Resmî görüş karart?yor


Hat?rlars?n?z, bir süre önce Milli Mücadele’nin önemli isimlerinden, Kaz?m Karabekir Paşa’n?n ‘ ?stiklal Harbimizin Esaslar?’ adl? kitab?ndan söz etmiştim. ( 4 Ağustos )
Bu kitap tam bas?lacakken 1933 y?l?nda yak?lm?ş ve ancak 1951’de yay?nla-nabilmişti.
Birçok okurumuz o yaz?yla ilgilendi. Şaş?rm?şlar! Nas?l oluyordu da Doğu Cephesi Komutan?n?n kitab? yak?labiliyordu?
Acaba kitab? nas?l bulabilirlerdi?
Bana gönderilen hemen tüm e-postalara (atlad?klar?m olabilir, beni bağ?şlas?nlar) k?saca cevap verdim: Kitab? son olarak Emre Yay?nevi adl? bir kuruluş basm?şt?. Piyasadan bulmak kolay değildi. Belki sahaflardan al?nabilirdi.
Ancak geçenlerde gelen bir telefon işin seyrini değiştirdi: Kaz?m Karabekir’in ailesi Yap? Kredi Yay?nlar? ile anlaşm?şt?. Art?k paşan?n tüm yaz?lar?n? bu yay?nevi basacakt? (...)
Karabekir’in kitaplar?, yaz?lar? ve notlar? o dönemin biraz olsun ayd?nlanmas?na yard?mc? olacak. Resmi tarih ve resmi ideoloji s?k s?k ‘ ayd?nlanmadan’ söz eder ama kendisi esasl? bir karart?c?d?r .
Örneğin 1924’te kurulan Terakkiperver Cumhuriyet F?rkas? ... Bu parti hakk?nda sana bana ne öğretildi? “Efendim şeriatç?lara prim verdiği için kapat?ld?.”
Tamamen uydurma bir gerekçedir bu... ?şin esas? şudur: Mustafa Kemal, ?smet ?nönü ve Fevzi Çakmak üçlüsüne muhalefet eden Karabekir, Ali Fuat Cebesoy, Rauf Orbay gibi Milli Mücadeleci paşalar?n kurduğu bir partidir. Gerici merici olduğundan değil sadece muhalefet ettiğinden (ki o da gayet c?l?z bir muhalefetti) kapat?lm?şt?r.
Bana inanmad?n?z m?? Peki ?kinci Dünya Savaş?’n?n ard?ndan, demokrasiye geçiş çal?şmalar? yap?l?rken ?smet ?nönü’nün, Rauf Orbay’a, “Sizin şu Terakkiperver f?rkas?n? tekrar kursan?z da Halk Partisi’ne muhalefet etseniz” dediğini biliyor musunuz? Ben ilk duyduğumda küçük dilimi yutuyordum.
?nönü gibi laiklik konusunda fevkalade titiz olan... Evinde çekilmiş bir fotoğraf?n arka plan?nda, duvarda as?l? ‘ Allah’ yaz?l? çerçeve göründü diye gazetecilere köpüren bir siyasetçi... Kalk?p da 1925’te ‘gerici’ diye kapat?lan bir partinin tekrar kurulmas?n? ister mi? Ama gerici suçlamas?n?n tamamen hayali bir gerekçe olduğunu, olaylar?n baş aktörlerinden ?nönü gayet iyi biliyordu.
Resmi ideoloji tarihimizi fena halde çarp?tm?ş; kimi kişi ve olaylar? abartm?ş, buna karş?l?k kimi kişi ve olaylar? küçümsemiş, hatta yok saym?şt?r.
Karabekir’in arşivi kitaplaşt?kça öncesiyle sonras?yla Milli Mücadele’nin ‘ asl?nda ne olduğu’ daha iyi anlaş?lacak.
Ancak ben pek iyimser değilim.
Çünkü gerçeğin ?ş?ğ?ndan rahats?z olanlar da o kadar çok ki! Sabah, 13.9.2006

Emre AKÖZ