PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Risale-i Nur'dan Vecize ve AnekdotlarSayfa : 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10

 1. Nefs kendini serbest ve müstakil ve bizzat mevcud bilir
 2. ÜSTAD'ın SARHOŞLA İMTİHANI
 3. Adavet etmek istersen kalbindeki adavete adavet et;
 4. Kalp fani dünyaya razı değildir
 5. Beşerin Tedaviye Muhtaç Derin Yaraları
 6. Ben yemin ile temin ediyorum ki, Eski Said'in ...
 7. Risale-i Nur , Hakaik-i İmaniyede, marfetullahta Külli bir muarrif midir?
 8. Demek selâmet ve emniyet, yalnız İslâmiyette ve imandadır.
 9. Sakın, benlik ve gurura medar şeylerden çekin.
 10. Cennet dahi ucuz değildir, mühim fiat ister.
 11. Zira şu kitab-ı kebir-i kâinatın herbir harfinin, bahusus...
 12. Kat'î kanaatım geldi, bizler bir inayet altında...
 13. BEDİÜZZAMAN'dan ÖZLÜ SÖZLER
 14. Vesvese ve Evham karanlığında ki ışık....
 15. Bazen felâketten saadet çıkar....
 16. Niyet, âdetleri ibadete çevirir
 17. Hastalıkların en büyük ilâcı iman....
 18. Zerreler, Mevlevî gibi dönerek zikrediyor......
 19. Sünnete yapışmak = 100 şehit sevabı kazanmak
 20. Fânî masnuât fenâ için yaratılmamışlar...
 21. Rahmet hazinesi...
 22. Eken Biçer
 23. Vücudum yanarken,gönlüm gül-gülistan olur
 24. Zeylü'l-Habbe
 25. Evet izzet ve azamet ister ki ...
 26. Fıtratı değiştirmek değil, onun mecraını düzeltmek esastır..
 27. Sen de yolcusun.
 28. Risale-i Nur, sair kitablara muhalif olarak başta perdeli gidiyor; gittikçe...
 29. ...yoksa şimdi ben divane mi oluyorum ki, bu dünyaperest insanları divane görüyorum?
 30. İnsanda en mühim ve esaslı bir his, hiss-i havftır
 31. İnsan fıtraten mükerrem olduğundan, hakkı arıyor. Bazan...
 32. Zaman gösterdi ki: Cennet ucuz değil, Cehennem dahi lüzumsuz değil.MEKTUBAT
 33. İnsanları canlandıran emeldir; öldüren ye'stir.
 34. Güzel gören, güzel düşünür. Güzel düşünen, hayatından lezzet alır.MEKTUBAT
 35. Başka, daimi bir memlekete gideceksiniz.
 36. Deli adama "iyisin, iyisin" denilse iyileşmesi, iyi adama "fenasın, fenasın"...
 37. Fâni, kısa, faidesiz ömrünüzü; bâki, uzun, faideli, meyvedar yapmak ister misiniz?
 38. Kabrin arkası için çalışınız!
 39. Bunun için, bazı lügatların manalarını söyleyerek aynen...
 40. Güzeller güzeli :)
 41. Haksızlığı hak zanneden...
 42. Bir masumun hakkı, yüz câni için feda edilmez;
 43. Zulüm, başına adalet külahını geçirmiş;
 44. Küfre rıza küfür olduğu gibi; dalalete, fıska, zulme rıza...
 45. Sükut etmek...
 46. basiret Sani'i görmezse çok garip ve pek çirkin düşer.
 47. Herkesin hanesi, küçük bir dünyasıdır.
 48. İnsan, ebed için yaratılmıştır.
 49. Acaba sırf dünya için mi yaratılmışsın ki, bütün vaktini ona sarf ediyorsun?
 50. Bu hayat ve bu dünya bizi kovmadan evvel ve "Haydi dışarıya!" demeden...
 51. Âhirette seni kurtaracak bir eserin olmadığı takdirde, fâni dünyada bıraktığın...
