+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 6 Sayfa var 1 2 3 ... SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 55

Konu: Osmanlı Tarihinden İlginç Hikayeler

 1. #1
  Pürheves Çeşm-i Giryân - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Bulunduğu yer
  SİDRE
  Mesajlar
  272

  Standart Osmanlı Tarihinden İlginç Hikayeler

  ÖNSÖZ
  "Tarih bir milletin hem hafızası hem de vicdanıdır."
  "Ne harabi ne harabatiyim Kökü mazide kalan âtiyim"
  "Tarihi hadiselerin aynı
  yla tekerrü edeceğini beklemek yanlıştır. Benzerlik olsa bile, her hadise zaman ve çevre ile kayıtlıdır. Bu itibarla tarihten ders değil ibret alınır."
  "Tarih geçmişle geleceği birbirine bağlayan bir köprüdür."
  "Geçmişi unutmak, köklerinden kopmak demektir."
  "Tarih yalnız geçmişin kahramanlıklarıyla övünmek değil, tarih; ibret alarak geleceğe yol almaktır."
  "Tarihine önem vermeyen bir millet pusuladan anlamayan kaptana benzer. Her ikisinde de karaya oturmak tehlikesi vardır."
  nsan, tarihin hoş ve latif sahifleri yanında biraz da korkunç ve ürperten sahifelerini okumalıdır ki, gereken tembihi alabilsin yoksa o, düşüncelerinde hep çocukça kalabilir."

  Alıntıdır.

  Sual: En mühim hakaik-i Kur’âniye ve îmaniye ile meşgul olduğun halde neden onu muvakkaten bırakıp en ziyade mânâdan uzak olan huruf-u hecâiyenin adedlerinden bahsediyorsun?


  El-cevab: Çünkü Bu meş’um zamanda Kur’ân’ın bir temel taşı olan hurûfuna hücum ediliyor ve onun tebdiline çalışılıyor!


  (Rumuzat-i Semaniye, 50)


 2. #2
  Pürheves Çeşm-i Giryân - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Bulunduğu yer
  SİDRE
  Mesajlar
  272

  Standart

  tek göz yeter sana
  Orhan Gazi izmit'in fethine giderken, silah arkada
  ş? Gazi Ali Bey’i Hereke'nin fethine memur etmişti. Ali Bey, Hereke Kalesi yak?nlar?na gelince, kuvvetine bakmadan derhal hücuma geçti. Hereke tam fethedileceği s?rada kaleden at?lan bir ok Ali Bey'in gözüne sapland?. Ali Bey eliyle oku gözünden ç?kart?rken, yan?nda bulunan arkadaşlar? çok telaşland?lar, bunu gören Ali Bey şöyle dedi:
  "Bre yiğit arkadaşlar?m, ne telaş edersiniz. Bir başa bir göz yeter. ?ki gözü arkada b?rakmaktansa tek gözlü olup ileriye bakmak daha iyidir."

  Sual: En mühim hakaik-i Kur’âniye ve îmaniye ile meşgul olduğun halde neden onu muvakkaten bırakıp en ziyade mânâdan uzak olan huruf-u hecâiyenin adedlerinden bahsediyorsun?


  El-cevab: Çünkü Bu meş’um zamanda Kur’ân’ın bir temel taşı olan hurûfuna hücum ediliyor ve onun tebdiline çalışılıyor!


  (Rumuzat-i Semaniye, 50)


 3. #3
  Pürheves Çeşm-i Giryân - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Bulunduğu yer
  SİDRE
  Mesajlar
  272

  Standart

  görüyorsun ya hepsi de genç
  I. Kosova Sava
  ş?'ndan sonra Sultan Murad yan?nda Vezir Ali Paşa olduğu halde, savaş alan?n? geziyordu. Haçl? ordusundan ölenlerin hepsi de gençti. Sultan yerde yatanlar? göstererek:
  "Görüyorsunuz vezirim hepsi de genç" deyince, Ali Paşa da şu cevab? verdi:
  "Bunlar?n içinde ak?ll? bir ihtiyar bulunsayd?, hiç sizinle savaşmaya cesaret edebilir miydi?"

  Sultan Murad biraz ilerlediğinde Miloş Kabiloviç ad?nda bir S?rpl?, yerinden kalk?p yanlar?na gelmeye çal?şt?. Yeniçeriler kendisine mani olunca da:
  "Gidin... Ben el öpmeye geldim... Kral Lazar'? tuttular, işte getiriyorlar" deyince, yeniçeriler de geçmesine izin verdiler. Aş?kpaşazade'ye göre Miloş Kabiloviç, Sultan Murad'a yaklaşt? ve aniden m?zrağ?n? saplad?.

