+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 3 ve 3

Konu: Orhan Gazi

 1. #1
  Yönetici HakanBa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Gaziantep
  Yaş
  33
  Mesajlar
  2.566

  Standart

  Orhan Gazi

  Osmanl? Devleti'nin ikinci sultan?d?r. Osman Beyin oğlu ve Şeyh Edebali'nin torunudur. 1326 y?l?nda babas?n?n yerine geçmiş ve Osmanl? Beyliğinin s?n?rlar?n? alt? kat genişletme başar?s?n? göstermiştir. ?lk defa onun döneminde Osmanl? askeri Rumeli'ye ayak basm?şt?r. Örnek idaresi ve yönetimi alt?nda bulunanlara karş? gösterdiği merhametle tan?nm?şt?r.
  Orhan Gazi 1281 y?l?nda Söğüt'te doğdu. Bilindiği gibi babas? Osman Gazi, annesi ise Şeyh Edebali'nin k?z? Mal Hatun'dur. Küçük yaştan itibaren iyi bir terbiye ve dinî eğitim gördü. Özellikle gazilerin ve meşhur insanlar?n hayat hikâyelerini dinleyerek büyüdü. Osman Beyin yak?n silâh arkadaşlar?ndan silâh ve savaş eğitimi gördü. Muharebe taktiklerini öğrendi. Yine erken yaşlarda beyliğin idarî birimlerinde görev ald? ve bu vesile ile de idarecilik konusunda birikim sahibi olmaya başlad?.
  Orhan Gazi, genç yaşta savaşlara kat?lmaya başlad?. Özellikle Bizansl?larla yap?lan savaşlarda bulundu. Gösterdiği cesaret ve kahramanl?ğ?yla dikkat çekti. Babas?n?n dâvet edildiği ve bir suikast plan?n?n haz?rland?ğ? düğünde de haz?r bulundu. Ancak, yap?lan plan akim kald?. Orhan Bey, savaşta esir al?nan ve daha sonra Müslüman olup Nilüfer ad?n? alan Yarhisar tekfururun (tekfur, Bizans idarî biriminde bir çeşit vali anlam?na gelen ünvand?r) k?z?yla evlendi.
  Osmanl? Devleti'nin kuruluş tarihi olarak genel kabul gören 1299 tarihinden itibaren idarecilik yapmaya başlayan Orhan Bey Sultanönü bölgesi beyliğine atand?. Bölge beyliğine atanan Orhan Bey, kendi bölgesi ve civar?nda yap?lan muharebe ve çarp?şmalarda önemli başar?lar elde etti. Baz? fetihleri gerçekleştirdi. Kendi topraklar?na yap?lan sald?r?lar? önlediği gibi, bu tür sald?r?lar? gerçekleştirenleri cezaland?rd?.
  Yaş? ilerleyen ve baz? rahats?zl?klar? şiddetlenen Osman Bey, 1320 y?l?ndan itibaren yap?lan ak?n ve seferlere kendi yerine Orhan Beyi kumandan tayin edip gönderdi. Mudanya, Orhan Beyin komutas? alt?ndaki birlikler taraf?ndan fethedildi. Zamanla Bursa'n?n etraf?ndaki kaleler de fethedilerek Bursa muhasara alt?na al?nmaya başland?. Orhan Bey, Nisan 1326'da Bursa'y? fethe muvaffak oldu. 1326 y?l?nda vefat eden Osman Beyin vefat?n?n fetihten önce veya sonra olduğu konusu tart?şmal?d?r. Her iki şekilde nakiller mevcut olmakla birlikte fetih haberini ald?ktan sonra öldüğü daha ağ?r basmaktad?r. Vefat?ndan sonra vasiyetine uyularak Bursa'ya Gümüşlü Kümbet'e defnedilmiştir.
  1326 y?l?nda babas?n?n yerine geçen Orhan Bey, beyliğin merkezini Bursa'ya naklettirdi. Kendisine vezir olarak da Alaeddin Paşa'y? tayin etti. ?darî alanda önemli girişimlerde bulundu. ?lk Osmanl? paras?n?n Orhan Bey taraf?ndan bast?r?ld?ğ? genel kabul görmekle birlikte son zamanlarda Osman Beyin para bast?rd?ğ?na dair iddialar da ileri sürülmektedir. Bu arada beyliğin değişik bölgelerine atamalar yaparak görevliler ve komutanlar gönderdi. Özellikle s?n?r bölgelerine gönderilen komutan ve idareciler beyliğin s?n?rlar?n? genişletme ve fetihlerde bulunma yetkisine de sahip idiler. Bu sebepten dolay? s?n?rlar giderek genişledi ve bu yay?lma Bizans'? ciddî bir şekilde endişelendirmeye başlad?.
  Osmanl? ilerleyişini durdurmak ve o s?ralarda devam etmekte olan ?znik kuşatmas?n? kald?rmak isteyen Bizans imparatoru ordusuyla harekete geçti. Her iki ordu Maltepe (Pelekanon) bölgesinde karş? karş?ya geldi. 1329 y?l?nda gerçekleşen bu önemli savaş gün boyunca devam etti. Gece çekilmeye başlayan Bizans ordusu Osmanl?lar taraf?ndan takip edildi. ?mparator yaral? bir şekilde can?n? zor kurtard?. Yard?m alma ümidini yitiren ?znik Kalesi komutan? şehri teslim etti. Şehir halk?ndan isteyenin kalmas? veya eşyalar?yla birlikte göç etmelerine izin verildi. ?znik'in fethinden sonra beyliğin merkezi geçici olarak buraya nakledildi.
