+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 1 ve 1

Konu: Terör Mağdurlarına Yardım Kampanyasında Uygulanan Çifte Standart

 1. #1
  Dost Cabir - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Mesajlar
  44

  Standart Terör Mağdurlarına Yardım Kampanyasında Uygulanan Çifte Standart

  Terör Mağdurlar?na Yard?mda Uygulanan Çifte Standart
  Terör insan?n mukaddes varl?klar? olan,mal,can ve namusuna tecavüz etmektir. Bunlara tecavüz edenlere terörist denir. Şimdi ülkemizde bir kampanya başlat?ld? terör mağdurlar?na yard?m anac?yla. Hangi terör mağdurlar?na? Canlar?na tecavüz edilen mağdurlara. Kimler bunlar?n canlar?na tecavüz edenler? PKK'n?n cani teröristleri. Devletimiz tüm gücünü bu terörizmi ve bu teröristleri ortadan kald?rmak için seferber ediyor. Bu teröristlere hakettikleri cezalar? vermek için yakalamaya çal?ş?yor. Terör mağdurlar?na da yard?m için vatandaşlar?m?z ellerinden gelen yard?mn? yap?yor.
  Bu teröristlerin gelir kaynaklar? neler? Uyuşturucu, ülkemizdeki ve ülke d?ş?ndaki vatandaşlardan zorla al?nan haraçlar,bize düşman olan ülkelerin yard?mlar? k?sacas? bunlar?n gelirleri hep yasa d?ş? yollardan sağlan?yor.
  Tabi Devletimizin de dolayl? yard?mlar? oluyor bu teröristlere. Habur Kap?s?ndan her türlü ihtiyaçlar? devlet eliyle karş?lan?yor. Ucuz elektrik veriliyor ülkemizden. Bu teröristlerin perde gerisindeki destekçileri Talabani ve Barzani ülkemizdeki şirketleri arac?l?ğ?yla bizim ülkemizde para kazan?p PKK'n?n finans?n? sağl?yorlar.
  Zaten Başbakan da son zamanlarda artan şehit cenazeleri nedeniyle halk?n bask?s? sonucu ç?karmak zorunda kald? s?n?rötesi harekat kanununu ve kanun ç?kar ç?kmaz eli ayağ?na dolaşt? Amerikadan korkusuna. Tezkereyi ç?karmak Kuzey Irak'a hemen harekat yapacağ?m?z anlam?na gelmez diye de alalacele aç?klama yapt?. Yani Halk?n galeyan?n? durdurmak için yap?lan bir manevra gibi geliyor bana. Nitekim tezkerenin süresi de bir y?ll?k zaten. Belki PKK ile bir y?ll?k süre içinde eylemlerinizi ask?ya al?n anlaşmas? bile yap?ld?. Nitekim PKK'n?n temsilcisi milletvekillerine devletin cebinden maaş veriliyor. Ve bu paralar da büyük ihtimalle PKK'ya gidiyor.. Şeytan düzeni gibi bir olay bu PKK olay?. PKK'ya destekte Amerika ve diğer d?ş güçlerin desteğinden başka devletimize ait bir çok kurumda destek oluyor onlar?n bu terörüne. PKK ve destekçilerine ait ülkemizdeki şirketler devlet izniyle şak?r şak?r para kazan?yor.
  Bu terör biter veya bitirilebilir mi derseniz,ne biter ne de bitirilebilir. Terörün kaynağ?nda yoksulluk ve ülkemizde uygulanan gelir adaletsizliği var çünkü. Güneydoğuda 60 bin köy korucusu var. Bunlar?n tüm geliri köy koruculuğundan. Terörün bitmesi bunlar?n işsiz kalmas? demek. Onun için bitirmezler çünkü tüm gelirleri teröre bağl?. Bitmemesi için bu korucular kendileri bir kaç yere bomba at?p yine terörü gündende tutarak koruculuk maaşlar?n? almaya devam ederler. Çünkü güneydoğu halk?n?n terör öncesindeki geçimi de kaçakç?l?k üzerineydi. May?n,silah,çat?şma üzerineydi. Belki de bu PKK terörünü devletten geçim kaynağ? sağlayabilmek için ç?kard?lar.
  Gerçi işsizlik karadenizde ve diğer bölgelerde de hat safhada. Ama onlar?n daha önceki geçim kap?lar? çal?şmak üzerine olduğundan onlar bu şekil para kazanmay? pek düşünmüyorlar çünkü daha önceki kazanç yollar?,kaçakç?l?k,may?n ve çat?şma üzerine değildi.
