Konu Kapatılmıştır
1. Sayfa - Toplam 16 Sayfa var 1 2 3 11 ... SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 160

Konu: Hz. Fatma'nın (s.a) Evine Saldırı

 1. #1
  Dost doğrularla birlikte - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2008
  Mesajlar
  49

  Standart Hz. Fatma'nın (s.a) Evine Saldırı

  S.A. muhterem kardeşler


  Yakubî der ki: Ebu Bekir ölüm döşeğinde diyordu ki:
  Dünyada üç şey dışında hiçbir şeye üzülmedim; keşke bu üçünü yapmasaydım: ...Keşke bana karşı savaş için kapan*mış olsaydı bile, Fâtıma'nın evinin kapısını açmasaydım...
  Yakubî, Ebu Bekir'in bu alandaki sözünü kendi Tarih 'inde şöy*le kaydeder:
  Keşke Resulullah'ın kızı Fâtıma'nm kapısını, bana karşı savaşa hazırlanmak için kapanmış olsaydı bile, açıp adamla*rı içeri saldırtmasaydım.2

  Hz. Fatma'nın (s.a) Evine Saldırı
  Meşhur tarihçiler Ebu Bekir'in emriyle Hz. Fâtıma'nm (s.a) e-vine saldıranların şunlar olduğunu kaydederler:
  1- Ömer b. Hattab, 2- Halid b. Velid,3 3- Abdurrahman b. Avf,
  1-Ensabu'l-Eşraf, Belazurî, el, s.587.
  2-Tarih-i Taberî, c.2, s.619 ve Avrupa baskısı, c.l, s.2140 Ebu Bekir'in ölümünden bahsederken; Murucu'z-Zeheb, Mes'udî, c.l, s.414; İbn Abdurab-bih, c.3, s.69, Ebu Bekir'in kendisinden sonra Ömer'i hilâfete geçirilmek iste*melinden bahsederken; Kenzü'l-Ummal, c.3, s.135; Muntehab-ı Kenz, c.2, s. 171 el-İmametu ve's-Siyase, c.l, s.18; Kâmil-u Muberred, İbn Ebi'l-Hadid'in Şerhu Nehci'l-Belâğa'sının nakline göre, c.l, s.130-131; es-Sakife, Cevheri, Şer*hu Nehci'l-Belâga'nm rivayetine göre, c.9, s.130; Lisanu'l-Mizan, c.4, s.189; Tarih-i İbn Asâkir, Ebu Bekir'in biyografisinde; Mir'atu'z-Zaman, Sıbt b. Cev-zî; Tarih-i Zehebî, c.l, s.388 ve el-Emali, Ebu Ubeyde, s.131. Bu kitapta Ebu Bekir'ia sözleri şöyle geçer: "Yapmamam gerektiği hâlde yaptığım üç şey falan ve filan şeydir." Ama, falan ve filan işin ne olduğunu söylememiştir! Ebu U-beyd, "Ben bunun ne olduğunu söylemek istemiyorum." demiştir.
  3-Ebu Süleyman Halid b. Velid b. Muğiyre b. Abdullah b. Ömer b. Mah-zum el-Kureşî'nin annesi, Haris b. Hazen el-Hilâliyye'nin kızı ve Resulullah'm eşi Meymune'nin kız kardeşi Lübabe'dir. Halid, Hudeybiye Barışı'ndan sonra Medine'ye hicret etmiş ve Mekke fethine katılmıştır. Ebu Bekir, ordunun ku*mandanlığını ona vermiş ve onu "Allah'ın Kılıcı" anlamında "Seyfullah" diye adlandırmıştır. Halid 21 veya 22 yılında Humus şehrinde veya Medine'de ve*fat etmiştir, bk. el-İstiab, c.l, s.405-408.

