+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 3 ve 3

Konu: Ona Kulak Verilseydi Ermeni Meselesi Olmazdı

 1. #1
  Ehil Üye aşur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Mesajlar
  1.446

  Standart

  Ona kulak verilseydi Ermeni meselesi olmazd?


  Son say?s?nda Bediüzzaman Said Nursî ile Naz?m Hikmet’in Ermeni meselesindeki görüşlerini kapak yapan Nokta dergisi, “?slâmc?l?ğ?n ve solun sembol isimleri” olarak nitelediği bu iki insan?n “Ermeni meselesine kay?ts?z kald?klar?na dair genel bir kanaat” bulunduğunu yazd?ktan sonra, “Ancak şimdi anl?yoruz ki, zaman?nda sözlerini söylemişler” ifadesini kulland?. Said Nursî’nin cephede savaş?rken Ermeni kad?n ve çocuklar? kurtard?ğ?n? anlatan, Münâzarat’taki Ermenilerle ilgili bahislerden örnekler aktaran ve Mehmet F?r?nc? ile konuya dair yapt?ğ? görüşmeyi yay?nlayan dergi, Abdullah Aymaz’a atfen, “1910’larda ona kulak verilseydi, bugün geldiğimiz şu noktaya gelmemiş, soyk?r?m? tart?şm?yor olacakt?k” yorumunu yapt?.

  22.12.2006

  Yeni Asya Gazetesi

  GÖNÜL SARAYLARINDA SEVGİ HÜKÜMDAR OLSUN.
  ADALET ORDA VEZİR, HİKMET İSE YAR OLSUN

  AKM

 2. #2
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Bediüzzaman, yeni yeni keşfedilirken


  Evet, yanl?ş okumad?n?z: Yeni keşif. Yani, Üstad Bediüzzaman'?n hayatî önem kazanan baz? meseleler hakk?ndaki orijinal görüşlerinden, yaklaş?k yüz y?l sonra yeni haberdar olanlar ve bu görüşleri henüz yeni yeni keşfedenler var.
  Garip, tuhaf, ac? bir durum; ama, yine de sebep olanlar? tebrik etmek ve "Buna da şükür" demekten başka, ayr?ca demek ve ne yapmak lâz?m geldiğini, doğrusu bilemez hale geldik.

  "Nokta"ya iki noktal?k ilâve

  Söz konusu bu "yeni keşif"in kaynağ?, haftal?k Nokta dergisinin son (21–27 Aral?k 2006, say?: 8) say?s?.
  Uzun bir kesinti döneminin ard?ndan, yeni bir ekiple yeniden yay?n hayat?na başlayan Nokta dergisinin bu haftaki kapak konusu "Ermeni meselesi"ne Said Nursî ile Naz?m Hikmet'in bak?ş aç?s?...
  Pekçok noktada fikirleri uyuşmayan bu iki z?t şahsiyetin Ermeniler hakk?ndaki görüşleri, kapaktan itiraf yüklü şu ifade ile sunulmuş: "San?ld?ğ? (bildiğimiz) gibi değilmiş: Solun ve ?slâmc?l?ğ?n sembol isimleri, 'Ermeni meselesi'nde sözlerini söylemişler."
  Derginin muhtevas?nda ise, Said Nursî ile Naz?m Hikmet'in bir dönem "tehcir"e uğrayan Ermeni vatandaşlar?m?za dair yaz?p söyledikleri değişik çerçevelerle yans?t?l?yor.
  Yap?lan çal?şma güzel; kaydedilen gelişme ise, daha da güzel...
  Zira, gerek devletimiz ve gerekse halk?m?z taraf?ndan bilinmesi gereken bir hakikat, burada tarafs?z bir nazarla okuyanlar?n dikkatine sunulmuş.
  Ancak, hemen bu noktada iki önemli hususu hat?rlatma gereğini duymaktay?z.
  Birincisi: Said Nursî ile Naz?m Hikmet'in bu mesele hakk?ndaki görüşlerini ifade ettikleri tarihler as?ndaki uzun zaman fark?.
  1877 doğumlu Bediüzzaman, Ermeniler hakk?ndaki görüşlerini, ilk kez 1910'da kaleme alm?ş olduğu Münazarat isimli eserinde gayet net bir şekilde ortaya koymuş.
  1902 doğumlu Naz?m Hikmet ise, o tarihte henüz 8 yaş?nda olup, dergide söz konusu edilen "Akşam gezintisi" başl?kl? şiirini 1950'de hapisten ç?kt?ktan sonra yazm?şt?r. (Ö. Politika, 5 Haziran 2002)
  Yani, arada en az 40 y?ll?k bir zaman fark? var.
  ?kincisi: Bediüzzaman Said Nursî'nin Ermenilerle ilgili söz ve düşünceleri, sadece Nokta'da, hatta sadece Münazarat isimli eserinde yer ald?ğ? kadar?yla s?n?rl? değil.
  Onun bu mesele hakk?ndaki görüş ve yaklaş?mlar?, başl? baş?na bir kitap hacmini dolduracak kadar geniştir. Hatta, henüz gün ?ş?ğ?na ç?kmam?ş bir k?s?m resmî belgeler de var ki, bunlar?n çoğu hâlen "Devlet Arşivleri"nde muhafaza ediliyor.
  Ayr?ca, dikkatli okuyucular?m?z hat?rl?yordur. Bundan iki sene kadar evvel, bu konuda haz?rlad?ğ?m?z geniş bir dosya çal?şmas?n? yay?nlad?k. ?ki hafta kadar süren o yaz? dizisi, Türk Tarih Kurumundaki akademisyenlerin yan? s?ra, Ermeni vatandaşlar?m?z?n da hayli ilgisini çekti.

