+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 4 ve 4

Konu: Araplar Osmanlı'yı Arkadan Vurdu mu?

 1. #1
  Yönetici SeRDeNGeCTi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  34
  Mesajlar
  5.901

  Standart

  Türklere 80 y?ld?r anlat?lan bir masal? tekrar ediyorlar. Bu masal, "Araplar ve diğer 'Müslüman kardeşleriniz' I. Dünya Savaş?'nda sizi satt?" diye başlar ve "Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur" diye de noktalan?r. Türk'ün özellikle de Müslüman dostu yoktur...

  Masal budur. Peki gerçek nedir?

  Gerçek şudur: Osmanl?'n?n çöküş döneminde Türk olmayan Müslüman unsurlar aras?nda gerçekten isyanlar başgöstermişse de, bu unsurlar?n bir bütün olarak "ihanet ettikleri" kesinlikle söylenemez. Hatta Araplar sözkonusu olduğunda, Osmanl?'ya isyan edenlerin küçük bir az?nl?k olduğunu, buna karş?l?k Arap kabilelerinin çoğunun Osmanl?l?k ve Müslümanl?k bağ?yla ?stanbul'a sadakat gösterdiklerini söyleyebiliriz.

  Kürtler ise, daha da belirgin bir sadakatle önce Osmanl? ?mparatorluğu'nu ard?ndan da Milli Mücadele'yi desteklemişler ve Müslümanl?k bağ?n?n getirdiği "kardeşlik"ten asla taviz vermemişlerdir. Ankara'n?n kendisi bundan taviz verene kadar...

  Önümüzdeki Ocak veya Şubat ay?nda Doğan Kitap taraf?ndan yay?nlanacak olan "Kürtler Nereye? Türkiye'nin Kürt Sorununun Geçmişi, Bugünü ve Geleceği" isimli kitab?mda, bu konuyu detayl? olarak inceliyorum. Burada, o kitab?n ilgili bölümünden k?sa bir pasaj aktarmakta yarar gördüm.

  Evet, gerçek, Murat Bardakç?'n?n gösterdiği gibi değil. Aşağ?daki gibi...


  "Araplar" Osmanl?'y? Arkadan Vurdu mu?

  Her Türk genci "Araplar'?n I. Dünya Savaş?'nda bize ihanet ettiğini" öğrenerek büyür. Oysa bu, ancak k?smen doğrudur. I. Dünya Savaş?'nda Mekke Şerifi Hüseyin'in ?ngilizler ile anlaşarak Osmanl?'ya isyan ettiği ve ordumuzu arkadan vurduğu doğrudur. Ama hep atlanan nokta Şerif Hüseyin'in " Araplar"?n tümünü temsil etmediği, aksine bir istisna olduğudur. Ortadoğu uzman? tecrübeli gazeteci Cengiz Çandar, "Araplar?n ihaneti" söylemi ile tarihsel gerçek aras?ndaki önemli farka şöyle işaret ediyor:

  "Mekke Emiri Şerif Hüseyin'in Hicaz'da baz? Arap bedevi kabilelerini ayakland?rarak 1916'da ?ngilizlerle işbirliği yapt?ğ? doğrudur. Ancak, Birinci Dünya Savaş? konusunda genel bir bilgisi ve fikri olan herkes, bunun 'askeri aç?dan' tayin edici bir değer taş?mad?ğ?n? bilir. ?ngilizlerin daha sonra yerine getirmediği 'bağ?ms?zl?k vaadi' ile işbirliğine çektikleri Şerif Hüseyin'in ve oğullar?n?n komuta ettiği bedevi kabileleri, Mekke-Maan hatt?nda, yani 'as?l cephenin gerisi'nde ?ngiliz kuvvetlerine yard?mc? olmuştur.
  'As?l cephe', önce Şüveyş Kanal? ve Kanal Harbi'nde Türk-Osmanl? kuvvetlerinin geri çekilmesinden sonra Filistin'de kurulmuştur. Filistin'de tek bir Arap ayaklanmam?şt?r. Suriye'de, Irak'ta, Lübnan'da Türk kuvvetlerini 'arkadan vuran' herhangi bir olay olmam?şt?r. Araplar?n ezici çoğunluğu, ?stanbul'a yani Türkiye'ye sad?k kalm?şt?r... Arabistan Yar?madas?'n?n Hicaz bölümünden Akabe'ye kadar olan 'cephe gerisi' d?ş?nda, Araplar?n Türkleri arkadan vurduğuna dair tarihte herhangi bir kay?t yoktur."(1)


