?şte Abdülaziz'in kanl? gömleği...

Bileklerini keserek intihar ettiği ileri sürülen Sultan Abdülaziz'in kanl? giysileri ortaya ç?kt?. 131 y?ld?r Topkap? Saray?'n?n deposunda saklanan k?yafetler, cinayet iddias?n? artt?r?yor...
Abdullah K?l?ç'?n haberi
Sultan Abdülaziz'in ölümünden birkaç gün önce çekilmiş son fotoğraf gündemeydi. Şimdi de padişah?n 'şehadeti'nde üzerinde bulunan kanl? giysileri buldu. 131 y?ld?r saklanan k?yafetler, Topkap? Saray?'n?n depolar?nda ortaya ç?kt?. Giysiler pantolon, h?rka, dizlik, gömlek, atk? ve iç k?yafetten oluşuyor. Yanlar?nda, Sultan'?n bileklerini kestiği iddia edilen bir makas da var. Tan?t?c? etikette, "Abdülaziz'in şehadetinde üzerinde bulunan giysiler" kayd? düşülmüş. Olay?n üzerinden bir as?rdan fazla zaman geçmesine rağmen elbiseler hâlâ kan kokuyor. Padişah?n cenazesini y?kayan imam?n, "Hâlâ bileklerinden kanlar süzülüyordu, vücudunda darp izleri vard?." ifadesini doğrularcas?na k?yafetler kanlar içinde. Ancak herhangi bir y?rt?lma yok.

Resmî tarih, Sultan Abdülaziz'in 30 May?s 1876'da tahttan indirildikten dört gün sonra iki bileğini keserek intihar ettiğini yazsa da, tarihçilerin büyük bölümü öldürüldüğü konusunda hemfikir. Giysileri sand?kta saklayan Pertevniyal Valide Sultan da, oğlunun intihar ettiğine hiçbir zaman inanmad?. Hat?rat?nda, Abdülaziz'in Feriye Saray?'na gizlice sokulan üç pehlivan taraf?ndan öldürüldüğünü söyledi.

Pertevniyal Valide Sultan'?n, elbiseleri bugüne ulaşmas?n? sağlayarak tarihî gerçeklerin ortaya ç?kmas?n? amaçlad?ğ? belirtiliyor. Tarihçiler, bir insan?n her iki bileğini keserek intihar etmesinin mant?ken mümkün olmad?ğ?na işaret ediyor.

Abdülaziz dönemiyle ilgili çal?şmalar?yla tan?nan Prof. Dr. Vahdettin Engin, padişah?n öldürüldüğü kanaatini yineliyor. Serasker Hüseyin Avni Paşa ile meşrutiyet aray?ş?nda olan Yeni Osmanl?lar'?n bir olup Sultan'? katlettiğini düşünen Engin, tarihin bu belgeler ?ş?ğ?nda yeniden yaz?lmas? gerektiğini söylüyor. "Sultan Abdülaziz neden öldürüldü?" sorusunu ise şöyle cevapl?yor: "Abdülaziz'den sonra başa geçen V. Murad, aklî dengesi yerinde olmayan sağl?ks?z biriydi. Bunu herkes biliyordu. Onun başar?s?zl?ğ? halinde başa yeniden geçecek ilk isim Abdülaziz olacakt?. Darbeciler bu ihtimali göz önünde bulundurarak padişah? katletti." Tart?şmal? tarihî olaylarla ilgili kitaplar?yla tan?nan Dr. Erhan Afyoncu, "Sultan Abdülaziz'in öldürüldüğü şüphe edilmeyecek bir gerçektir. Bir bileğini kesen biri diğer bileğini nas?l keser? Bu bir kere akla mant?ğa ters. Sultan, gerek hapsedildiği sarayda gerekse bu saraya götürülürken ağ?r hakaretlere uğrad?. Sadece o değil, Harem'de yaşayan annesi, ablas? da hakaret gördü. O dönemde kimse tahttan indirilse bile padişah ailesine bunu yapmaya cesaret edemezdi. Öldürüldükten sonra padişah?n cesedi günlerce karakolda bekletildi. Bu bile çok ağ?r ve birçok soruyu içinde bar?nd?ran bir durum. Zaten padişah?n kay?nbiraderi Çerkes Hasan, bir süre sonra Hüseyin Avni Paşa'y? öldürüyor. Bu cinayet de bize padişah?n intikam?n? almak için yap?ld?ğ?n? gösteriyor." diye konuştu. Abdülmecid döneminde başlayan yenilik hareketlerini sürdüren Abdülaziz (1830-76), 14 y?l 11 ay 5 gün tahtta kald?. Mithat Paşa'n?n k?şk?rtmalar?yla üniversite öğrencileri 10 May?s 1876'da bir protesto yürüyüşü düzenledi. 30 May?s 1876 Sal? günü sabaha doğru saray Hüseyin Avni Paşa komutas?ndaki askerlerce bas?lm?ş ve Abdülaziz kans?z şekilde tahttan indirilmiştir. Abdülaziz'in tahttan indirildikten 4 gün sonra, hapis hayat? yaşad?ğ? Feriye Saray?'nda sakal?n? düzeltmek için istediği söylenen makasla bileklerini keserek intihar ettiği iddia edilse de öldürülmüş olabileceğine dair kan?tlar var.

Kanlar içindeki bu elbiseler ibret verici
Evet gerçekten de Sultan Abdülaziz'in kanl? k?yafetlerinin Topkap? Saray? Müzesi'nde saklan?yor olmas? son derece önemli. Bu her şeyden önce Osmanl?'n?n tarihe, atalar?n?n miras?na verdiği önemi gösterir. Müzecilik tarihi aç?s?ndan da fevkalade önemli bir şey. Kanlar içindeki elbise ibret verici. Kanl? bir elbiseyi atmam?ş, yakmam?ş, bugüne kadar aynen korumuşuz. Atalar?m?zdan kalan Kaş?kç? Elmas? da, bir kumaş parças? da müzeciler için değerlidir. Sultan Abdülaziz'in ölümüne gelince, intihar etti demek mümkün değil, basbayağ? öldürülmüştür. Bu kadar net.

Öldürülmeden önceki son fotoğraf da yay?nlanm?şt?
?ki y?l önce yay?nlanan Sultan Abdülaziz'in son fotoğraf?, Osmanl? sultan?na reva görülen 'aşağ?lay?c?' tavr? gözler önüne seriyordu. Saray fotoğrafç?lar?ndan Vasilaki Kargopulo taraf?ndan çekilen fotoğrafta, padişah?n giydiği k?yafetler ve arkas?nda lâubali şekilde duran saray?n alt görevlileri dikkat çekiyor. Endişeli gözlerle bir sandalye üzerinde oturan Abdülaziz'in arkas?nda duran iki görevli, sultan?n omuzuna dirsek dayam?ş şekilde poz veriyor. Fotoğraf, Bahattin Öztuncay'?n haz?rlad?ğ? "Hat?ra-i Uhuvvet: Portre Fotoğraflar?n?n Cazibesi 1846-1950" adl? kitapta yay?nlanm?şt?.
zaman