  Komşumuz Ermeniler

  Nokta dergisinde de özellikle vurguland?ğ? gibi, Said Nursî'nin Ermenilerle ilgili olarak üzerinde çokça durulacak, düşünülecek söz ve davran?şlar? var.
  Meselâ, bunlar?n bir k?sm?n? şöylece özetlemek mümkün:
  * Said Nursî, Ermenileri birlikte geçinmemiz gereken "komşu" bir millet olarak görmüş ve o şekilde kabul edilmelerini istemiş. Münazarat'ta onlardan söz ederken, "Komşuluk, dostluğun komşusudur" demiş ve onlar? uzaklaşt?rmak değil, bilâkis onlar?n fen ve san'at yönlerinden istifade edilmesi gerektiğini tavsiye etmiştir.
  * Bediüzzaman, Ermenilerin devlette vazife almalar?nda, resmî hizmette bulunmalar?nda, hatta vali ve kaymakam olmalar?nda dinen dahi bir beis görmediğini aç?k bir dille ifade etmiştir.
  * Keza, Ermenileri "z?mmî" olarak tan?mlanan diğer gayr–i müslimlerden ay?rm?ş, onlara "z?mmî–i muâhid", yani "sözleşmeli z?mmî" muamelesinin yap?lmas? gerektiğini söylemiştir. Zira onlar, Anadolu'da hem nüfuslar? milyonlar? bulan yerleşik bir kavim, hem de dâvas?n? beynelmilel/uluslararas? seviyeye taş?m?ş komşu bir millettir.
  * Birinci Dünya Harbinde gönüllü alay kumandanl?ğ? yapan Said Nursî, taraflar?n birbirini ac?mas?zca katlettiği bir atmosferde bile, Ermenilerin mâsum kesimine dokunmam?ş, imkân? dahilinde dokundurtmam?ş ve bilhassa onlar?n kad?n ve çocuklar?n? koruma alt?nda tutarak Rusya'n?n himayesindeki ailelerine götürüp teslim etmiştir.
  * Bütün bunlar gösteriyor ki, Bediüzzaman Said Nursî, Taşnak ve H?nçak gibi silâhl? örgüt mensubu d?ş?nda kalan mâsum Ermenilerin "tehcir" edilmesi, yani yerlerinden yurtlar?ndan al?narak başka diyârlara göç ettirilmesi taraftar? değildir.
  Zira bu zât?n bütün yaz?p söylediklerinden, Ermenilerin mutlak surette "komşu" olarak kabul edilmesi gerektiği neticesi ç?k?yor.
  Üstad Bediüzzaman, bu husustaki gerekçesini ise, başta kaderin tecellisi olmak üzere, ?slâm dininin ölçülerine, insanl?k tarihinin ak?ş seyrine ve bütün bunlardan al?nmas? gereken nice hikmetli derslerin mevcudiyetine getirip dayand?r?yor.

  Naz?m'la işi "dengeleme" çabas?

