Gül müdür Bülbül müdür

Gül müdür bülbül müdür şol zâr u efgân eyleyen
Ten midir yâ can mudur hem arşu seyrân eyleyen

Nâr ü bâd ü âb ü hâkin gel haber ver aslunu
Kim bularun her birini emre ferman eyleyen

Âteşin germiyyetinin surrunu duyur bize
Ki hilaf üzre anu kimdir gülistan eyleyen

Yelde kimdir geh nesîm ü geh sabâ zevkin veren
Gâhi huşm ile nice büldânu virân eyleyen

Kimdir anu bana göster şol sularda durmayup
Rûz u şeb yüz üstüne ask ile cevlân eyleyen

Hâk ne ma'dendir biter andan maâdin geh nebat
Kimdir anu gâhi hayvan gâhi insân eyleyen

Ay ü gün yulduzlaru kim döndürür virgil haber
Hem ne seyr için dönerler bunca devrân eyleyen

Bade birdir sâkî bir meclisteki yârân da bir
Badenin keyfiyyetini kimdir evlân eyleyen

Kiminin mescidde boynun eğdirip zâhid kulan
Kimini meyhanede sarhoş u sekrân eyleyen

Zahidin benzin sarardup ağlatan kim hem nedir
Kâfirin küfrü dahi fâsukta isyan eyleyen

Halktan ayurmuş gözün pinhâne çekmiş özünü
Ne arar kendini halktan böyle pinhân eyleyen

Görse mahbüb-u gönül bî-ihtiyâr mail olur
Ehl-i derd uşşâku kimdir zâr ü giryân eyleyen

Kim bu surdan kimini mahrum edip câhil eden
Kimini mahrem edinip ehl-i irfan eyleyen

Vahdet ehli cümlede bir yüzü seyrân etliler
Lîk görmez ol yüzü kesrette tuğyan eyleyen

Ey Niyâzî'nin vücûdun terk ederse öldürür
Cümle yüzler içre ol bir yüzü seyrân eyleyen

Niyazi-i Mısri