PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Risale-i Nur'dan Vecize ve AnekdotlarSayfa : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 1. Dört şey için dünyayı kesben değil, kalben terketmek lâzımdır
 2. Keramet ile istidrac hakkında
 3. لَهُ الْمُلْكُ
 4. Zamanın geçti, kabirden başka mekânın var mı?
 5. Kan Hakkındadır
 6. islam harfleriyle onuncu hücceti imaniye
 7. Misafir olan kimse hakkında
 8. Bilmek ve bildirmek hakkında
 9. nazdarlık makamı hakkında
 10. İ'lem Eyyühel-Aziz!
 11. mübayin esbabın içtimaı..
 12. Sultan-ı Kâinat birdir.
 13. aklın sönmemiş ise anlarsın!
 14. Cennetü'l-Firdevs'te mes'ud kıl!
 15. Ebedî Cennet'e bahçesi gibi muhabbet ediyor.
 16. Denizin balıklarıyla karanın patlıcanları şahiddir.
 17. fâni zevkleri aramamak ile uçmuşsun
 18. Tevhid ve vahdette..
 19. Bu kaidenin lisan-ı Arab'da büyük bir mevkii vardır.
 20. döner şeyhini irşad eder
 21. Zahir'den Hakikata geçmeli Aklım...
 22. İlhamlar hakkında
 23. Cehennem'e teslim eder
 24. Yalnız onun gölgesi hükmediyor.
 25. Hırs
 26. Gaflet
 27. Merak
 28. Nübüvvet - Risalet
 29. Gıybet
 30. iman
 31. islamiyet
 32. Musibet
 33. Takva
 34. Ömür
 35. Kabir
 36. Gurur - Enaniyet
 37. Sünnet-i seniyye
 38. Hamd - Şükür
 39. İktisad - Kanaat
 40. İhlas
 41. Gençlik
 42. Günah
 43. Nefis
 44. Hayat
 45. Yaratılış Gayesi
 46. Âhiret - Hâşir
 47. Mevt - Ölüm
 48. İnsan
 49. Namaz
 50. Nur'dan resimli vecizeler
 51. Gurur - Enaniyet
 52. Tevhid
 53. Dünya
 54. Dua
 55. Ahirzamanın enteresan azgın isyankar çekirgeleri hakkında
 56. Nefis ... tevekküle yanaşmıyor.
 57. Ya Rabbî ve ya Rabb-es Semavatı Ve-l Aradîn!
 58. İktisad ve hıssetin çok farkı var.
 59. Hikmetleri çoktur.
 60. Ey lüzumsuz merak eden hasta!
 61. Risale-i Nur mesleği sahabe mesleğinin bir cilvesidir.
 62. Vazifeniz kudsiyedir, hizmetiniz ulvîdir.
 63. Kime güveniyorsun ki, bunları dinlemiyorsun?
 64. Dünyanın ve eşyanın üç tane yüzü var.
 65. Dünya, bütün şaşaasıyla âhirete nisbeten bir zindan hükmündedir.
 66. Tenkid Etmeme ve Affetme Hakkında
 67. Hafîziyyet hakikatine dair
 68. Büyük görünme küçülürsün
 69. Dünya madem fânidir. Hem madem ömür kısadır ..
 70. Hikmetleri çoktur.
 71. 23.Mektub / Yedinci Sualiniz
 72. Adamcağız: "Yok baba! Bu ilâçlar ve tılsımların hıfz ve himayelerindeyim.
 73. Şemsin azametini bir kabarcıkta aramak, akıllı olanın işi değildir.
 74. "Şu sîmada yalan yok, şu yüzde hile olamaz!" diyerek imana gelmişler.
 75. Tarîkatlar, hakikatların yollarıdır
 76. Dört çeşit hastalık hakkında
 77. Dedim: Haklı adam, insaflı olur ..
 78. Demek bazan bir mürid, şeyhinin şeyhi oluyor.
 79. İşte benim bir buçuk müridim bulunduğunu gördünüz.
