+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 8 ve 8

Konu: Eyvallah Üzerİne

 1. #1
  Müdakkik Üye lasiyyema - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2007
  Bulunduğu yer
  Konya
  Mesajlar
  631

  Smile Eyvallah Üzerİne

  Tasavvufî kültürün en latif tabirlerinden biri olan ‘eyvallah’, çoğu kimseler taraf?ndan yerli yersiz, gelişigüzel kullan?lmas?na rağmen yine de işitildiğinde veya söylenildiğinde ruhlara serinlik ve rahatlama bahşeden t?ls?ml? bir söz. Mânevî terbiyeyi insanî hayatta nak?ş nak?ş işleyen ve inceleyen tasavvuf, bu hassasiyeti konuşma üslûbunda da göstermiştir.

  Eyvallah, üç ayr? kelimeden oluşan Arapça bir cümle. ‘Ey’ veya ‘-iy’, ‘evet, tabii’ gibi anlamlara gelir. Bilhassa vav’la beraber kullan?ld?ğ?nda dilimizdeki ifadesiyle ‘aynen öyle, tastamam’ gibi manalar? içine almaktad?r. ‘Tamam, peki’ manas?na pratik Arapça’da halihaz?rda ‘eyva’ şeklinde söylenişine halk?m?z aşinad?r. Bazen ayvaa olarak müstehzi bir edayla fevkalade kötü taklitlerini de duyduğumuz bu kelam esas?nda Allah lafz? düşünülerek bizdeki eyvallah’?n Araplardaki söyleme tarz?d?r. “Ve” harfine gelince. Sadece gramer aç?s?ndan incelendiğinde en az on iki ayr? işlevi olan bu harfi, kültürel boyutuyla ciltlerle kitapla ifade etmek mümkün.

  Bu tabirde geçen “vav” için çeşitli fikirler öne sürülmüş. Baz?lar? cevab? kuvvetlendirmek için, baz?lar? da yemin manas? için kullan?ld?ğ?n? öne sürmüşlerse de maiyyet yani beraberlik bildirmek için kullan?ld?ğ? fikri ağ?r basm?şt?r.

  ?kinci kelime olan “Allah” ki daha çok lafzatullah şeklinde ifade edilir. Cenab-? Hakk’?n yüzlerce ismi olmas?na rağmen Allah ismi gibisi yoktur. Çünkü ‘Zât-? Ehadiyyet’in kendisini tesmiye ettiği isimdir. Öyle bir zat ismi ki, semavî kitapta beyan edilen bu isim etimolojik olarak bile incelense, eşi benzeri olamayan bir kelime olarak kalmay?p, ayr?ca ikiliği ve çoğulluğu kabul etmeyen bir yap?ya sahiptir. Sadece içinde geçen lafzatullah bile eyvallah’?n alelade kullan?lmamas?na yeter bir sebeptir. Belki de gündelik Arapçada eyvaa olarak ifade edilmesi bundan kaynaklan?yordur.

  “Eyvallah”?n yukar?da geçen manas?yla beraber tasavvuftaki ?st?lâhî sahas?n? mülahaza edersek bu gerçek daha bariz bir hal alacakt?r. ‘Hakla kabul ettik, haktand?r’ manas?n? ihtiva ettiğinden eyvallah, sufîyyede hemen hemen her halde zikredilir, bir virddir adeta. “Her tecelli eden, mademki Cenab-? Hakk’?n takdiri ve murad?ylad?r, o halde hakla kabul ettik, eyvallah. Şu anda anlayabildiğime, yahut sonra idrak edeceğim irfana şimdiden eyvallah. Güzel-çirkin diye tavsif ettiğimiz velakin hepsinde gizli ve aşikar olan hikmete gördüğüm görmediğim esrar-? ilahiyeye eyvallah.”

  “Eyvallah”?n ruhuna nüfuz edebilirsek içinde samimi bir tasdik havas? bar?nd?ğ?n? fark edebiliriz. Samimi, içten kabulleniş ancak muhabbetle olur. Zaten din de bu muhabbetin tesiri içindir. Öteki türlü, inanç sistemini sadece bir dizi ameller olarak alg?lamak ki menzile yani o r?zaya asla ulaşt?ramaz. ?kilik de burada başlar, bu muhabbet olmazsa her muhatap kal?nan emrinde o bir sen olmuş olur ki, kişi bu durumda ibadet ederken ikilikten kurtulamaz. Halbuki muhabbetle teslimiyet gerçek birliği sağlar. Eyvallah böyle bir halin nişanesidir. Bu mefhum ile alakal? Kitap’tan ve sünnetten pek çok örnek vard?r.

