Yalancı dünyâya aldanma yâ hû,
Bu dernek dağılır dîvân eğlenmez.

İki kapılı bir virânedir bu,
Bunda konan göçer, konuk eğlenmez.Bakma bunun karasına ağına,

Gönül verme bostanına bağına,


Benzer hemân çocuk oyuncağına,

Burda aklı olan insan eğlenmez.


Vârını îsâr et Mevlâ yoluna,

Bunda ne eylersen anda buluna,


Bir gün sefer düşer berzah iline,

Otağı kalkacak Sultan eğlenmez.


Sen ey gâfil ne sandın rûzigârı,
Durur mu anladın leyl-ü-nehârı,


Yükün yeynildi gör evvelden bârı,
Yoksa yolcu gider kervan eğlenmez.


Doğrusuna gidegör bu yolların
Geçegör sarpını yüce bellerin,


Dünyâ zindânıdır mümin kulların,
Zindanda olan kul kolay eğlenmez.


Ömür tamam olup defter dürülür,
Sırat köprüsü ve mîzân kurulur,


Hakkın dergâhında elbet durulur,
Buyruğu tutulur fermân eğlenmez.


Hüdâyî n'oldu bu kadar peygamber,
Ebû Bekr u Ömer, Osman u Haydar,


Hani Habîbullah Sıddîk-ı Ekber,

Burda gelen gider bir cân eğlenmez.

***Aziz Mahmut Hüdayi Hz.

Pâdişâh Üçüncü Murad Han 1595

Haziranında vefât ettiği zaman, Hüdâyî hazretleri şu ilâhîyi söylemiştir.