+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 2 Sayfa var 1 2 SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 12

Konu: Latin Alfabesi,Nasıl "Türk Alfabesi" Oldu

 1. #1
  Ehil Üye Ebu Hasan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  37
  Mesajlar
  3.049

  Standart

  Günün Tarihi

  Latin alfabesi, nas?l "Türk alfabesi" oldu?

  2Aral?k 1928: Bir ay evvel yap?lan "harf ink?lâb?" h?zla yayg?nlaşt?r?ld?; bugün itibariyle de, bütün gazete yaz?lar? ve sokak isimlerinin Latin harfleriyle yaz?lmas? mecburiyeti getirildi.
  Harf ink?lâb?n?n birden yap?lmas? ve uygulamas?n?n da çok sert biçimde sürdürülmesi, tamiri ve telâfisi imkâns?z zararlara yol açt?. Milletin yüzde 99'u bir günde cahil bir duruma düşürüldü.
  Bütün ömrünü okumayla, ilim tahsili ile geçirenler, bir gün içinde "hiçbir işe yaramaz" hale getirildi.
  Zira, öyle bir ink?lâp yap?ld? ki, bununla sadece yeni harflerin okunmas? mecburiyeti getirilmedi; ayn? zamanda, eski harflerin (yani ?slâm harflerine dayal? Osmanl?can?n) de kesinkes yasaklanmas? cihetine gidildi.
  K?sacas?, eskiye ait ne varsa tarih mezarl?ğ?na gömülmeye çal?ş?ld?. Böylece 80 yaş?ndaki bir âlim, 8 yaş?ndaki çoğun bile gerisine düşürülmüş oldu.
  Harf devrimi günlerinde "orta yolu" bulma aray?şlar? çerçevesinde yap?lan "Yeniyi mecbur edelim; ama, hiç olmazsa eskiyi yasaklamayal?m" teklifleri dahi en sert şekilde yüzgeri edildi.
  ?slâm yaz?s?na "Arap yaz?s?" damgas? vurulurken, Latin yaz?s? da—hiçbir alâkas? olmad?ğ? halde—"Türk harfleri" diye yutturulmaya çal?ş?ld?.
  Oysa, Türk harfleri olsa olsa Göktürkler'in de kullanm?ş olduğu "Uygur harfleri" olabilirdi. Ki, Türkler ?slâmiyeti kabul ettikten sonra bile, bu Uygur yaz?s?n? uzun süre kullanm?şlar ve hiçbir şekilde "yasak" engeliyle karş?laşmam?şlard?r.
  Uygurcan?n terki, zamanla ve f?trî bir seyir içinde olmuştur.
  Türklerin ?slâm harflerine dayal? geliştirmiş olduklar? Osmanl?ca'y? ise, kelimenin tam anlam?yla bir "medeniyet lisan?" haline getirmişlerdir. Zaman içinde gelişen bu Osmanl?ca lisan?nda kullan?lan harf say?s? 36'ya varm?şt?.
  Bu, Türkçe'nin gerek telaffuz (fonetik) ve gerekse şekil itibariyle zirveye ulaşt?ğ?, mükemmeli yakalad?ğ? anlam?na geliyordu. Şimdi kullan?lan ve 28 harfle s?n?rland?r?lan Latin alfabesi ise, Türkçe'nin söz ve yaz? dilindeki incelik gerektiren ihtiyac?n? karş?lamaktan çok uzakt?r. NOT: Osmanl?ca olarak telif edilen Risâle–i Nur'un sür'atle intişar?, zirve noktas?na erişen Osmanl?ca'n?n yasakland?ğ? tarihlere denk düşüyor. Buna göre Risâle–i Nur, Osmanl?ca'n?n en mükemmel haliyle telif edilmiş oluyor.