  Mesela Bakara Sûresi’nde anlat?lan Hz. Mûsâ (as)’n?n k?ssas?nda; Hz. Mûsâ (as) kavmine Hz. ‘Allah’?n bir inek kes’ emri verdiğini söylediğinde onlar, “Sen bizimle alay m? ediyorsun” diye karş?l?k verirler. Mûsâ (as)’n?n işin ciddi olduğunu belirtmesi de ikna olmalar?na yetmez. “Bu ineği bize anlat, rengi nedir, neye benziyor, şöyle mi böyle mi?” gibi sorularla işi yapmamak için k?rk dereden su getirirler. Maide Sûresi’ndeki k?ssaya göre ise önce Allah’tan doymak için r?zk isterler, kendileri kudret helvas? ve b?ld?rc?n eti ile nimetlendirilmeleri ve bu mucize karş?s?nda say?s?z hamd ü sena edip Hak Teala’ya şükredecekleri yerde, ‘bu sofrada soğan, sarm?sak yok’ diyerek onda bile kusur bulurlar. Anlaş?lan ne emirlere karş? ne de nimetlere karş? eyvallah diyerek bir teslimiyet göstermezler. Zaten bu gibi hususlarda çok fazla itiraz etmelerinden dolay? Cenab-? Hakk’?n Yahudi şeriat?n? çok ağ?r k?ld?ğ?n? söylemişlerdir. Kur’ân-? Kerîm’de ve hadis-i şeriflerde geçen bu ve benzeri misaller tecellileri eyvallah ile kabullenemeyişin Mevlâ’s? ile kulu aras?ndaki muhabbet bağ?n? nas?l kopma noktas?na getirdiğini ibretle göstermektedir.

  Dinî kaynaklarda ve kültürümüzde ahlâkî güzellikte numune teşkil edebilecek âbidevî şahsiyetlerin hep eyvallah’?n o tasdiki ruhuna ermeleriyle bu derecelere nail olduklar?na işaret vard?r.

  ?nsan birçok musibete ‘ben’ belas?ndan, çekişmekten dolay? uğramaz m?? Başka bir ifadeyle inayet-i Hak’la, halkla yaşamay? kendisine şiar edinerek eyvallah’? vird edinen kolay kolay gaflete, h?rsa, kavgaya düşer mi? Ad?m ad?m benlikten kurtulmaya basamak olan eyvallah, hak suretinde bât?l?n ayr?lmas?na vesile olduğu gibi, haktan ve hak ilminden ayr? düşmeye de lâz?m bir virddir. “Kişi böylesi bir hakikat rehberine erişirse, eyvallah’a iyi tutunmal? der” sofiler. Hz. Mûsâ (as)’n?n Cenâb-? H?z?r ile olan arkadaşl?ğ? bu mevzuya pek güzel misal teşkil eder. Bir zata sormuşlar: “Her şeye eyvallah, peki gafilin gafletine de mi eyvallah?” Cevaben, “Gaflete eyvallah?m?z yoktur; fakat gafil bir kimse gördüğünde, ‘Bu, benim halim de olabilirdi; ama Cenâb-? Hak şu an beni muhafaza etti.’ diye tefekkür edersin. Ve ibretle eyvallah dersin.” demiş. “Peki, yanl?ş olan şeyi nas?l düzelteceğiz?” diye sormuşlar. O zat devamla, “Kendi acizliğini hat?r?na getirerek karş?s?ndakini ikna etmen daha kolay olur, sen kendi egonu aradan ç?kar?rs?n, böylece sözünün tesiri olur.” diye cevaplam?ş. Cenâb-? Pir Mevlânâ Celaleddin-i Rumi (kds)’nin oğlu Sultan Veled, şahane bir beytinde bu güzellikleri özetlemiş:

  “Bize ne irs-? peder, ne servet ü ne cah kalm?şt?r,
  Şuûr-? hikmete karş? bir eyvallah kalm?şt?r”

  (Bizlere babam?zdan maddi bir miras, büyük bir servet ve makam kalmad?.

  Bizlere kalan (bunlardan çok daha k?ymetli, bizleri evvelkilerin mevkiine erdiren) Hakk’?n hikmet tecellilerini eyvallahla karş?lama hali kalm?şt?r.)

  Fatih ÇITLAK
  “Ey Risale-i Nur! (…) Bütün eller ve dillerde kemâl-i iştiha ve iştiyakla dinlenip okunacak ve yazılıp yayılacak en tatlı ve en halâvetli, en câzibedar ve enrevnekdar yegâne eser-i metin ve nûr-u mübîn ancak sensin!


