+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 3 Sayfa var 1 2 3 SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 25

Konu: İstanbul Semtlerin Adları Nereden Geliyor

 1. #1
  Pürheves sessizciglik - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Bulunduğu yer
  izmir
  Yaş
  34
  Mesajlar
  153

  Standart İstanbul Semtlerin Adları Nereden Geliyor

  Aksaray:
  Fatih'in sadrazam? Ishak Paşa, Iç Anadolu Bölgesi'ndeki Aksaray'? ele
  geçirdikten sonra orada yaşayan bölge insanlar?n? bugünkü Aksaray semtinin
  bulunduğu yere gönderir. Aksarayl?lar da semte adlar?n? verirler.
  Ah?rkap?:
  Marmara Denizi'nin k?y?s?nda yer alan yedi ah?r kap?s?ndan birisi olan bu
  semte, Padişah atlar?n?n bulunduğu has ah?r?n yan?nda yer ald?ğ? için
  Ah?rkap? ismi verildi.
  Aşiyan:
  Kuş yuvas?. Günümüzdeki ismini şair Tevfik Fikret'in burada bulunan,
  Farsçada kuş yuvas? anlam?na gelen 'Aşiyan' isimli evinden al?yor.
  Bağlarbaş?: Semt, en ünlü bağ ve bahçelerin bir dönem burada yer almas?ndan
  dolay? bu adla an?l?yor.
  Bebek:
  Semtin isminin nereden geldiği konusunda iki rivayet bulunuyor. Bunlardan
  ilki, Fatih Sultan Mehmet'in bölgeyi korumas? için gönderdiği bölükbaş?n?n
  Bebek lakapl? olmas?. Diğeri ise padişah?n semtteki bahçesinde gezerken
  y?lan görüp korkan şehzadesine bebek demesi ve bundan sonra bahçesinin bebek
  bahçesi olarak an?lmas?.
  Beşiktaş:
  Ilk görüş, semtin ismini Barbaros Hayrettin Paşa'n?n gemilerini bağlamak
  için diktirdiği beş taştan ald?ğ? yönünde. Diğeri ise bir papaz?n burada
  yapt?ğ? kiliseye Kudüs'ten getirdiği beşik taş?n? koyduğu ve ismin buradan
  geldiği yönünde.
  Beyaz?t:
  Sultan II. Beyaz?t'?n buraya kendi ismiyle an?lacak bir külliye
  yapt?rmas?ndan sonra semt, Beyaz?t olarak an?lmaya başlad?.
  Beyoğlu:
  Semtin isminin nerden geldiği konusunda çeşitli rivayetler bulunuyor.
  Bunlardan ilkine göre, Islamiyet'i kabul edip burada oturmaya başlayan
  Pontus Prensinden ad?n? al?yor semt. Diğerine göreyse, 'Bey Oğlu' diye
  an?lan Venedik Prensinin burada oturmas?ndan geliyor semtin ad?. Son
  bir rivayet de, burada oturan Venedik elçisine, yaz?şmalarda, "Beyoğlu" diye
  hitap edilmesinden semtin bu adla an?ld?ğ?n? söylüyor.
  Bak?rköy:
  Bizansl?lar?n 'Makri Hori' dedikleri semt, 14. yüzy?lda Osmanl?lar?n eline
  geçince 'Makriköy' ad?n? ald?. 1925'te ulusal s?n?rlar içindeki yabanc?
  kökenli adlar?n değiştirilmesi s?ras?nda Atatürk'ün isteğiyle semt Bak?rköy
  ad?n? ald?.
  Bostanc?:
  Semt, ad?n? eskiden her türlü meyve ve sebzenin yetiştirildiği bostanlardan
  biri olmas?ndan al?yor.
  Çatlad?kap?:
  Bizans zaman?nda yap?lan surlar?n Sidera ad? bir verilen kap?s?, 1532
  tarihinde meydana gelen depremde çatlay?nca, hem semt hem de kap?
  Çatlad?kap? olarak an?lmaya başlad?.
  Çemberlitaş:
  Bizans'?n en önemli meydanlar?ndan Constantinus Forumu'nun bulunduğu yerdeki
  büyük sütunlardan birisi olan Çemberlitaş, semte ad?n? verdi.
  Çengelköy:
  Eskiden gemi çapalar? bu köyde yap?ld?ğ? için isminin buradan geldiği tahmin
  ediliyor.
  Ç?ksal?n:
  Güzel manzaral?, geniş bir çevreye hakim olan bölgeye, halk aras?nda "ç?k,
  sal?n" denilmeye başland?.
  Eminönü:
  Osmanl? döneminde çarş?daki esnaf? denetleme yetkisi 'Emin'lere aitti. Semt,
  ad?n? burada bulunan 'Gümrük Eminliği'nden al?yor.
  Feriköy:
  Semt ad?n? Sultan Abdülmecit ve Abdülaziz dönemlerinde yaşayan Madam
  Feri'den al?yor. Bölgede bulunan geniş topraklar padişah taraf?ndan Madam
  Feri'nin eşine bağ?şlanm?şt?. Ama eşi ölünce semt onun ismiyle an?lmaya
  başland?.
  Galata:
  Gala, Rumca da "süt" anlam?na geliyor. Bir rivayete göre Galata'n?n ad?
  semtteki süthanelere gönderme yap?larak türetildi. Başka bir görüşe göre ise
  Italyanca 'denize inen yol' anlam?na gelen 'galata' kelimesi düşünülerek bu
  isim verildi.
  Horhor:
  Fatih'te bulunan semt, ad?n? Horhor çeşmesinden al?yor. Rivayete göre Fatih
  Sultan Mehmet bölge civar?nda yürürken yerin alt?ndan su sesleri duyar ve
  yan?ndakilere, "Buraya bir çeşme yap?n baksan?za 'hor hor' su sesleri
  geliyor" der ve buraya bir çeşme yap?l?r. Çeşme de semt de Horhor ismiyle
  an?lmaya başlar.
  Okmeydan?:
  Fetih Ordusu kuşatman?n bir k?sm?n? burada kurulan karargâhta geçirmiş.
  Semtin ismi de böylelikle Okmeydan? olarak kalm?ş.