  02.12.2006

  E-Posta: latif@yeniasya.com.tr


  http://www.yeniasya.com.tr/2006/12/02/yazarlar/lsalihoglu.htm
  Vücudunu mucidine feda et.Mukabilinde büyük bir fiyat alacaksın.Mesnevi-i Nuriye sahife 101


 2. #2
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Yaz?n?n başl?ğ? isabetli olmuş,Latin harflerinin Türklerle ne ilgisi var..Madem uygur alfabesini kullansayd?k,amaç kendi alfabemizi kullanmaksa..Tabi amaç başta islam düşmanl?ğ?, kendimizi kendimizden uzaklaşt?rmak,eskiye ait ne varsa silmek olduğu için..
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 3. #3
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Peki, kim yasaklad??


  Yasak” denince ilk akla gelen, elbette “kanunsuz başörtüsü yasağ?” oluyor. Ancak, “Türkiye’nin önünü t?kay?p ufkunu karartan” başka yasaklar da olmuştur. Bunlardan biri de “Osmanl?ca” ya da “eski yaz?/eskimez yaz?” dediğimiz okuma/yazma şeklidir.

  Kur’ân alfabesi ile yaz?lan ve Osmanl?ca denilen bu yaz?n?n yaz?lmas? ‘yasak’lan?nca, bir millet koca bir medeniyet kültüründen mahrum kalm?şt?r. 1928’deki “harf ink?lab?” sonras? yetişen nesil, Kur’ân alfabesi ile yaz?lan ‘Osmanl?ca’ eserleri okumay? unuttu. Aradan y?llar geçince öyle bir noktaya geldik ki, dedelerimizin özel mektuplar?n? bile okumaktan mahrumuz.
  ?şin ilginç olan yan?, bu yap?lanla uzun y?llardan beri övünülmektedir! Hatta bu konu, ilk-okula başlayan çocuklar?m?za öyle bir şekilde anlat?l?yor ki, sanki ‘yeni bir dil icad edilmiş’ ve ‘elif/be’ yerine kullan?lan ‘a, b, c’ harfleri bu ‘devrim’le birlikte dünyaya hediye edilmiş. Oysa ‘başkas?na ait’ denilmek suretiyle terk edilen ‘elif, be’nin yerine daha önceden var olan ‘latin alfabesi’ al?n?p kullan?lmaya başlanm?ş.
  Bu tercihin kültür dünyam?zda açt?ğ? yara bir yana, çocuklar?m?z?n zihninde açt?ğ? yaray? da düşünmek gerekmez mi? (“Benim çocuğum süper zekâya sahip, böyle bir bocalama yaşamad?, yap?lan işi ş?p diye ilk günde anlad?” diyenler var ise, laf?m?z olmaz. Ama bir veli olarak bu s?k?nt?y? yaşad?ğ?m? itiraf etmeliyim. Çünkü çocuklar, ‘alfabe değişikliği’ni ‘yeni bir dil icad?’ şeklinde anl?yor...)
  Tarih yaz?lar?yla tan?nan Murat Bardakç?’n?n bir soruya verdiği cevap bu konuyu gündeme taş?m?ş oldu. “Siz kendinize ‘ayd?n’ denmesine karş? ç?k?yorsunuz, neden?” şeklindeki soruyu cevapland?ran Bardakç? şöyle demiş:
  “Ayd?n demek, cahil ve hain demektir bu ülkede. Türkiye’de entelektüelliğin şart? Osmanl?ca bilmektir. Bugün ?ran bir molla rejimidir diye, laf atabilirsiniz ama ciddi bir entelektüel hayat vard?r ?ran’da. O ‘molla’ dediğiniz sar?kl? insanlar?n hepsi Doğu’yu ve Bat?’y? çok iyi bilen insanlard?r. Bizde kendi kültürünü bilmez, ?ngilizce’den okumaya çal?ş?r. Bat?’y? bilmez sadece kafa çekip ahkâm keser. Ben şunu söylüyorum: Türkiye’de Osmanl?ca bilmeyen entelektüeller cahildir. 1928 öncesi yaz?lm?ş şeyleri okuyam?yorsan?z eğer, hiç ‘okur-yazar?m’ diye geçinmeyin. Bugün bir ?ngiliz entelektüeli Shakespeare’i, Shelly’yi okur, bilir. Bizimkiler Nedim’i, Fuzuli’yi anlamaz, Şeyh Galip’i utanmadan ?ngilizcesinden okurlar. Birçok tarih kitab? hâlâ Osmanl?ca’d?r bizde. Kendi kültürünü bilmeyen entelektüel olamaz.” (Sabah Cumartesi eki, 6 Ocak 2007)
  Tesbit yüzde yüz hakl?. Ancak bir eksiği var: ‘Osmanl?ca’y? okumay?, öğrenmeyi kim yasaklad?? 1928’den önce yay?nlanan eserleri okuyam?yorsak bunun ‘suç’u sadece bizim tembelliğimizde mi? Bugünkü ilkokul kitaplar?nda dahi Osmanl?ca ‘tu kaka’ yap?lm?yor mu? Son y?llarda Osmanl?ca kurslar? aç?l?yor ve öğrenmek isteyen öğreniyor. Ancak unutulmamal?d?r ki, uzun y?llar Osmanl?ca öğrenilmesi ve Osmanl?ca kitap bas?lmas? yasakt?. Gerçekleri bilelim, çocuklar?m?za da öğretelim...

