* Bir zamanlar Londra Ticaret Odas?'n?n en görünür yerinde şu mealde bir tavsiye levhas? as?l?yd?: Türklerle al?şveriş et, yan?lmazs?n!


* Yine Bir zamanlar Hollanda Ticaret odas?'n?n toplant?lar?da oylar eşit ç?k?nca Osmanl?larla al?şverişi olan tüccar?n oyu iki say?l?r, onun dediği olurdu.


* Osmanl? askeri teşkilat?n? Avrupa'ya tan?tmas?yla meşhur Comte de Marsigli, yere tükürmedikleri için atalar?m?z? şöyle eleştiriyor:


"Türkler hiçbir zaman yere tükürmezler. Daima yutkunurlar. Bunun için de saçlar?nda sakallar?nda bir hararet olur ve zamanla saçlar?, kaşlar?, sakallar? dökülür.


* Frans?z müellif Motray 1700 lerdeki halimizi şöyle anlat?yor: Türk dükkanlar?nda hiçbir zaman tek meteliğim kaybolmam?şt?r. Ne zaman bir şey unutsam, hiç tan?mad?ğ?m dükkanc?lar arkamdan adam koşturmuşlar, hatta birkaç kere Beyoğlu'ndaki ikametgah?ma kadar gelmişlerdir.


* ?ngiliz sefir Sör James porter ise 1740 lar?n Türkiye'si için şunlar? söylüyor : "Gerek ?stanbul'da, gerekse imparatorluğun diğer şehirlerinde hüküm süren emniyet ve asayiş, hiçbir tereddüde imkan b?rakmayacak şekilde ispat etmektedir ki, Türkler çok medeni insanlard?r."


* Frans?z Generallerden Comte de Bonneval ise şu hükmü veriyor: "Haks?zl?k, murabalac?l?k, insiharc?l?k ve h?rs?zl?k gibi suçlar, Türkler aras?nda meçhuldür. Öyle bir dürüstlük gösterirlerki, insan çok defa Türklerin doğruluklar?na hayran kal?r.


* Frans?z müellif Dr. Brayer 1830 lu y?llar?n ?stanbulu'nu getiriyor önümüze: "Evlerin kap?s?n?n şöyle böyle kapat?ld?ğ? ve dükkanlar?n çoğunlukla umumi ahlaka itimaden aç?k b?rak?ld?ğ? ?stanbul'da her sene azami beş alt? h?rs?zl?k vak'as? ancak görülür." Ubicini Dr. Brayer'i şöyle doğruluyor: "Bu muazzam payitahtta dükkanc?lar, namaz saatlerinde dükkanlar?n? aç?k b?rak?p camiye gittikleri ve geceleri evlerin kap?s? basit bir mandalla kapat?ld?ğ? halde, senede dört h?rs?zl?k vakas? bile olmaz. Ahalisi s?rf H?ristiyan olan Galata ile Beyoğlu'nda ise h?rs?zl?k ve cinayet vak'alar? olmadan gün geçmez.