+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 9 ve 9

Konu: Kan Grubunu Söyle,Kim Olduğunu Söyleyeyim

 1. #1
  Gayyur mana_iharfi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  113

  Standart Kan Grubunu Söyle,Kim Olduğunu Söyleyeyim

  ilginç bir araşt?rma . Doğruluk pay? var m? sizce?

  Gül Misal


  Bana kan grubunu soyle sana kim oldugunu soyleyeyim


  Çeşitleri karakterimizi belirliyor, özelliklerinin değişmesi hastal?klara yol aç?yor. Dikkat kan aran?yor! Radyolardan s?k s?k duyduğumuz bir anons bu. Belki, o anda bunun önemini düşünmeyiz ama, en basitinden bir yerimiz kanad?ğ?nda damlayan kan?n ne derece değerli olduğunu anlar?z. Hepimizin de bildiği gibi, kan vücudumuzdaki en önemli yap? taşlar?ndan biri.

  Damarlar?m?zda dolaşan ve birçok hayati fonksiyonu bulunan bu k?rm?z? renkli s?v?n?n en önemli görevi hücrelere oksijen taş?mas?.Ayr?ca hayati önemi olan maddeleri hücrelere taş?yor ve zararl? olan metabolizma art?klar?n?n d?şar? at?lmas?n? sağl?yor. Kan bedenimize canl?l?k vermek için yarat?lm?ş bir yaşam s?v?s?d?r. Bedenimizde dolaşt?ğ? sürece onu ?s?t?r, soğutur, besler, korur, ona enerji verir ve içindeki zehirli maddelerin at?lmas?n? sağlar. Bedenimizdeki haberleşmenin neredeyse tamam?n? üstlenir. Ayr?ca damarlarda oluşan her y?rt?ğ? an?nda kapat?r. Sistem böylelikle kendini sürekli olarak yeniler.

  Dünyada kan gruplar?n?n dağ?l?m? :
  0 RH pozitif
  Her 100 kişiden 40´?

  0 RH Negatif
  Her 100 kişiden 7´si

  A RH pozitif
  Her 100 kişiden 34´ü

  A RH Negatif
  Her 100 kişiden 6´s?

  B RH Pozitif
  Her 100 kişiden 8´i

  B RH Negatif
  Her 100 kişiden 1´i

  AB RH Pozitif
  Her 100 kişiden 3´ü

  AB RH Negatif
  Her 200 kişiden 1´i
  En eski kan grubunun "0" grubu olduğunu belirtiliyor. "Herkes 0 grubuyken insanlar çok küçük bir alanda yaş?yorlard?, ayn? yemeği yiyor, ayn? organizmalar? soluyorlard? ve bu yüzden değişim gereksizdi. Ancak nüfus artt?ğ?nda ve göçler h?zland?ğ?nda değişimler ivme kazand?. Sonras?nda gelişen A ve B gruplar?n?n geçmişi ancak 15 bin - 25 bin y?l öncesine uzan?yor. AB grubu ise çok yenidir."
  0 grubu "avc?", A grubu "çiftçi", B grubu "göçebe" ve AB grubu "modern" olarak değerlendiriliyor
  Kan gruplar?na göre kişilik tahlili
  0 grubu: Kendine güven, cesaret.
  A grubu: Sinirli ve hassas.
  B grubu: Uyumlu ve yarat?c?.
  AB grubu: En çekici ve ilginç.

  En cesur ve güçlü " 0" grubu
  Bu kan grubu taş?yan herkes gücü, dayan?kl?ğ?, kendine güveni, cesareti, sezgiyi ve tanr? vergisi bir iyimserliği genetik haf?zalar?nda taş?rlar.Melodik mizaç özelliğine sahiptirler. Bunlar yaşam?n tad?n? en iyi ç?karan, dünya nimetlerinden en geniş biçimde yararlanan kişilerdir. Hayati bir melodi gibi yaşar ve kavrarlar.

  ?çinde bulunduklar? ortama çok iyi uyum gösterirler. Tüm insanlarla ve bütün varl?klarla anlaş?rlar. Onlara ters düşmeden, olumlu ilişkiler kurmay? başararak yaşarlar. Bu engin uyum düzeni içinde, önlerine sunulan olanaklardan rahatl?kla yararlan?rlar.