  4- Sabit b. Kays Şemmas,1 5- Ziyad b. Lübeyd,2 6- Muhammed b. Mesleme,3 7- Zeyd b. Sabit,4 8- Seleme b. Selamet b. Vakş,5 9- Sele*me b. Eşlem,6 10- Useyd b. Huzeyr.7
  Ulema bu şahısların Hz. Fâtımatu'z-Zehra'mn (s.a) evine saldı*rıp nasıl içeri girdiklerini ve oraya sığınanlara nasıl davrandıkları*nı şöyle kaydederler:
  Başta Ali b. Ebu Talib ve Zübeyir olmak üzere Ebu Bekir'e biat
  1-Sabit b. Kays b. Şemmas b. Züheyr b. Malik b. İmrau'1-Kays b. Malik b. Salebe b. Kâ'b b. Hazrec el-Ensarî: Uhud Savaşı'na ve Resulullah'm (s.a.a) di*ğer savaşlarına katılmış ve Yemame Savaşı'nda Halid'in yanında öldürülmüş*tür, bk. el-İstiab, c.l, s. 193; el-İsabe, c.l, s. 197.
  2-Ziyad b. Lebid b. Salebe b. Sinman b. Amir b. Adiy b. Ümeyye b. Be-yaze el-Ensarî, muhacir ve ensardan olup Amir b. Zerik'in oğlu Beyaze Oğul-ları'ndandı. Ziyad ilk önce Mekke'de Resulullah'm (s.a.a) huzuruna çıkmış ve oradan Hz. Peygamber ile beraber Medine'ye hicret etmiştir. Ziyad, Akabe Bi-ati'ne, Bedir Savaşı'na ve Resulullah'm (s.a.a) diğer savaşlarına katılmış ve Muaviye'nin hilâfetinin başlarında vefat etmiştir, bk. el-İstiab, c.l, s.545; el-İsâbe, c.l, s.540. Soy zincirlemesi için bk. Cemhere-i İbn Hazm, s.356, "Beya*ze" kelimesi.
  3-Muhammed b. Mesleme b. Seleme b. Halid b. Halid b. Adiy b. Mecdea b. Harise b. Haris b. Hazrec b. Amr b. Malik b. Evs: Bedir ve Resulullah'm (s.a.a) diğer savaşlarına katılmış olup Ali b. Ebu Talib'e (a.s) biat etmeyen ve onunla birlikte savaşa katılmayanlardandır. Muhammed b. Mesleme hicrî 43 veya 46 ya da 47 yılında vefat etmiştir, bk. el-İstiab, c.3, s.315; el- İsâbe, c.3, s.363-364. Soy zincirlemesi, İbn Hazm'ın Cemhere'sinde geçer, s.341.
  4-Zeyd b. Sabit hakkında bk. Ensabu'l-Eşraf, Belazurî, c.l, s.585.
  5-Ebu Avf Seleme b. Selâmet b. Vakş b. Zaura b. Abduleşhel el-Ensarî: Annesi, Seleme bint-i Halid bint-i Adiy el-Ensarî'nin kızı Selma'dır. Ebu Avf Birinci ve İkinci Akabe'de ve daha sonra Bedir ve diğer savaşlarda Resulul*lah'm (s.a.a) yanında savaşmış ve hicrî 45 yılında Medine'de vefat etmiştir, bk. el-İstiab, c.2, s.84; el-İsâbe, c.2, s.63.
  6-Ebu Said Seleme b. Eşlem b. Hureyş b. Adiy b. Mecdea b. Harise b. Haris b. Hazrec b. Amr b. Adiy b. Malik b. Evs el-Ensarî: Bedir ve diğer savaş*lara katılmış ve hicrî 14 yılında Cisr-i Ebu Ubeyd Savaşı'nda öldürülmüştür, bk. el-İstiab, c.2, s.83, no. 2455; el-İsâbe, c.2, s.61.
  7-Tarih-i Taberî, c.2, s.443 ve 444; es-Sakife, Ebu Bekir Cevheri, İbn E-bi'1-Hadid'in Şerhu Nehci'l-Belâğa'sının nakliyle, c.l, s.130-134 ve c.2, s.819. Ayrıca Useyd b. Huzeyr'in kısaca biyografisi, elinizdeki kitabın önceki sayfala*rının dipnotunda geçmiştir.


