+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 3 ve 3

Konu: Haçlı Seferleri

 1. #1
  Dost eslem_beyza - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  40

  Standart

  Haçl? Seferleri

  Papal?ğ?n teşvikiyle, H?ristiyan Avrupal?lar?n, Müslümanlara karş? tertip ettikleri seferlerin umumî ad?. En önemlisi dînî olmak üzere, siyasî, sosyal ve iktisadî sebeplere dayanan Haçl? seferlerini, Papa ?kinci Urbanus, 1095 y?l?nda toplanan Clermont Konsili’nde yapt?ğ? konuşmayla başlatm?şt?r. As?rlarca devam edip, milyonlarca insan?n can kayb?na, devletlerin y?k?l?p, ülkelerin tahrip olunmas?na sebep olmuştur.
  Doğu H?ristiyanl?ğ?n?n temsilcisi Bizans ?mparatorluğu (395-1453), 1071 y?l?nda Selçuklu Devleti (1038-1194) ile yapt?ğ? Malazgirt Savaş?'nda yenilince, Türklere Anadolu kap?lar? aç?ld?. Selçuklu ak?nc?lar?, birkaç sene içinde Ege, Akdeniz ve Marmara k?y?lar?na ulaşt?lar ve Bizans’?n başkenti olan ?stanbul’u zorlamaya başlad?lar. 1075’te Türkiye Selçuklu Devleti'ni kurup, ?znik’i başkent yapmalar?, Avrupa’n?n en büyük H?ristiyan devleti olan Bizans’? kökünden sallamaya başlad?. Bu durum Avrupal?lar? telâşa düşürdü. Çünkü Bizans’?n düşmesi Türklerin Avrupa’ya hakim olmas?na yol açacakt?. Bunun önüne geçilip, Türklerin durdurulmas? gerekiyordu. Hattâ Anadolu dahil bütün Ortadoğu’dan at?lmal?yd?lar. ?kinci büyük sebep ise, iktisadî idi. Avrupa, 11. as?rda müthiş bir fakirlik içindeydi. Krallar?n saraylar? bile taş y?ğ?nlar?ndan ibaretti. Alt?n, gümüş ve değerli madenlerin bir çoğu, Türklerin ve doğu kavimlerinin elindeydi. Avrupa, en iptidaî maddeler için bile doğuya muhtaçt?. Ziraat, çok ilkel usullerle yap?l?yordu. Sulama sistemi yoktu. Fransa, Almanya, Venedik gibi büyük say?lan Avrupa devletlerinin senelik geliri, en mütevaz? Türk beylerinin gelirlerinden azd?. Halk, önüne gelenin yağma ve talan?ndan b?km?ş, bir asilzâde veya eşk?ya taraf?ndan öldürüleceği günü bekliyordu.

  Bu s?rada Büyük Selçuklu Sultan? Melikşah vefat etmiş, iç kar?ş?kl?klar baş göstermişti. Şiî-Fat?mî Devleti, Selçuklular?n amans?z düşman? olup, H?ristiyanlar?n müttefikiydi. Bütün bunlar, Papa ?kinci Urbanus’u H?ristiyanlar? birleştirerek Müslümanlar?n üzerine sald?rtmaya teşvik ediyordu. Böylece, bu papaz, Kudüs şehrini, Türklerin elinden almak için faaliyete başlad?. Sadece Pierre L’Ermite isminde yoksul bir Frans?z keşişi, etraf?na 50.000 Frans?z toplam?şt?. Bunlar, Almanya’ya gelince, kendilerine 50.000 Alman serserisi daha kat?ld?. Macaristan’da ve Balkanlarda daha da çoğalan bu çapulcu ordusu, 1096-1270 seneleri aras?nda tertiplenen sekiz Haçl? seferinin ilk ordusu oldu.

