+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 2 ve 2

Konu: Kurtuluş Savaşı İçin Gönderilen Altınların Akibeti

 1. #1
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart


  Kurtuluş Savaş?, üzerinden daha bir as?r geçmeden tarihimizin karanl?k bir bölgesi haline gelmiş durumda. Bunun nas?l başar?ld?ğ? sorulunca, ister istemez 1928’de yap?lan Harf Devrimi geliyor akla. Modern dünyada bir büyük medeniyetin çocuklar? ilk defa bin küsur y?ld?r kullanmakta olduklar? ve sayesinde modern çağ için yak?t ödevi görecek “kanonlar?”, yani temel eserleri vücuda getirdikleri harfleri değiştiriyor ve Cumhuriyet’in tamamen yeni bir devlet olarak ortaya ç?kt?ğ?n? iddia ediyorlard?. Bu da kaç?n?lmaz olarak mazideki zaten karanl?k olan sayfalar?n üzerindeki gölgenin daha da kal?nlaşmas?na yol aç?yordu.
  ?şte bu karanl?k sayfalardan birisi, Milli Mücadele’ye yurt d?ş?ndan gelen para yard?mlar? meselesidir.
  Mesela Hindistan Müslümanlar?n?n dişlerinden t?rnaklar?ndan art?rarak K?z?lay’a (o zamanki ad?yla Hilal-i Ahmer Cemiyeti’ne) yapt?klar? 300 bin lira tutar?ndaki yard?m, Maliye kay?tlar?na dahi girmemiş ve Mustafa Kemal Paşa’n?n emrine tahsis edilmiştir.

  Büyük Taarruz öncesinde geçici olarak Maliye Bakanl?ğ?’n?n emrine devredilen ve düşman?n çekilirken yak?p y?kt?ğ? köylerin ahalisine dağ?t?lan bu paran?n 110 bin liras?n?n da cephe kumandanl?ğ? emrine gönderildiği biliniyor.


  Ancak savaştan sonra durumu düzelen Maliye Bakanl?ğ?, bu paray? Mustafa Kemal Paşa’ya iade etmiş, o da ?ş Bankas?’n?n kuruluş sermayesine katm?şt?.

  Bir başka deyişle, ?ş Bankas?’n?n temel harc?na, Hindistan Müslümanlar?n?n Hilafetin kurtar?lmas? için gönderdikleri paran?n, dolay?s?yla da bu fakir insanlar?n al?n terlerinin kar?şt?ğ?n? bilmek gerekir.

  Milli Mücadele’ye Rus yard?m?

  Ancak daha netameli bir yard?m, Ruslar?n, daha doğrusu o zamanlar henüz kurulmuş bulunan Sovyetler Birliği’nin yapm?ş olduğu yard?md?. Lakin bu yard?m?n kara kaş?m?z, kar gözümüz için yap?ld?ğ?n? zannedenler fena halde yan?l?r. Bu yard?m, iç isyanlar ve Avrupa menşeli Beyaz Ordular?n sarsmakta olduğu Sovyetler Birliği’nin güney s?n?r?n? güvenceye almak ve daha da önemlisi, güney s?n?r?nda ?ngiliz uydusu bir devletin kurulmas?na mani olmak kayg?lar?ndan doğan bir reel politiğin uzant?s?yd?. Kald? ki yard?mlar karş?l?ğ?nda Kâz?m Paşa’n?n Erivan (Ermenistan) seferi durdurulmuş ve Misak-? Milli dahilinde say?ld?ğ? halde güzelim Batum şehri Sovyetler Birliği’ne teslim edilmişti.

  Velhas?l bu yard?mlar bir lütuf, bir at?fet değildi. Karş?l?kl? bir anlaşman?n şartlar? gereğiydi.

  Değildi ama bu yard?m?n miktar? ve nereye sarf edildiği konusu daima kafalar? kar?şt?rm?şt?r. Anadolu’ya askeri malzeme yard?m? yap?ld?ğ?n? biliyoruz. Sabahattin Selek’in deyişiyle “Bir miktar silah, cephane ve harp arac?” al?nm?şt?. Dahas?, tutar? tart?şma konusu olsa da, 1 milyon ile 5 milyon alt?n aras?nda bir miktar nakit para da gönderilmiştir. Hatta o s?rada yurt d?ş?nda bulunan Enver Paşa’n?n bizzat Moskova’ya gidip Rus yöneticilere güvence verdiğini ve yard?m? bizzat kendisinin organize etmek arzusunu beyan ettiğini de yaz?yor kaynaklar.

  Bu nakit para işi mühim. Zira taahhütlerimizi yerine getirdikçe parti parti gönderilmiştir. Ancak bir partinin baş?na öyle bir iş gelmiştir ki, bugüne kadar bir yolsuzluk mu yoksa beceriksizlik eseri mi olduğu tam olarak anlaş?lamam?şt?r.

