+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 8 Sayfa var 1 2 3 ... SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 73
Like Tree3Beğeni

Konu: Şiirlerle Bediüzzaman

 1. #1
  Yönetici HakanBa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Gaziantep
  Yaş
  32
  Mesajlar
  2.566

  Standart Şiirlerle Bediüzzaman


  Bediüzzaman Said Nursi, çok arzu etmesine rağmen kendisine iki nimetin verilmediğini söyler. Biri hüsn-ü hat yani güzel yaz?, diğeri de şiir ve naz?md?r. Barla Lahikas?’nda bir talebesine yazd?ğ? mektupla bu iki güzel sanat?n verilmeyiş hikmetini latif bir uslüb içinde şöyle anlat?r:

  Benim kendi hatt?mla mektup istiyorsun. Bir dudaks?z adama, "Lâmbay? üfle, söndür" demişler. Demiş, "En zahmetli işi bana gösteriyorsunuz, yapmayacağ?m."
  Belî, Cenab-? Hak bana hüsn-ü hat vermemiş. Hem bir sat?r yazmak, bana büyük bir iş gibi usanç veriyor. Eskiden beri diyordum: "Yâ Rabbi! Ben o kadar muhtaç iken ve nazm? severken, bu iki nimet bana verilmedi" diye, teşekkî değil, tefekkür ediyordum. Sonra bana kat'î tebeyyün etti ki, şiir ve hat bana verilmemek de büyük bir ihsan imiş.
  Hem o hatta ihtiyac?m?, sizin gibi kalem karamanlar?n?n muavenetleri temin ediyor. Hat bilseydim, hatta itimad edip, mesâil ruhta kararlayarak nakşedilmeyecekti. Eskiden hangi ilme başlad?m, hatt?m olmad?ğ? için ruhuma yazard?m. Fevkalâde bir meleke ihsan edildi.
  Şiir ise, çendan k?ymettar, şirin bir vas?ta-i ifadedir. Fakat şiirde hayal hükmettiğâi için, hakikate kar?ş?r, hakikatlerin suretini değiştirir. Bazan hakikat birbirine geçer. Hâlis hak ve mahz-? hakikat olan Kur'ân-? Hakîmin hizmetinde, istikbalde bulunacağ?m?z mukadder olduğundan, kader-i ?lâhî, bir inayet olarak bize şiir kap?s?n? açmad?. ("Biz peygambere şiir öğretmedik." Yâsin Sûresi, 36:69.) s?rr? buna bakar.

  Bediüzzaman şiirde çoğu kez lâf?z ad?na mânâdan fedakarl?k yap?ld?ğ?n?, oysa mânân?n as?l olduğunu, lâfz?n hat?r?na mânâdan fedakârl?k yap?lmas?n?n doğru olmad?ğ?n? savunur. Bu yüzden, yazd?klar? ile serbest vezin türündeki şiire daha yak?n bir duruş sergiler:

  “Külâh püskülsüz olur; vezin de kafiyesiz olur; naz?m da kaidesiz olur. Zann?mca, lâf?z ve naz?m san'atça cazibedar olsa, nazar? kendiyle meşgul eder. Nazar? mânâdan çevirmemek için, perişan olmas? daha iyidir.”

  “Sâfiyeyi kâfiyeye feda etmek tarz?nda, hakikat?n suretini nazm?n keyfine göre tâğyir etmek” istemediğini belirtir.

  Mânây? cesede, lâfz? elbiseye benzeten Bediüzzaman, elbiseyi bedene göre kesmek gerektiği halde, şairlerin çoğu, tersine, elbiseye göre bedeni yontmaktan, mânây? lâfza kurban etmekten çekinmediklerini söyler

  Lemeât’?n üslubu hakk?nda fikir vermesi bak?m?ndan bir bölümü aşağ?ya al?yoruz.

  Dinle!
  havadaki demdeme,
  kuşlardaki civcive,
  yağmurdaki zemzeme,
  denizdeki gamgama,
  ra'dlardaki rakraka,
  taşlardaki t?kt?ka
  birer mânidar nevaz.
  Terennümât-? hava,
  naarât-? ra'diye,
  nağamât-? emvac,
  birer zikr-i azamet.
  Yağmurun hezecât?,
  kuşlar?n seceât?,
  birer tesbih-i rahmet,
  hakikate bir mecaz.

