İsmini Cânân Okuruz


Mekteb-i irfâna gidip
Âyet-i Kur’ân okuruz
İlm-i ledün vâkıfıyız
Nüsha-i insan okuruz


Söylemeyiz mâ-halefe
Böylece erdik şerefe
Vâkıf olup “Men aref”e
Nükte-i pinhan okuruz


Gelse güzel bezmimize
Yad gelmese yanımıza
Münkir ermez sırrımıza
Böylece irfan okuruz


Her güzelin dengine biz
Boyanırız rengine biz
Düşmanının cengine biz
Tîg ile çevgân okuruz


Birbirini sevmeyenin
Kendi özün bilmeyenin
Ademe baş eğmeyenin
İsmini şeytân okuruz


Aşk ile sevda ile biz
Derd-i dilârâ ile biz
Tabla-i şeyda ile biz
Böylece dîvân okuruz


Vehbiyâ mestiz ezeli biz
Severiz her güzeli
Anda görüp Lem Yezel’i
İsmini cânân okuruz


Ahmed Vehbi Antakyevi