  Sikke-i Tasdîk-ı Gaybî

 2. #2
  Müdakkik Üye lasiyyema - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2007
  Bulunduğu yer
  Konya
  Mesajlar
  631

  Standart

  Eyvallah”ın yukarıda geçen manasıyla beraber tasavvuftaki ıstılâhî sahasını mülahaza edersek bu gerçek daha bariz bir hal alacaktır. ‘Hakla kabul ettik, haktandır’ manasını ihtiva ettiğinden eyvallah, sufîyyede hemen hemen her halde zikredilir, bir virddir adeta. “Her tecelli eden, mademki Cenab-ı Hakk’ın takdiri ve muradıyladır, o halde hakla kabul ettik, eyvallah. Şu anda anlayabildiğime, yahut sonra idrak edeceğim irfana şimdiden eyvallah. Güzel-çirkin diye tavsif ettiğimiz velakin hepsinde gizli ve aşikar olan hikmete gördüğüm görmediğim esrar-ı ilahiyeye eyvallah.”
  “Ey Risale-i Nur! (…) Bütün eller ve dillerde kemâl-i iştiha ve iştiyakla dinlenip okunacak ve yazılıp yayılacak en tatlı ve en halâvetli, en câzibedar ve enrevnekdar yegâne eser-i metin ve nûr-u mübîn ancak sensin!


  Sikke-i Tasdîk-ı Gaybî

 3. #3
  Dost file - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2007
  Bulunduğu yer
  istanbul
  Mesajlar
  16

  Standart

  eyvallah. . .

 4. #4
  Ehil Üye BiKeS_ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Mesajlar
  2.770

  Standart

  eyvallah eyvallah...

  Yâ Rab, garibem, bîkesem, zaîfem, nâtüvânem, alîlem, âcizem, ihtiyarem,


  Bî-ihtiyarem, el-aman-gûyem, afv-cûyem, meded-hâhem, zidergâhet İlâhî!
 5. #5
  Müdakkik Üye ahmetmustafa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Bulunduğu yer
  Connecticut, USA
  Mesajlar
  734

  Standart

  Eyvallah kardeşim, Allah razı olsun merak ediyordum bunu
  • Ey alem-i İslam! Uyan,Kur'an'a sarıl,İslamiyete maddî ve manevî bütün varlığınla müteveccih ol...Tarihçe-i hayat
  • Ümitvar Olunuz; Şu İstikbal İnkılabâtı İçinde En Yüksek Gür Sada,İslamın Sadası Olacaktır!...Tarihçe-i Hayat
  • İnsandaki en tehlikeli damar ENANİYET damarıdır.Ve en zaif damarı da odur.Onu Okşamakla çok fena şeyleri yaptırabilirler...Mektubât
  • İlgi, Bilgiden Ziyade Önemlidir.
 6. #6
  Müdakkik Üye vakti_nehar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Mesajlar
  969

  Standart

  (Bizlere babam?zdan maddi bir miras, büyük bir servet ve makam kalmad?.

  Bizlere kalan (bunlardan çok daha k?ymetli, bizleri evvelkilerin mevkiine erdiren) Hakk’?n hikmet tecellilerini eyvallahla karş?lama hali kalm?şt?r.)

  boyle eyvallaha can kurban ....

  hak raz? olsun kardes?m gercek anlam?yla kullanmak temenn?s?yle....

  " Eğer şu fânî dünyada bekâ istiyorsan, bekâ fenâdan çıkıyor, nefs-i emmâre cihetiyle fenâ bul ki, bâkî olasın...."

  Anlam demek, Allah demektir.

  Sonuç, sevgi Allah demektir.

  "İnşallah" derse Yakaran...

  "İnşa" eder YARADAN.

  SaFLaRı eZeNi aSLaN SaNMA aSıL NeFSiNi eZeBiLeN aSLaNDıR
  MEVLANA


 7. #7
  Yasaklı Üye TURKUAZ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  628

  Standart

  eyvallah kardeş

 8. #8
  Ehil Üye tevhid - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2007
  Bulunduğu yer
  .....
  Mesajlar
  1.097

  Standart

  allah raz? olsun kardesim eyvallah

  Sus gönlüm!.


  Bir elif miktari sus.Az kaldi bahara

  Sus gönlüm!.

  Sebepler var edilinceye kadar.Bahaneler olusuncaya,birbirimizin

  nasibi oluncaya kadar sus...


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Eyvallah
  By *SAHRA* in forum Ezgi, İlahi ve Kur'an-ı Kerim Tilavetleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 08.01.14, 13:44
 2. Naçizane Bana Ait Dörtlükler...Eyvallah...
  By almorlila in forum Şiirler
  Cevaplar: 25
  Son Mesaj: 31.01.09, 12:57
 3. Eyvallah’ın Manası?
  By almorlila in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 17.06.08, 19:24
 4. Nİmet Kavrami Üzerİne...
  By emaneten in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 06.12.07, 11:52

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Yemek Tarifleri ListeNur.de - islami siteler listesi
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0