  Şimdi gelelim sorunun esas sebebine. Ülke nimetleri bir avuç zenginin tekeline geçmiş. Peki nas?l geçmiş. Devleti idare eden siyasiler devlet gücünü kullanarak bu zenginlere yamam?şlar ülke nimetlerini. Kimine taraftar? olduklar? için k?yak çkemişler,kiminin de şantajlar?na boyun eğerek vermişler. Geri kalan halk ta onlar?n elindeki pastadan pay alabilmek için,mafya olmuş,kapkaçç? olmuş,Terör örgütü olmuş. Ne için bir avuç zenginin elimdeki ülke nimetlerinden pay alabilmek için.
  Zaten as?l terör, haks?z olarak bu ülkede yaşayan insanlara ait olan ülke nimetlerinin bir avuç zengin taraf?ndan gasp edilmesidir.Bu gasp mala olur,cana olur. Daha önceki terör malayd?,şimdiki terör cana. Yani terörün esas nedeni ülke nimetlerinin adil bölüşülmemesidir.
  Esas benim gelmek isitediğim konu bu silahl? terörün sebebi olan ekonomik terördür.
  Ülke nimetlerini bir avuç zenginin tekeline verme terörüdür. Hatta vatandaş?n az buçuk elindekini çeşitli varyasyonlarla halk?n elinden hortumlad?lar. Kanunlarla bankalar,finanslar,bankerler,Holdingler kurdurdular hortumculara. Buralarda milletin 70 katrilyonunu hortumlatt?lar. 2.5 milyon zede var?n? yoğunu kaybetti bu ekonomik terörde. Bunlar da ekonomik terör mağdurlar?. Y?llard?r sürünüyorlar. Binlercesi bu duruma daha fazla dayanamay?p intihar ettiler. Peki bu mağdurlar?n canileri kim? Banker Yalç?nlar,Kastelliler,Balkanerler,Çağlarlar,Örenle r,Uyarlar,Bayramlar ve en son olarak Soygunda 16 katrilyonla rekor k?ran Deyyus,Dürzü En büyük Eşkiya Uzanlar. Peki bu terörde devlet olarak bu teröristleri himaye edenler,bu vahşeti seyredenler kim? Yirmi y?l öncesinden bu zamana kadarki tüm siyasetçiler. Demireller,Özallar,Y?lmazlar,Çillerler,Baykallar,B akçeliler,Türkeşler,Erbakanlar
  Peki sila ve en son 1 milyon ?marzede,1 milyon Holdingzede ve 216 bin ?hlaszedeyi buralara gömerek yak?nlar?yla birlikte 20 milyonun CAN?S? Erdoğan.Silahl? terörü uygulayan PKK'l?lar Kandil dağ?nda. Ülkedekiler de her yerde aran?yorlar. Bu silahl? terörden mağdur olan kaç kişi. Otuz bin. Peki Ekonomik terörden mağdur olan kaç kişi. 2.5 milyon.
  Silahl? terörü yapanlar ve onlar? himaye edenler nerede? Bir k?sm? ülkede ama üst düzey yöneticileri Kandil dağ?nda saklan?yorlar. Çünkü Mehmetçik onlar? habire ar?yor yakalamak için.
  Peki 2.5 milyon ekonomik terör mağdurunun canileri ve onlar? himaye edenler nerde? Kandil dağ?nda falan değiller korkmay?n. Onlar bu ülkenin sayg?n iş adamlar?,parti başkanlar?. Kimi Başbakan,Kimi Cumhurbaşkan?,kimi milletvekili. Silahl? teröristleri kovalayan emniyet güçleri ekonomik teröristleri korumakla görevli. Kime karş?. Ekonu?mik terör mağdurlar?na karş?. Yani PKK'l?lar? silahl? terör mağdurlar?na karş? korumak gibi bir şey. Burda terörist ve teröör mağdurlar?na karş? uygulanan çifte standard? anlatmaya çal?ş?yorum.
  Şimdi ayn? çifte standart yard?m kampanyalar?nda da yap?l?yor. Silahl? terör mağdurlar?na yard?m toplamada baş rolü oynayan MEDYA ekonomik terör mağdurlar?na yard?m toplamak şöyle dursun onlar?n mağduriyetini bile gündeme getirmemek için elinden geleni yap?yor. Neden? Çünkü ekonomik terör mağdurlar?n? hortumlayanlar bu medyan?n patronlar?. H?rs?z soyduğu adam?n sesini duyurur mu hiç.