 80. Fâni zevkleri aramamak ile uçmuşsun.
 81. İnkâr etmemek başkadır, iman etmek bütün bütün başkadır.
 82. enaniyetlerini tahrik etmeyiniz
 83. "Risale-i Nur, yalnız bir cüz'î tahribatı ve bir küçük haneyi tamir etmiyor.
 84. kerametkârâne tevil
 85. Kabir altında azab çekiyor.
 86. Allah'a tevekkül edene Allah kâfidir.
 87. kabre girip yatmaktan tevahhuş etme!
 88. Mü’minlerde nifak ve şikak, kin ve ..
 89. "Acz ve fakr ve şefkat ve tefekkür" tarîkıdır.
 90. O merakın, senin hastalığını ağırlaştırır.
 91. Meyve Risalesi 'nden
 92. İbadetin şahsî kemalâta sebeb olduğunun izahı.
 93. Tarikatta Terk-i Mâsiva mes'elesine dair
 94. Vesvese ve evham zulmetleri içinde yürürken ..
 95. bu zamanda hangisi takdim edilse daha iyidir?
 96. namazı terkeden veyahut kıymetini bilmeyen
 97. kabir kapısına ağlayarak değil, gülerek giriniz.
 98. münafık deyip namaz kılmamak olmaz
 99. şükür - ibadet - hamd - muhabbet
 100. Birisi: Bir gün bir duada ..
 101. 26. Söz / İkinci mebhas 'dan
 102. 26. Söz / Birinci mebhas
 103. İ'lem Eyyühel-Aziz! (Ey saygıdeğer şerefli bil!)
 104. benim RABBİM
 105. Yirminci Mektub / 2.Makam / 6. Kelime
 106. ﻟَﻪُ ﺍﻟْﺤَﻤْﺪُ
 107. 33 Söz / Yirmialtıncı Pencere
 108. Bu küçücük insanın ne ehemmiyeti var ki ..
 109. Madem kemalât hakikatı vardır. ..
 110. Şu esasata dikkat lâzımdır:
 111. (Gayet ehemmiyetlidir)
 112. Semavattan mübarek kâğıtlar yağıyor.
 113. Mesnevi-i Nuriye / Reşhalar
 114. Risale-i Nur diğer âlimlerin eserlerinden farklıdır
 115. Her kesimden aşıkları var...
 116. Mü'minin mü'mine en iyi duası nasıl olmalıdır?
 117. Muhakemat / Onuncu Mukaddeme 'den
 118. âhirzamandaki şakirdlerinin bağlandığı Risalet-ün Nur ..
 119. Din bir imtihandır, bir tecrübedir.
 120. Bu gelen gece olan Leyle-i Berat hakkında !
 121. 33. Söz 'den
 122. Semavattan mübarek kâğıtlar yağıyor
 123. İşarat-ül İ'caz / İhya-yı Ervah'dan
 124. Ölüm firak değil, visaldir, tebdil-i mekândır
 125. Nur Talebeleri, ..
 126. âciz, miskin bir insan, bütün dünyanın sultanı da olsa kaç para eder.
 127. Risale-i Nur bir alemdir
 128. Risale-i Nur'un şahs-ı manevîsi hakkında
 129. Kabir altında azab çekiyor.
 130. merak etmeyiniz
 131. Eyvah dedim, bu ejderha imanın erkânına ilişecek!
 132. Gayet ehemmiyetlidir
 133. Cehennem'i halk edecek, o kâfiri içine atacaktır.
 134. Kabri ve ölümü hatırına getirmek istemiyor.
 135. "Hepinizin dönüşü Onadır." Bakara Süresi, 2:245.
 136. Cehennem hakkında
 137. İ'lem Eyyühel-Aziz! (Ey saygıdeğer şerefli bil!)
