Bu bilgiler ilmi araşt?rma dergisinin 2001 y?l?ndaki ilk say?s?ndan ald?ğ?m notlardand?r.

TEK TANRIYA ?NANAN F?RAVUN 4. AMENOF?S (m.ö 1375)
Bizim M?s?t'da bildiğimiz Hz. Musa dönemindeki Firavundan önce yaşam?ş bir Firavun daha var. Firavun M?s?r'da M?s?r devletinin kral?n?n, hükümdar?n?n kald?ğ? saraya verilen ad iken sonradan hükümdarlara verilmeye başlam?şt?r. 4. Amenofis'de tek tanr?ya inan?yordu. Ancak 4. Amenofis büyük bir bask?ya maruz kald?. Bu bask?n?n sebebi çok tanr?l? dinler yerine tek tanr?l? dini getirmesi ve bir çok alanda köklü değişiklikler yapmak istemeseydi ancak buna müsaade etmediler ve Amenofis babas? öldükten sonra El-Amra kentine yerleşti. Burada “Akh-en-aton” ad?nda yeni bir şehir inşa etti. 4. Amenofis’de “Amon’un hoşnutluğu” anlam?na gelen ad?n? “Akh-en-aton” olarak yani “Aton’a boyun eğen” anlam?nda değiştirdi. Amon, M?s?r’da çok tanr?l? dinde en toteme verilen isimdi. “ATON” ise Amenofis’e göre göklerin ve yerin yaratac?s? idi. Buradan da kuvvetle muhtemel Allh’tan bahsedildiği anlaş?lmaktad?r.