  Niye Silahl? terör mağdurlar?na yard?m kampanyas?nda baş rolü oynuyorlar. Çünkü Türkiye soygun Cenneti bir ülke. Soy soyabildiğin kadar. Yan?na kar kal?r. Siyasilerden ve adaletten istediğin himayeyi de görebilirsin. Onlar bu soygun düzeninin devam etmesi için bu düzeni doğru veya yanl?ş yolla y?kmak isteyenlerle yap?lan savaşta zayiata uğrayan taraftarlar?na elbette yard?m edecekler. Kendi soyduklar? ekonomik terör mağdurlar?na yard?m edecek değilller ya.
  ?şte böyle bir şeytani tuzaklar,hileler,senaryolar,provakasyonlar uygulan?yor ülkemizde bu ülkenin kaymağ?n? yiyenler taraf?ndan ellerindeki mallar?n gitmemesi ve bu k?yak düzenin devam etmesi için. Tabi piyon bulmakta da zorlanm?yorlar. Kimine bir çuval un,bir torba erzak ve kömür verdiler mi iş tamam. Zaten millet aç ve bir çuval kömüre,bir torba erzağa muhtaç. K?yaklar?n büyüğü kendi avane ve taraftarlar? ile yandaş zenginlerine. Onlar?n mallar?n? korumak için ölen va sakat kalanlara da böyle kampanyalar açarak onu da halk?n s?rt?na yüklüyorlar. Ne aç?kgözlülük değil mi? Tabiki ekonomik terör mağdurlar? hariç. Bu kampanyaya bile onlar? dahil etmiyorlar. Bunlar merhametsiz h?rs?zlar. Yahu bu adamlar? biz soyduk. Bari insafa gelip bunlar için - halk?n s?rt?na sararak ta olsa - bir kampanya düzenlesek diye bile düşünmüyorlar.
  Şimdi hükümetin son aç?klamas?nda öyle diyor. S?n?rötesi operasyonda zarar gören halk?m?z?n zarar? karş?lanacak. Ne demek? Bir bomba at?yorsun ama yanl?ş hedefi vurmaman için gerekli önlemleri almad?ğ?ndan bomba vatandaş?n mal?na veya can?na zarar veriyor ve sen bu zarar? devlet olarak karş?l?yorsun.
  Peki Bu bankalar?,bankerleri,holdigleri,ihlaslar? kanunla kurarken hortumlanmamas? için gerekli tedbirleri içeren maddeleri koymad?ğ?n için hortumland? vatandaş?n paralar? ve bundan dolay? mağdur oldular. Suç senin. Hortumlanmamas? için gerekli tedbirleri almayan sensin siyasiler olarak. Suç senindir. Bu zarara sebep olan devlet olarak sensin. Niye karş?lam?yorsun neden olduğun bu zararlar?n?. Yani Türkiye Cumhuriyeti bir Çifte standartlat cumhuriyeti aç?kças?. Bunu anlatmak istiyorum.
  Baz?lar? diyebilirirler Silahl? terör mağduruyla ekonomik mağdur ayn? m? diye. Bana göre hiç bir fark yok. Neden? Çünkü Silahl? terörde de var ekonomik kay?p ama can kayb? daha önemli diyeceksiniz. Peki bu ekonomik terör nedeniyle kaç kişi öldü biliyor musunuz? Hemen hemen Silahl? terörde ölenler kadar. Kimi intihar ederek,kimi çaresizlikten düşüne düşüne hasta olarak. Kimği de psikolojik olarak tüm çal?şma gücünü yitirerek. T?pk? silahl? terörde kol ve bacaklar?n? kaybederek çal?şma imkan?n? kaybeden gaziler gibi. Hem de t?marhanelere kapat?l?p özgürlüklerini de kaybederek.Selamlar.
  Konu Cabir tarafından (20.10.07 Saat 01:32 ) değiştirilmiştir.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Kemalizme Çifte Eleştiri
  By Şahide in forum Gündem
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 30.06.08, 23:01
 2. Başörtüsü mağdurlarına
  By ahmetsait59 in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 17.04.08, 09:31
 3. Çifte Hörgüçlü Deve..
  By fem_ in forum Kıssadan Hisseler, İbretli Öyküler
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 07.03.07, 22:21
 4. Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 17.02.07, 12:29

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0