 138. Mektubat / Fihriste 5. Mektub'dan
 139. çok uzak mesafeleri ikaz ve irşad nuruyla ihata edecek
 140. Ben bir manevî âlemde İslâm Deccalını gördüm.
 141. .. sinema perdesi gibi bir perde daha açıldı, âlem-i insanî bana göründü.
 142. Ey Rabb-i Rahîm'im ve ey Hâlık-ı Kerim'im!
 143. Dünyadaki a'mal ve hizmetlerin ücretleri berzahta ve ahirettedir.
 144. Sırr-ı Hilafet-i İnsaniye 'den
 145. Mektubat / Hakikat Çekirdekleri 'nden
 146. İ'lem Eyyühel-Aziz!
 147. Her Okudugumda Beni Çok Etkileyen Nurdan Bir Damla..
 148. İman hakkında
 149. Acaba ben bütün bütün aldanmış mıyım?
 150. Kur'an-ı Hakîm'de ehl-i dalalete karşı azîm şekvaları ve ..
 151. Otuzüçüncü Söz / 10. Pencere
 152. Otuzüçüncü Söz 'den
 153. "Merhametsizlik, insafsızlık ettin" diyebilir mi?
 154. böyle bir kitabın misli yoktur
 155. Ben kendime mâlik değilim. Ancak mâlikim kâinatın mâlikidir.
 156. Risale-i Nur'un şahs-ı manevîsi ve o şahs-ı manevîyi temsil eden ..
 157. mekke de olsam da buraya gelmek lazımdı
 158. Beşinci Şua ellerine geçmesi ehemmiyetlidir.
 159. Otuzüçüncü Söz / 8. Pencere
 160. Doktora git, kafanı tedavi ettir.
 161. "Bir nur çıkacak, gördüğümüz bütün fenalıklara karşı bu vatana saadet temin edecek"
 162. .. mütefekkirane muhabbetin uhrevî neticesi
 163. gölge ve vekil olmamalı
 164. Bazan bâtıl eline gelir
 165. nefsi için içtihad edebilir
 166. Müstaid, müçtehid olabilir; müşerri' olamaz
 167. Muhabbet kalbde...
 168. Divitin yanında mı?
 169. Bu sıkıntılı zamanda nefsim sabırsızlıkla beni taciz ederken
 170. İnsanın yüksek mahiyet ve ruhunun istediği hakikî saadet, ancak ..
 171. İsterseniz tecrübe edeceğiz
 172. İştirak etmeseniz de, iştirak edenleri tenkid etmeyiniz.
 173. Nur'un penceresinden
 174. Risale-i Nur okumalarında bize düşen..
 175. mazlum ehl-i imana dehşetli bir merhametsizlik ve ..
 176. .. eski hocalar bize ders vermişler?" diyor.
 177. başkalarından ders almağa ihtiyaç bırakmıyor
 178. Ey âlem-i İslâm! Uyan, Kur'ana sarıl; İslâmiyet'e maddî ve manevî bütün varlığınla ..
 179. bu cemaat zamanında
 180. Risale-i Nur'dan bir Bayram tebriği
 181. canlı bir güneştir
 182. Kabir altında azab çekiyor
 183. Nefyedenlerde birbirini takviye etmek yoktur, her birisi tek kalır.
 184. Sen burada misafirsin
 185. mealinde duayı dediğim zaman
 186. Esma-i hüsnanın her birisi, ötekileri icmalen tazammun eder.
 187. bir derece tebarüz eder
 188. biri dünyada, biri âhirette olsa da beraber sayılabilirler
 189. İ'lem Eyyühel-Aziz! (Ey saygıdeğer şerefli bil!)
 190. Bir kısmı, bilmediği için inkâr eder; ikincisi, bildiği halde ..
 191. Şu görünen umumî âlemde her insanın hususî bir âlemi vardır.