  Amaçlad?klar? sonuca, büyük uğraşlara kalk?şmadan, kolayca ulaş?rlar. Onlar?n bu başar?lar?ndaki en büyük etken, d?ş dünyayla, sudaki hidrojenle oksijen gibi uyumlu olmalar?d?r.

  Modaya, havaya, zamana hemen uyuverirler. Herhangi birine çok değişik ve ters gelebilecek bir ortam düşünelim. Onlar bu ortam içinde dağ?l?p şaş?rmaz, ürküp sinmez, bir köşeye çekilip donup kalmazlar. Hemen uyum gösterirler. Sivri ve uç düşünceleri, ayk?r? fikir ve eğilimleri yoktur.

  Sağl?kl? bir bünye ve iyimserlikle desteklenmiş liderlik özellikleri (güç, etki, güvenirlik) ve başar? için gerekli güdüler size kalan 0 grubu miras?d?r.

  En paylaş?mc? "A" grubu


  Kalabal?k insan topluluklar? ve yerleşik ama daha k?rsal yaşam gerilimleri baş edebilmek üzere ortaya ç?km?şt?r. Psikolojik özelliklerinin baz?lar?, kalabal?k çevresel kitlelerin ihtiyaçlar?na katlanabilmekle gelişir. Uyumlu mizaç özelliğine sahiptirler. Bu grup içinde yer alanlar, duyan, hisseden, sürekli olarak araşt?ran, çevrelerindeki kişiler ile bağlant? ve uyum sağlamaya çal?şan kişilerdir. D?ş dünyadaki tüm değişikliklere karş? duyarl?d?rlar. Ancak aş?r? duyarl?l?klar?, çevrelerinde büyük uyum güçlüğüne düştüklerinde onlar?n geriye doğru kaçmalar?na ve içlerine kapanmalar?na neden olur.

  Uyumlular, içinde bulunduklar? toplumun en ilgi çekici ve en renkli varl?klar?d?r. Ancak dayanma ve uyum sağlama yeteneklerinin yetersiz kald?ğ? ortam ve koşullarda çözülürler. Ac?nacak, zavall? insanlar olurlar.

  Büyük bir olas?l?kla, bu oluşumun içindeki bireyde olmas? gereken en önemli özellik, paylaş?mc? yap?d?r. ?lk A´lar, karmaş?k bir hayat?n meydan okumalar?na karş? duyarl?, kurnaz, istekli ve ak?ll? olmak zorundayd?lar.

  Ancak bütün bu niteliklerin tek bir yap?da toplanmas? gerekiyordu. Belki de bu bugün bile A´lar?n daha gerilimli bir yap?ya sahip olmalar?n?n bir nedenidir. S?k?nt?lar?n? içlerine atarlar.

  Fakat patlad?klar?nda da dikkatli olmal?s?n?z. O gruplar?n?n çok başar?l? olduğu gerilimli ve s?k?ş?k liderlik pozisyonlar?na A´lar pek uygun değildir. Bu onlar?n lider olamayacaklar? anlam?na gelmiyor. Ama içgüdüsel olarak, ç?kar gözeten liderliği istemezler.

  A kan grubunda diğer gruplardan daha az grip görüldüğü bilinmektedir. Ayr?ca virüslerin etkisi, AB grubunda da diğer gruplara göre daha azd?r.


  En uyumlu "B "grubu

  Irklar?n kar?şmas?, yeni topraklar ve yabanc? iklimlerle karş? karş?ya kalan ilk B gruplar?n?n yaşamlar?n? sürdürebilmek için uyumlu ve yarat?c? olmalar? gerekiyordu.

  B gruplar? yerleşik A gruplar? kadar düzenli ve uyumlu bir konfora gereksinim duymazken dogrular?ndan da daha az kararl?l?k sahibidirler. Bu özellikler B gruplar?n?n her hücresinde mevcuttur. Biyolojik olarak B gruplar diğer gruplardan daha uyumludur. Ritimli mizaç özelliğine sahiptir. Davran?şlar?nda ak?lc?, sistemli, düzenli ve iradelidir. Başkalar?n?n tepki ve eğilimlerini dikkate almaks?z?n, kendi düşünce ve kararlar? doğrultusunda ilerler. Onu bir demiryolu üzerinde giden, önüne ç?kan engelleri ezen veya birlikte sürükleyen bir lokamotife benzetebiliriz.