  Orhan Bey zaman?nda, beyliğin s?n?rlar? giderek genişledi. Tarakl?, Göynük, Gemlik, Kirmasti, Mihaliç ve Ulubad fethedildi. Osmanl?lar 1341 y?l?nda Üsküdar'a kadar dayand?lar. Bu tarihte Bizansl?lar Üsküdar'? da Osmanl?lara b?rakmak zorunda kald?lar. Bizans s?n?rlar?na doğru genişleme olduğu gibi, diğer beyliklerde meydana gelen baz? hadiselerden ötürü bunlar?n bir k?s?m topraklar? da Osmanl? ülkesine kat?ld?. Bu dönemde Bal?kesir, Manyas Edincik, Kap?dağ?'n?n aralar?nda olduğu Karesi Beyliğinin topraklar?n?n önemli bir k?sm? Osmanl?lar?n eline geçti.
  Bizans ?mparatorluğu'nda meydana gelen taht kavgalar?ndan istifade eden Orhan Bey, oğlu Süleyman Paşa komutas?ndaki bir birliği Trakya bölgesine gönderdi. Yap?lacak yard?ma karş?l?k Osmanl? askerinin Gelibolu yar?madas?ndaki kalelerden birine yerleştirilme sözü al?nm?şt?. 1353 y?l?nda Osmanl? askerleri Çimpe kalesine yerleşerek bir ilki gerçekleştirmiş oldular. Böylece Osmanl?lar ilk defa Rumeli'ye geçip yerleşmekteydiler. K?sa bir süre sonra Gelibolu da al?narak, Viyana kap?lar?na kadar sürecek olan genişlemenin ve fetihlerin ilk aşamalar? gerçekleşmiş olmaktayd?.
  Rumeli'ye geçen Osmanl? birlikleri bölgenin doğu taraflar?na doğru da harekâtta bulundular. Süleyman Paşa komutas?ndaki birlikler Malkara, Keşan ve Çorlu'yu ele geçirdiler. Ele geçirilen yerlere Anadolu'nun muhtelif yerlerinden getirtilen insanlar yerleştirilerek buradaki Türk-?slâm nüfusunun giderek artmas? sağland?. Süleyman Paşa'n?n vefat?ndan sonra, Orhan Beyin diğer oğlu Murad Bey idareyi ele ald? ve bölgedeki ilerleyişi devam ettirdi. Osmanl? idarecilerinin halka karş? uygulad?klar? sistem ve adaletle insanlar?n k?sa zamanda bu yeni yönetime ?s?nmalar? sağland?. Bölgeye huzur ve güven geldi.
  Örnek bir hayat süren Orhan Gazi halim, selim bir yönetici olarak tan?nd?. Yönetiminde bulunanlara merhametli davrand?. Evlâtlar?na daima adaletle hükmetmeleri vasiyet ve uyar?s?nda bulundu. Rumeli'de düşmanlar?n?n çok olacağ?n? ve bunlar?n rahat durmayacaklar? ikaz?nda bulundu. Gazilerine, dine ve devlete hizmet edenleri unutmamalar?n?, zalimleri cezaland?rmakta tereddüt etmemelerini söyledi. En kötü adaletin geç tecelli eden adalet olduğunu ve bu hususa dikkat etmelerini tembihledi.
  Orhan Beyin örnek ahlâk? ve yönetim anlay?ş?na hayran kalan diğer bölge halk? ve yöneticileri, Osmanl? idaresini arar hale geldiler. Bu durum, Osmanl? topraklar?n?n giderek genişlemesine önemli bir sebep teşkil etti. Müslüman olmayan diğer milletler, kendi idarecileri yerine Osmanl? yönetimini ister duruma geldiler. Bu vb. sebeplerden dolay? Orhan Bey zaman?nda beyliğin s?n?rlar? alt? kat artt?. Askerî başar?lar?n yan?nda gerçekleştirilen imar faaliyetleri ve oluşturulan idarî teşkilâtla ileride ortaya ç?kacak olan büyük bir devletin temelleri at?lmaktayd?.
  Uzun bir beylik ve idarecilik döneminden sonra geride beylikten devlete doğru h?zl? ad?mlarla ilerleyen bir teşkilât b?rakan Orhan Bey 1260 y?l?nda vefat etti. O da babas? gibi Bursa'daki Gümüşlü Kümbet'e defnedildi.
  Zülfikar Mecmuas?'nda ad? geçen Orhan Bey'in döneminde meydana gelen Rumeli'ye geçişe işaret edilmektedir. Kevser Sûresi'ni tefsir eden Bediüzzaman, buradaki âyetlerde Peygamber Efendimize (asm) ihsan edilen ilâhî nimetlere işaret olduğunu belirtmekte ve ?stanbul'un fethi ile birlikte, söz konusu haberin genel bir mânâ da ifade ettiğini ve bu vesile ile Osmanl? askerinin Rumeli'ye geçişine de işaret bulunduğunu izah etmektedir (Risâle-i Nur Külliyat?, 2. Cild, s. 2320).