  Şişli:

  Şiş yap?m?yla uğraşan ve Şişçiler diye an?lan bir ailenin burada bir konağ?
  olduğu ve 'Şişçilerin Konağ?'n?n zamanla değişikliğe uğrayarak 'Şişlilerin
  Konağ?' hâline gelmesiyle semtin ad?n?n Şişli olarak kald?ğ? anlat?l?yor.
  Şaşk?nbakkal:
  Henüz yerleşimin olmad?ğ? dönemlerde yaz günleri denizden yararlanmak için
  bölgeye gelenlere bir bakkal dükkân? aç?ld?ğ?n? görenler, burada iş
  yap?lmayacağ?n? düşünerek bakkala "şaşk?n bakkal" yak?şt?rmas? yapt?lar.
  Bundan sonra da semt Şaşk?nbakkal olarak an?lmaya başland?.
  Sütlüce:
  Bugün Sütlüce semtinin olduğu yerde Süt Menbat isimli bir Rum köyü vard?.
  Köyün bir köşesindeki bak?r bir kad?n heykelinin memelerinden su akar; bu
  suyun, kad?nlar?n sütünü çoğaltt?ğ?na inan?l?rd?. Bundan dolay? semt,
  Sütlüce olarak an?l?r oldu.
  Tahtakale:
  Sözlük anlam? 'kale alt?' olan Taht-el-kale'nin bozulmas?yla Tahtakale'ye
  dönüşen semtin, Mercan ya da Beyaz?t dolaylar?ndaki eski sur benzeri yap?n?n
  aşağ? kotunda yer ald?ğ? için bu ismi ald?ğ? tahmin ediliyor.
  Taksim:
  Osmanl? zaman?nda sucular?n; suyu, halka taksim ettikleri yer, Taksim olarak
  an?lmaya başland?.
  Teşvikiye:
  Sultan Abdülmecit'in bir mahalle kurulmas? için teşvikte bulunduğu semtin
  ad? Teşvikiye olarak kald?. Bu durumu, Harbiye Karakolu ile Rumeli ve
  Valikonağ? Caddelerinin kesiştiği kavşakta bulunan iki taş belgeliyor.
  Unkapan?:
  Baz? sat?ş yerlerinde Arapça'da 'Kabban' ad?n? taş?yan büyük teraziler
  bulunduğundan, buralar? Kapan ad?n? taş?rd?. Sahiline buğday ve arpa yüklü
  gemiler demirlediğinden, semt bu ad? ald?.
  Üsküdar:
  Bizans devrinde, Skutari denilen asker k?şlalar?, şehrin bu yakas?nda yer
  ald?ğ? için semt Skutarion diye an?l?yordu. Bu isim zamanla Üsküdar'a
  dönüştü.
  Veliefendi:
  Hipodrom bir zamanlar Şeyhülislam Veli Efendi'nin sahibi olduğu topraklar
  üzerinde kurulduğundan semtin ad? Veli Efendi'yle an?l?yor.