 52. Bu hayat ve bu dünya bizi kovmadan evvel...
 53. Gariptir ki, bazı adam pis bir çamura düşer...
 54. Eğer namaz kılmazsan, senin o günkü âlemin zulümâtlı ve perişan bir halde gider.
 55. Acaba, yirmi üç saatini şu kısacık hayat-ı dünyeviyeye sarf eden...
 56. Kabrin arkası için çalışınız! Hakîki saadet ve lezzet ondadır.
 57. Ölümü düşünen, hubb-u dünyadan kurtulur ve âhiretine ciddî çalışır.
 58. Avrupa ve Amerika İslâmiyetle hâmiledir.
 59. Namazda ruhun ve kalbin ve aklın büyük bir rahatı vardır.
 60. Kuvvet hakka hizmetkâr olmalı.
 61. Cennet ucuz olmadığı gibi, Cehennem de lüzumsuz değildir.
 62. kelime açıklamalı.
 63. Âhireti inkâr etmek, dünya ve...
 64. İnsandaki istidat ebede nâzırdır. MUHAKEMAT
 65. Temel sağlam olmalı..
 66. Büyük görünme küçülürsün. SÖZLER
 67. En büyük hata, kendini hatasız zannetmektir.
 68. Risale-i Nur...
 69. Musibetler...
 70. Kâinatta en yüksek hakikat imândır, imândan sonra namazdır.
 71. mânevî hastalıklardır.
 72. üzüm ağacına benzersin!
 73. çok yüksek ve daimî bir...
 74. bu fânîden sonra bir bâkî var.
 75. Gafletle yapılan zikirler dahi feyizden uzak değildir..
 76. Ecel ve kabir insanı...
 77. Hevesli akılsız çocuklar gibi...
 78. fitne....
 79. bütün kuvvetimizle bu gibi kardeşlerimizi tebrik ediyoruz...(AÇIKLAMALI)
 80. Eğer Hak ve Kur'an'ı dinlersen...
 81. Birbirine sû-i zan etmemek...
 82. Namazın manası...
 83. Misafirsin, fuzûlî olarak karışma, karıştırma!
 84. Mü'minin şe'ni....
 85. Öyleyse, bu gaflet ve nisyan nedir?
 86. âh! eyleme,manasına bak oh! de....
 87. Senin üzerine haktır...
 88. Şu dâr-ı dünya, meydan-ı imtihandır...
 89. Ey insanlar! Fâni, kısa, faidesiz...
 90. Fâni mevcudatın...
 91. İnsanın fıtratında bekaya karşı gayet şedid bir aşk var...
 92. Cenab-ı Hak hadsiz kudret ve...
 93. Sultan-ı Kâinat birdir.
 94. Meyvelerin gaye-i hayatı
 95. Hazırlanınız!
 96. Evet.. eğer kâinattan...
 97. Hakikî zevk ve elemsiz lezzet...
 98. Hayatın lezzetini ve zevkini isterseniz...
 99. Küre-i Arzı bir sapan taşı...
 100. Mal sahibi zannettiğin...
 101. Zerre mi Şems mi?
 102. Latifeler Ağaç gibidir
 103. Hakikatların Engeli: Ülfet!
 104. Dördüncü İkaz
 105. Müfritane irtibat ve ihlâs lâzımdır!
 106. Birine rab olan, hepsine de rab olur!
 107. Risâle-i Nur şakirtlerini ‘hayat meseleleri’ çok alâkadar etmez!
 108. ***insanın büyük meseleleri***
 109. Ey Nur!
 110. Hırs, hasâretli bir küfrandır.
 111. Allah'ın nuru ile nurlanan
 112. Bir Mahkeme-i Kübrâ var!
 113. Eyyühe'l-Üstad !!!
 114. Ey âlem-i İslâm!
 115. Eğer istersen gel, hayalen Asr-ı Saadete, Cezîretü'l-Araba gidelim
 116. İnsan muhabbet ile sonsuz bir nimet, saadet ve lezzet sofrasını elde etmiştir.
 117. Dergâh-ı izzete iltica eden kurtuluyor...
 118. Gerçek sevgi insanı ebedî hayata yönlendirir.
 119. Firavun vezirine emreder
 120. Umumi musibet, çoğunluğun hatasından gelir..
 121. Atâ, kaza, kader...
 122. Gayr-i meşrû muhabbetin neticesi
 123. Namaz, manevi huzura yapılan bir davettir..
 124. Risale-i Nurdan alıntı bölümler..
 125. Ömrüm koşarak gidiyor...
