Eğer Allah'a ve ahirete imanları varsa titresinler!

Tarih boyunca dünyada ve alem-i İslam içinde, Allah'ın göndermiş olduğu dinin hakimiyeti için mücahede ve mücadele eden insan, cemaat, cemiyet ve tarikatlara iftiralar edilmiş ve el'an da edilmektedir. Hususan halen, vicdanen, ilmen ve fikren mukabele edemeyen seviyesiz, karaktersiz, düşük seciyeli biçarelerin sıklıkla müracaat ettikleri alçakça bir silah olarak kullanılmaktadır. Aynı vaziyet Hazret-i Üstad'a karşı olduğu gibi, bu zamanda, o zat-ı mübarekin talebelerinden Hacı Müslim Efendi ve Aczmendi mensubları için de devam etmektedir. Bir farkla ki, Hazret-i Üstad'a hücum edenler zındıka ve süfyaniyet komitesi idi, bize hücum edenler ise, Hazret-i Üstad'ın talebesi olduklarını iddia edenlerdir. Talebelikleri çürük temeller üzerine bina olmuş bu zevat, mukabele-i ilmî ve fikrîye muvaffak olamadıkları için, kendi etbalarını muhafaza için kendilerini mukabele-i iftiraya mecbur hissediyorlar. Otuz, belki elli senedir devam eden bu iftiraların bir yenisi de geçtiğimiz günlerde vuku' buldu. Buna mukabil, Hacı Müslim Efendi, kendisini ajanlıkla suçlayanlara bir davette bulundu. Eğer iddia ettikleri hususta emin iseler, Nur talebesi olmaları hasebiyle, Allah'a iman-ı tahkiki ile iman eden, hesabın, cennet ve cehennemin hak olduğunu bilen bu insanları -bir sünnete ittibaen- lanetleşmeye çağırıyor. Külli âtin karîb !!!
Not: Bu davet mesajının, başta Nur camiası olmak üzere umuma intişarını arzu ediyoruz. Bu iftirayı atıp da Allah'a ve ahirete iman ettiği halde kendinden emin olanlar buyursun davete icabet etsinler...

Abdulalim

Hacı Müslim Efendi'nin mesajı aynen şöyledir:
Esselamü aleyküm
Aziz kardaşlarım,
İstanbul'da Risale-i Nur hizmetinde ilerlemiş ekabir takımının bulunduğu bir mecliste, bana atılan bir iftira sebebiyle bu mesajı müfteri olanlara göndermiştim. Bera-yı malumat size de gönderiyorum.
"Duydum ki; bazı nur talebesi zatlar benim rejime ajanlık yaptığımı söylemişler.
Evvela bu zatlardan delil istemek hakkımızdır. Ellerinde bir delil varsa göstermek mecburiyetindedirler. Aksi halde ne duruma düşecekleri kendilerinin de herkesin de malumudur.
Biliyorsunuz Necran papazları gelip Efendimizi (asm) sözleriyle rahatsız edip tekzip etmek istediler. Allah (cc) Habibine Al-i İmran suresinin 61. ayetini inzal buyurdu. Çağır o papazları lanetleşin buyurdu. Bu emr-i İlahiye uyarak diyorum ki:
« Eğer benim istihbarat örgütleriyle veya benzer herhangibir müessese ile irtibatım varsa veya geçmişte olmuşsa; Allah'ın peygamberlerin, meleklerin, salih kulların ve bütün mahlukatın laneti benim üzerime olsun. Eğer değilse, Allah'ın, peygamberlerin, meleklerin, salih kulların ve bütün mahlukatın laneti bu iftirayı bana atanların üzerine olsun. »
Eğer Allah'a ve ahirete imanları varsa titresinler! Fiemanillah.

Müslim Gündüz