  Öte yandan, Risale-i Nur’da takip edilen genel üsluba dikkat edildiğinde “şiire benzer şiir değil, nesire benzer nesir değil” diye tarif edilen Kur’an üslubuna yans?tmaya çal?şt?ğ? söylenebilir. Buna binaen Nur Külliyat?n?n bütününde şiirsel bir üslubun hâkim olduğu görülür.
  Bunu eserlerden seçtiğimiz aşağ?daki ifadelerde aç?kça görmekteyiz.  Asr vaktinde ki,
  o vakit hem güz mevsim-i hazinanesini
  ve ihtiyarl?k halet-i mahzunânesini
  ve âhir zaman mevsim-i elîmânesini
  and?r?r ve hat?rlatt?r?r.

  ****

  Hem o nur ile, kâinattaki
  harekât, tenevvüat, tebeddülât, tagayyürat
  mânâs?zl?ktan ve abesiyetten
  ve tesadüf oyuncakl?ğ?ndan ç?k?p,
  birer mektubat-? Rabbâniye,
  birer sahife-i âyât-? tekviniye,
  birer merâyâ-y? esmâ-i ?lâhiye
  ve âlem dahi bir kitab-? hikmet-i Samedâniye
  mertebesine ç?kt?lar.

  ****


  ?şte şu kâinattaki

  raks ve deveran,
  seyir ve cevelân
  ve temâşâ-i tesbihfeşan
  ve fusul-ü erbaa
  ve gece-gündüzdeki seyeran
  gibi ef'al…

  ****

  Şu mevcûdat, irade-i ?lâhiye ile seyyâledir.
  Şu kâinat, emr-i Rabbâni ile seyyâledir.
  Şu mahlukât, izn-i ?lâhi ile zaman nehrinde mütemadiyen ak?yor,
  Âlem-i gaybdan gönderiliyor,
  Âlem-i şehadette vücud-u zâhiri giydiriliyor,
  Sonra âlem-i gayba muntazaman yağ?yor, iniyor.

  Engin mânâs? ile şiirsel zerafetin bütünleştiği şu sözler, bizim de “ruhumuza yazmam?z” gereken anlam zenginliğini taş?yor:

  ?şte bu arz? böyle kendine sacid ve abid
  Ve ibad?na mescid
  Ve mahlûklar?na beşik
  Ve kendine müsebbih ve mükebbir eden Zât-? Zülcelâle, yerin zerrât? adedince hamd ve tesbih ve tekbir edip ve mevcûdat adedince hamd ediyoruz ki, bize bu nevi ubudiyeti ders veren Resul-i Ekrem Aleyhisselâtü Vesselam?na ümmet eylemiş.

  ?HSAN ATASOY

  Not:Şiirlerle Bediüzzaman kitab?ndan al?nm?şt?r.


  Konu elff tarafından (23.05.07 Saat 12:16 ) değiştirilmiştir.
  gamze-i_dilruzum bunu beğendi.
  "Eğer komünistler mürekkep ve kağıdı yok etmek imkanını da bulsalar, benim gibi birçok gençler ve büyükler fedai olup hakikat hazinesi olan Risale-i Nurun neşri için, mümkün olsa derimizi kağıt, kanımızı mürekkep yapacağız."

  -Zübeyir Gündüzalp-


 2. #2
  Yönetici HakanBa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Gaziantep
  Yaş
  32
  Mesajlar
  2.566

  Standart

  Bu bölümde Risale-i Nur'daki şiirsel bölümleri ve Bediüzzaman'a yaz?lm?ş şiirleri ekleyebilirsiniz.


  B?rak biçare feryad?, belâdan gel, tevekkül k?l.

  Zira feryat belâ-ender, hatâ-ender belâd?r, bil.

  Belâ vereni buldunsa, atâ-ender, safâ-ender belâd?r, bil.

  B?rak feryad?, şükür k?l manend-i belâbil, demâ keyfinden güler hep gül mül.

  Ger bulmazsan, bütün dünya cefâ-ender, fenâ ender hebâd?r, bil.

  Cihan dolusu belâ baş?nda varken, ne bağ?r?rs?n küçük bir belâdan? Gel, tevekkül k?l.

  Tevekkülle belâ yüzünde gül, ta o da gülsün.

  O güldükçe küçülür, eder tebeddül.

  Bil, ey hodgâm! Bu dünyada saadet, terk-i dünyada.

  Hüdâbin isen, O kâfidir, b?raksan da bütün eşya lehinde.

  Ger hodbin isen helâkettir, ne yaparsan bütün eşya aleyhinde.

  Demek terki gerektir her iki halde bu dünyada.

