plakl?ğ?yla gösterilemiyor; hat?ralara dayal? olarak ortaya konanlar dram? anlamaya yetmiyordu. Gizliliği kald?r?lan belgeler, yak?n tarihin bu en sisli günlerine ?ş?k tutacak gibi görünüyor. Gazeteci Erdal Şen’in kaleme ald?ğ? Zaman Kitap taraf?ndan yay?nlanan çal?şma, siyasete merak duysun duymas?n, bugünkü konjonktürü anlamak isteyenler için de bir yol haritas? niteliğinde. Marmara’n?n bu ?ss?z adas?nda olup bitenler değil sadece kitaptakiler; 10 y?ll?k bir dönemin nice ilginç s?rlar? da “karakutu”nun içinde. Menderes ve diğer siyasîlere ait el konulan mektuplar, fotoğraflar ve yaz?şmalar 50 y?l önce yaşanan dalgalanmalar hakk?nda önemli ipuçlar? veriyor.

  YASSIADA BELGELER?NDEN
  BED?ÜZZAMAN MEKTUPLARI ÇIKTI


  Yass?ada belgeleri aras?nda Bediüzzaman Said Nursî taraf?ndan Adnan Menderes’e gönderilen çok say?da mektup mevcut. Kitapta en geniş yer bulan bölüm de ‘Menderes-Said Nursî ilişkisi’. Cumhuriyet Arşivlerindeki c**ta mahkemesi evraklar? aras?nda Üstad Bediüzzaman Said Nursî’ye ait çok say?da mektup bulundu. Bediüzzaman mektuplar?, Menderes ve Said Nursî ilişkisine aç?kl?k getirecek öneme sahip. Demokrat Parti’nin ilk y?llar?nda yazd?ğ? mektuplarda Bediüzzaman, Menderes’i ‘?slâm kahraman?’ olarak nitelendirmiş. Baz? mektuplar?nda hükümete öneri ve uyar?larda bulunmuş. ?ktidar?n son y?llar?nda ise, Said Nursî, kendisi ve talebelerine yönelik s?k? takibattan dolay? duyduğu s?k?nt?y? Menderes’e iletmiş.
  Mektuplar, sadece Said Nursî’nin kendi yazd?klar?yla s?n?rl? değil. Kimi zaman talebeleri de mektup ve telgraf yağmuruna tutmuş hükümet üyelerini. Bediüzzaman’? yak?ndan tan?yan DP’nin parti teşkilatlar? bile, Bediüzzaman’la ilgili olumlu kanaatler içeren mektuplar göndermiş Menderes’e. Risalelere ve Said Nursî’ye karş? yap?lan takibata tepki gösteren parti teşkilatlar?ndan gönderilen mektuplar?n ortak noktas?. “Bindiğimiz dal? kesmeyelim” uyar?s?. Parti teşkilatlar? Menderes’i, “Dindar halkla aram?z? açmak isteyen kamunun içindeki memurlar ve muhalif partiler, kendileri lehine zemin haz?rlamak gayesiyle bize komplo kurmaktad?rlar. Said Nursî’ye, risalelere ve talebelerine yönelik bu gibi keyfî hareketlerin tekerrürü partimizin büyük menfaatine zarar verir” diyerek sürekli uyarm?ş.

  SA?D NURS?’N?N MENDERES’E
  “AYASOFYA’YI CAM? YAPIN” MEKTUBU


  Kitapta, Said Nursî’nin Menderes’e gönderdiği mektuplardan en ilginci, “Ayasofya’y? cami olarak ibadete aç?n” tavsiyesi olarak belirtiliyor. “Bediüzzaman’?n Ankara’y? teşrifinin devlet ricaline bildirilmesi” başl?kl? mektubun Ayasofya k?sm? şöyle: “Hem Demokrata, ezan-? Muhammedî gibi çok kuvvet vermek ve Risale-i Nur’un neşrine müsaadesi gibi çok taraftar olmak ve âlem-i ?slâma, hatta bir k?s?m H?ristiyan devletlerini de memnun etmek için Ayasofya’y? muzaharattan temizleyip, ibadet mahalli yapmakt?r. Ben ise, bu mesele için 30 sene siyaseti terk ettiğim halde, bu nokta hat?r? için Nam?k Gedik’i görmek istedim ve geldim.”

