Bir güneş doğdu şark?n dağlar? aras?ndan
Bir güneş ki ay?rd? aklar? karas?ndan.
Evvel said dediler sonra bedîüzzaman
?hya etti âlemi küfre vermedi eman.

Deliller cerh edilmez bürhanlar? la yüâd
Her yerde fütühat var müsterîh ol ey üstad!
?limle nûrla geldi, topuzlar? hep att?
Mü’minleri güldürdü, münkirleri ağlatt?.

Ülkeler feth oluyor Asya’dan Avrupa’ya
Nûr-u tevhîd-ü teslim uhuvvet ihlâs haya.
Zevât-? vatan millet dînin bekçileriyiz
Kur’an’?n sevdâl?s? yorulmaz erleriyiz.

Zafer bizim olacak h?zla ilerliyoruz
K?r?ld? küfrün beli, art?k biz geliyoruz.
Asr?m?z mücedidi Allah ecrini versin
Senin yolunday?z biz kimler ne derse desin.

Muhammedi bu yolda Mustafa pişdâr?m?z
Asayîşi te’minle gayrettir şiâr?m?z.
Ayât u ehâdisle, nûrlarla izindeyiz
?slâmî düsturlarla iman hizmetindeyiz.
Namzed-i istikbâliz” diyordun ya üstâd?m
“Dâvan dâvâm?z” dedik, yürürüz ad?m ad?m.