  Birinci Haçl? Seferi (1096-1099)

  Papaz Pierre L’Ermite ve şövalye Yoksul Gautier öncülüğünde ?stanbul’a gelen bu topluluk, Bizans ?mparatoru taraf?ndan hemen Anadolu’ya geçirildi. Bunlar, doğunun zenginliklerine kap?l?p, yağma ve tahribatlar yaparak yerli ahaliye zulmettiler. Anadolu Selçuklu Sultan? Birinci K?l?ç Arslan, ?znik önlerinde bu ilk Haçl? kuvvetlerini durdurarak, k?l?çtan geçirdi. Bunlar?n arkas?ndan Aşağ? Lorraine Dükü Gedefroi Bouillon’un komutas?ndaki Haçl? ordusu yola ç?kt?. Bu orduda; birçok ünlü şövalye, soylu, kont ve dukalar vard?. Avrupa’n?n bütün imkânlar? kullan?larak haz?rlanm?ş olan bu ordu, 600.000 kişiden müteşekkildi. Almanya’n?n Rhein k?y?lar?nda 10.000 Yahudi'yi k?l?çtan geçiren bu Haçl? ordusu, ?stanbul’a doğru gelirken, ülkesinde de yağma ve katliam yap?lmas?ndan endişe eden Bizans ?mparatoru Aleksios Komnenos, onlarla anlaşt?. Haçl?lar, erzak ihtiyaçlar?n?n temini karş?l?ğ?nda, Anadolu’da ald?klar? yerleri Bizans’a vereceklerdi. Antlaşma sonras? Anadolu’ya geçen Haçl?lar, 1097 senesi May?s ay?nda Türkiye Selçuklular?n?n başşehri ?znik’i kuşatt?lar. Kanl? çarp?şmalar iki taraftan da ağ?r kay?plara sebep oldu. Alt? yüz bin kişilik Haçl? ordusu karş?s?nda verdiği kay?plara dayanamayan Birinci K?l?ç Arslan, çarp?şarak geri çekildi. ?znik, Bizans’?n eline geçti. Eskişehir istikametinden Anadolu’ya giren Haçl? ordusuna karş? Sultan Birinci K?l?ç Arslan (1092-1107), y?pratma savaşlar?na başlad?. Anadolu’da Haçl?lar? en stratejik bölgelerde yakalay?p, âni bask?nlarla imha hareketlerine girişti, pek çoğunu k?rd?.

  Haçl?lar?n yan?nda, Bizans ?mparatoru da, durumdan faydalanarak Türkiye Selçuklular?n?n bat? bölgelerindeki topraklar?n? işgal etti. Ermeniler ise, Türklerin Haçl?larla uğraşmalar?n? f?rsat bilip, Toroslar'a bir müddet hakim oldular. Alt? yüz bin kişilik kuvvetle Anadolu’ya geçen Haçl?lar, Türklerin imha hareketi sonucu, Antakya Kalesi önlerine geldiklerinde 100.000’e inmişti. 1097 y?l? Ekim ay?nda Antakya’y? kuşatan Haçl?lar, kale içindeki H?ristiyan ahaliden birinin ihaneti sonucu, dokuz ay sonra, Haziran 1098’de şehre girebildiler. Musul Atabeği Kürboğa Beyin kumandas?ndaki Müslüman-Türk ordusu, Antakya’y? Haçl?lardan geri almak için teşebbüse geçti. Fakat şehir al?nmak üzereyken aralar?nda ç?kan fitne, başar?s?zl?ğa yol açt?. Haçl?lar, yapt?klar? huruç hareketiyle, bu Müslüman ordusunu dağ?tt?lar.

  Antakya’y? alan Haçl?lar, k?rk bine düşen kuvvetleriyle Kudüs’e hareket ettiler. Şiî-Fat?mîlerin elinde olan şehir, k?sa sürede Haçl?lar?n eline geçti. Müslüman, Musevî ve H?ristiyanlar?n yaşad?ğ? ve her üç din mensuplar?nca da kutsal olan Kudüs, Haçl?lar?n eline geçince, büyük bir katliama uğrad?. Yetmiş bin Müslüman ve Yahudi'yi, mabetlere s?ğ?nan kad?nlar ve çocuklar dahil, ac?mas?zca k?l?çtan geçirdiler. Şehrin sokaklar?, kan ve cesetlerden geçilmez oldu.

  Birinci Haçl? Seferi neticesinde Kudüs’te Katolik Latin Krall?ğ?, Antakya ve Urfa’da birer Haçl? devleti kuruldu. H?ristiyanlar Ortadoğu’yu bu vesile ile tan?y?p, Doğu Akdeniz k?y?lar?na yerleştiler. Müslümanlarca Mekke ve Medine’den sonra en mukaddes şehir olan Kudüs’ün, Şiî-Fat?mîlerce Haçl?lara teslimi, büyük üzüntüye yol açt?. Müslümanlar, Haçl?lar? Ortadoğu’dan atmak için hemen teşebbüse geçtiler. 1144 senesinde Musul Atabegi ?mâdeddin Zengî, Urfa’y? geri ald?. Bu durum ?kinci Haçl? Seferine sebep oldu.