  Sual: En mühim hakaik-i Kur’âniye ve îmaniye ile meşgul olduğun halde neden onu muvakkaten bırakıp en ziyade mânâdan uzak olan huruf-u hecâiyenin adedlerinden bahsediyorsun?


  El-cevab: Çünkü Bu meş’um zamanda Kur’ân’ın bir temel taşı olan hurûfuna hücum ediliyor ve onun tebdiline çalışılıyor!


  (Rumuzat-i Semaniye, 50)


 4. #4
  Pürheves Çeşm-i Giryân - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Bulunduğu yer
  SİDRE
  Mesajlar
  272

  Standart

  ?. murad'?n kosava'daki duas?
  1389'da I. Murad, Kosova Sahras?na gelmiş, yüksek bir tepenin üzerine ç?karak düşman hakk?nda fikir edinmek istemişti. Hakikaten düşman çok, kendi kuvvetleri azd?. Üstelik bir de rüzgâr esiyor, düşman taraf?ndan kalkan toz bulutlar? Osmanl? ordusunun bulunduğu tarafa geliyordu. Yar?n başlayacak olan savaşta, kalkan tozlar askerlerin görmesine, isabetli ok at?ş? yapmas?na mani olabilirdi.
  Tepeden üzüntülü olarak indi, morali sars?lm?şt?. Fakat bunu belli etmedi. Bir harp divan? toplatt?. Divanda savaşa karar verildi. Herkes gibi Murad da çad?r?na çekildi. Fakat uyumad?. Abdest al?p yats? namaz?n? k?ld?ktan sonra seccade üzerinde sabaha kadar dua etti. Duas?nda:
  - "Yarabbi!...Yarabbi!... Hz. Peygamberin hat?r? için, Kerbelâ'da dökülen kanlar için senin yolunda sürünen yüzler, ağlayan gözler için bize yard?mc? ol, bizden lûtfunu esirgeme Yarabbi!... Dü
  şman?n bize uzanan elini başka tarafa çevir Yarabbi.. Bakma rabbim günah?m?za. Nazar et can-ü dilden ah?m?za. Senin
  için, senin ismini yükseltmek için sava
  şan gazilere yard?m et, onlar? telef etme. Onlar? düşman?n k?l?c?ndan, okundan sen koru Yarabbi! Düşünceleremize savaşlar ve savaşç?lar içinde yahşi olan ad?m?za leke sürdürme. Din yolunda ben feda olay?m. Askerlerimin yerine ben şehit olay?m. Tek mülk-ü ?slam? payimal
  edip kâfirlere çiğnetme Yarabbi!.
  .." diye Allah'a yalvard?. Seccade üzerinde uyuyakald?.
  Sabah uyand?ğ? zaman rüzgâr?n durmuş, hafif bir yağmur yağarak tozlar? bast?rm?ş olduğunu gördü. Zaferi kazand?. Fakat kendisi şehit oldu.
  I. Kosova Sava
  ş?'ndan sonra Murad Hüdâvendigar savaş sahas?n? gezerken, yaral? bir S?rp subay? taraf?ndan şehit edildi. Kendisi de zaten:
  - Ya Rab orduma zafer ihsan eyle. Gerekliyse,
  şehit ben olay?m, diye dua etmişti. Bu duas? kabul edildi. O zaman Y?ld?r?m Beyaz?t ordugâhta bulunuyor, kardeşi Yakup Çelebi ise hiçbir şeyden habersiz, kaçan düşman? takip ediyordu.
  Y?ld?r?m Beyaz?t orac?kta padişah oldu ve düşman? takip etmekte olan Yakup Çelebi'nin arkas?ndan kap?c?baş?n? gönderip bertaraf etti.
  1389'dan 1402 tarihine kadar on üç sene saltanat? müddetince merdane savaşlar yapt?, zaferler kazand?.

  Sual: En mühim hakaik-i Kur’âniye ve îmaniye ile meşgul olduğun halde neden onu muvakkaten bırakıp en ziyade mânâdan uzak olan huruf-u hecâiyenin adedlerinden bahsediyorsun?


  El-cevab: Çünkü Bu meş’um zamanda Kur’ân’ın bir temel taşı olan hurûfuna hücum ediliyor ve onun tebdiline çalışılıyor!