  [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/serkan/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] '
  etmeyen muhacirlerden bir grup silâhlı oldukları hâlde öfkeyle Fâtıma'nın (s.a) evine girdiler.1
  Ensar ve muhacirlerden bir grubun, Resulullah'ın (s.a.a) kızı Fâtıma'nın evine, sığınıp Ali b. Ebu Talib'in etrafında toplandıkla*rını Ebu Bekir ve Ömer'e haber verdiler.2 Onlara, Fâtıma'nın e-vinde toplananların hilâfet konusunda Ali b. Ebu Talib'e biat et*mek istediklerini söylediler.3
  Bunun üzerine Ebu Bekir, Ömer b. Hattab'a Fâtıma'nın evine giderek onları oradan dışarı çıkarmasını ve direnecek olurlarsa on*larla savaşmasını emretti.
  Ebu Bekir'in bu emri üzerine Ömer eline bir meşale alarak Fâtıma'nın evine doğru yola koyuldu; Fâtıma'nın evini, içindekiler*le birlikte yakmak istiyordu. Hz. Fâtıma (s.a) Ömer'in karşısına çı*karak ona hitaben: "Ey Hattab'ın oğlu! Evimizi yakmaya mı gel*din?!" dedi. Ömer, "Evet!" dedi, "Ya da ümmetin kabul ettiğini ka*bul edersiniz (Ebu Bekir'e biat edersiniz)."4
  Belazurî, Ensabu'l-Eşraf adlı kitabında bunu şöyle nakleder: Fâtıma, Ömer'i kapıda karşılayarak, "Ey Hattab'm oğlu! Beni evimin içinde yakmaya mı geldin?!" dedi. Ömer, "E-vet!..." dedi.5
  Bu olaydan yıllar sonra Abdullah b. Zübeyir kendi hükümetine teslim olmaları için Mekke'de Hâşim Oğulları'na baskı uyguladı. Hâşim Oğulları bunu kabul etmeyince onları bir dağın arasında toplayıp odun getirerek hepsini ateşte yakmalarını emretti!
  1-er-Riyazu'n-Nazira, el, s.218, hicrî 1372 Mısır basımı, ikinci baskı; es-Sakife, Ebu Bekir Cevheri, İbn Ebu'l-Hadid'in Şerhu Nehci'l-Belâğa'sından naklen, c.l, s. 132 ve c.6, s.293; Tarihu'l-Hamis, c.2, s. 169, Beyrut, Şaban Mü*essesesi Yayınları.
  2-Tarih-i Yakubî, c.2, s. 126.
  3-Şerhu Nehci'l-Belâğa, İbn Ebi'l-Hadid, c.l, s.134; İbn Şuhne, el-Kâmi-l'in hamişinde, c.ll, s.113.
  4-İbn Abdurabbih, c.3, s.64; Tarih-i Ebu'1-Fida,' c.l, s.156.
  5-Ensabu'l-Eşraf, Belazurî, c.l, s.586; Kenzü'l-Ummal, c.3, s.140; er-Ri*yazu'n-Nazira, c.l, s.167; es-Sakife, Cevherî, Şerhu Nehci'l-Belâğa, İbn Ebi'l-Hadid'den naklen, c.l, s.132, 134 ve c.6, s.2; Tarihu'l-Hamis, c.l, s.178; Tarih-i İbn Şuhne, s.113, Haşiye-i Kâmil-i Muberred, c.ll, s.113.