  Ayn? gerçek, American-Israeli Cooperative Enterprise (Amerikan-Israil ?şbirliği Girişimi) adl? düşünce kuruluşunun başkan?, Ortadoğu analisti Mitchell G. Bard taraf?ndan da, sözkonusu kuruluşun sitesinde şöyle vurgulan?yor:

  "O dönemin romantik kurgusunun aksine, Araplar?n çoğu I. Dünya Savaş?'nda Türklere karş? müttefiklerin yan?nda savaşmad?lar. ?ngiliz Başbakan? David Lloyd George'un belirttiği gibi, Araplar?n çoğu, Türk yöneticileri için savaşt?. [Osmanl? ?mparatorluğu'na isyan eden] Faysal'?n Arabistan'daki taraftarlar?, bir istisnayd?."
  Araplar'?n topluca ihanet etmesi bir yana, baz?lar? Osmanl? ordular?n? fiilen desteklemiştir de. Konu hakk?ndaki uzmanlardan biri olan Dr. Zekeriya Kurşun'un ifadesiyle, "I. Dünya Savaş?'nda Türk ordusu ile beraber çeşitli cephelerde Türklerle omuz omuza çarp?şan Araplar?n büyük yararl?klar gösterdikleri bir hakikattir." (2)


  Arap Milliyetçiliğinin Öncüsü H?ristiyan Araplard?

  Üstteki hakikati teslim etmekle birlikte, Arap milliyetçiliğinin Osmanl?'da Türk milliyetçiliğinden daha önce geliştiğini belirtmek gerekir. Arap milliyetçiliği, 1860'larda, Suriyeli Arap entellektüeller aras?nda doğmuştu. Osmanl? ?mparatorluğu'na ve yönetimindeki "Türklere" karş? ciddi bir antipati besleyen bu entellektüellerin dikkat çekici bir yönü ise, çoğunun H?ristiyan oluşuydu. Butros El-Bustani, Faris Şadyak, Nakkaş, Corci Zeydan gibi H?ristiyan Araplar?n öncülüğünde başlayan bu harekete kat?lan Müslüman Araplar ise, çoğunlukla Bat?l? fikirleri benimsemiş seküler ayd?nlard?. Arap milliyetçiliğini geliştirirken "Araplar?n ?slam öncesi tarihlerine" ilgi duymalar?, bundan kaynaklan?yordu.

  Buna karş?l?k muhafazakar Müslüman Araplar?n çoğu, Osmanl?'ya sadakat duygular? içindeydiler. Hatta sadece Sünni Araplar değil, Irak ve Suriye'deki Şii Araplar aras?nda bile Osmanl?'ya ve Hilafet'e bağl?l?k duygusu vard?. (3) Bu konuda büyük bir otorite olan Prof. Kemal Karpat, Osmanl? ?mparatorluğu'ndaki Arap milliyetçiliğinin, H?ristiyan Araplar?nki hariç, asl?nda en son noktaya kadar "ayr?l?kç?" olmad?ğ?na dikkat çekerek şöyle demektedir:

  “Görülüyor ki Araplar?n 'milli' hareketi esas?nda ayr?l?kç? bir hareket değildi. Araplar?n birçoğu Osmanl? hükümdarlar?n? yabanc? bir sömürgeci güç olarak değil, sadece Arap kökeninden olmayan, iktidarda bir hanedan olarak görüyorlard? ve Osmanl? Devleti ve hanedan? Müslüman kald?kça ve Araplar?n hayat tarz?na sayg?l? oldukça, özlemlerini yerine getirmeye söz verdikçe ve onlar? Avrupa işgaline karş? korudukça, itaat etmekten geri kalm?yorlard?. Geçmişte şan ve şereflerini ilk hat?rlayan veya hayal edenler ve tarihlerinin modern bir versiyonunu yaratmaya çal?şanlar Müslüman değil H?ristiyan Araplard?.(4)

  K?sacas? yak?n tarihimiz, "Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur" anlay?ş?n? doğrulayacak şekilde gelişmedi.