  11.01.2007 Faruk Çak?r /Yeni Asya

  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 4. #4
  Pürheves HEVAL - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2008
  Bulunduğu yer
  sevmediğim bir yer
  Yaş
  32
  Mesajlar
  174

  Standart

  Alıntı elff Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Yazının başlığı isabetli olmuş,Latin harflerinin Türklerle ne ilgisi var..Madem uygur alfabesini kullansaydık,amaç kendi alfabemizi kullanmaksa..Tabi amaç başta islam düşmanlığı, kendimizi kendimizden uzaklaştırmak,eskiye ait ne varsa silmek olduğu için..

 5. #5
  Dost müverrih - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2009
  Mesajlar
  14

  Standart

  bu dönem derste işlerken bu konuyu prof bize latin harfleriyle yeni bir Türk alfabesi oluşturulduğunu söyledi çünkü latin alfabesinde olmayan ç,i,ğ vs. harfler eklenmiş(miş) de ondan. osmanlıda da biz arap harflerinde olmayan bir kaç harf eklemedik mi? p,j,ç vs. o zaman biz de bu arap harfleriyle yeni bi Türk alfabesi geliştirdik. Atatürk'ün bir sözü war diyor ki "Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır" ecdadımızın dilini bilmedikçe ecdadı nasıl tanıyıp büyük işler yapıcazzz?????
  bugün ihtimal,yarın vaat

 6. #6
  Ehil Üye Şahide - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2008
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  9.198

  Standart Halk nasıl bir gecede cahilleşti?  1 Kasım 1928'de yapılan harf devrimi ile Türkiye'nin nasıl cahilleştirildiği gerçeği National Geographic'in o zamanki sayısında detaylarıyla anlatılmış.

  Halk nasıl bir gecede cahilleşti?

  1 Kasım 1928 tarihinden bu yana her yıl 1-7 Kasım tarihleri arası Türk Harf Devrimi Haftası olarak biliniyor.


  1 Kasım 1928'de Latin esasından alınan harfler, (Türk dilinin özelliklerini belirten işaretlere de yer vererek) "Türk harfleri" adıyla 1353 Sayılı Kanunla kabul edildi. Yazı dilinde kullanılan Arap harflerinin yerine Türk harflerinin alınmasını ifade eden Harf Devrimi yapıldı. Devrimin arkasındaki zihniyet Arap harflerinin Türk diline hiç bir zaman uymadığı görüşündeydi. Yine bu zihniyettekilerin görüşlerine göre Türkçe, Arap harfleri ile kolay yazılıp okunamıyordu. Devrimin sahipleri Harf İnkîlabının hedefini, "okuyup yazmayı kolaylaştırmak ve yaymak, modern öğretim ve eğitimin gerçekleşmesini sağlamak" olarak belirlemişti. Gelin görün ki, koca bir milleti bir gecede cahilleştirmek, tarihini ve kökenini unutturmak ve millet şuurunu onlarca yıl geriye götürmek gibi onulması güç zararlara sebep olduklarını göremeyecek kadar kördüler.