  Abdullah b. Zübeyir'in kardeşi Urve b. Zübeyir, kardeşinin bu hareketine geçerlilik kazandırmak için geçmişte Ebu Bekir'e biat olayında Ömer'in Hz. Fâtıma'nın evini yakmak için görevlendiril*mesini delil göstererek şöyle dedi:
  Kardeşimin bu hareketi sadece bir tehditti; nitekim geç*
  mişte de biat etmeyen Hâşim Oğulları'nı odun toplayarak
  yakmakla tehdit ettiler!1
  Urve'nin "geçmiş"ten maksadı, Hâşim Oğulları'nın Ebu Bekir'e
  biat etmeye yanaşmadıkları için Fâtıma'nın evinin etrafına odun
  toplayarak evi içindekilerle birlikte yakmaya kalkışmaları olayıdır.
  Mısırlı şair Hafız İbrahim bu olayı şiirinde şöyle kaydeder:
  Ali'ye bir şey söyledi Ömer
  Bunu söyleyen de, duyan da saygıya lâyıktır:
  Eğer biat etmezsen, Mustafa'nın kızı içinde olduğu hâlde
  Yakarım evini, o evden kimse sağ kurtulamaz.
  Adnan savaşçılarının önderi karşısında bu sözü
  Hafsa'nın babasından (Ömer'den) başkası söyleyemez.2
  Yakubî kendi Tarih 'inde şöyle kaydeder:
  Onlar bir grupla Ali'nin evine saldırdılar... Ali'nin kılıcı kırılınca saldıranlar Ali'nin evine girme cüreti buldular!3
  Taberî de kendi TariKvn.deşöyle yazar:
  Ömer b. Hattab; Talha, Zübeyir ve muhacirlerden bir grubunun sığınmış olduğu Ali'nin evine saldırdı. Zübeyir kı*lıcını çekerek ona karşı koymak istedi. Fakat tam o sırada ayağı kayarak kılıç elinden yere düştü. Bunun üzerine eve saldıranlar toplanarak onu yakaladılar...4"
  1- Murucu'z-Zeheb, c.2, s. 100; Şerhu Nehci'l-Belâğa, İbn Ebi'l-Hadid, c.20,
  s.481, İmam Ali'nin "Zübeyru minna, hatta neşee ibnuhu" sözünün şerhinde.
  2-Divan-ı Hafız İbrahim, Mısır baskısı.
  3-Tarih-i Yakubî, c.2, s.126.
  4- Tarih-i Taberî, c.2, s.443, 444 ve 446 ve Avrupa baskısı, c.l, s.1818,
  1820 ve 1822; Abkeriyyetu Ömer, Akkad, s.173. Aşağıdaki kaynaklarda Zü*
  beyir'in kılıcının kırıldığı geçer: er-Riyazu'n-Nazira, c.l, s.167; Tarihu'l-Ha*
  mis, c.l, s.188; Şerhu Nehci'l-Belâğa İbn Ebi'l-Hadid, c.l, s.58, 122, 132, 134
  ve c.2, s.2-5; Kenzü'l-Ummal, c.3, s.128.