  Çevrelerine egemen olmak ve yönetmek isterler. Gözüpek, inatç?, otoriter ve serttirler. Mant?k ve irade, onlarda daima duygulardan daha önce gelir. Bu mizaca sahip bulunanlar?n tipi, asker, uzman ve dan?şmand?r.

  Bir çok yönüyle B gruplar? bütün olas? seçeneklerin en iyisine sahiptirler. A gruplar?n?n zihinsel ve duygusal olarak uyar?lm?ş edimlerinin yan? s?ra O gruplar?n?n sald?rgan ve keskin fiziksel tepkilerine ait öğeleri de içlerinde bar?nd?r?rlar.

  B gruplar?n?n farkl? kişiliklerle daha kolay ilişkiye girebilmelerinin nedeni, genetik doğalar? gereği daha uyumlu olmalar?ndand?r. Çünkü kendilerini rekabet ve savaşlara karş? daha az eğilimli hissederler. Onlar diğerlerinin bak?ş aç?s?ndan da bakabilirler. Empati yetenekleri vard?r.

  En çekicisi "AB" grubu
  Bu grup sinirli ve hassas A´larla dengeli B´lerin birleşmesiyle oluşmuştur. Sonuç ise tinsel, yaşam?n özellikle sonuçlar?n?n pek fark?nda olmad?klar? bir tak?m etkenlerini kucaklayan, biraz parça parça bir karakterdir. Kompleks mizaç özelliği gösterirler. diğer üç mizac?n tüm özelliklerini, karmaş?k ve kar?ş?k bir biçimde bu kümede yer alan kişilerde görülür. Bu üç özellik, farkl? yoğunluklarla bir arada bulununca, kişi birbiriyle uyuşmaz eğilimlerin elinde adeta oyuncak olur.

  Böyleleri, dengeleri için gerekli olan dinamik bir düzenleme, güçlü bir irade ve iyi bir disiplinle karş?laşana değin, çelişen, karmaş?k duygu, düşünce ve eğilimlerin elinde bocalayan, kaprisli, karars?z ve tutars?z bir kişi olur ç?karlar. Bununla birlikte çevrelerine önem vermeleri, sosyal tutum ve yarg?lar? önemsemeleri, mant?kl? düşünme yetisine sahip olmalar? gibi olumlu yönleri onlar? başar?ya ulaşt?rabilir."

  Çoğu kez onlar detaylarla uğraş?p kendilerini yormazlar. AB grubu, kan gruplar? aras?nda en çekici ve en ilginç olan?d?r. Ama onlar?n doğal karizmas? ard?nda hep k?r?k kalpler b?rak?r.

  Kan gruplar? aras?nda AB çok ender görülür.A grubuyla B grubunun kar?şmas?ndan meydana gelen bu kan grubuna dünya nüfusunun ancak %5 ´i dahildir.Ve de bu grup,kan gruplar?n?n en yenisidir.Bundan 10-12 yüzy?l öncesine kadar böyle bir kan grubu yoktu.Doğudaki istilac? güçlerin bat?daki ülkeleri ele geçirmeleri üzerine farkl? uluslar birbirlerine kar?şt?lar. Doğuyla bat? uygarl?ğ?n?n kar?şmas? sonucunda AB kan grubu ortaya ç?kt?. M.S. 900 y?llar?ndan itibaren AB kan grubu oluştu. A ve B gruplar?ndaki Avrupal?lar´?n evlilik yoluyla bir araya gelmedikleri kesindi. Ancak doğudan bat?ya ak?n başlad?ktan sonra farkl? kan gruplar? birleşebildi.

  Kan grubu-Kişilik ilişkisi

  Kan gruplar?n?n insan kişiliği ile yak?ndan ilgisi olduğu anlaş?ld?. Japon uzmanlar farkl? kan gruplar?n?n erkekler ve kad?nlar üzerindeki etkilerini konu alan bi araşt?rmas?n?n sonuçlar?n? aç?klarken, "?nsan vücudunun kimyas? ile kişilik aras?nda önemli bağlar var. Kan gruplar? bunlardan biri." dedi

  A Grubu Kad?n?
  Para harcamas?n? çok sever. Çocuklar? çok sever ve çocuk sahibi olduktan sonra eşini ihmal eder. Değişikliği seven biridir.

  A Grubu Erkeği
  Düzenli yaşamay? sever. ?yi bir dost ve konuşmac?d?r..