  9 dilde Istanbul
  Grekçe: Vizantion
  Latince: Bizantium, Antoninya, Alma Roma, Nova Roma
  Rumca: Konstantinopolis, Istinpolin, Megali Polis, Kalipolis
  Slavca: Çargrad, Konstantingrad
  Vikingce: Miklagord
  Ermenice: Vizant, Stimbol, Esdambol, Eskomboli
  Arapça : Bizantiya, el-Mahsura, Kustantina el-uzma
  Selçuklular zaman?nda: Konstantiniyye, Mahrusa-i Konstantiniyye, Stambul
  Osmanl?cada: Dersaadet, Deraliyye, Mahrusa-i Saltanat, Istanbul, Islambol,
  Darü's-saltanat-? Aliyye, Asitane-i Aliyye, Darü'l-Hilafetü'l Aliye,
  Payitaht-? Saltanat, Dergâh-? Mualla, Südde-i Saadet

 2. #2
  Dost CwoSimav - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  14

  Standart

  Kadıköy???

 3. #3
  Gayyur vedAA - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Mesajlar
  115

  Standart

  Teşekkürler vallah iyi oldum öğrendim istanbulluyum ama bilmiyordum))

 4. #4
  Ehil Üye Selim Akif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Bulunduğu yer
  istanbul
  Mesajlar
  2.965

  Standart

  Tebrikler faydalı olmuş...biligilendik

  Bismillahirrahmanirrahim


  Elif, Lâm, Mîm.
  İnsanlar, imtihandan geçirilmeden,
  sadece "İman ettik" demeleriyle bırakılıvereceklerini mi sandılar?


  Do men think that they will be left alone on saying,
  "We believe", and that they will not be tested?


 5. #5
  Pürheves sunur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2007
  Mesajlar
  196

  Standart

  öğrendiğimiz iyi oldu zaten hep merak etmişimdir

 6. #6
  Vefakar Üye mislimya - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2007
  Mesajlar
  317

  Standart

  teşekkürler saolun

 7. #7
  Dost hame-i zerrin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Yaş
  36
  Mesajlar
  42

  Standart

  Kabataş da benden olsun Kabataş?n semt?nde büyük büyük, kocaman kocaman, kaba kaba taşlar varm?ş bu taşlardan biri tepeden imiş ve bir gece o koca ve kabataş denizin kenar?na yuvarlan?p düşmüş bu taş o kadar büyükmüş ki yerinden kalkmad?ğ? için bu taş? oyarak şuan ki iskeleyi yapm?şlar...
  Gönlüm uçmak dilerken semavi ülkelere;
  Ayağım takılıyor yerdeki gölgelere... NFK

 8. #8
  Müdakkik Üye visal - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Mesajlar
  892

  Standart

  teşekkürler oldukça güzel paylaş?m
  Sath-ı arz bir mescid, Mekke bir mihrab, Medine bir minber... O bürhân-ı bâhir olan Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselâm bütün ehl-i îmânâ imam, bütün insanlara hatib, bütün enbiyaya reis, bütün evliyaya seyyid, bütün enbiya ve evliyadan mürekkeb bir halka-i zikrin serzâkiri...

 9. #9
  Dost bitlisli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2008
  Bulunduğu yer
  AYDIN
  Mesajlar
  3

  Standart

  ölüm ölmeden ölünüz

 10. #10
  Dost bitlisli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2008
  Bulunduğu yer
  AYDIN
  Mesajlar
  3

  Standart

  Selamun Aleykum.gercekten cok güzel bir site olmus ALLAH bu siteyı hazırlayanlardan razı olsun.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Yağmurdan Sonra Örümcek Ağları...
  By ahmetmustafa in forum Resim - Fotoğraf Galeri
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 21.11.19, 07:25
 2. Osmanlı Tokatı Nereden Geliyor Biliyor musunuz?
  By HüZnÜ HaZan in forum Tarih
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 30.01.09, 13:41
 3. "Hanım" Sözcüğü Nereden Geliyor?
  By vakti_nehar in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 13
  Son Mesaj: 23.09.08, 15:50
 4. Papağanların Kimya Bilgileri Nereden Geliyor?
  By BiKeS_ in forum Bilişim Haberleri ve Bilimsel Makaleler
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 16.10.07, 10:46

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0