  ?kinci Haçl? Seferi (1147-1149)

  Urfa’n?n Müslümanlar taraf?ndan geri al?nmas? üzerine, papa Eugenius’un teşviki ve papaz Saint Bernard’?n propagandas? neticesinde ?kinci Haçl? Seferi başlat?ld?. Seferin komutanl?ğ?n?, Yedinci Louis ile Almanya ?mparatoru Üçüncü Konrad yap?yordu. Alman ?mparatoru komutas?nda 75.000 kişilik ilk kafile, Konya Ovas?na geldi. Bu ordu, Türkiye Selçuklular? Sultan? Birinci Mesud taraf?ndan imha edildi. Alman ?mparatoru, can?n? zor kurtararak, beş bin kişiyle ?znik’e s?ğ?nd?. Fransa Kral? Yedinci Louis, 150.000 kişi ile yola ç?kt?. Alman ?mparatorunun geriye kalm?ş döküntü kuvvetleriyle ?znik’te birleşti. Bu kalabal?k orduya karş? meydan muharebesi yapmay? uygun bulmayan Sultan Mesud, Haçl?lar?, Toroslar geçidine çekti. Burada büyük kay?plara uğrat?lan Haçl?lar?n art?klar?, Antakya’ya s?ğ?nd?lar. Şam’? muhasara ettilerse de, Türkler taraf?ndan mağlup edildiler.

  Üçüncü Haçl? Seferi (1189-1192)

  Selahaddin Eyyubî, Şiî-Fat?mî Devletini ortadan kald?r?p, Eyyubî Devleti'ni kurduktan sonra, Haçl?lara karş? harekete geçti. 1097 senesinden beri Haçl?lar?n elinde bulunan Kudüs’ü, 1187 senesinde Hattin Zaferinden sonra ele geçirdi. H?ristiyanlar?n birkaç k?y? şehir hariç, Ortadoğu’dan at?lmalar?, Avrupal?lar? endişelendirdi. Papa Üçüncü Clemens’in teşvikiyle Fransa ve ?ngiltere Krallar? ile Alman ?mparatoru, Üçüncü Haçl? Seferine kat?ld?lar. Sonu hezimet olmas?na rağmen, Avrupa’n?n en ünlü kral, imparator ve kumandanlar?n?n kat?ld?ğ? bu sefer, meşhurdur.

  Alman ?mparatoru Friedrich Barbarossa, kara yolu, Frans?z Kral? Philippe Auguste ile ?ngiliz Kral? Arslan Yürekli Richard, deniz yoluyla hareket ettiler. Alman ?mparatoruna, Türkiye Selçuklular? Sultan? ?kinci K?l?ç Arslan, elçileriyle Anadolu’ya girmemesini teklif etmişse de, kabul etmedi. Türkleri dinlemeyen ?mparator Friedrich Barbarossa, ordusunun büyük bir k?sm?n? Selçuklu askerlerinin elinde kaybetti. Sonunda, Akdeniz’e ulaşamadan nehirde boğuldu. Başs?z kalan ve ağ?r zayiat veren haçl?lar, perişan bir vaziyette Filistin’e ulaşt?lar. ?ngiltere Kral?, deniz yoluyla K?br?s’a var?p, Bizans valisini adadan kovarak Latin Krall?ğ?n? kurdu. K?br?s’tan Akka’ya geçen Arslan Yürekli Richard ve deniz yoluyla Akka’ya varan Frans?z Kral?, uzun süren muhasaradan sonra kaleyi ald?. Kudüs’ü yeniden almak için savaşt?larsa da muvaffak olamad?lar. Fransa ve ?ngiltere krallar?, ac? tecrübeler ve ağ?r kay?plar neticesinde, Kudüs’ü alamayacaklar?n? anlay?nca, ülkelerine döndüler.