  Terki demek: Hüdâ mülkü, Onun izni, Onun nam?yla bakmakta.

  Ticaret istiyorsan ger, şu fâni ömrünü bâkiye tebdilde.

  Eğer nefsine talipsen, çürüktür, hem temelsiz de.

  Eğer âfâk? istersen, fenâ damgas? üstünde.

  Demek değmez ki al?nsa, çürük mald?r hep bu çarş?da.

  Öyleyse geç, iyi mallar dizilmiş arkas?nda.
  Konu elff tarafından (23.05.07 Saat 12:18 ) değiştirilmiştir.
  gamze-i_dilruzum bunu beğendi.
  "Eğer komünistler mürekkep ve kağıdı yok etmek imkanını da bulsalar, benim gibi birçok gençler ve büyükler fedai olup hakikat hazinesi olan Risale-i Nurun neşri için, mümkün olsa derimizi kağıt, kanımızı mürekkep yapacağız."

  -Zübeyir Gündüzalp-


 3. #3
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Allah raz? olsun,ben de bir tane ekleyeyim..

  Siyah Dutun Bir Meyvesi
  [O mübârek dut baş?nda, Eski Said, Yeni Said lisâniyle söylemiştir.]
  Muhatab?m Ziyâ Paşa değil, Avrupa meftunlar?d?r.
  Mütekellim nefsim değil, tilmiz-i Kur'ân nâm?na kalbimdir.

  Geçen sözler hakikattir; sak?n şaşma, hududundan hazer aşma.
  Ecânib fikrine sapma, dalâlettir kulak asma; eder elbet seni nâdim.

  Görürsün en ziyâdar?n, zekâvette alemdâr?n,
  O hayretten der dâim: "Eyvah, kimden kime şekvâ edeyim, ben dahi şaşt?m!"

  Kur'ân dedirtir; ben de derim, hiç de çekinmem.
  Ondan Ona şekvâ ederim, sen gibi şaşmam.

  Haktan Hakka feryad ederim, sen gibi aşmam.
  Yerden göğe dâvâ ederim, sen gibi kaçmam.

  Ki, Kur'ân'da hep dâvâ nurdan nurad?r, sen gibi caymam.
  Kur'ân'dad?r hak hikmet; ispat ederim, muhâlif felsefeyi beş para saymam.

  Furkandad?r elmas hakikat, dercân ederim, sen gibi satmam.
  Halktan Hakka seyrân ederim, sen gibi sapmam.

  Dikenli yolda tayrân ederim, sen gibi basmam.
  Ferşten Arşa şükrân ederim, sen gibi asmam.

  Mevte, ecele dost bakar?m, sen gibi korkmam.
  Kabre gülerekten girerim, sen gibi ürkmem.

  Ejder ağz?, vahşet yatağ?, hiçlik boğaz?-sen gibi görmem.
  Ahbaba kavuşturur beni, kabirden dar?lmam, sen gibi k?zmam.

  Rahmet kap?s?, nur kap?s?, hak kap?s?; ondan s?k?lmam, geri çekilmem.
  "Bismillâh" diyerek çal?yorum; Haşiye 1 arkama bakmam, dehşet de almam.

  "Elhamdülillâh" diyerek rahat bulup yatacağ?m; zahmeti çekmem, vahşette kalmam.
  "Allahü ekber" diyerek ezan-? haşri işitip kalkacağ?m; Haşiye 2 mahşer-i ekberden çekinmem, mescid-i âzamdan çekilmem.

  Lûtf-u Yezdân, nur-u Kur'ân, feyz-i ?mân sâyesinde hiç üzülmem.
  Durmay?p koşacağ?m, Arş-? Rahmân z?lline uçacağ?m, sen gibi şaşmam inşaallah.


  Haşiye 1: Eyvah diyerek kaçm?yorum.
  Haşiye 2: ?srâfil'in ezan?n? fecr-i haşirde işitip "Allahü ekber" diyerek kalkacağ?m. Salât-? Kübrâdan çekilmem. Mecmâ-? Ekberden çekinmem
  Konu elff tarafından (23.05.07 Saat 12:18 ) değiştirilmiştir.
  gamze-i_dilruzum bunu beğendi.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 4. #4
  Pürheves mirza-bey - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2006
  Bulunduğu yer
  Mersin
  Mesajlar
  187

  Standart

  bir üstad tan?yorum gözleri mavi...

  bu şiiri bileniniz var m???????
  Konu elff tarafından (23.05.07 Saat 12:18 ) değiştirilmiştir.