  Harf İnkılabının ilk adımı, 20 Mayıs 1928'de 1288 sayılı kanunla, Arap rakamlarının kullanılmasına son verilerek, uluslararası rakamların kabulü ile başlamıştı. M. Kemal, 9 Ağustos 1928 gecesi İstanbul'da Sarayburnu Parkı'nda düzenlenmiş bir şenlik sırasında, Harf Devrimini halka duyurmuştur. M. Kemal bu konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştır: "Arkadaşlar, güzel dilimizi ifade etmek için yeni Türk harflerini kabul ediyoruz. Arkadaşlar, bizim güzel ahenkli, zengin lisanımız (dilimiz) yeni Türk harfleri ile kendini gösterecektir. Asırlardan beri kafalarımızı demir çerçeve içinde bulunduran, anlaşılmayan ve anlayamadığımız işaretlerden kendimizi kurtarmak mecburiyetindeyiz. Lisanımızı muhakkak anlamak istiyoruz. Bu yeni harflerle behemehal pek çabuk bir zamanda mükemmel bir surette anlaşacağız ki, Milletimizin yazısıyla kafasıyla bütün medeniyet aleminin yanında olduğunu gösterecektir. Vatandaşlar, yeni Türk harflerini çabuk öğreniniz. Bütün millete, kadına, erkeğe, köylüye, çobana, hamala, sandalcıya öğretiniz"

  1 Kasım 1928'de Latin alfabesine dayalı yeni Türk Alfabesinin kabulünden sonra, 24 Kasım 1928'de yayımlanan Millet Mektepleri Talimatnamesi gereğince, yurdun her köşesinde Millet Mektepleri açılmış, halka yeni harflerle okuma yazma öğretilmiştir. M. Kemal bu çalışmalara "Millet Mektepleri Başöğretmeni" sıfatıyla katılmıştır.

  Böylesine büyük bir inkılab yaşanırken, Avrupa'nın buna verdiği reaksiyon da oldukça ilginçti. Ta o günlerde bu güne kadar batı dünyasının en prestijli dergilerinden biri olagelen National Geographic de bu devrimi İstanbul'a yolladığı bir muhabiriyle okuyucularına detaylarıyla aktarmaktaydı. National Geographic'in Ocak 1929 tarihli sayısında kapaktan bir başlıkla duyurulan haberin başlığı: "Türkiye okula gidiyor" (Turkey Goes to School) şeklindeydi.

  İstanbul'da o günlerde çekilmiş 17 adet tarihi fotoğrafla süslenen yazıyı Maynard Owen Williams kaleme almıştı. Bu önemli göreve yollanan Maynard Owen Williams, National Geographic'in ilk yurtdışı muhabiri olmak gibi bir özelliğe sahipti. Williams'ın bir diğer özelliği de çok iyi fotoğraf çekebilmesiydi. Yazısını zenginleştiren 17 fotoğrafın sırrı da işte buydu.

  Geographic'in Ocak 1929 tarihli sayısında yayınlanan tarihi yazıda, Türkiye'de yaşanan harf inkılabının etkileri yansıtılmaktaydı. Yazının girişinde maksatlı olarak Arapça'nın zorluklarından bahsediliyor ve gerçeği yansıtmayacak şekilde Arapça'da 482 harf kombinasyonu olduğu buna mukabil yeni Türk alfabesinde 29 harf olduğu ifade ediliyordu. Halbuki Arap dili alfabesi 28 harften oluşur. Bu harfleri oluşturan temel şekil sayısı ise 17'dir.

  Geographic'te yayınlanan makalede "Arap alfabesi güzel görünüyor, fakat çok zor" deniliyordu. Muhabir buna delil olarak Eyüp Sultan türbesinde yer alan kaligrafi süslemelerini orada bulunan kimsenin okuyamadığını söylüyordu. Halbuki herkes bilir ki, hat sanatı denilen Arap harfleri kaligrafisi tamamen bir süsleme sanatı olup, burada amaç okunabilirlik değil, göze hoş görünmesidir. Ancak muhabir bu türden karmaşık bir hat yazısını kimsenin okuyamamasını "Arapça'nın zorluğuna" bağlayacak kadar maksatlı bir yazı kaleme almıştı. Geographic'te yer alan haberde her yaşta Türkiye vatandaşının sanki okuma yazmayı yeni öğrenen çocuklar gibi her köşe başında kalemi ve kağıdı eline alıp ders çalıştığı yansıtılıyordu. Yine haberde, değişen Türkiye'nin üç simgesi olarak "fes ve başörtüsünden arındırılmış vatandaşlar ve yeni latin harfleri" vurgulanmaktaydı.