  Dördüncü Haçl? Seferi (1204)

  Papa Üçüncü Innocentius’un çağr?s?, Foutges de Neville’nin propagandas? neticesinde Bonifacio’nun tertip ettiği bu Haçl? seferine Almanya ?mparatoru Alt?nc? Heinrich kat?ld?. Papan?n itiraz etmesine rağmen Haçl?lar, Venedik gemileriyle ?stanbul önüne geldiler. 1204 y?l?nda, Ortodoks Bizansl?lardan ?stanbul’u ald?lar. Şehrin zenginliği, Katolik H?ristiyanlar? şaşk?na döndürdü. ?stanbul’u yağmalay?p, tahrip ettiler. Dindaşlar?na her türlü zulmü, her çeşit kötülüğü yapt?lar. Bizans ?mparatoru, taht?n? ?stanbul’dan ?znik’e taş?d?. Bu olay, Bizans tarihinde ilk defa oluyordu. Nihayet ?stanbul’da 1261 senesine kadar devam eden “Latin ?mparatorluğu” kuruldu. Bu sefer sonunda Venedik ve Ceneviz Devletleri, Yak?ndoğu’da, büyük nüfuz ve toprak parçalar? elde edip zenginleştiler. Haçl?lar, dindaşlar? olan ?stanbul’un Ortodoks H?ristiyanlar?na, çok zulüm ve eziyet yapt?lar. ?stanbul’un sanat eserleri, zengin olmak h?rs?yla tahrip edildi, evler yağmalan?p, binlerce ?stanbullu, şehrin tarihinde görülmemiş, insanl?k d?ş? tecavüzlere uğrad?, soyuldu ve işkenceyle öldürüldü. Dördüncü Haçl? Seferinden, Müslümanlardan ziyade, Ortodoks H?ristiyanlar zarar gördü.

  Beşinci Haçl? Seferi (1217-1221)

  Papa Üçüncü Honorius’un teşvikiyle Macar Kral? ?kinci Andrias, Kuzey Avrupa’dan gelen Haçl?larla, 1217 senesinde Akka’ya geldi. Kral Andrias, Müslümanlar karş?s?nda dayanamay?nca, geri döndü. Geride kalanlar Dimyat’a sald?r?p, şehri ald?lar. Daha sonra Kahire’ye yöneldilerse de Eyyubîler taraf?ndan bozguna uğrat?l?p, dağ?t?ld?lar.

  Alt?nc? Haçl? Seferi (1228-1229)

  Papa Dokuzuncu Gregorius’un teşvikiyle Alman ?mparatoru Üçüncü Frederich taraf?ndan tertip edildi. Alman ?mparatoru Kudüs’e kadar geldi. Eyyubî Sultan? Melik Kâmil’in d?ş bask?lardan bunald?ğ? bir devrede, Haçl?lar?n Kudüs’e gelmeleri antlaşma zemini doğmas?na sebep oldu. Antlaşma ile Kudüs Haçl?lar?n eline geçti. Fakat Türkler taraf?ndan mağlup edilmeleri sonucunda şehir, tekrar Eyyubîlere teslim edildi.

  Yedinci Haçl? Seferi (1248-1254)

  Kudüs’ün Müslümanlar taraf?ndan al?nmas? üzerine, Fransa Kral? St. Louis taraf?ndan tertip edildi. M?s?r’da yeni kurulan Memlûklular, Haçl?lar?, 1250 senesinde, Mansûre Meydan Muharebesinde mağlup edip, Fransa Kral?n? da esir ald?lar. Haçl?lar dağ?ld?. St. Louis, Dimyat’? Müslümanlara verip ülkesine döndü.

  Sekizinci Haçl? Seferi (1268-1270)

  Antakya’n?n Müslümanlar taraf?ndan fethedilmesi ve Yedinci Haçl? Seferinin öcünü almak için Fransa Kral? St. Louis taraf?ndan düzenlendi. Bu seferin hedefi, Kudüs olmay?p, Akdeniz k?y?lar?ndaki Müslüman denizciler üzerineydi. St. Louis, Tunus’a ç?kt?ysa da, salg?n hastal?ktan öldü. Fransa ordusu geri döndü. Bu sefer de başar?s?zl?kla sonuçland?.