  “AMER?KA’NIN HAK?Kî DOSTLUĞU, ANCAK
  ?SLÂM?YET’LE OLAB?L?R”


  Bediüzzaman Said Nursî, “Demokratlara büyük bir hakikat? ihtar” başl?kl? bir yaz?s?nda, vatan için bekleyen üç tehlikeye işaret ettikten sonra, “Amerika’n?n hakiki dostluğu, ancak ?slâmiyet’le olabilir” tesbitinde bulunmuş. 11 Kas?m 1960’da Arapça’dan tercüme edilerek belgeler aras?na kaydedilen Said Nursî’nin yaz?s?, “Şimdi Kur’ân, ?slâmiyet ve bu vatan zarar?na üç cereyan var” olduğu belirtilirken, bu zararl? cereyanlar s?ralanm?ş.

  PART? TEŞK?LATLARINDAN MENDERES’E:
  ÜSTAD’A SAH?P ÇIKIN MEKTUPLARI


  Menderes’e ve DP grubuna parti taban?ndan Said Nursî ve risalelerle ilgili gelen y?ğ?nla mektup var. Yass?ada mahkemelerinde aleyhte delil olarak kullan?lan bu mektuplarda parti taban? Üstad’a sahip ç?k?lmas? için Adnan Menderes’e çağr? yap?yor. Hemen hepsinde; Risâle-i Nur Talebelerine yap?lan bask?n?n, muhalefetin bir oyunu olduğu ve Menderes’i Müslüman halk nezdinde gözden düşürmek için yap?lan komploya karş? uyan?k olunmas? çağr?s? dikkat çekiyor.
  Üstada sahip ç?k?lmas?yla ilgili, DP’nin farkl? il ve ilçe teşkilatlar?ndan gelen 7 mektup kitapta özetlenmiş halde.

  ÜSTAD’LA GÖRÜŞTÜĞÜ ?Ç?N F?ŞLENEN
  VEK?LLERE A?T ?ST?HBARAT RAPORLARI VAR


  Yass?ada’n?n Karakutusu kitab?nda ayr?ca Bediüzzaman’la görüşen milletvekillerinin fişlendiğini gösteren istihbarat raporlar?na da ayr?nt?l? olarak yer verilmiş.


  K?TAPTAK? D?ĞER BÖLÜMLER

  NEC?P FAZIL KISAKÜREK’TEN
  MENDERES’E 7 MEKTUP


  Ünlü şair Necip Faz?l K?sakürek’in Adnan Menderes’e ve dönemin Millî Eğitim Bakan? Tevfik ?leri’ye gönderdiği mektuplar için Yass?ada evraklar?n?n içinde ayr? bir klasör düzenlenmiş. Mektuplar?n say?s? oldukça fazla. Yass?ada’n?n Karakutusu kitab?nda bu mektuplardan 7 tanesine yer verilmiş.
  Necip Faz?l’?n mektuplar? aras?nda en çarp?c? olan?, Menderes’e ‘vekiliniz olay?m’ teklifi. K?sakürek, CHP’nin muhalefetinden bunalan Menderes’e, ‘?smet ?nönü ile başa ç?kmas? için yard?mc? olmay?’ teklif etmiş. Vekil yap?lmas? halinde Meclis’te “Demokrat Parti’nin ateş topu” olacağ?n? belirten K?sakürek, mektubunda Menderes’e, “Seçimlere gidilirse bu azim hamlede benim rolüm düşünülmeyecek midir? Neşriyat ve fiilî konuşma yolu ile bütün Anadolu’yu fethetmek benim için iş midir? Memleketim olan Maraş’tan listenizde müstakil olarak mebus ç?kacak olursam, muhalefetin surat?nda partinizi angaje etmeksizin tokatlar?n en tesirlisi bulundurulmuş olmaz m??”diye sormuş.
  Necip Faz?l, bir başka mektubunda da, “Muhalif matbuat ve partilere karş? temsil ettiğim silâh k?ymeti, haşerata karş? DDT’den daha müessir olsa gerektir. ?yice bilinmesini isterim ki, beni münevver ve entelektüel mukaddesatç?lar ve milliyetçiler topluluğunu rejiminize bağlayan biricik vas?tay?m. Ben olmad?ğ?m an, onlar da yoktur. Benim k?ymetim, olduğum zaman değil, olmad?ğ?m zaman anlaş?lacakt?r.” diyor.