 5. #5
  Gayyur mardynli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Mardin
  Mesajlar
  129

  Standart

  Nur Üstad?m

  Destur ver ya Nur Üstad?m,
  Müjdeler getirdim sana.
  Aç gözünü gör Üstad?m,
  Bak neler getirdim sana.


  Nurla doldu bütün vatan,
  Çiçek açt? her bir fidan,
  Ad? NUR ve SA?D olan,
  Meyveler getirdim sana.


  Hikmetli SÖZLER'i duydum,
  Benlik libas?n? soydum,
  Gönül vazosuna koydum,
  Çiçekler getirdim sana.


  Okuduğun her risale,
  Koyar beni halden hale,
  Menekşe, karanfil, lale,
  Leylaklar getirdim sana.


  Nesiller var Nura koşan
  Hizmet aşk? ile coşan,
  Sevgin ile dolup taşan,
  Yürekler getirdim sana.


  Mezar?n olsa da meçhul,
  Sana mezar her bir gönül,
  Dualarla ördüm tül tül,
  Çelenkler getirdim sana.

  Abdil Y?ld?r?m
  Konu elff tarafından (23.05.07 Saat 12:18 ) değiştirilmiştir.
  Ey kendini insan bilen insan! kendini oku. yoksa, hayvan ve camid hükmünde insan olmak ihtimali var.

 6. #6
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  [Bundan yirmi beş sene kadar evvel ?stanbul Boğaz?ndaki Yûşa Tepesinde, dünyan?n terkine karar verdiğim bir zamanda, bir k?s?m mühim dostlar?m beni dünyaya, eski vaziyetime döndürmek için yan?ma geldiler. Dedim: "Yar?na kadar beni b?rak?n?z; istihâre edeyim." Sabahleyin kalbime bu iki levha hutûr etti. Şiire benzer, fakat şiir değiller. O mübârek hât?ran?n hat?r? için ilişmedim. Geldiği gibi muhâfaza edildi. Yirmi Üçüncü Sözün âhirine ilhak edilmişti; makam münâsebetiyle buraya al?nd?.]


  Birinci Levha

  [Ehl-i gaflet dünyas?n?n hakikatini tasvir eder levhad?r.]

  Beni dünyaya çağ?rma; ona geldim fenâ gördüm.
  Demâ gaflet hicab oldu; ve nur-u Hak nihân gördüm.
  Bütün eşyâ-i mevcudât; birer fânî muz?r gördüm.
  Vücud desen, onu giydim; ah! Ademdi, çok belâ gördüm.
  Hayat desen, onu tatt?m; azab ender azab gördüm.
  Ak?l ayn-? ikâb oldu; bekây? bir belâ gördüm.
  Ömür ayn-? hevâ oldu; kemâl ayn-? hebâ gördüm.
  Amel ayn-? riyâ oldu; emel ayn-? elem gördüm.
  Visâl nefs-i zevâl oldu; devây? ayn-? dâ' gördüm.
  Bu envâr, zulümât oldu; bu ahbab? yetim gördüm.
  Bu savtlar, na'y-i mevt oldu; bu ahyây? mevât gördüm.
  Ulûm evhâma kalboldu; hikemde bin sekam gördüm.
  Lezzet ayn-? elem oldu; vücudda bin adem gördüm.
  Habîb desen onu buldum; ah! Firâkta çok elem gördüm
  Konu elff tarafından (23.05.07 Saat 12:19 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 7. #7
  Gayyur semensima - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  142

  Standart

  Bir azm, eğer iman dolu bir kalbe girerse,
  ?nsan da, o imandaki son s?rra ererse,
  En azg?n ölümler ona zincir vuramazlar;
  Volkan gibi coşkun ak?yor, durduramazlar_
  Rabbimden iner azmine kuvvet veren ilham,
  Peygamberi rüyada görür belki her akşam.
  Hep nur onun iman dolu kalbindeki mihrap,
  Kandil olamaz ufkuna dünyadaki mehtap.
  Kar, k?ş demez, irkilmez, üzülmez, ac? duymaz;
  Mevsim, bütün ömrünce ?l?k gölgeli bir yaz.
  Cennetteki âlemleri dünyada görür de,
  Mahvolsa eğilmez s?ra dağlar gibi derde.
  En sarp uçurumlar gelip etraf?n? sarsa,
  Ay batsa, güneş sönse, ufuklar da kararsa,
  Gökler y?k?l?p çökse, yolundan yine dönmez,
  Ruhundaki imanla yanan meş'ale sönmez!
  Kalbinde yanardağ gibi, iman ne mukaddes!
  Vicdan?na her an şunu hayk?rmada bir ses: Ey yolcu! Şafaklar sökecek, durma, ilerle,
  Zulmetlere kan ağlatacak meşalelerle_ Y?ld?zlara bas, ç?k yüce âlemlere, yüksel,
  ?nsanl?ğ? kurtarmaya Cennetten inen el!
  Konu elff tarafından (23.05.07 Saat 12:20 ) değiştirilmiştir.
  Ne bana yanan olur âteş-i dilden özge;
  Ne kapımı çalan olur bâd-ı sabadan gayrı...

