SULTAN MEHMET(FAT?H)HAN’IN GAZEL?
?mtisal-i cahidu- fillah oluptur niyetim;


Dini islâm’?n mücerret ğayretidür gayretim


Fazl? hakk? himmeti cünd-i ricalüllah ile;
Ehli küfrü serteser kahreylemektir niyyetüm;Enbiyavü evliyaya istinad?m var benum;
Lütf-i haktan dur heman ümidi fethu nusretüm;
Nefsü mal ile nola k?lsam cihanda ictihad.
Hamdü lillah var gazaya sad hezeran rağbetüm;


?y Muhammed mucizat? Ahmedi muhtar ile;


Umar?m galip ola a’day’? dine devletüm;


SULTAN MEHMET(FAT?H)HAN’IN GAZEL?SULTAN MEHMET(FAT?H)HAN’IN GAZEL?
(Bugünkü Türkçe ile)Niyetim Allah yolunda cihat etmektir.
Bütün gayretim dini islam’?n muzaffariyeti içindir.
Allah’?n inayeti,maneviyat erlerinin himmeti ile,


Ehli küfrü baştan başa gahreylemektir niyetim;


Ben peygamberlere evliyaya dayan?r?m.


Fetih ve yard?m ümidim Allah?n lütfündand?r.


Nefs ve mal ile cihat ne güzel olur;


Elhamdülillah benim gazaya çok rağbetüm var.


Ey Muhammed senin mucizelerinle,
Umar?m devletim din düşmanlar?na galip olacakt?r.