  (Rumuzat-i Semaniye, 50)


 5. #5
  Pürheves Çeşm-i Giryân - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Bulunduğu yer
  SİDRE
  Mesajlar
  272

  Standart

  EĞER PAD?ŞAH B?Z ?SEK EMRED?YORUZ
  Haçl? ordular?n?n Balkanlar'da ilerlemesi karş?s?nda II. Mehmed, devlet erkan?n?n tazyik ve isteği üzerine babas?n? tahta davet etti. Ancak II. Murad, oğlunun prestiji k?r?lmas?n diye ilk teklifi kabul etmedi. Fakat Candarl? Halil Paşa'n?n genç padişah? s?k?şt?rmas? karş?s?nda istikbalin ?stanbul fatihi, babas?na aşağ?daki tarihî mektubu yazarak onu ikinci defa tahta davet etti.
  “Eğer padişah biz isek size emrediyoruz, gelip ordunuzun bas?na geçin. Yok padi
  şah siz iseniz gelip devletinizi müdafaa edin!”

  al?nt?d?r.

  Sual: En mühim hakaik-i Kur’âniye ve îmaniye ile meşgul olduğun halde neden onu muvakkaten bırakıp en ziyade mânâdan uzak olan huruf-u hecâiyenin adedlerinden bahsediyorsun?


  El-cevab: Çünkü Bu meş’um zamanda Kur’ân’ın bir temel taşı olan hurûfuna hücum ediliyor ve onun tebdiline çalışılıyor!


  (Rumuzat-i Semaniye, 50)


 6. #6
  Pürheves Çeşm-i Giryân - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Bulunduğu yer
  SİDRE
  Mesajlar
  272

  Standart

  biri ejder biri y?land?r
  Fatih Sultan Mehmed, ?stanbul'u muhasara ederken, Galata'da bulunan Cenevizliler, devaml? huzursuzluk ç?kart?yorlard?. Devlet adamlar? Cenevizlilere neler yap?lmas?n? kendisine sorduklar?nda, II. Mehmed
  şöyle cevap vermişti: "Bizans bizim için ejderdi, fakat Ceneviz ise bir y?land?r. Şimdi biz, ejderi ezmek için y?lan? uykuda tutmal?y?z. Ejder yok edildikten sonra, y?lan?n baş?n? vuracak hafif bir darbe ile onu yok etmek mümkündür."

  Sual: En mühim hakaik-i Kur’âniye ve îmaniye ile meşgul olduğun halde neden onu muvakkaten bırakıp en ziyade mânâdan uzak olan huruf-u hecâiyenin adedlerinden bahsediyorsun?


  El-cevab: Çünkü Bu meş’um zamanda Kur’ân’ın bir temel taşı olan hurûfuna hücum ediliyor ve onun tebdiline çalışılıyor!


  (Rumuzat-i Semaniye, 50)


 7. #7
  Pürheves Çeşm-i Giryân - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Bulunduğu yer
  SİDRE
  Mesajlar
  272

  Standart

  Sakal?m Dahi bilseydi
  Fatih Sultan Mehmed, Sefer-i Humayun'a bile ç?karken nereye gidileceğini kimseye söylemezdi. Türk hakan? gene bir Sefer-i Humayun'a haz?rlan?yordu. Bir gün kad?lardan biri kendisine: "Şevketlü Sultan?m, dedi, "acaba, Sefer-i Hümayununuz hangi tarafad?r." dediğinde Fatih k?zm?ş ve kad?ya şöyle demişti: "Hoca efendi, sakal?m?n tellerinden biri, yapmak istediğimi bilmiş olsayd?, onu hemen kopar?r yakard?m."

  Sual: En mühim hakaik-i Kur’âniye ve îmaniye ile meşgul olduğun halde neden onu muvakkaten bırakıp en ziyade mânâdan uzak olan huruf-u hecâiyenin adedlerinden bahsediyorsun?


  El-cevab: Çünkü Bu meş’um zamanda Kur’ân’ın bir temel taşı olan hurûfuna hücum ediliyor ve onun tebdiline çalışılıyor!


  (Rumuzat-i Semaniye, 50)


 8. #8
  Pürheves Çeşm-i Giryân - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Bulunduğu yer
  SİDRE
  Mesajlar
  272

  Standart

  beni dervişliğe al?r m?s?n
  Fatih Sultan Mehmed devrinde en büyük alimlerden biri Ak
  şemsettin idi. Bu zat, Fatih'in ?stanbul'u 29 May?sta alacağ?n? müjdelemişti. Bir gün Fatih yan?nda oturan Akşemsettin'e: "Hocam," dedi "beni dervişliğe al?r m?s?h?" Akşemsettin de "alamam" deyince, Fatih buna k?zm?ş ve şöyle demişti: "Çok acayip şey, ne olduğu ve istidatlar? belli olmayan birtak?m adamlar? dervişliğe al?yorsunuz da beni kabul etmiyorsunuz." Akşem-settin hafifçe gülümsedi ve şöyle cevap verdi: "Dervişlikte bir hal vard?r. Ondan tat al?nd?ğ? taktirde dünya işlerinden ve saltanattan el çekmek laz?m gelir. Halbuki sizin böyle yapman?z memleketin zarar?na olur. O zaman siz de ben de günaha girmiş oluruz. Padişahlara laz?m olan şey, iyi huyluluk ve adaletsever olmakt?r."