  Olay Sabahattin Selek’in Anadolu ?htilali (4. bask?, ?stanbul 1968, Burçak Yay?nevi, s. 133) adl? eserinde geçmektedir. Rus yard?m?n?n özeti şu kalemlerdir:

  Ruslar, üç parti hâlinde bir milyon Rus alt?n? verdiler. Bu alt?nlar:
  Ferit (Tek) Beyin Maliye Vekilliği zaman?nda iki yüz bin,
  Hasan (Saka) Beyin Maliye Vekilliği zaman?nda Beş yüz bin,
  Hasan Fehmi (Aytaç) Beyin Maliye Vekilliği zaman?nda Üç yüz bin lira olmak üzere geldi.1

  Ankara’daki Rus Büyükelçisinin isteği üzerine bu alt?nlara Ankara hükûmeti ad?na Maliye Vekili Hasan Fehmi Bey bir milyon liral?k makbuz vermiştir. ?kinci parti olarak al?nan beş yüz bin alt?n?n yüz bini, askerî müşavir olarak Moskova’ya giden Saffet (Ar?kan) ve Nuri (Conker) Beylere teslim olunarak silâh sat?n almak üzere Almanya’ya gönderilmiş, dörtyüz bin alt?n? da Yusuf Kemal Bey beraberinde Kars’a getirmiştir.

  ?şte baş?na tuhaf haller gelen yard?m, Hasan Saka’n?n Maliye Bakanl?ğ? zaman?na rastlar.


  Alman borsas?nda batan yüz bin alt?n?m?z

  Moskova’dan yüz bin alt?n? yanlar?na alan ve ikisi de asker olan Saffet Ar?kan ve Nuri Conker beyler, silah sat?n almak için doğru Almanya’n?n yolunu tutarlar. Fakat o günlerde savaştan ç?km?ş Almanya’da yüksek enflasyon vard?r ve borsa da kârl? bir yat?r?m arac? durumundad?r. Saffet ve Nuri beyler bir taraftan Kurtuluş Savaş? için silah pazarl?klar? yaparlar, öbür taraftan da bozdurup Mark yapt?klar? paray? enflasyondan koruyup değerlendirmeyi düşünürler. ?şte tam bu s?rada müteşebbis, daha doğrusu uyan?k bir Almanla tan?ş?rlar.

  Bu acar Alman borsac?, kendilerine, ellerindeki paray? çoğaltmak ve böylece ülkelerine daha fazla silah sat?n almak dururken niye boşu boşuna beklettiklerini sorar. Üstelik de enflasyon bu paray? sürekli kemirirken... Sonuçta borsada kazand?klar? parayla vatanlar?na hizmet etmeyecekler midir?

  Gayet mant?kl? gelen bu teklifi kabul eder Saffet ve Nur beyler ve meteliğe kurşun atan Milli Mücadele hareketinin paras?n? olduğu gibi borsaya yat?r?rlar. Ancak sonuç tam bir fiyasko olur. Para, o s?rada istikrars?z bir seyir izleyen Alman borsas?nda batar. Yanl?ş kâğda oynam?şlard?r. Neticede Alman borsac?n?n, borsa nedir bilmeyen askerlerimizi aldatt?ğ? anlaş?l?r. Sonuçta çar naçar, elleri boş olarak Ankara’ya döner iki askerimiz.

  Yüzde 40 zorunlu vergi anlam?na gelen “Tekâlif-i Milliye” kanunuyla fakir Anadolu halk?n?n iki ineğinden, iki çuval unundan birisine zorla el konulduğu bir dönemde tam yüz bin alt?n?n göz göre göre sokağa at?lmas?, tabiidir ki, Ankara’da büyük tepki uyand?r?r. Mesele mahkemelik olur. Fakat her nedense bir sonuç ç?kmaz. Hadisede kas?t unsuru bulunamam?ş, bir “kaza” olarak görülmüştür. Her ikisi de Atatürk’ün silah arkadaşlar? olan ve Cumhuriyet döneminde bakanl?k yapmak dahil kritik roller oynayan bu iki seçkin siman?n skandal? ört bas edilmiştir. Bugüne kadar da bunun hesab? sorulmuş değildir.

  Hala ayd?nl?ğa kavuşamam?ş ve hesab? sorulamam?ş bu hadise gibi daha niceleri yaşanm?şt?r Milli Mücadele s?ras?nda.

  Dedik ya, Kurtuluş Savaş?’m?z?n bir de karanl?kta kalm?ş, unutulmuş, daha doğrusu unutturulmuş yüzü vard?r. Bu dahi ol sahifelerden biridir.
  1 Hasan Fehmi Aytaç, Ferit Tek ve Yusuf Kemal Tengirşek Beylerle yapt?ğ?m?z görüşmelerde tespit ettik.

  Mustafa Armağan
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 2. #2
  Ehil Üye aşur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Mesajlar
  1.446

  Standart

  İş Bankasını sermayesi olarak verilen ve Hindistan Müslümanları tarafından gönderilen paralar, acab CHP ve Türk Dil Kurumu hissesi olarak mı verilmiş?

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Dünyanın akibeti ne olursa olsun...
  By fanidünya... in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 30.03.14, 07:59
 2. Kurtuluş Savaşı ezan Türkçe okunsun diye mi yapıldı? 12.12.2011
  By Bîçare S.V. in forum Kıssadan Hisseler, İbretli Öyküler
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 12.12.11, 08:12
 3. Bush'a Gönderilen Ayakkabi (!)
  By uhuvvetkar in forum Mizah
  Cevaplar: 24
  Son Mesaj: 23.12.08, 15:11
 4. Msn'den Gönderilen Virüslere Dikkat!
  By SeRDeNGeCTi in forum Bilişim Haberleri ve Bilimsel Makaleler
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 14.03.08, 15:39

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0