Dünyan?n en garip dinî toplumu : Samaritanlar

?slâmiyet ile Yahudilik aras?ndaki karma bir dini topluluk olan Samaritanlar görenleri şaş?rt?yor. Samaritan cemaati mensuplar?n?n ilk bak?şta Müslüman m?, yoksa Yahudi mi? olduklar? anlaş?lm?yor. Müslümanlarla ortak paydalar?ndan birisi de giymiş olduklar? k?yafetlerin benzerliği.


''BAŞ KAH?N'' ve toplumun kaftanl? yaşl?lar?, beyazlara bürünmüş gençler, sağl?-sollu dizildikleri uzun kanal?n kenar?nda, hep bir ağ?zdan yüksek sesle okuduklar? dualardan sonra, dizleri aras?nda s?k? s?k?ya tuttuklar? koyunlar?n boğaz?n? bir ç?rp?da kesti. 45 dolay?nda kurban?n kanlar?, kanaldan aşağ?, topraktan süzülürken, topluluktan bir ç?ğl?k şeklinde sevinç nidalar? yükselirken, eller ç?rp?ld?, kurbanlar?n kesildiği alana koşuşturanlar birbirlerine sar?ld?, her birinin aln?, çoluk-çocuk, kad?n-erkek kurbanlar?n kan?yla işaretlendi.


Bat? Şeria'daki Filistin şehri Nablus'un kuzey kesiminde, deniz seviyesinden 880 metre yükseklikteki Gerizim Dağ?'n?n tam tepesine konuşlanan; Samiriler veya Samaritan Yahudileri olarak bilinen küçük toplum, Yahudilerin M?s?r'dan ç?k?şlar?n?n hat?ras?n? yaşatan bayramlardan biri olan Pesah'ta, yüzy?llard?r uygulad?klar? geleneksel kurban törenini, otobüslerle taş?nan bir grup turistin ve Nablus Valisi Cemal Muheysin de dahil, protokolde yer alan s?n?rl? say?da izleyicinin eşliğinde gerçekleştirdi. Kurban töreni için dağa gelenler, Pesah'?n başlad?ğ? akşam, uzun saatler boyunca kurban töreni için yap?lan haz?rl?klar? ilgiyle izledi.


Pesah kurbanlar?n?n kesimi için kaz?l? yar?m metre enindeki 30 metreyi aşk?n çukurun yan? s?ra törenin yap?lacağ? bahçenin giriş taraf?na daha derin kaz?lm?ş ve üzerinde demirden mazgallar bulunan çukurlar etraf?na da, kurbanlar?n yenmesi haram iç organlar?n?n yak?lmas? ve ve kurbanlar?n pişirilmesinde kullan?lacak kal?n ağaç kütükleri istif edilmişken, tören saatinin başlamas?na yak?n kurbanl?klar da bahçeye doğru getirilmeye başland?.Saat 18.00 civar?nda, aralar?nda bir kaç? yeşil, hemen hemen tamam? uzun beyaz kaftanlar giymiş Samiri (Samaritan Yahudileri) toplumunun yaşl?lar?, kurban duâs? için bahçedeki yerlerini ald?. Kurban kesimini yapacaklar, tümü bembeyaz giysiler içinde, koyunlarla birlikte uzun çukurun iki yan?na dizildi. Toplumun diğer üyeleri, mini etekli Samiri k?zlar?, çocuklar bir tarafta, törene davetli Nablus protokolu ile merakl? turistler de bahçenin diğer taraf?nda haz?rlanan izleme mekân?nda topland?.


Tören alan?na en son, Samiri toplumunun en yaşl?s?, Abdül Muin Sadaka'n?n gelmesiyle birlikte, topluluktan dualar yükselmeye başlad?. Hep bir ağ?zdan okunan dualar?n bitiminde, b?çaklar çal?şt?. Onlarca kurban?n bir anda kesilmesiyle, Samirilerden ortak bir sevinç ç?ğl?ğ? yükseldi, eller ç?rp?ld?, herkes birbirini sar?larak ''Hag Sameah'' sözleriyle bayramlar?n? kutlad?, kenar platformda kurban kesimini bekleyenler toplumun diğer üyeleri de alana doluştu.


Kurbanlar?n kan? her bireyin aln?na sürülürken, kesimi yapanlar, el çabukluğuyla hayvanlar?n derilerini yüzdü; deriler tümüyle boşalt?lan kurbanlar?n iç organlar?yla birlikte, beri yandaki çukurlarda yak?lmaya başlanan ateşlerin üzerindeki mazgallara at?larak yok edildi. Ortal?k kesif bir duman ve koku ile kaplan?rken, deri ve iç organlar?ndan temizlenen kurbanlar, haz?rlanm?ş uzun çubuklara geçirilerek, k?zart?lmak üzere ateşlere yerleştirildi. Pesah kurban töreni böylelikle tamamlan?rken, aileler Allah'a adanan kurban etlerini hep birlikte yedi, artan etler yine ateşlerde yok edildi.

/ Gerizim Dağ? - Nablus
22.04.2008
YEN? ASYA