  http://www.sentezhaber.com/galeri.as...iID=12&sayfa=1

  Tercüme: Umut Yavuz

  Şudur cihanda benim en beğendiğim meslek
  Sözüm odun gibi olsun, hakikat olsun tek!

  Mehmed Akif Ersoy


 7. #7
  Müdakkik Üye sargenc - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Bulunduğu yer
  denizli
  Yaş
  28
  Mesajlar
  611

  Standart

  Acizane fikrim;
  Şimdi Arap alfabeleri olsaydı,
  Herkes o alfabeyi eğitim kurumlarında(okullarda) öğrenseydi,
  Kuran'ı okumak hiç kimseye zor gelmeyecekti...
  Anlamını anlamasak bile,
  Bildiğimiz harfler olduğundan
  öğrenmek için ayrı bir zahmet çekmeyecektik...
  Tüm vatandaş bu alfabeyi kullanacaktı...
  Ve insanları islama çekmek için diyecektik ki;
  Anlamasan bile aç bir sayfa oku...
  Onlar okuyacaktı ve ahengi karşısında;
  Donup kalacak ve sağ çizgiye
  Geçmek zorunda kalacaktı...
  En hayırlı genç odur ki; ihtiyar gibi ölümü düşünüp âhiretine çalışarak, gençlik hevesatına esir olmayıp gaflette boğulmayandır.

 8. #8
  Pürheves nur_hacer - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2009
  Bulunduğu yer
  Ahir-zaman
  Mesajlar
  254

  Standart

  ewet fakat arap alfabesi olsaydı kuranı anlardık öle değilmi

 9. #9
  Ehil Üye BED_RA_KA - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2007
  Bulunduğu yer
  MARMARİS
  Mesajlar
  1.200

  Standart

  Bu degerli yazılar için allah razı olsun !!!

  Zalimler için yaşasın cehennem
  hepsi geçici , hizmet kalıcı
  hepsi anlık , hizmet ömür boyu
  hepsi çocukça , hizmet mertce
  hepsi öylesine , hizmet ölesiye
  --------İNŞALLAH-------- 10. #10
  Vefakar Üye bulutbeyazi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  331

  Standart

  Alıntı nur_hacer Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  ewet fakat arap alfabesi olsaydı kuranı anlardık öle değilmi
  Yalnız arkadaşlar, arapça dili ve arap alfabesi farklı şeyler.
  Arap alfabesini bilen birisinin tam anlamıyla arapça bilmesi söz konusu değildir, dikkat edilirse yazıda osmanlıcadan bahsediliyor, bildiğiniz gibi osmanlıca arap alfabesi kullanılarak yazılıyordu, dil olarak arapça çok farklı bir şey, nasılki Türkçede ingilizcede aynı alfabeyle yazılıyor ama farklı diller
  Delikanlılık tesbih sallayıp silah çekmek değil, en delikanlısı evine ekmegini götürüp evde bekleyeni ölümüne sevmek'tir !


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. "Ene" ve "Zerre"den İbaret Bir "Elif" Bir "Nokta"dır.
  By Ene-Zerre in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 29
  Son Mesaj: 21.04.17, 20:29
 2. Hayatıyla bir "Elif" yazar, "Vav" vuslatıyla yürür, yüreği "Hu" okur..
  By gamze-i_dilruzum in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 21.04.17, 20:28
 3. Çin Alfabesi
  By zeet06 in forum Eğitim
  Cevaplar: 71
  Son Mesaj: 16.10.11, 17:38
 4. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 21.10.08, 07:04
 5. Emre Aköz Nasıl "F" Oldu ?
  By ceyhun in forum Gündem
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 08.04.08, 13:04

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Yemek Tarifleri ListeNur.de - islami siteler listesi
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0