  Sual: En mühim hakaik-i Kur’âniye ve îmaniye ile meşgul olduğun halde neden onu muvakkaten bırakıp en ziyade mânâdan uzak olan huruf-u hecâiyenin adedlerinden bahsediyorsun?


  El-cevab: Çünkü Bu meş’um zamanda Kur’ân’ın bir temel taşı olan hurûfuna hücum ediliyor ve onun tebdiline çalışılıyor!


  (Rumuzat-i Semaniye, 50)


 9. #9
  Pürheves Çeşm-i Giryân - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Bulunduğu yer
  SİDRE
  Mesajlar
  272

  Standart

  rumeli hisar?'n?n plan?
  Planlar? başta Fatih Sultan Mehmed olmak üzere Mimar Muslihiddin taraf?ndan çizilen ve inşaat?nda Koca Sultan'?n bile taş taş?d?ğ? Rümeli Hisar?'n?n, alt? bin işçinin geceli gündüzlü vecd ve iman havas?n?n lezzeti ve heyecan? içinde çal?şmas? sayesinde yüz otuz iki gün gibi ak?l almaz bir zamanda bitirildiği ve Hisar'?n plan?na kuş bak?ş? nazar edildiği zaman, Arapça "Muhammed" yaz?s? okunacak şekilde olduğu… Bu muazzam abidenin "Mim" harflerinin olduğu yerde kulelerin, Ha" ve "Dal" harflerinin olduğu yerde ise istihkamlar?n yer ald?ğ? dikkatlerden kaçmamaktad?r.

  Sual: En mühim hakaik-i Kur’âniye ve îmaniye ile meşgul olduğun halde neden onu muvakkaten bırakıp en ziyade mânâdan uzak olan huruf-u hecâiyenin adedlerinden bahsediyorsun?


  El-cevab: Çünkü Bu meş’um zamanda Kur’ân’ın bir temel taşı olan hurûfuna hücum ediliyor ve onun tebdiline çalışılıyor!


  (Rumuzat-i Semaniye, 50)


 10. #10
  Pürheves Çeşm-i Giryân - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Bulunduğu yer
  SİDRE
  Mesajlar
  272

  Standart

  türk sar?ğ?na raz?y?z
  ?stanbul muhasaras? s?ras?nda Katolik ve Ortodoks Kiliselerinin birleştirilmesi dahi düşünülmüştü. Ancak, Ortodoks Kilisesi liderlerinden Gennadias ile Başvekil Notares, bu birleşmeye karş? idiler. Hatta her iki lider
  şöyle diyorlard?: ?stanbul'un içinde Türk sar?ğ? görmek, Latin Serpuşu görmekten evlad?r."

  Sual: En mühim hakaik-i Kur’âniye ve îmaniye ile meşgul olduğun halde neden onu muvakkaten bırakıp en ziyade mânâdan uzak olan huruf-u hecâiyenin adedlerinden bahsediyorsun?


  El-cevab: Çünkü Bu meş’um zamanda Kur’ân’ın bir temel taşı olan hurûfuna hücum ediliyor ve onun tebdiline çalışılıyor!


  (Rumuzat-i Semaniye, 50)


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Osmanlı evi,Osmanlı İnsanı....
  By gamze-i_dilruzum in forum Tarih
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 23.05.14, 21:30
 2. Düşündüren Hikâyeler
  By Bîçare S.V. in forum Kıssadan Hisseler, İbretli Öyküler
  Cevaplar: 224
  Son Mesaj: 22.12.11, 13:55
 3. Yaşanmış Hikayeler
  By muhibbülkurra in forum Kıssadan Hisseler, İbretli Öyküler
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 14.11.11, 11:47
 4. Mevlanadan Hikayeler
  By havf_reca in forum Kıssadan Hisseler, İbretli Öyküler
  Cevaplar: 21
  Son Mesaj: 07.10.08, 22:23
 5. Risaledeki 2 Adamlı Hikayeler
  By mebhas in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 21.12.06, 16:27

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0