  [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/serkan/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif[/IMG]V
  Ebu Bekir Cevheri ise şöyle nakleder:
  Ali, "Ben Allah'ın kulu ve Resulullahın (s.a.a) kardeşi*yim." dedi! Nihayet onu Ebu Bekir'in yanına götürerek Ebu Bekir'e biat etmesini istediler. Bunun üzerine Ali şöyle dedi:
  "Ben hükümet ve hilâfete sizlerden daha layığım. Ben si*ze biat etmem; aksine sizin bana biat etmeniz gerekiyor. Siz hilâfeti Resulullah'ın akrabaları ve yakınları olmanız baha*nesiyle ensardan aldınız; onlar da bu deliliniz gereğince onu size bıraktılar. Ben de sizin ensara getirmiş olduğunuz delili getiriyorum. O hâlde eğer nefsi heveslerinize uymuyorsanız ve eğer Allah'tan korkuyorsanız, bizim hakkımızda insaflı davranın; ensarın hükümeti sizin hakkınız olarak gördüğü gibi, siz de hükümeti bizim hakkımız olarak kabul edin; ak*si durumda bile bile bize karşı yaptığınız bu zulmün vebali sizin üzerinizedir."
  Ömer, "Biat etmeden kurtulamazsın." dedi. Ali ise, "Ey Ömer!" dedi, "Sağdığın bu sütün yarısı sana ulaşacaktır. E-bu Bekir'in hükümetinin temellerini bugün sağlamlaştır ki yarın onu sana bıraksın. Vallahi ne seni dinlerim ve ne de ona uyarım." Ebu Bekir ise, "Bana biat etmezsen seni mec- bur etmem." dedi.
  Ebu Ubeyde Cerrah da şöyle devam etti: 'Ya Ebe'l-Ha-san! Sen gençsin; bunlar ise Kureyş'ten olan senin yaşlı ak*rabalarındırlar! Sen ne onların tecrübesine sahipsin ve ne de işleri onlar kadar bilirsin! Bence böyle önemli bir sorum*luluğu üzerine alması için Ebu Bekir senden daha güçlü, sabırlı ve iş bilendir! O hâlde sen de hükümeti ona bırak, buna razı ol. Ömrün yeter de uzun bir zaman yaşarsan hem fazilet ve Resulullah'a yakın olman açısından, hem de İs*lâm'da önceliğin ve cihadın açısından bu makama geçmeye herkesten daha lâyık olursun!"
  Ali, "Ey muhacirler!" dedi, "Allah'tan sakının; hükümet ve hilâfeti Muhammed'in (s.a.a) evinden çıkarıp kendi evle*rinize, kendi mahallenize ve kendi kabilelerinize götürme-yin, onun ailesini halkın arasındaki makamlarından uzak*laştırmayın ve haklarını ayaklar altında çiğnemeyin. Ey mu*hacirler; vallahi bizim aramızda Kur'ân okuyan, din işlerini bilen, Resulullah'ın (s.a.a) sünnetinden haberdar olan ve yö-  netim işinden anlayan biri olduğu müddetçe bu ümmetin iş*lerini üstlenmeye biz Ehlibeyt sizlerden daha layığız. Valla*hi bütün bunlar bizde vardır. O hâlde nefsi heveslerinize uy*mayın; aksi durumda haktan adım adım uzaklaşırsınız."

  İmam Ali'nin bu sözlerini duyan Beşir b. Sa'd ona şöyle
  dedi: "Ensar Ebu Bekir'e biat etmeden önce senin bu sözle*
  rini duysaydı, senin hükümetini ve önderliğini kabul etme
  konusunda iki kişi bile birbiriyle ihtilâf etmezdi; ama -iş iş-
  ten geçti ve- onlar Ebu Bekir'e biat ettiler!"

  Böylece Ali orada Ebu Bekir'e biat etmeden eve döndü.1
  Yine Ebu Bekir Cevheri şöyle der:
  Fâtıma, Ali ve Zübeyir'e nasıl davranıldığını görünce evi*nin kapısında durarak Ebu Bekir'e şöyle dedi: "Ey Ebu Be*kir! Ne kadar çabuk Resulullah'ın (s.a.a) ailesine karşı hile yapmaya başladın! Vallahi hayatta olduğum müddetçe Ö-mer'le konuşmayacağım."2
  Diğer bir rivayette ise şöyle geçer:
  Fâtıma hıçkırıklar içinde evden dışarı çıktı, halkı iterek evden uzaklaştırmaya başladı...3
  Yakubî de kendi Tarih'inde şöyle kaydeder:
  Fâtıma dışarı çıkarak evini işgal edenlere şöyle hitap etti: "Evimden dışarı çıkın; aksi takdirde vallahi başımı açarak Allah'a şikâyette bulunurum." Fâtıma'nın evine saldıranlar bu tehdidi duyunca dışarı çıkarak oradan uzaklaştılar.4


  1-es-Sakife, Cevheri, İbn Ebi'l-Hadid'in Şerhu Nehci'l-Belâğa'smdan nak*len, c.2, s.2-5. 2-es-Sakife, Cevheri, İbn Ebi'l-Hadid'in Şerhu Nehci'l-Belâğa'smdan nak*len, c.l, s.l34 ve c.2, s.2-5.
  3-es-Sakife, Cevheri, İbn Ebi'l-Hadid'in Şerhu Nehci'l-Belâğa'smdan nak*len, c.l, s. 134.
  4-Tarih-i Yakubî, c.2, s. 126.