  c**tA L?DER? CEMAL GÜRSEL 27 MAYIS’TAN 24 GÜN ÖNCE ORDU B?RL?KLER?NE
  ‘DARBE YAPMAYIN’ MEKTUBU YAZMIŞ


  27 May?s darbesinin lideri ve dördüncü cumhurbaşkan? Cemal Gürsel’e ait ilginç bir anekdot ortaya ç?kt?. ?htilâlin baş?na geçen Cemal Gürsel, 27 May?s darbesinden 24 gün önce tüm ordu birliklerine gönderilmek üzere kaleme ald?ğ? mektupta, ordunun darbe yapacağ? söylentilerine karş? politikadan uzak durmalar?n? istemiş ve bir nevi ‘darbe yapmamalar?n?’ tavsiye etmiş. Kara Kuvvetleri Komutanl?ğ?ndan ayr?ld?ğ?n? bildirdiği veda mektubunda Gürsel’in şu ifadeleri oldukça dikkat çekici: “Ordunun ve taş?d?ğ?n?z üniforman?n şerefini daima yüksek tutunuz. Şu s?rada memlekette esen h?rsl? politika havas?n?n zararl? tesirlerinden kendinizi korumay? biliniz. Ne pahas?na olursa olsun politikadan katiyen uzak kal?n?z. Bu, sizlerin şerefi, ordunun kudreti ve memleketin kaderi için ehemmiyeti haizdir.” Ancak Gürsel bu tavsiyelerine rağmen, 27 May?s’?n ard?ndan ihtilâlin baş?na geçiyor.

  GÜRSEL’?N DARBEDEN ÖNCE MENDERES’E
  ‘CUMHURBAŞKANI OL’ DED?Ğ? VE YARIM
  ASIRDIR SAKLANAN MEKTUBUN OR?J?NAL?


  Cemal Gürsel, Kara Kuvvetleri Komutan? iken, darbeden 24 gün önce dönemin Millî Savunma Bakan? Ethem Menderes’e mektup yazd?. Mektuptan kimseler haberdar edilmedi. ?htilâl olduktan sonra c**ta hükümeti mektubun bir k?sm?n? sansürleyip, Resmî Gazete’de yay?nlad?. Kamuoyuna aç?klanan haliyle mektup, ‘biz hükümeti zaman?nda uyard?k’ mesaj? veriyordu. Mektup bu yönüyle darbeyi meşru k?lan bir misyona sahipti. Ancak mektubun orijinali Yass?ada belgeleri aras?ndan ç?kt?. Orijinal mektubun ilk maddesinde Gürsel Menderes’e cumhurbaşkan? olmas?n? öneriyor ve şöyle diyordu: “Cumhurbaşkanl?ğ?na Say?n Adnan Menderes getirilmelidir. Bu muhterem zât? her şeye rağmen milletin çoğunluğunun sevmekte olduğuna kaniim. Bu sevgiden istifade edilerek k?r?lanlar?n gönülleri al?nmal? ve millete yeniden güven telkin edilmelidir.” Bu cümleler vatandaştan gizlendi. Cemal Gürsel’in asl?nda Menderes’i yücelttiği mektup, sansürlü haliyle, hükümeti zor duruma sokan bir metne dönüştürülmüştü. Kitapta mektubun orijinali ile Resmî Gazetede yay?nlanan hali yan yana konarak sansürün tarihî önemine dikkat çekiliyor.  Vücudunu mucidine feda et.Mukabilinde büyük bir fiyat alacaksın.Mesnevi-i Nuriye sahife 101