  Nokta dergisinde, Said Nursî'nin Ermenilerle ilgili bir asra yaklaşan orijinal görüşleri, Naz?m Hikmet'in yar?m asr? bulan görüşleriyle bağdaşt?r?larak, ortada bir "denge" vaziyeti kurulmaya çal?ş?lm?ş.
  Komünist fikirleri sebebiyle hapiste olan Naz?m Hikmet, 1950'de Demokrat Partinin iktidara gelmesinin ard?ndan serbest b?rak?ld?.
  Onun hapisten ç?kt?ktan sonra kaleme alm?ş olduğu "Akşam gezintisi" isimli şiirini, hangi y?l yazd?ğ? tam olarak bilinmiyor.
  Ayr?ca, ayn? şiirdeki Ermenilerle ilgili bölümün uzun y?llar sansürlendiği de bir vak?a.
  Bu sansür vak'as?, 2002'de Kültür Bakan? ?stemihan Talay'?n öncülüğünde ve hatta finansörlüğünde "Naz?m Hikmet'in 100. doğum y?ldönümü etkinlikleri" esnas?nda ortaya ç?kt?.
  ?şte Naz?m'?n ad? geçen şiirinden ç?kart?larak uzun y?llar sansürlenen bölümden birkaç m?sra:

  Bu y?l uzunca sürdü past?rma yaz?
  Dut ağaçlar? sarard?ysa da
  ?ncirler hâlâ yeşil
  Mürettip Refik'le sütçü Yorgi'nin
  Ortanca k?z? ç?km?şlar akşam piyasas?na
  Parmaklar? birbirine dolanm?ş
  Bakkal Karabet'in ?ş?klar? yanm?ş
  Affetmedi bu Ermeni vatandaş
  Kürt dağlar?nda babas?n?n kesilmesini
  Fakat seviyor seni, çünkü sen de affetmedin
  Bu karay? sürenleri Türk halk?n?n aln?na

  Evet, çok k?sa m?sralarla olsa bile, Naz?m Hikmet de Ermeni vatandaşlar?m?zla ilgili olarak, şüphesiz insanî bir tav?r tak?n?yor.
  Ancak, şu da bilinmeli ki, onun söyledikleri ile Said Nursî'nin konuya dair görüş ve yaklaş?mlar? aras?nda, k?yas kabul etmez derecede büyük bir hacim ve muhteva farkl?l?ğ? var.

  Dosta düşmana insanl?k dersi

  ...O muharebeler (1915, Kafkas Cephesi) esnas?nda, Ermeni fedaileri baz? yerlerde çoluk çocuğu kesiyorlard?. Buna karş? Ermenilerin çocuklar? da bazan öldürülüyordu. (Fahrî Alay Kumandan?) Bediüzzaman’?n bulunduğu nahiyeye binlerle Ermeni çocuğu toplanm?şt?. Molla Said askerlere, "Bunlara ilişmeyiniz!" diye emretti.
  Daha sonra bu Ermeni çoluk çocuğunu serbest b?rakt?; onlar da, Ruslar?n içerisindeki ailelerinin yan?na döndüler. Bu hareket Ermeniler için büyük bir ibret dersi olup, Müslümanlar?n ahlâk?na hayran kalm?şlard?.
  Bu hadise üzerine, Ruslar bizi istilâ ettiklerinde, fedai komitelerin reisleri Müslüman çoluk çocuğunu kesmek adetini b?rak?p, "Madem Molla Said bizim çoluk çocuklar?m?z? kesmedi, bize teslim etti; biz de bundan sonra Müslümanlar?n çocuklar?n? kesmeyeceğiz" diye ahdettiler.
  Molla Said, bu sûretle o havalideki binlerle mâsumlar?n felâketten kurtulmas?n? temin etmiş oldu.

  Bediüzzaman Said Nursî; Tarihçe-i Hayat, s. 99
  LAT?F SAL?HOĞLU 22.12.2006 YEN? ASYA
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 3. #3
  Pürheves HEVAL - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2008
  Bulunduğu yer
  sevmediğim bir yer
  Yaş
  32
  Mesajlar
  174

  Standart

  ona kulak verilmiş olsaydı ermeni sorunu olmazdı belkide

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. şerafettin elçi: said nursiyi dinleseydik ihtilaf olmazdı..
  By aşur in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 17.10.11, 16:34
 2. Mevlânâ Bilinseydi Terör Olayları Olmazdı
  By Bîçare S.V. in forum Gündem
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 18.12.08, 00:01
 3. Sıra Kulak Yaşınızda...
  By yasemenn in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 24.03.08, 15:36
 4. Ermeni Meselesi ve Said Nursî
  By SeRDeNGeCTi in forum Gündem
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 03.01.08, 12:18

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0