  1096-1270 seneleri aras?nda, Müslümanlara karş? düzenlenen Haçl? seferleri sonucunda, bir tak?m Lâtin devletleri kuruldu. Bunlar, Kudüs Krall?ğ?, K?br?s Krall?ğ?, Trablus Kontluğu, Antakya Prensliği, Urfa Kontluğu, ?stanbul Lâtin ?mparatorluğu, Mora Prensliği, Atina Dukal?ğ?, Kefalonya Kontluğu, Naksos Dukal?ğ?, Saint Jean Şövalyeleri idi. Bu Lâtin devletleri, Türkler taraf?ndan ortadan kald?r?ld? ve Haçl?lardan hiçbir iz b?rak?lmad?. Fakat Haçl? seferleri, 1270 senesinde son bulmuş değildir. Her zaman H?ristiyanlar, Müslümanlara karş? askerî kuvvet birleşiminin yan?nda; siyasî, kültürel ve ekonomik alanlarda da cephe birliği içinde olmuşlard?r.

  As?rlarca devam eden Haçl? seferleri sonucu, pek çok kan döküldü ve milyonlarca insan can verdi; nice ülkeler harap oldu. Bu seferler, dinî, siyasî, sosyal, kültürel, iktisadî birçok hâdiselere sebep oldu. Müslümanlara karş? savaşa kat?lmaya teşvik için, Avrupa’da bir çok H?ristiyan tarikatlar? kuruldu. Seferlere iştirak için Avrupal?lar?n dindar?na, maceraperestine, işsiz-güçsüzüne ayr? ayr? vaadlerle propaganda yap?l?p, Müslümanlar?n karş?s?nda bütün bunlar?n boş ç?kmas? neticesinde, papal?ğ?n ve kiliselerin otoritesi sars?ld?.

  Bu seferler sonunda H?ristiyanlar, Müslümanlar? yak?ndan tan?d?lar. Harp meydanlar?nda aslanlar gibi cesurca dövüşen Müslümanlar?n, asl?nda çok merhametli, iyiliksever, misafirperver olduklar?n? yak?ndan gördüler. Müslümanlar?n, papazlar?n bahsettikleri gibi olmamas?, Avrupal? H?ristiyanlar?n daha önceki düşüncelerini değiştirdi.

  Papal?k, bu seferlerin masraflar?n? karş?lamak gayesiyle, H?ristiyanlar?n ruhanî işleri için vergi almak âdetini ç?kard?. Bulunduğu çevrenin kilisesine vergisini vermeyenler, H?ristiyanl?ktan aforoz edildi. Misyonerler faaliyetlerini art?r?p, Asya ve Afrika’da, H?ristiyanl?ğ? yaymaya çal?şt?lar.

  Haçl? seferlerine kat?lan şövalyelerin, Müslümanlar karş?s?nda güçsüzlüğü anlaş?l?nca, derebeylik idaresi zaafa uğrad?. Merkezî otoritenin hakimiyeti art?p, Avrupa’da krall?k rejimi kuvvetlendi. Köle durumundaki köylü, toprak sahibi efendilerinden arazi alarak, mal mülk sahibi oldu. Avrupa’da aralar?nda büyük eşitsizlik ve adaletsizlik uçurumu bulunan s?n?flar aras?ndaki fark, k?smen azald?.

  Doğu sanat ve medeniyetini tan?y?p, ?slamî eserlere hayran olan Haçl?lar, Müslümanlardan sanat ve teknik alanda birçok yenilikleri ve keşifleri öğrendiler. Pek çok eseri yağmalaAllahdanKorkAllahdanKorkAllahdanKorkAllahda nKorkAllahdanKork Avrupa’ya kaç?rd?lar. Bu ise, Avrupa’da ilim ve tekniğin gelişmesine sebep oldu. Müslümanlardan kâğ?t ve pusulay? da öğrenen Haçl?larda gemicilik çok gelişti. Venedik, Cenova, Marsilya, Pisa gibi Akdeniz limanlar?n?n önemi art?p, ticarî faaliyetler h?z kazand?. Bu şehirler, serbest bölgeler mahiyetini al?p, Bat? ve Doğunun ticareti gelişti.