 2. #2
  Ehil Üye Ebu Hasan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  38
  Mesajlar
  3.049

  Standart


  Kur'ân'? Kerim bile ‘suç’ delili say?lm?şt?  Dünden devam

  SUÇLAMALARDAN
  EN KOM?K OLANLARI


  Suç delilleri aras?nda en ilgi çekenlerden biri Kur’ân-? Kerim bask?s?. Menderes’in özel ilgisiyle Almanya’dan sipariş edilen makineyle prova bask?s? yap?lan Kur’ân-? Kerim bile delil olarak say?lm?ş Yass?ada’da.
  Mahkeme dosyalar? aras?nda en fazla yer kaplayan bölümlerden biri cami yard?mlar?yla ilgili olan klasörler. Türkiye’nin bütün mezra, köy, mahalle, belde, ilçe ve vilayetinde hangi camiye ne kadar yard?m yap?ld?ğ?n?n çetelesi tek tek tutulmuş. ‘Görevi kötüye kullanma dâvâs?’ kapsam?nda aleyhte deliller kategorisinde değerlendirilen cami yard?mlar?na ait belge adedi 500’ü geçiyor.
  Menderes’e ait yakalama müzekkerelerinden biri oldukça ilginç. Belgeye göre Menderes’in muhatap kald?ğ? suçlardan birinin de kundakç?l?k olduğu anlaş?l?yor. Adnan Menderes’in tutukluluk halinin devam ettiği 28 Kas?m 1960’da hakk?nda ç?kart?lan tevkif müzekkeresinde sebep olarak şu yaz?yor: “Aleyhine isnat edilen suç: Yang?n ç?karma ve tahrip.”
  Menderes ve Bayar’?n ‘g?yaben’ yarg?land?klar? ‘at dâvâs? dosyas?’ da oldukça gülünç. Dâvâ dosyas?na göre Menderes ve Bayar kendilerine hediye edilen at?n yediği ottan dahi hesap vermiş.
  Menderes aleyhine aç?lan dâvâlardan birisi olan Örtülü Ödenek Dâvâs?’nda ileri sürülen suçlamalar dudak ?s?rt?yor. Bunlardan en ilginci bahç?vana, garsona; k?sacas? gelen misafirlere yönelik olarak Başbakanl?k temsil heyetince yap?lan cüz’i harcamalar?n bile suç say?lmas?.
  Yass?ada’n?n Karakutusu’nda bu suçlamalara ait belge ve detaylara yer veriliyor.


  MENDERES, BAYAR, ZORLU VE POLATKAN’IN AVUKATLARIYLA
  GÖRÜŞTÜRÜLMEMES?NE OLAN ?SYAN YAZILARI:


  Tutuklular?n Yass?ada yönetimine yapt?klar? ‘avukat sitemi’ oldukça etkileyici. Özellikle en ağ?r suçlamalara muhatap olan Adnan Menderes’in avukatlarla temas etmesi neredeyse imkâns?z hale getirilmiş. Tek kişilik hücresinde muhaf?zlarla bile konuşmas? yasaklanan Menderes, zaten bir tecrit halinde b?rak?l?rken, avukatlar?yla görüşememesi onu iyice çileden ç?karm?ş.
  Yass?ada’n?n Karakutusu’nda, Adnan Menderes’in kendi el yaz?s?yla yapt?ğ? talep belgeleri de geniş yer buluyor. Menderes,Yass?ada Komutanl?ğ?’na yazd?ğ? bir yaz?da, “Avukatlar?mla görüştürülmeye ne kadar muhtac?m” ifadesini kullan?yor. Başka bir yaz?s?nda, avukatlarla bir haftada ancak 15 dakika görüştüğünü belirtip, “Bu vaziyetin bendenizi nas?l bir imkâns?zl?k ve acizlik karş?s?nda b?rakt?ğ?n? izahla tasdiden içtinab ederim. Duruşma olduğu gün ve arada öğle tatillerinde avukatlar?mla görüşebilmek imkân?n?n bahş olunmas?...” diyor. Yine benzer bir dilekçede Menderes’in, “Dün avukatlarla görüşme günü idi. Benim için bu imkân olmad?. Buna ne derece muhtaç ve mecbur bulunduğumu makam?n?z?n iyi takdir edecek durumda bulunduğuna kaniim” cümleleri Yass?da’daki hukukî şartlar? göz önüne serici nitelikte.
  Menderes’le beraber idama giden Maliye Bakan? Hasan Polatkan da avukatlar?yla s?k görüşme imkân? bulamayan tutuklulardan. Menderes gibi, bu konuda dilekçe yazarak talebini ileten Polatkan, 16 Kas?m 1960’ta başlayacak olan Vinileks Dâvâs? müdafaas? için avukatlar?yla dâvâ başlamadan önce bir türlü görüşemediğinden yak?n?rken, şu cümleler dikkat çekiyor: “Avukatlar?m?n, başka üç arkadaş?n da avukatlar? olmas? münasebetiyle bana ancak beş dakika konuşma imkân? verildi. Beş dakika zarf?nda ne görüşebilme, ne müdafaaya malumat verme, ne de mütaala alma imkân? has?l olamayacağ? tabiîdir.”
  ?dam edilen diğer bir isim Fatin Rüştü Zorlu’nun 7 Ekim 1960 tarihinde el yaz?s?yla yazd?ğ? dilekçe de dâvâlar başlayacak olmas?na rağmen, avukatlar?n isimlerini bile bilmediğine ilişkin isyan var.
  Celal Bayar’?n Yass?ada Komutanl?ğ?na yazd?ğ? bir dilekçede ise, avukat?n?n yazd?ğ? müdafaanameyi bile okuyamad?ğ? belirtiliyor.

  “KESMEZSEN KEST?RMES?N? B?L?R?M”

  Mahkeme Başkan? Salim Başol ve Başsavc? Altay Egesel’in Yass?ada Mahkemelerinde san?klara yapt?klar? hakaretler iç burkucu. Duruşma tutanaklar? aras?nda Salim Başol’a ait hakaretlerden seçmeler yap?lm?ş. Yass?ada’n?n Karakutusu kitab?nda k?sa cümleler halinde verilen 70 diyalog yer al?yor. Bunlardan baz?lar? şöyle:

  - Bizim burada boş laf dinleyecek vaktimiz yok başka. (Adnan Menderes’e)
  - Sizi susturmak için başka ne yapmal?? (Adnan Menderes’in avukat? Talat Asal)
  - Kâfi. Susmazsan?z sustururum. (Zeki Eratman’a)
  - Benim sorduğuma k?sa olarak cevap vermezseniz, sözünüzü keserim, kâfi, bitti. (Adnan Menderes’e)
  - Yapmazsan yapma. Gelmiş buraya tomarlarca müdafaa yap?yor. (Hadi Hüsman’a)
  - Daima böyle lüzumsuz şeyler söylersiniz zaten. (Adnan Menderes’in Avukat? Burhan Apayd?n’a)
  - Konuşman?n şeklini, usulünü hâlâ öğrenemediniz mi? Sözünüzü kesiyorum. (Rüknettin Nasuhioğlu Müdafii Alaattin Nasuhioğlu’na)
  - Eğer ben ‘kesin’ deyince kesmezseniz kestirmesini bilirim. (Adnan Menderes’e)
  - Senin anlay?ş?n noksan m?? Sen ne iş yap?yorsun? (Şahit)
  - Öyle söz al?nmaz, burada gürültü yap?lmaz, otur yerine. Herkes söz istiyor, senin gibi değil. Hadi otur yerine! (Hüseyin F?rat’a)
  - Size san?k olarak tek kelime soruldu mu? Kaç defa söyleyeceğiz? (Milletvekili Necla Tekinel’in avukat? ?smail Hakk? Tekinel’e)
  - Öyle şey olmaz, k?sa kes, az konuş! Sen zaten diğer dâvâlarda da uzun müdafaa yapt?n. (Hasan Polatkan’a)
  - Sizi on beş dakikadan fazla dinleyemeyiz. Bizim burada boş laf dinleyecek vaktimiz yok. (Hasan Polatkan’a)
  - Diğer dâvâlarda sizin çok uzun yazd?ğ?n?z? gördüm. Lüzumsuz laflara yer veriyorsunuz. (Hasan Polatkan’a)
  - Kendi çiftliğinizin ve kendi maaş?n?z?n peşinden koşmay? bilirsiniz. (Adnan Menderes’e)
  - Eğer böyle konuşmakta ?srar ederseniz sizi susturur, d?şar? ç?kart?r?m. (Tevfik ?leri’ye. Biraz sonra Tevfik ?leri salondan ç?kart?ld?)