 2. #2
  Dost HaLiD_Bin_VeLiD - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2008
  Mesajlar
  33

  Standart

  Şiimisin Alevimisin Ne Belam Olduğunu açıklarmısın ?

  Bu kaynakları koymuşsun bu kaynakları kabul edeceğiz mi sandın.Sen kimsin lan.

 3. #3
  Dost doğrularla birlikte - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2008
  Mesajlar
  49

  Standart Ben alevi değilim ilk önce bunu belirteyim

  S.A. Müslüman kardeşim sen tarihi taberiyi tanıyormusun

 4. #4
  Dost HaLiD_Bin_VeLiD - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2008
  Mesajlar
  33

  Standart

  ben ehli sünnet kaynaklarından duyduklarımı söyleyim.Bana ne dü belirsin binlerce kaynaktan getirdiğin haberi sunma.Ehli sünnet vel cemaat yolunda giden insanların kaynaklarını getir.İranlı olduğu her şeyi kanıtlıyor.Nedence bizim kabu lettiğimiz Hadis kitaplarında bu olay geçmiyor her ne hikmetse.

 5. #5
  Vefakar Üye Ninja Kedi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2008
  Mesajlar
  491

  Standart

  Bismillah...

  Hz.Ali üç halifeye de biad etmiştir.

  vesselam

 6. #6
  Dost doğrularla birlikte - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2008
  Mesajlar
  49

  Standart tarihi taberi sünni tarihçidir

  tarihi taberi sünni tarihçidir

 7. #7
  Dost doğrularla birlikte - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2008
  Mesajlar
  49

  Standart

  benim yazdığım kaynakları araştırmadan neden böyle cevaplar yazdığını anlayamadım

 8. #8
  Vefakar Üye Ninja Kedi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2008
  Mesajlar
  491

  Standart

  Bismillah...

  Yazdığınızı iddia ettiğiniz kaynakları kendiniz araştırdınız mı?

  vesselam

 9. #9
  Dost doğrularla birlikte - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2008
  Mesajlar
  49

  Standart

  Bismillah...
  Tabiki bütün kaynakların hepsini araştırmak kolay değil fakat bir çoğunu araştırdım.
  vesselam

 10. #10
  Dost HaLiD_Bin_VeLiD - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2008
  Mesajlar
  33

  Standart

  Kardeşim her kaynak kaynağın sahibine göre doğrudur.Fakat Bize göre ehli sünnet vel cemaat yolunda olan kişilerin kaynaklarına riayet etmemiz gerekir

Konu Kapatılmıştır

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Evine gönderirdim
  By *SAHRA* in forum Mizah
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 05.06.14, 17:14
 2. Fatma: Kalbi Kıyamda...
  By __tİryakİ in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 10.11.08, 18:47
 3. Hz Fatma'dan İffet ve Tesettürde Bir Zirve
  By salihAta in forum Kıssadan Hisseler, İbretli Öyküler
  Cevaplar: 8
  Son Mesaj: 26.05.08, 16:00
 4. Hz. Fatma (r.a.) ve Düğün Çeyizi
  By Meyvenin Zeyli in forum İslam'a Göre Kadın ve Aile
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 29.07.07, 17:10
 5. DP, MHP ve AKP Burosuna Saldırı
  By TURKUAZ in forum Gündem
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 18.07.07, 19:23

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Yemek Tarifleri ListeNur.de - islami siteler listesi
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0