Vasf-ı lisan seninledir; vasfedemem gönül seni,
Nutk ü beyan seninledir; vasf edemem gönül seni.

Her hünerin kemalisin, her güzelin cemalisin,
Hüsn ile ân seninledir; vasf edemem gönül seni.

Şevk ü talep ki sendedir, zevk ü tarap ki sendedir,
Aşk ile can seninledir; vasf edemem gönül seni.

Olmasa kibr ile riya, sensin o beyt-i Kibriya,
Genc-i nihan seninledir, vasfedemem gönül seni.

Bilmedi kimse cevherin, âleme doldu kevserin,
Zevk-ı cinan seninledir, vasfedemem gönül seni.

Hükmüne Hakkı bendedir, canı seninle zindedir,
Cümle cihan seninledir, vasfedemem gönül seni.


Erzurumlu İbrahim Hakkı