  B Grubu Kad?n?
  Para konusunda eli ya çok aç?kt?r ya da cimridir

  B Grubu Erkeği
  Özgürlüğünün s?n?rlanmas?ndan nefret eder. Kad?nlara sayg?s? sonsuzdur. Hep neşe dolu bir aileye sahip olmak ister. Yemek konusunda son derece titizdir.

  AB Grubu Kad?n?
  Para konusunda tutumludur. Yemek pişirmekte, mükellef bir sofra haz?rlamakta üzerine yoktur.

  AB Grubu Erkeği
  Aile içinde mutlaka sözünün dinlenmesini, isteklerinin yap?lmas?n? ister. Hoşgörülü ve kararl?d?r. En iyi aş?klar bu gruptan ç?kar. Eşine ev işlerinde yard?m etmekten çekinmez.

  0 Grubu Kad?n?
  Mutfak masraflar?ndan k?sarak kendine hoş elbiseler al?r. Çocuklar? biraz ele avuca geldiğinde hemen çal?şma hayat?na dönmek, toplumdaki yerini almak ister. Yemek yapmakla fazla uğraşmak istemez. Pratik yemekleri tercih eder.

  0 Grubu Erkeği
  Aş?k olduğu zaman birlikte olduğu kad?n? çok k?skan?r. Kalabal?ğ? sevmez. Son derece hareketli, çal?şkan ve h?rsl?d?r. Sevgilisine veya eşine s?k s?k hediye almay? sever.
  Bu bana pek uymad? sanki ya
  Acaba RH faktörünün etkisi olabilir mi ki
  Yine de paylaş?m için teşekkürler...
  Konu elff tarafından (15.06.07 Saat 15:03 ) değiştirilmiştir.
  "Okumak, okumak, okumak, yine okumak... Okumaktan yorulunca ne okuduğunu okumak. Veya kitab-ı kebir-i kainatı okumak..."

 2. #2
  Gayyur turanmaraş - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kahramanmaraş
  Mesajlar
  52

  Standart

  saol ya kan gurubum beni destekliyor.aeo
  Konu elff tarafından (15.06.07 Saat 15:03 ) değiştirilmiştir.
  MELEKLERİN MÜMİNLERE DUASI(MÜMİN7)
  EY ULU RABBİMİZ,SENİ RAHMETİN VE İLMİN HERŞEYİ KUŞALTMIŞTIR! O HALDE TEVBE EDENLERİ VE SENİN YOLUNDA TABİ OLANLARI MAĞFİRET EYLE VE ONLARI CEHENNEM AZABINDAN KORU!

 3. #3
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  tevafuk mudur art?k bilmiyorum ama kan grubum bana kim olduğumu aşağ? yukar? söyledi..
  Konu elff tarafından (15.06.07 Saat 15:03 ) değiştirilmiştir.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 4. #4
  Müdakkik Üye visal - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Mesajlar
  892

  Standart

  B Grubu Erkeği
  Özgürlüğünün s?n?rlanmas?ndan nefret eder. Kad?nlara sayg?s? sonsuzdur. Hep neşe dolu bir aileye sahip olmak ister. Yemek konusunda son derece titizdir.

  haz?r söz kandan aç?lm?şken bende bu konuya mühim bir katk? yapmak isterim:

  Kan Vermenin Faydalar?
  • Kemik iliğinin yağlanmas?n? önleyip, kan yap?m? canl? tutulur.
  • Verilen kan?n yerine, an?nda vücuttan genç hücreler dolaş?m?na kat?ld?ğ? için, bağ?şç? daha dinç ve canl? olur.
  • Kandaki yüksek yağ oran? düşer.
  • Kan bağ?ş? kalp krizi ihtimalini %90 azalt?r.
  • Kan bağ?şlayan kişide baş ağr?s?, stres, yüksek tansiyon, yorgunluk gibi rahats?zl?klar?n giderilmesinde çok büyük katk?s? olur.
  • Kan bağ?şç?s? her kan verdiğinde:
   AIDS , Hepatit B , Hepatit C , Sifiliz
   Kan grubu taramas?ndan ücretsiz olarak yararlanm?ş olur.
  • Trafik kazas?nda yaralanan bir kimsenin, kan uyuşmazl?ğ? olan bir bebeğin, kan bulunmazsa ölecek bir hastan?n sizin verdiğiniz kanla kurtulmas?n?n, size verdiği manevi duygu ölçüsüzdür. Bağ?ş?n?z çok insanc?l ve onurlu bir davran?şt?r.
  Sath-ı arz bir mescid, Mekke bir mihrab, Medine bir minber... O bürhân-ı bâhir olan Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselâm bütün ehl-i îmânâ imam, bütün insanlara hatib, bütün enbiyaya reis, bütün evliyaya seyyid, bütün enbiya ve evliyadan mürekkeb bir halka-i zikrin serzâkiri...