 8. #8
  Dost verda - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  47

  Standart

  Dinlede Y?ld?zlar?Dinle de y?ld?zlar?, şu hutbe-i şîrînine;
  Nâme-i nurîn-i hikmet, bak ne takrîr eylemiş.
  Hep beraber nutka gelmiş, hak lisaniyle derler
  "bir kadîr-i zülcelâlin haşmet-i sultan?na
  Birer bürhan-? nur-efşan?z, biz vücûd-u sânia
  Hem vahdete, hem kudrete şâhidleriz biz..."
  Şu zeminin yüzünü yald?zl?yan
  Nâzenin mu'cizat? çün melek seyran?na.
  Şu seman?n arza bakan, cennete dikkat eden,
  Binler müdakkik gözleriz biz.
  Tûba-i hilkatten semavat ş?kk?na.
  Hep kehkeşân ağsân?na.
  Bir cemîl-i zülcelâlin dest-i hikmetiyle tak?lm?ş
  Pek güzel meyveleriz biz.
  Şu semavat ehline; birer mescid-i seyyar,
  Birer hâne-i devvar, birer ulvî âşiyâne,
  Birer misbah-? nevvar, birer gemi-i cebbar,
  Birer tayyareleriz biz...
  Bir kadîr-i zülkemâlin, bir hakîm-i zülcelâlin;
  Birer mu'cize-i kudret, birer hârika-i san'at-? hâlikane,
  Birer nâdire-i hikmet, birer dâhiye-i hilkat,
  Birer nur âlemiyiz biz...
  Böyle yüzbin dil ile, yüzbin bürhan gösteririz,
  ?şittiririz insan olan insana.
  Kör olas? dinsiz gözü, görmez oldu yüzümüzü,
  Hem işitmez sözümüzü, hak söyleyen âyetleriz biz r30;
  Sikkemiz bir, turram?z bir, rabbimize müsebbihiz, zikrederiz abîdâne.
  Kehkeşan?n halka-i kübrâs?na mensub birer meczublar?z biz!.."
  Konu elff tarafından (23.05.07 Saat 12:21 ) değiştirilmiştir.
  zulmü alkışlayamam..
  zalimi sevemem..
  gelenin keyfi için geçmişe kakıp sövemem...

 9. #9
  Dost verda - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  47

  Standart

  =?nsanl?ğa Güneş Gibi Doğan Nur=

  Dinsizliğin ve ahlaks?zl?k çirkefinin
  bir tufan halinde her istikamete taş?p
  uzanarak her fazileti boğmaya koyulduğu
  kara günlerde ONUN feyzini bir s?r gibi
  kalbden kalbe mukavemeti imkans?z
  bir hamle halinde intikal eder
  görmekle teselli boluyoruz.

  ?nsanl?ğ?n kalbi yosun tutmaya yüz tutmuş
  iman yerine küfrün, ahlaks?zl?ğ?n, fitnenin
  ve bozgunculuğun gönüllere serpildiği
  bir zamanda O 'Ümütvar olunuz bu
  istikbal ink?lab? içerisinde en büyük
  sada islam?n sadas? olacakt?r' diye
  hayk?rarak bütün müslümanlara teselli vermekte
  ve gerekirse millettin dini için, memleketin
  salahiyeti için, insanl?ğ?n kortuluşu için
  can?n? vermekten hiç çekinmeyen bir fedai.

