Ermeni tehcirinin, siyasal alanda kullan?m? 1940´lar?n baş?nda başlar. Musevî as?ll? yazar?n Musa Dağ?nda k?rk gün roman?yla yavaş yavaş gündeme taş?nmaya çal?ş?l?r. Dünya bar?ş?n? kurşunlayan tetikçilerin azmettiricileri, bugünden sonra Türk diplomatlar?n? hedef göstermişlerdi. Taşnak ve H?nçak´tan ASALA´n?n türetilmesi de bu sürecin sonundad?r. Daha doğrusu, yetmiş senden fazlad?r birileri taraf?ndan s?rt?m?za yük olarak vurulan bu hadisenin köklerine inmeden, zoraki göçün kimlerce planland?ğ?n? bilemeyiz. Van merkezli Ermeni devleti projesinin mimarlar? ermeniler miydi? Arşivler bu işin meşhur Rotschild ailesine dayand?ğ?n?, Hazar petrollerini elegeçirmek niyetiyle ermenileri kulland?klar?n? söylüyor. Ta Boston´dan Van´a gönderilen sancağ? da delil gösteriyorlar. Antranik gibi ateşli ihtilâlcilerin bu yahudî as?ll? ailenin paralar?yla Anadolu´da ve bilhassa Doğu´da kaos ç?kard?ğ?n? söyleyen kaynaklar, ister istemez günün PKK´s?na çeyrek as?rdan beri ?srail üzerinden destek veren yine amerikal? organizasyonlar? hat?ra getiriyorlar. ?lk körfez savaş?ndan bu yana Kuzey Irak´taki Kürt peşmergeleri eğiten ?srail komandolar?n?n bu işi kendi imkânlar?yla yapmalar? elbette mümkün değildi.
Ermeni tehcirini, Makedonya´daki Yahudî tehcirinden bağ?ms?z düşünenler, sanal tarihçilerin çukurlar?na düşerler. Balkan´lar daki hristiyan yahudî düşmanl?ğ?, şu bizim meşhur siyonistler ve o­nlara canla başla servis yapan dönmelerimiz gizlemeye çal?ş?yorlar. Osmanl? padişah?n? tahttan indirdikten sonra, O´nu Osmanl? yahudî şehri Selanik´teki Carls Alattini köşküne hapsedenler, elbetteki müslüman ve türk değillerdi. Balkanlar?n düşmesi üzerine Padişah?n neden alelacele Beylerbeyi saray?na getirildiğini hiç kimse sormaz. Sonra, bir iki sene içinde, ikiyüzbin yahudî ve dönmenin buradan nas?l buharlaşt?ğ?n? da kimsecikler merak etmez. Aslen yahudî olan Talat Paşa´n?n, Enver Paşa´n?n rağm?na, Edirne´den Kars´a kadar ekseriyeti masum hristiyan ermenilerini ille de Halep ve Beyrut istikâmetine neden sürdüğünü merak etmeyenler, Ermeni Tehciri´nin sebep ve faillerini öğrenmeleri imkâns?z olmaz m??
H?rsl? daima zarardad?r, darb?meseliyle Sarkozy kendi milletine ve ?rkdaşlar?na bu kanunla birlikte kötülük etmiştir. Zira ermeni meselesinde ilk şahit ve maznunlar?n Selanikli dönmelerimiz olduklar?n? belki de Niko hesaplayamad?. Türkiye ermenilerinin mülklerine, evlerine ve sosyal statülerine kimlerin konduğu kay?tlarda mevcut olduğuna göre, birilerine rağmen Türk milletini bu yetmiş senelik netameden kurtaracak babayiğit politikac?, müzakereci, ilimadam? ve gazeteciye ihtiyaç olduğu kanaatindeyim. Faturan?n as?l faillerine doğru yürüdüğünü gören şu bizim sözde muhafazakâr ve özde k?z?llar?n ateşi sönecek, Avrupa geneline yaymaya çal?şt?klar? tezgâhlar?n? hemencecik apar topar kald?racaklard?r. Bundan emin olabilirsiniz. Boğan?n k?rm?z? gördüğü gibi ?slâmî sembol ve değerlere sald?ran bu sionistlerin Musevî giysileri karş?s?nda aptallaşt?klar?n? hepiniz biliyorsunuz.
Türkiye´yi az?c?k da olsa AB´den uzaklaşt?rma uğruna Nikolay´?n çevirdiği dolaplar?n tepesine düşeceğinden emin gibiyim. Zira bu h?rsl? millet, hep maksad?n?n aksisiyle tokat yemiştir. Yaln?z yanl?ş anlaş?lmas?n. Sarkozy yahudîliğe de düşmand?r. Zira O dindeki insanî değerleri ve temel ahlâkî prensipleri kabul etmiyor. O´na k?z?l dememden maksad, O´nun ve arkadaşlar?n?n dünyada yaln?zca kaos ç?karmalar? ve y?kmalar?d?r. Yoksa hakikî yahudîleri ve musevîleri tenzih ederim.
Hristiyan dünyan?n, bu çekirge sürüsünün başta Türkiye ve ?slam alemi olmak üzere bize musallat olmalar?na yüksek sesle itiraz etmemeleri, insanl?k için bir ay?pt?r. Avrupa´daki tüm insanî ve dinî değerlerin üzerinden tank gibi geçen bu eşkiyaya karş? ?slama kuvvet vermeleri gerekenlerin susmalar?, o­nlar?n kendi felaketlerinden tam haberdar olmamalar? anlam?na m? geliyor? Bundan böyle AB, insan ithal birliği olacak. Avrupa ?rkç?l?ğ?n? savunanlar?n insanî ve islamî değerlere savaşm?ş olmalar?, insanl?ğ?n sonunu haz?rlamaya çal?şt?klar? manas?na da geliyor. Bizden söylemesi…
Selanik as?ll? ?stanbullu Prensimizin türklerin bir milyon ermeniyi katlettikleri iddias?n?n mükafat?n? nas?l elde ettiğini gördünüz mü? Zeki milletin oğlu bir taşla üç kuş vurdu: Hem tasar?ya katk?da bulundu, hem sionistlere reklam?n? yapt?rd? ve hem de Nobel´i alarak köşeyi döndü. Bravo doğrusu… Tasar? meclisten geçerken, beyaz türk romanc?m?z Nobel´i al?yor. Bir milleti ancak bu kadar aşağ?layabilirler, bunlar. Diğer taraftan O´nu tebriğe yeltenen yerlilere de yaln?zca yuh! diyorum. Müslüman ve Türk olman?n şeref ve haysiyetinin çok yüksek olduğuna inan?yorum. Ama olsun… Bundan böyle ermenilerle ilgili ithamlar? adreslerine postalayacağ?z. Bakal?m diaspora ermenilerini finanse eden çevrelerle bizdeki Selanikliler ne diyecekler. Bir katliam varsa plânlay?c?lar?, finansörleri ve azmettiricileri o­nlard?r. Tetikçi birkaç ermeni ile birkaç türk burada s?raya bile giremez.
Not: Söylediklerimizin kaynağ?n? merak edenler, ?ngiltere, Fransa ve Almanya d?şişleri bakanl?ğ? arşivlerine girebilirler. Hatta o arşivlerden derlenmiş kitaplara da ulaşabilirler.
M. Nureddin Kutan
http://www.saidnursi.de/tr/detay.php?index_id=395&isim=Gündem