  SON SAVUNMASINDAN: B?Z? HAYS?YETE,
  HAYATA VE HÜRR?YETE KAVUŞTURUN


  Menderes’in idam edildiği dâvâ Anayasay? ?hlal Dâvâs?yd?. ?pe gitmeden önce son savunmas?n? el yaz?s?yla yaz?p verdi. Belgeler aras?ndan ç?kan 23 sayfal?k son savunman?n tamam?na kitapta yer verilmiş. Son savunman?n son paragraf? yürek dağl?yor:
  “Tedbirler diye düşündük, isabetli olanlar? bulamam?ş olabiliriz; hatalar?m?z neticelerle tahakkuk etmiş bulunuyor. Fakat tedbirler diye düşünürken diktatörlük peşinde değil anarşi endişesinin pençesinde ç?rp?nd?k. Ne yaz?k ki, siyaset hayat?n?n seyyal heyecan dalgalar? bizi şimdi vatana h?yanet itham?n?n pençesine atm?ş bulunuyor. On dört y?l?n muhasebesi bizi ne anayasay? tebdil ve tağyir ne demokrasiyi tahrip ve ne de vatana h?yanet etmiş olmak neticesine asla götüremez. Adalet tarihine şerefle kaydedilecek kararlar? vereceğinizden emin olarak ve adil vicdanlar?n?za s?ğ?narak, bizi haysiyete, hayata ve hürriyete kavuşturman?z? kemali hürmetle istirham etmekteyim.”


  <B>?NT?HAR TEŞEBB&#220;S&#220;NDEN SONRAK?

  Mahkemede sonuçlar?n aç?kland?ğ? gün, Menderes’in intihar teşebbüsünde bulunduğu duyuldu. ?ntihar teşebbüsünden sonra doktorlar müdahalede bulundu. Yap?lan sağl?k kontrolüyle ilgili raporlar?n detaylar? da y?llarca sakl? kald?. Doktor raporlar?na göre, Menderes’in durumu kötü olduğu için, 15 Eylül’de ?stanbul’dan takviye doktor talep edilmiş. Yaz?lan ilaçlar?n da bir süre devam etmesi gerektiği vurgulanm?ş. Ancak üzerinden 48 saat geçmeden doktorlar önce verilen raporu görmezden gelip Menderes’e sağlam raporu vermiş. Sağlam raporu, art?k idama engel bir durumun olmad?ğ? anlam?na geldiği için önemli.
  —SON—
  Vücudunu mucidine feda et.Mukabilinde büyük bir fiyat alacaksın.Mesnevi-i Nuriye sahife 101


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Müjdeli Mektuplar...
  By ŞİMŞEK MUSTAFA in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 31.12.08, 15:17
 2. Soru: Bu Mektuplar Nerede?
  By alanyali in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 82
  Son Mesaj: 04.03.08, 10:04
 3. Beni Dünyaya Çağırma - Bediüzzaman Klip+Cep Klip
  By osmanyuksel in forum Klip, Video, Film ve Animasyon
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 11.07.07, 20:41
 4. Mekkeden Gelen Mektuplar-2
  By sekeskin in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 02.08.06, 09:11
 5. Mekkeden Gelen Mektuplar-1
  By sekeskin in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 31.07.06, 23:00

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0