  Risale-i Nur Enstitüsü

  "Eğer komünistler mürekkep ve kağıdı yok etmek imkanını da bulsalar, benim gibi birçok gençler ve büyükler fedai olup hakikat hazinesi olan Risale-i Nurun neşri için, mümkün olsa derimizi kağıt, kanımızı mürekkep yapacağız."

  -Zübeyir Gündüzalp-


 2. #2
  Yönetici HakanBa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Gaziantep
  Yaş
  33
  Mesajlar
  2.566

  Standart

  Bu konuyu eklememin sebebi izlediğim bi filmde (Hacivat-Karagöz) Orhan Gazinin zevk ve sefahat düşkünü birisi olarak yansıtılmasıydı. Son derece dindar, adaletli ve tebaaşina Osmanlı padişahını insanlara böyle yansıtıyorlar. Orada geçen bir bölüm tarihimizle nasıl dalga geçildiğini gösteriyor. Orhan Gazi seferden dönüyor ve Hacivat ve Karagöz temaşa yapmak üzere alana gidiyor. Bu arada Osmanlıyı seçen Tatar hanunuda ordadır ve İznik kuşatılmış; esir alınan İznik imparotoruda orada bulunmaktadır.
  :Hacivat ve Karagöz alana girer ve milleti eğlendirmeye başlar. HAcivat tabi bilgiçtir.
  İznik imp. na: "Senin gibi eşek inadı ne görülmüş ne duyulmuştur. Osmanlının şu kıçı kırık beyliğini istemesinin nedeni sizin için bi nimettir. Şükredin ve şu şehri derhal devredin." diyor ve tabii millet kahkalarla gülüyor. Arada daha bişeyler varda yazmak uygun deil. Daha sonra İznik imp. İznik şehrinii devrediyor. Tatar hanunuda Şaklabanlıkla şehir alındığını ilk defa gördüm cevabını veriyor. Daha sonra Orhan Bey hanımına "Hep İznik'i istedin, İznik senindir." diyor. Koskoca Osmanlı padişahı hanımı için şehir alıyormuş. Halbuki İznik'i fethettiği zaman hiristiyanlara göstermiş oldugu insanca muamele,dillere destan olmuş, Orhan Gazi'nin her yönden büyük bir insan oldugunu sadece Türkler degil, birçok yabancı tarihçiler dahi tasdik etmişlerdir.
  Bu sonuçta bi filmdir. Hacivat Karagözün varlığı tartışılır fakat izlediğim türk filmlerinde her zaman dinle dalga geçilir ve tarihimizle dalga geçilmektedir.
  Elin Amerikası bi savaş yapar; buna bir sürü film yaparak abartır. Bizimse yüzlerce tarihe adını yazılmış savaşlarımız vardır. Bizimkilerse bu mükemmel savaşlardaki zaferleri anlatacak bi film yapacaklarına her zaman dalga geçer. Kahrolsun Bizansla başladı hala devam ediyor.
  "Eğer komünistler mürekkep ve kağıdı yok etmek imkanını da bulsalar, benim gibi birçok gençler ve büyükler fedai olup hakikat hazinesi olan Risale-i Nurun neşri için, mümkün olsa derimizi kağıt, kanımızı mürekkep yapacağız."