 126. Bu asırın acib bir hassasıdır...
 127. Ey insan!!!
 128. Gayret ve Niyet
 129. Acele et!
 130. Hazret-i Pir'den mesajlar
 131. İnsanın en büyük meselesi..
 132. Nar ağacı
 133. Kainata Kur'anın verdiği ders ile bakmak
 134. ***en büyük makam Kur'ân'a verilmesinin sebebi şudur ki:*****
 135. ..Risale-i Nur'dan Tefekkür Kuşağı..
 136. Furkan'dan
 137. Bazan zıd,zıddını tazammun eder..
 138. Şuhur-u Selâse....
 139. Hakikî Rezzak ....
 140. İnsana olan nimet-i İlahiye, ta'dad ile bitmez, tükenmez...
 141. Nur Talebeleri için...
 142. Bir Sünnet yüzünden yüz günaha girilmez....
 143. Ehl-i ilim ve ehl-i takvâya dostâne tavır takınmak gerekir...
 144. Kur'ân'ın hıfzı ile beraber, Risâle-i Nur'larla hizmet etmek elzemdir...
 145. Dîne hizmet ettim diye gururlanmam
 146. tesbih ...
 147. Hırs hizmet ve gayrete mânidir
 148. hizmetten pişmanlık duymamalı ve vazgeçilmemeli.....
 149. Ağır hayat şartları îman hizmetine mâni olmamalı
 150. Bâki mâbud
 151. Nur Talebeleri yalnız Risâle-i Nur için dünyaya bakarlar...
 152. …Risale-i Nur'un şakirdlerinden Osman Nuri diyor ki;
 153. Farklı Bir Pencere....
 154. Risâle-i Nur, tam ve halis bir sadakat ister...
 155. Bizi Birbirimize Bağlayan BİR’ LER
 156. Hazm olmayan ilim telkin edilmemeli...
 157. Herkes kendi mesleğine...
 158. Ey Göz Güzel Bak ve İffetli Ol !!!
 159. Sünnete uymak, âdeti ibadete çevirir...
 160. …Âlem-i insaniyette ve İslâmiyette üç muazzam mesele
 161. Gel,bu geniş ovaya çıkacağız...!!!!
 162. Bulutları da yırtmış
 163. Münâcât....
 164. Sevdası büyük olanın....
 165. 'NE GÜZEL YARATILMIŞ'a bedel, 'NE GÜZEL' der; çirkin eder.''
 166. ...Haydi farz-i muhal olarak ben ÜSTADLIK DAVA ETSEM...
 167. Musibetlerin Hikmeti...
 168. İnsan bir yolcudur.
 169. Muvaffakiyetin sırrı ihlâs...
 170. …”DÜNYA”, Bir KİTAB-I SAMEDANÎDİR.
 171. Ey RahmanürRahim!
 172. Dünya madem fânidir...
 173. Bazi zamanda bela, bela değildir...
 174. NAZAR ile NİYET,
 175. “bu kâinat ve bu küre-i arz, daim işler bir büyük fabrika ve her vakit dolar boşalir
 176. Hevesli akılsız çocuklar gibi olma..
 177. “kâinat bir şeceredir”
 178. Kardeşlerim !
 179. “cenab-i hakk’in atâ, kaza ve kader naminda üç kanunu vardir”
 180. Ey âlem-i islam !
 181. Dünyayi ve ondaki mahlukati mana-yi harfiyle sev. Mana-yi ismiyle sevme"
 182. Benim Gibi..
 183. Niçin Sokrat bu kadar büyüktür?
 184. Bizim muradımız...
 185. …seni nefsini sevmeye sevkeden esbab;