  Bu içi ve d?ş? nur, davas?nda metin
  fikri uğruna hayat?n? hakir gören
  bahtiyar ve büyük üstad insanl?ğ?n
  istikbali için ve herkesin kazanmaya
  müştak olduğu ebedi hayat için bütün cefa
  ve s?k?nt?lara göğüs germiş
  ve bunlara hiç ald?r?ş etmeden;
  'Bana, sen şuna buna niçin sataşt?n?
  diyiyorlar fark?nda değilim. Karş?mda
  müthiş bir yang?n var alevleri göklere yükseliyor
  içinde evlad?m yan?yor, iman?m tutuşmuş yan?yor
  o yang?n? söndürmeye, iman?m? kortarmaya koşuyorum
  yolda birisi beni kösteklemek istemiş de
  ayağ?m ona çarpm?ş ne ehemiyeti var.
  o müthiş yang?n karş?s?nda bu küçük hadise bir k?ymet
  ifade eder mi? Dar düşünceler dar gürüşler'diyor
  ve insanl?ğa getirdiği bir nurla köfrü, dinsizliği
  ve ahlaks?zl?ğ? kökünden yok atmiştir.

  Evet bu büyük şahsiyet yan?
  Üstad Bediüzzaman Said Nursi'yi
  anlatmak için kelimeler, sahifeler, kalemler
  ve mürekkeb az gelir; çünkü
  o küçük görülen büyük bir şahsiyet
  ve davas? uğruna yapt?klar?yla
  büyük bir kahramand?r.

  Mehmet Selim Çoban

  Konu elff tarafından (23.05.07 Saat 12:21 ) değiştirilmiştir.
  zulmü alkışlayamam..
  zalimi sevemem..
  gelenin keyfi için geçmişe kakıp sövemem...

 10. #10
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  ?mâna fedâkârâne hizmet eden bir han?m?n manzûmesidir

  Risâle-i Nur müellifi Üstad?m Hazretlerine
  Mânevî Nur k?l?nc?n? alm?ş eline,
  Vuruyor münâf?klar?n baş ve beline.
  Her söylediği hikmet olan Üstâd?m?n,
  Mevlâm ilim vermiş o nur diline.
  Bu nas?l ateştir, böyle yak?yor.
  Kavrulup duman? göğe ç?k?yor.
  Îman, Kur'ân dersi veren Üstâd?m?n,
  Kaleminden âleme nurlar ak?yor.
  Îman yolunda can?n? fedâ eylemiş,
  Bu Şâhide, şimdiye dek neylemiş?
  Sahih olan hadis ve işaretlerle,
  Resûl, onun geleceğini söylemiş.
  Talebelerine, Üstad, "durmay?n" diyor.
  "Münâf?k sözüne uymay?n" diyor.
  Fâni ile, fenâ ile ilgisi yoktur,
  "Bana fâni şeyler sormay?n" diyor.
  Şâhide, durma söyle,
  Hakk? her yerde söyle,
  Risâle-i Nur'larla,
  Îmana hizmet eyle.
  Nur definesi kazd?r,
  Nurlar? okut yazd?r,
  Vaktini boş geçirme,
  Çünkü ömür pek azd?r.
  Okuduğun Nur olsun,
  Kalbine Nurlar dolsun,
  Nurlar? okumakla,
  Îman?m?z kurtulsun.
  Gözleri nur saç?yor,
  Kalblerde gül aç?yor,
  Nûrun hakikatlerinden,
  Münaf?klar kaç?yor.
  Kardeşler hep ağl?yor,
  Üstada bel bağl?yor,
  Nurlardaki hakikat,
  Derya gibi çağl?yor.
  Kalblerimiz hep uyur,
  Üstad?m, dua buyur,
  Ömrümüz tükenmeden,
  Bize îman? duyur.

  Elbâki Hüvelbaki
  Nurcu han?mlar nam?na çok kusurlu Şâhide
  Han?mlar Rehberi, 141

  Konu elff tarafından (23.05.07 Saat 12:22 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Adı Bediüzzaman
  By gamze-i_dilruzum in forum Şiirler
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 29.06.13, 10:23
 2. Şiirlerle Risale Forum
  By osmanoğlu in forum Şiirler
  Cevaplar: 43
  Son Mesaj: 30.12.09, 13:14
 3. Şiirlerle Üstad Bediüzzaman
  By osmanyuksel in forum Sesli ve Görüntülü Risale-i Nur Sohbetleri
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 29.04.09, 22:39
 4. Bediüzzaman'ın Gençliği, Gençliğin Bediüzzaman'ı
  By EnVaR in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 17
  Son Mesaj: 02.01.08, 19:19
 5. Şiirlerle Peygamber Efendimiz...
  By mti in forum Şiirler
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 25.12.07, 03:11

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Yemek Tarifleri ListeNur.de - islami siteler listesi
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0