 5. #5
  Ehil Üye canan** - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  1.018

  Standart

  Aşağ? yukar? ayn? hakkaten. Yaln?z bişi dikkatimi çekti ben, benim gurubuma yani A+ koyun kan? derlerdi e %' de 0+ gurubu bizim gurubu geçmiiiiş. nas? olyor_?
  Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz,
  Müjdeleyiniz,nefret ettirmeyiniz...
  hadis-i şerif

  Usandım, boşyere hep gitmeler, gelmelerden;

  Bırakın uyuyayım, yandım kelimelerden..

  n-f-k


 6. #6
  Müdakkik Üye visal - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Mesajlar
  892

  Standart

  Alıntı canan** Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Aşağ? yukar? ayn? hakkaten. Yaln?z bişi dikkatimi çekti ben, benim gurubuma yani A+ koyun kan? derlerdi e %' de 0+ gurubu bizim gurubu geçmiiiiş. nas? olyor_?
  bildiğim kadar?yla ülkemizde A 1. s?rada dünyadada 0 gurubu 1. s?rada
  Sath-ı arz bir mescid, Mekke bir mihrab, Medine bir minber... O bürhân-ı bâhir olan Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselâm bütün ehl-i îmânâ imam, bütün insanlara hatib, bütün enbiyaya reis, bütün evliyaya seyyid, bütün enbiya ve evliyadan mürekkeb bir halka-i zikrin serzâkiri...

 7. #7
  Ehil Üye canan** - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  1.018

  Standart

  Alıntı visal Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  bildiğim kadarıyla ülkemizde A 1. sırada dünyadada 0 gurubu 1. sırada
  hınn..bunu bildiğim iyi oldu sağolun. artık dalga geçemeyecekler. nihaha
  Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz,
  Müjdeleyiniz,nefret ettirmeyiniz...
  hadis-i şerif

  Usandım, boşyere hep gitmeler, gelmelerden;

  Bırakın uyuyayım, yandım kelimelerden..

  n-f-k


 8. #8
  Müdakkik Üye uSuLca - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2007
  Bulunduğu yer
  Ankara & Kütahya
  Mesajlar
  877

  Standart

  A Grubu Erkeği
  Düzenli yaşamay? sever. ?yi bir dost ve konuşmac?d?r..

  duzenl? yasam motomot olmasada ?sabetl? say?lab?lecek b?r sonuc.

 9. #9
  Müdakkik Üye visal - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Mesajlar
  892

  Standart

  asl?nda CENÂB-I HAK insan? öyle bir yaratm?şki öyle harkulade duygularla donatm?şki kan gurubuna bak?p insan? nitelendirmek çok yan?lt?c? olur,birde komik olan şu mesela kan gurubumuzdaki iyi şeyleri al?p yap?şt?r?yoruz olumsuzluklar? alm?yoruz,insan hakikaten enteresan bir dünya
  Sath-ı arz bir mescid, Mekke bir mihrab, Medine bir minber... O bürhân-ı bâhir olan Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselâm bütün ehl-i îmânâ imam, bütün insanlara hatib, bütün enbiyaya reis, bütün evliyaya seyyid, bütün enbiya ve evliyadan mürekkeb bir halka-i zikrin serzâkiri...

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Bir Şey Söyle..
  By aşk-ı ilahi in forum Şiirler
  Cevaplar: 16
  Son Mesaj: 01.02.09, 13:11
 2. Herkes Kan Grubunu Yazsın
  By Levha-i Visal in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 56
  Son Mesaj: 10.12.08, 22:06
 3. Cevaplar: 9
  Son Mesaj: 12.08.08, 09:45
 4. Dereceleri Yükselten Şeyleri Söyleyeyim mi? ...
  By delailinnur in forum Hadis-i Şerifler
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 24.07.08, 23:05
 5. Dereceleri Yükselten Şeyleri Söyleyeyim mi?
  By farabi62 in forum Hadis-i Şerifler
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 17.01.08, 10:47

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0