 186. Adalete hislerini karıştıranlar zulmederler..!!!
 187. Hem denizde kiymetdar, hasiyetli, zînetli cevherlerden hiç birisi yoktur ki
 188. Anarşiliğin, ifsat ve tahribin yegâne çaresi
 189. Tefani sırrı...
 190. Bir zaman....
 191. Zemin yüzünü dolduran....
 192. Salavatın manası rahmettir...!!!
 193. Üstadın mâsum çocuklarla sohbet ve muhâveresi ise
 194. Sevgi ve korku, Allah için olmalı...
 195. Hastalar Risalesi..
 196. Ey göz,güzel bak...
 197. herkesin hânesi, küçük bir dünyasıdır
 198. Hazret-i Eyyub Aleyhisselâmın meşhur kıssasının hülâsası şudur ki:
 199. Birinci Vecih..
 200. ‎''Gençlik Rehberinde izahı bulunan ibretli bir hâdisenin hülâsası şudur:
 201. .......TAKVA Mektubu........
 202. (Yirminci Mektup | Mukaddime)
 203. İttihad-ı Muhammedi(a.s.m)
 204. Sözleri kendi malı gibi kabul etmek..
 205. Yirminci Pencere
 206. Evet biz bir cemaatiz..
 207. Kıyâmetin pekçok numuneleri icâd ediliyor
 208. ...biz Risale-i Nur şakirdleri ise: Vazifemiz hizmettir,
 209. Hem nasıl ki;
 210. Birinci Söz
 211. Müsbet milliyet, hayat-ı içtimaiyenin ihtiyac-ı dâhilîsinden ileri geliyor;
 212. Levh-i Mahvuz açılsa gerçek ırk belli olur...
 213. Vâlideyne hürmet...
 214. Çok tenbellerden ve târik-üs salâtlardan işitiyoruz; diyorlar ki:
 215. Bir rivayette "İslâm Deccalı Horasan taraflarından zuhur edecek" denilmiş.
 216. Altıncı Sual:
 217. Kıyamet dünyanın ecelidir..
 218. Tesbihatta Üstadena'dan sonra Said Nursi (r.a) denmese olur mu?
 219. ‎...Halka muhabbet dahi, belalı bir musibettir.
 220. Gâye-i hayal olmazsa, enâniyet kuvvetleşir .
 221. Cuma Hutbesi: '' HASED''
 222. Fâtır-ı Hakîm'in senin mahiyetine koyduğu en garib bir halet şudur ki:
 223. İstanbul'da Kürdlere edilen Telkinat
 224. Ey mü'min-i kalb-i hüşyar!
 225. Bu zaman, cemaat zamanıdır...
 226. Kökü Ecnebide Kendisi Burada Bulunan Zındıka Komitesi...
 227. ...Beni, nefsini kurtarmayı düşünen hodgâm bir adam mı zannediyorlar?
 228. Ey, bin senden beri islâmiyetin bayraktarliğini yapan bir milletin torunlari olan cen
 229. Ey Ehl-i Kur'an Olan Şu Vatan'ın Evladları....!!
 230. Havf ve reca (korku ve ümit) arasinda olmaya dair hutbe...
 231. Vaziyetimiz bir nevi nuranî müdafaadır...
 232. Bütün mevcudat birer Mektup'dur...
 233. Said'ler, Hamza'lar, Ömer'ler, Osman'lar, Tahir'ler, Yusuf'lar, Ahmed'ler vesaireler
 234. Dünya Bir Öküz Mü Taşıyor...??
 235. “mesleğimizin esasi uhuvvettir”
 236. Hayat Devam Ediyor..
 237. “maaliftihar isparta’liyim”
 238. Risale-i nur şakirdlerinin bir kismi bekâr kalmakliğin çok sebeblerinden bir sebebini
 239. İ'lem Eyyühel-Aziz!
 240. Kur'an-ı Hakîm.....
 241. بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ
 242. Masum çocuklar...
 243. şimdi bak....
 244. Hayvanın vazife-i asliyesi...
 245. Yâ ilahî ve yâ rabbî !
 246. “nimetleri yolda bulmuş gibi sahipsiz zannetme”
 247. “ya rahim… ya rahim…”
 248. bazı dostlar tarafından ihtar ile, bir düstur izah edilmek istenilmiştir
 249. Medar-ı ibret bir mes'ele....
 250. İ'lem Eyyühe l-Aziz!