  -Zübeyir Gündüzalp-


 3. #3
  Yönetici SeRDeNGeCTi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  34
  Mesajlar
  5.901

  Standart

  Alıntı I-IaKaNBa Nickli Üyeden Alıntı
  Bu konuyu eklememin sebebi izlediğim bi filmde (Hacivat-Karagöz) Orhan Gazinin zevk ve sefahat düşkünü birisi olarak yans?t?lmas?yd?. Son derece dindar, adaletli ve tebaaşina Osmanl? padişah?n? insanlara böyle yans?t?yorlar. Orada geçen bir bölüm tarihimizle nas?l dalga geçildiğini gösteriyor.
  Orhan Gazi seferden dönüyor ve Hacivat ve Karagöz temaşa yapmak üzere alana gidiyor. Bu arada Osmanl?y? seçen Tatar hanunuda ordad?r ve ?znik kuşat?lm?ş; esir al?nan ?znik imparotoruda orada bulunmaktad?r.
  :Hacivat ve Karagöz alana girer ve milleti eğlendirmeye başlar. HAcivat tabi bilgiçtir.

  ?znik imp. na: "Senin gibi eşek inad? ne görülmüş ne duyulmuştur. Osmanl?n?n şu k?ç? k?r?k beyliğini istemesinin nedeni sizin için bi nimettir. Şükredin ve şu şehri derhal devredin." diyor ve tabii millet kahkalarla gülüyor. Arada daha bişeyler varda yazmak uygun deil. Daha sonra ?znik imp. ?znik şehrinii devrediyor. Tatar hanunuda Şaklabanl?kla şehir al?nd?ğ?n? ilk defa gördüm cevab?n? veriyor. Daha sonra Orhan Bey han?m?na "Hep ?znik'i istedin, ?znik senindir." diyor. Koskoca Osmanl? padişah? han?m? için şehir al?yormuş. Halbuki ?znik'i fethettiği zaman hiristiyanlara göstermiş oldugu insanca muamele,dillere destan olmuş, Orhan Gazi'nin her yönden büyük bir insan oldugunu sadece Türkler degil, birçok yabanc? tarihçiler dahi tasdik etmişlerdir.
  Bu sonuçta bi filmdir. Hacivat Karagözün varl?ğ? tart?ş?l?r fakat izlediğim türk filmlerinde her zaman dinle dalga geçilir ve tarihimizle dalga geçilmektedir.
  Elin Amerikas? bi savaş yapar; buna bir sürü film yaparak abart?r. Bizimse yüzlerce tarihe ad?n? yaz?lm?ş savaşlar?m?z vard?r. Bizimkilerse bu mükemmel savaşlardaki zaferleri anlatacak bi film yapacaklar?na her zaman dalga geçer. Kahrolsun Bizansla başlad? hala devam ediyor.
  Tarihimizle, özellikle de Osmanl?yla dalga geçmek, Türk tarihinin ve sinemas?n?n paranoyas?d?r bana göre. Y?llarca ders kitaplar?nda Osmanl?'n?n bizlere nas?l lanse ettirildiğini gördük. Güya Padişahlar?n işi gücü zevk, sefahat, işi gücü harem kurmak ve o haremlere kad?n toplamak ve güya işi gücü milletin kafas?n? kesmek. Peki dünyan?n 3'te birine hakim olan, dünyaya hükmeden Osmanl? Devleti'nin baş?nda kim vard?, nas?l o duruma geldi??? Y?llarca öcü gibi gösterildi bizlere Osmanl?, peki bunu yapanlar?n ellerine ne geçti? Tarihini bilmeyen, daha da kötüsü yanl?ş bilen şuursuz bir toplum.
  ?smi geçen filmi izlerken de çok defa "bu kadar da olmaz" demeden kendimi alamad?m. Öyle bir anlatm?şlar ki, koca Osmanl?'da bir tane bile dini salahiyetlerini önemseyen kimse yok. Tüm halk içkici, kad?n düşkünü, h?rs?z, rüşvetçi vs... Hakikaten de "bu kadar da olmaz" O film yap?mc?lar?na sormak gerekir, bu kadar çarp?tmay? yapt?ktan sonra ellerine ne geçmiş bakal?m...
  Anlamını Bilmediğiniz Kelimelerin Üzerine Çift Tıklayınız...

  Sual: Belki onlar eski hali istiyorlar?
  Cevap: Size kısa bir söz söyleyeceğim; ezber edebilirsiniz: İşte, eski hal muhal; ya yeni hal veya izmihlâl...
  (Bediüzzaman Said Nursi)


  Ne hayal, ne kuruntu hakikat istiyorum.
  Hakikat, hakikat, hakikat istiyorum!.. (Osman Yüksel SERDENGEÇTİ)
+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Orhan Gazi
  By ŞİMŞEK MUSTAFA in forum Tarih
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 06.12.08, 20:26
 2. Ertuğrul Gazi’ye Vefa
  By muhibbülkurra in forum Tarih
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 12.09.08, 07:29
 3. Osman Gazi'nin Oğlu Orhan Gazi'ye Vasiyeti
  By yasemenn in forum Tarih
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 15.02.08, 14:24
 4. Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 06.01.08, 01:40
 5. Osmanlı Padişahlarından Orhan Gazi
  By dereyakup in forum Tarih
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 12.02.07, 09:49

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0