  Haçl? seferleri neticesinde Müslümanlar, Bizansl?lar ve Yahudiler çok zarar gördü. ?slâm ülkeleri ve devletleri harap oldu. Yüz binlerce Müslüman; Anadolu, M?s?r, Suriye ve özellikle Kudüs’te k?l?çtan geçirilip, yerleşim alanlar? yağmalanarak yak?l?p y?k?ld?. Kad?nlar ve çocuklar bile hunharca öldürüldü. Haçl?lar?n k?l?c?ndan sadece Müslümanlar değil, Yahudiler, özellikle Ortodoks Bizans da nasibini ald?. ?stanbul’un zenginliğine hayran kalan Latin Katolikler, şehrin sanat eserlerini zengin olmak h?rs?yla yağmalad?lar. Ortodoks ahaliye sald?r?p mal, can ve ?rzlar?na ziyadesiyle zarar verdiler. ?stanbullular, şehri terk etmek zorunda kald?. Haçl? zulmü o kadar artt? ki, as?rlard?r ?stanbul’da bulunan Bizans ?mparatorluk taht?, şehirden ç?kar?l?p, önceden Türkiye Selçuklular? Devletinin başşehri olan ?znik’e taş?nd?. Bizansl?lar, 1261 senesinde ?stanbul’u Haçl?lardan geri ald?lar.

  Haçl? seferleri sonucunda, ?slâm medeniyetini tan?yan Avrupa’da, ilim ve teknikte gelişmeler olup, merkezî otoritenin kuvvetlenmesi yan?nda, Müslümanlara karş? as?rlarca devam edecek askerî, siyasî, iktisadî ve kültürel politikan?n da tespit edilip, safha safha tatbikine sebep olmuştur.

  Osmanl? Devleti'ne ve diğer Müslüman devletlere karş?, 1364 S?rps?nd?ğ?, 1389 Birinci Kosova, 1396 Niğbolu, 1444 Varna, 1448 ?kinci Kosova, 1453 ?stanbul, 1538 Preveze, 1571 K?br?s, 1683 Viyana Kuşatmas?, Osmanl? Devletinin y?k?lmas? ve 1919-1922 ?stiklal mücadelemizde Haçl?lar ittifak edip, Müslümanlara karş? cephe ald?lar. Hattâ Kudüs’ün elimizden ç?kmas? üzerine, müttefikimiz olan Almanlar, bayram yapt?lar.

  Bat?l?lar?n geçen as?rlarda ve günümüzde, ?slâm ülkelerine karş? tatbik ettikleri yay?lmac?l?k ve sömürgecilik hareketleri, ?slâm dinine sald?rmalar? ve Müslümanlar? dinlerinden uzaklaşt?rmak için yapt?klar? bütün dejenerasyon faaliyetleri, geçmişteki Haçl? seferlerinin, hâlen soğuk savaş, kültürel ve ekonomik savaş olarak devam ettiğini göstermekte, bugün bile pek çok eserimiz çal?narak bat?ya kaç?r?lmaktad?r. Aksine, bat?dan ülkemize kaç?r?lm?ş bir tek eser bile görülmemiştir. Bat?, her hususta bunu bugün bile tatbik etmektedir.
  ALLAH'IM BENİ SENDEN UZAKLAŞTIRACAK SEVGİYİ KALBİMDEN SÖK AL.BENİ SANA YAKLAŞTIRACAK SEVGİYİ KALBİME VER.

 2. #2
  Gayyur mardynli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Mardin
  Mesajlar
  129

  Standart

  Rengi Açık Yazmışsın Okuyana kadar gözüm ağrıdı Biraz Koyu renklerl kullanabilirmisin
  Ey kendini insan bilen insan! kendini oku. yoksa, hayvan ve camid hükmünde insan olmak ihtimali var.

 3. #3
  Yönetici SeRDeNGeCTi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  34
  Mesajlar
  5.901

  Standart

  Alıntı mardynli Nickli Üyeden Alıntı
  Rengi Aç?k Yazm?şs?n Okuyana kadar gözüm ağr?d? Biraz Koyu renklerl kullanabilirmisin
  San?r?m oldu...
  Anlamını Bilmediğiniz Kelimelerin Üzerine Çift Tıklayınız...

  Sual: Belki onlar eski hali istiyorlar?
  Cevap: Size kısa bir söz söyleyeceğim; ezber edebilirsiniz: İşte, eski hal muhal; ya yeni hal veya izmihlâl...
  (Bediüzzaman Said Nursi)


  Ne hayal, ne kuruntu hakikat istiyorum.
  Hakikat, hakikat, hakikat istiyorum!.. (Osman Yüksel SERDENGEÇTİ)
+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0