 192. Meselâ: Göz nimetinin bütün hayvanlarda bulunması ..
 193. Saadet-i ebediyeye işaret eden bürhanlardan biri de ..
 194. haricî olan manaları zihnî manalarda arıyorsun
 195. Bu küre-i arz misafirhanesi, insanların mülk ve malı değildir.
 196. Bu gelen gece olan Leyle-i Berat
 197. .. yoksa hak tarîkatların şahları, aktabları mı efdaldir?
 198. yıldızlarından iniyor
 199. Cennet'e bile iştiyak geri kalır
 200. Bâki kalan kısmı sultana raci'dir
 201. Hayat, harekâtla kemalâtını bulur
 202. Aynen öyle de, iman habbesinde de ..
 203. tövbe ile vazifesine avdet eder
 204. Cennet bulunduğunu haber verip ilân ediyorlar
 205. Dünyada sana ait çok emirler vardır
 206. kulağı ve dili ve bunlar gibi cihazatı harama sarfetmekle manen öldüremezsin
 207. zaman ehl-i hakikat için, şahsiyet ve enaniyet zamanı değil
 208. Yirmibirinci Söz Birinci Makam
 209. Kabir altında azab çekiyor
 210. Kızlarım, hemşirelerim! (Mahremdir)
 211. bazılara faidesi var diye yazıyorum
 212. Minarenin her basamağında ayrı ayrı birer ihsan, birer hediye veriyor.
 213. Amerika tavukları ne kadardır? gibi kıymetsiz şeylerle ..
 214. "nur dan damlalar"
 215. vecizeler
 216. .. , kaderin mizanıyla yürüyen kudretine bir nihayet yoktur.
 217. Ölüm firak değil, visaldir, tebdil-i mekândır
 218. Şu menzillerde insanın letaifi pek çok elem ve emellere maruzdur
 219. Ne vakte kadar .. ?
 220. Senden başka hak Mabud yoktur ki, ona iltica edilsin!..
 221. "Bu da geçer yahu!" de
 222. O da hizmete ciddî devam ile olur. !!!
 223. Semavattan mübarek kâğıtlar yağıyor.
 224. Başındaki hayali uçurur, uykunu kaçırır.
 225. .. kendisini insanlara bildirip tarif etmemesi de muhaldir.
 226. Ölüm sekeratı uyandırmadan evvel uyan!
 227. Vazifede lezzet bulunduğuna en zâhir bir delil...
 228. Namazdan sonraki tesbihatlar
 229. .. evhamdan kurtulup tevekküle yanaşmıyor
 230. .. hangisi takdim edilse daha iyidir?
 231. o öldükten sonra, onun yanlışını gösteren bir hakikat ..
 232. Mustafa Kemal'e itirazımdır ve ona dost olmadığımdır. Başka sebebler bahanedir
 233. İmana ait bilgilerden sonra en lâzım ve en mühim a'mal-i sâlihadır
 234. Beni dünyaya çağırma Ona geldim fena gördüm
 235. Cenab-ı Hakk'a imanıyla, kudret ve gına ve izzetine mazhar olmuştur
 236. Kadere teslim ol ki, selâmette kalasın
 237. nefis ve şeytanlarınız
 238. bağırarak ilân etmeye mecburuz
 239. Öyle bir Allah'a hamd, medh ü senalar ederiz ki, ..
 240. Hattâ kuvvetli bir hakikatı, ..
 241. Hususî âlemlerin merkezi ise şahıstır
 242. O sarayda bulunan bütün antika san'atları, hârikaları ..
 243. Önemli (Ehemmiyetli)
 244. Şu esaslara dikkat lâzımdır
 245. .. diye yardım istiyor.
 246. Kalbde ferahlık ve maişette sühulet görüyoruz.
 247. Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm ile konuşacak ve konuşmuş
 248. Ne bahtiyardır o hanımlar ki; Risale-i Nur'un bu mukaddes imanî hizmetinde ..
 249. .. ve inayetine ve hıfzına itimad edip, merak etmeyiniz.
 250. Lozan Muahedesinde verdiği dehşetli fikrini isbat etmiş ki !!!