  1) Cengiz Çandar, "Sharon'cu Vicdans?zlar-Filistin Yalanlar?", Yeni Şafak, 5 Nisan 2002
  2) Zekeriya Kurşun, Yol Ayr?m?nda Türk-Arap ?lişkileri, ?rfan Yay?nevi, ?stanbul. 1992, s. 153
  3) Kemal Karpat, ?slam'?n Siyasallaşmas?, ?stanbul Bilgi Üniversitesi Yay?nlar?, 2004, s. 379
  4) Kemal Karpat, ?slam'?n Siyasallaşmas?, s. 594

  Yazan: Mustafa Akyol


  Anlamını Bilmediğiniz Kelimelerin Üzerine Çift Tıklayınız...

  Sual: Belki onlar eski hali istiyorlar?
  Cevap: Size kısa bir söz söyleyeceğim; ezber edebilirsiniz: İşte, eski hal muhal; ya yeni hal veya izmihlâl...
  (Bediüzzaman Said Nursi)


  Ne hayal, ne kuruntu hakikat istiyorum.
  Hakikat, hakikat, hakikat istiyorum!.. (Osman Yüksel SERDENGEÇTİ)
 2. #2
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Alıntı SeRDeNGeCTi Nickli Üyeden Alıntı
  Kürtler ise, daha da belirgin bir sadakatle önce Osmanl? ?mparatorluğu'nu ard?ndan da Milli Mücadele'yi desteklemişler ve Müslümanl?k bağ?n?n getirdiği "kardeşlik"ten asla taviz vermemişlerdir. Ankara'n?n kendisi bundan taviz verene kadar...
  Alıntı SeRDeNGeCTi Nickli Üyeden Alıntı
  Görülüyor ki Araplar?n 'milli' hareketi esas?nda ayr?l?kç? bir hareket değildi. Araplar?n birçoğu Osmanl? hükümdarlar?n? yabanc? bir sömürgeci güç olarak değil, sadece Arap kökeninden olmayan, iktidarda bir hanedan olarak görüyorlard? ve Osmanl? Devleti ve hanedan? Müslüman kald?kça ve Araplar?n hayat tarz?na sayg?l? oldukça, özlemlerini yerine getirmeye söz verdikçe ve onlar? Avrupa işgaline karş? korudukça, itaat etmekten geri kalm?yorlard?. Geçmişte şan ve şereflerini ilk hat?rlayan veya hayal edenler ve tarihlerinin modern bir versiyonunu yaratmaya çal?şanlar Müslüman değil H?ristiyan Araplard?
  Allah raz? olsun.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 3. #3
  Vefakar Üye PirMuhammed - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Yaş
  29
  Mesajlar
  348

  Standart

  ?Şte Bu.demek K? Tez?mde YanilmamiŞim.yan? Şer?f HÜsey?n Ve O BÖlgede Cereyan Eden Olaylar Hakkindak? Tesp?tler?mden Bahsed?yorum.ben Bunu SÖyled?Ğ?mde Neredeyse Ben? Aforoz Edecekt? B?r?ler?(sÖzÜm Mecl?sten DiŞari).

  ..........

  Alem buğday ben saman, herkes yahşi ben yaman.
  Şah-ı Nakşibend (Kaddesallahu Sırrahu)


  esedullah


 4. #4
  Yasaklı Üye Şakird - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  194

  Standart

  Alıntı SeRDeNGeCTi Nickli Üyeden Alıntı
  Kürtler ise, daha da belirgin bir sadakatle önce Osmanl? ?mparatorluğu'nu ard?ndan da Milli Mücadele'yi desteklemişler ve Müslümanl?k bağ?n?n getirdiği "kardeşlik"ten asla taviz vermemişlerdir. Ankara'n?n kendisi bundan taviz verene kadar...
  ALLAH RAZI OLSUN AB?

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Araplar ve Türkler el ele verdiğinde...
  By YİĞİDO in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 02.09.11, 17:16
 2. Araplar Arasında Dolaşan Fıkra..
  By Gnbt44 in forum Mizah
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 30.01.09, 11:12
 3. Yeni Rektör İlk Mesajında Laf Vurdu
  By Asrisaadete-Hasret in forum Eğitim
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 21.08.08, 19:39
 4. Firak Vurdu Can Evımden!
  By harp in forum Edebiyat
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 10.04.08, 06:54
 5. Araplar Yılandan Korkmaz
  By mikerdem in forum Mizah
  Cevaplar: 7
  Son Mesaj: 05.05.07, 12:07

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0