Asırlardır hep insandan bahsedilir. Başla Kur'anı Kerim olmak üzere kütüphaneler dolusu kitaplarda hep insan tarif edilmiş, anlatılmıştır. Et, kemik ve ruhtan yaratılmakla beraber anlaşılması zor. hu-yusuyu ayrı. farklı karakterlere sahip bir insan! Velev ki aynı anne ve babadan doğm; ve ikiz de olsa....

Birisi isyankar bir ruha sahipken, diğeri itaatkar,.. Oysa ki yaradılışla bir noksanlık yok. Tin suresi 4 ncü ayette; "Biz, şüphe yok ki insanı, ahseni takvim üzere yarattık". Düzgün bir şekilde, güzel bir surelin mükemmel bir mizacın ve çeşitli duyuların sahibi pek çok gizli kabiliyetlere malik ve ilahi emanetin yüklenicisi olarak. Zariyal suresi 56 nci ayette: "Ben. cinleri de İnsanları da ancak Bana ibadet etsinler (Beni tanısınlar, yaratıcılığım ve vahdaniyetim onlarca bilinsin) diye yaranım." Demek ki insanın yaradılış gayesi: işinde, gücünde, yerken, içerken, yalarken ve kalkarken, yaratıcıya ibadet amacıyla olmalı iken. bazıları bit çizgiden sapmış. Allah'a kulluğun zillet, kula kulluğun ise izzet zihniyetiyle insanlıkdışı bir hayal sürdürmekledirler. Allah'ın "yeryüzünde bir halife yaratacağım ve onu yeryüzünün en şereflisi yapacağım; ama eğer Benim emirlerim doğrultusunda gider, yasakladığım tülleri işlemese..." diye buyurmasına rağmen, insana ne oluyor da "ahseni takvim e adeta öcü gözüyle bakıyor?! Bir zamanlar Alman makine mühendisi Gurf insanı incelemiş, her şeyiyle mükemmel bir makine olarak keşfetmiş. her nefes alışverişinde sadece "hu" dediği kanaatine varmış. ("Hu". Arap-çada O. demektir). O diye atfedile yaratan Allah {cc.) kendisini bîr an bile terk etmeden, kadınıyla, erkeğiyle, inançlısı ve inanç sızla hepsine kendisini zikretmeleri için emir vermiş. İnsan, istese de istemese de "hu" demek zorunda. Eve! bu konularla ilgilenen Gurf. bir motor icad ediyor ve rolantide çalışan motor. "Gurrf. Gıınf. Gıırrl" diyerek hiç şaşmadan sahibini zikrederken, herşeyi ile noksansız yaratılan insan ki; yeryüzünün bütün mahlukatı senin emrine verildiği halde ey insan! Rabbine karşı asî olma! insan, yaradılış gayesine yönelip Zariyat suresi 56 ncı ayetite: "Ben, cinleri ve insanları yalnız Bana ibadet etsinler diye yaratını" fermanı gereğince Allah'ın emrettiklerini yapmalı ve yasaklardan kaçınmalı. Ey insan! Eğer Allah'ın emirleri ve ' yasakları nelerdir, öğrenememişsen, hiç vakit kaybetmeden öğrenmelisinin!